Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina14/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

075. 5. 3. 3
dit sijn de lijfpensien jairlix gaende uten SCOUTHEITAMBACHT VAN OESTERWYC

eerst so is te weten datmen sculdich is vele personen opt voirs. ambacht van Oesterwyc lijfpensien die wonende sijn inder stat van BRUESSEL ende anders wair die welke hier onder gescreven staen dair af die somme compt jairlix op iiii xx x pieters ende xxviii gr. vlems fors vallende half te sunte Gheertruden dage te half merte ende dander helft sunte Lambrechs dage dair naest volgende ende dit vanden termine van sunte Lambrechs dage xiiii c ende negen

eerst so heeft op die voirs. lijfpensien jairlix HER WILLEM VAN COUDENBERGE priester wonende inder stat van Bruessel xx s. ouden gr.

KATHELIJN des voirs. Her Willems suster wonende tot DENREMONDE xx s.

HENRIC VAN DER RYVIEREN van AERSCOT xl s.

JAN VAN DER RYVIEREN van AERSCOT xx s.

BARTHOLOMEUS SERCLAUS tot BRUESSEL x s.

van welker lijfpensien voirs. geset is ende geordineert te betalene jairlix

die SCOUTHEIT VAN MASELANT xxii cronen ende xxvii gr. vlems

die SCOUTHEIT VAN PEDELANT xxii cronen ende xxvii gr. vlems

die SCOUTETE VAN KEMPENLANT xxii cronen ende xxvii gr. vlems

die SCOUTHEIT VAN OESTERWYC xxii cronen ende xxvii gr. vlems

hier af rekent die SCOUTHEIT VANDEN BOSCH voirs. betaelt vanden termine van Sunte Lambrechts dage xiiii c ende negen dragende xlv cronen ende xiii gr. vlems

van des scouteten wegen van Maselant xi cronen ende xiii gr. vlems ende enen halven (vi miten ?)

van des scouteten wegen van Pedelant xi cronen ende xiii gr. vlems ende enen halven (vi miten ?)

van des scouteten wegen van Kempelant xi cronen ende xiii gr. vlems ende enen halven (vi miten ?)

075. 5. 3. 4 [fol. 124]
van des scouteten wegen van Oesterwyc xi cronen xiii gr. vlems ende enen helven (vi miten ?)

dair af van elken scoutheit voir ontfanc gemaict is gelike dat voir inden ontfange bliken mach ende maken tsamen xlv cronen ende xiii gr. vlems die welke belopen in vlemschen munten vii l. xi s. i d.

somme vii l. xi s. i d. gr.

ander uutgeven den RENTMEESTER GENERAEL VAN BRABANT STEVEN VAN DER NEDERALPHEN

den selven rentmeester geleent ii c lxxxvi cronen xii gr. vlemsch fors valent xlvii l. xiiii s. iiii d. gr.

den zelven geleent c cronen valent xvi l. xiii s. iiii d. gr.

ander uutgeven

is gegeven heymeliken personen van verbodinge want die VOECHT VAN COELNE HEREN GOMPRECHT VAN ALPEN, JAN RAYTS van FRENS DIRC VAN ASSELT ende RUTGERT BOEVE die gevreedt was mit minen genedigen heer ende sinen vrede over gaf ende minen genedigen heer ontseede ende viant worden des lants van BRABANT en dagelics verhyelden op die palen vanden lande dair af gegeven heymeliken personen van verbodingen xxv cronen valent iiii l. iii s. iiii d. gr.

somme per soy iiii l. iii s. iiii d. gr.

somme van al den uutgheven van deser rekeninge xvi l. v s. i d. gr.

aldus blijft hi sculdich cxxi l. x s. vi d. gr.

ende men bleef hem sculdich bi zijnen voirgaende rekening xxvi s. x d. gr.

reste quel doit cxx l. iii s. viii d. gros

[met franstalige slotopmerkingen]

075. 5. 3. 5 blanco

075. 5. 3. 6 [fol. 125] blanco

075. 5. 3. 7 blanco

075. 5. 3. 8


kwart slag gedraaid afgedrukt – franstalige brief gegeven te Den Bosch en ondertekend door een zekere J. LE MARCHANT [de inhoud ontgaat mij]
075. 5. 3. 9 blanco

075. 5. 3. 10 [fol. 126] blanco

075. 5. 3. 11 blanco

075. 5. 3. 12 [fol. 127] blanco

075. 5. 4. 1 blanco

075. 5. 4. 2 [fol. 128] presentatiedatum van deze nieuwe rekening 20 januari 1410 ?


REKENINGE GERARTS VAN DER AA SCOUTETE VAN sHERTOGENBOSCH van allet dat hij ontfaen ende uutgegeven heeft vander foirfayten vervallen ende opcominge den voirs. scoutedom toehorende zyndt den xxvi sten dach van septembris int jair xiiii c ende negen totten xxiiii sten dach van decembris dair naest volgende na costume shoefs van CAMERICK die welke rekeninge gemaict ende gevalueert is in goiden vlemschen gelde te weten enen mottoen voir xiii gr. vlems ende enen halven, enen reyael enen gulden peter of een vrancrijx crone voir xl gr. vlems, enen rijnschen gulden voir xxxiii gr. , enen hollantse gulden voir xxvii gr., enen nuwen gelres gulden voir xviii gr. ende eeen bosch pont voir xvii gr. vlems – gedaen te BRUESSEL
ONTFANC

eerst binnen der stat vanden Bosch ende dair omtrent van cryminelen saken

van dieften niet om dat binnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen is

vanden personen die dlant gecoft hebben van doetslagen binnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen

075. 5. 4. 3 blanco

075. 5. 4. 4 herhaling van 075. 5. 4. 2

075. 5. 4. 5
dit sijn die DOETSLAGE binnen der stat vanden Bosch ende dair omtrent gevallen zyndt dat HENRIC VAN RANST HOGESCOUTHEIT TEN BOSCH wairt totten xxiiii sten dach van decembris xiiii c ende negen die niet gebetert en sijn

eerst van JOEST VAN UDEN geboren die doetsloech WILLEM PAESCHDACH niet gebetert mer dair voir vluchtich slants

HENRIC KEYOT die doetsloech JACOB VAN NODDEVELT die niet gebetert en heeft mer verdeylt is mitter stat recht

WOUTER SCARDENBERCH die doetsloech ARNT DEN VOECHT van ENGELEN niet gebetert mer vluchtich dair voir slants is

ARNT VAN DER CLOET ende WOUTER sijn brueder die doetsloegen ARNT TERLINC van VLYMEN dat myn genedige HEER VAN BRABANT quyt gegeven heeft mits dat die doetslach toe quam om de rheerlicheits wille

HEYN EVERARTS SOEN die doetsloech JACOB LANTVERDOEMER die dair af vluchtich slants is

ARNT HAECK VAN DEN DIJCKE die doetsloech ARNT QUAPPE die dair voir verdeylt is mitter stat recht

WILLEM DIE SWART die doetsloech MACHIEL CLOECKAIRT die dair voir vluchtich slants is


van koeren ende broeken geordineert binnen der stat vanden Bosch dats te weten so wie den anderen doetslaet die misboirt sijn lijf op dat men gevangen can ende is hi uten wege so misboirt hy sijn lijf ende sijn goet ende sijn havelic goit, so is geuseert dat die heer dat al geheel aenveerdt also verre alst van sinen twegen toe compt – niet gevallen binnen der tijt van deser rekeningen

075. 5. 4. 6 [fol. 129]


van koeren ende broeken geordineert binnen der stat vanden Bosch ende is te weten so wie die vrede breect ende dair af betugt wordt ende verwonnen mitten recht die misboirt sijn lijf ende sijn goet inder selver manieren dat die doetsleger doet gelijc voirs. is vanden welken niet gevallen is binnen der tijt van deser reken(ing)
andere koeren ende broeken geordineert binnen der stat vanden Bosch op die ghene die huystotinge doen ende is te weten soe wie dat quame bij dage of bij nacht ende stiet of liep op enichs mans huus binnen der stat vanden Bosch sijns ondanckens ende die ghene dair over clagede dair dat geschiede die soude verboren in dien dat die ghene die dat dade dair af betugt worde ende verwonnen mitten recht sijn lijf ende sijn goit

mer wairt dat viele dat een poirter of een vreemdt man quame in enichs poirters huys om hem te vresene of te evele van sinen live ende die ghene dair sij op quamen hem van node verweren moest ende hij dan inder noetweringen enigen doetsloech die soude verboeren jegen den heer iiii d. bosch payments ende die wapen dait hijt mede dede vanden welken niet gevallen is binnen der tijt van deser rekeningen


andere koeren ende broeken binnen der stat vanden Bosch geordineert ende is te weten so wie dat sloege den oversten scoutheit vanden Bosch of den onderscoutheit of den enen poirtier vanden tween die misboirt sijn hant in dien dat hij dair af betugt wordt ende verwonnen mitten recht ende die welke dat vanden poirtieren geslagen worde die soude die heer nemen op dat die ghene was dair aen dat men die hant verboren mach – niet gevallen binnen der tijt van deser rekeningen

075. 5. 4. 7


andere koeren ende broeken binnen der stat vanden Bosch geordineert ende is te weten so wie dat op enen scepen spreect om des rechts wille die misboirt also verre als hi dair af betugt ende verwonnen wordt mitten recht dat hij sal staen ter sententien ende wijsdom der scepenen also groet als si dat selve kennen ende wisen sullen dat hij gebroect sal hebben – niet gevallen binnen der tijt van deser rekeningen
andere ontfanc vanden ghenen die ontemeliken saken gedaen hebben binnen der stat vanden Bosch jegen den heer ende der stat rechten vanden Bosch – niet gevallen binnen der tijt van deser rekeninge

075. 5. 4. 8 [fol. 130]


andere ontfanc van koeren ende broeken ende penningeboeten ende cyvile saken inder stat vanden Bosch gevallen gelyc hier na verclairt staet

van broeken van iii l. mit colven of mit houte te quetsen

broeken van x l. mit messen swerden of andere wapenen te quetsen

broeken van xvii l. van erftalen dair die heer af heeft x l. ende elc scepen xx s.

broeken van x l. van vrede tontseggen

broeken van iiii l. x s. van brouwers meer te brouwen dan si den assisineren seggen

broeken van iii l. van cleynen maten of van lichten gewichten

van banduinen

niet want toehoirt den onderscoutheit die dair af is sculdich te rekenen
ontfanc van DIVERSEN AVONTUEREN

van HEYN HEESTER JAN HEESTERS SOEN die die beesten ende runderen vercoft hadde die hij sede gecoft te hebben tegen enen vreemden coepman die welc JAN VAN DEN WIJNGAIRDE sijn sede te wesen ende Heyn voirs. en konst sinen niet genomen noch gewisen dair hen die scoutheit voir hielt gevangen ende sede hem aen dat hi se gestolen hadde mer omdatten die scoutheit bij versueke van sinen vrienden te recht hadde moeten stellen ende hijs niet en soude hebben kunnen betugen laten pointen van dien saken ende van dien geliken saken om L gelres gulden valent den gulden xviii d. = iii l. xv s.

somme per soy iii l. xv s. gr.

075. 5. 4. 9


andere ontfanc vander DRAPERIEN VANDEN BOSCH in die vier ambachten buten inder manieren hier na verclairt

ende is te weten dat die van den Bosch een carthe vander draperien hebben dair sy den scoutheit op versueken na ingehaut der carthen die inhouden mach dat niemant laken maken en mach noch doen maken noch getouwen noch cammen ( of: connen) setten inder meyerien vanden Bosch anders dat binnen der stat vanden Bosch voirs. uutgenomen vrijheiden ende dorpen dair ander heren in deylen of alleen hen toehoerende ende so wie dat dair boven dede die soude verboren also dicke alst geviele dlaken alleen sheren behoef ende v l. swarte den ouden groten tornoysche voir xvi d. gerekent half den heer ende half der stat dair af die scoutheit niet ontfaen en heeft binnen der tijt van deser rekeningen

ander ontfanc binnen den vier ambachten buten inder MEYERIEN vanden Bosch inder manieren hier na verclairt

van exploten binnen des SCOUTETENAMBACHT VAN MASELANT

eerst JAN STALBERCH die met een clenen meriken tOS gevangen wairt dat hi gestolen hadde dair hy aen gevangen wairt ende was bevonden dat hem GHEENKEN VAN ......... tot OS sculdich was .....datmen vant in synre teschen v gulden gelres ende dat meriken voirs. was vercoft om vii gulden valent den gulden xviii d. (doorgehaald) xviii s. maken xvii gulden

somme xxviii s. gr.

075. 5. 4. 10 [fol. 131]
van exploten binnen des SCOUTETENAMBACHT VAN PEDELANT

eerst van ROLOF GERYTS SOEN VAN BOIRDONCK die een wijf tot ERP gedreycht soude hebben in sceldwoirden dies die scoutheit niet cliar betugen en konst gepoint om dat hi genade voir vonnis koes om viii cronen vrancrijx valent xxvi s. viii d.

van WOUTER VAN DEN EYNDE ende van HENNEKEN DIE BRUYNE die mit worden op die SETTERS die mijns genedichs heren BEDE inden dorpe van ZOEMEREN geset hadden dair se die scoutheit op aensprac mit recht ende leyde vele wairheide dair op also dat si betugede die woirde die si op die setters seden dat si die seden voir eenre gebannenen vierscharen dair si ombecalengiert vanden werve ghingen dair om die guede liede den scoutheit rieden pointinge te nemen dat gepoint om xl cronen vrancrijx valent vi l. xiii s. iiii d.

van JAN RAUTELAIRT van HEZE die dien scoutheit gehouden hadde van wegen dat hy geloeften ende eede gedaen soude hebben die hy niet gehouden en soud ehebben des die scoutheit niet clairlic betugen en const gepoint om dat hi genade voir vonnis koir om x cronen vrancrijx valent xxxiii s. iiii d.

somme ix l. xiii s. iiii d. gr.

075. 5. 4. 11


van exploten binnen des SCOUTETENAMBACHT VAN KEMPELANT

van JAN CLAES SOEN VAN DEN SPEELHOEVEL van NETERSLE die tot Netersle een wijf beslapen soude ehebben sonder al hair knudeldage/kundeldage gehadt te hebben dat verboden is op xx cronen vrancrijx gepoint om dat een arm knecht was om x cronen vrancrijx valent xxxiii s. iiii d.

somme p soy xxxiii s. iiii d. gr.
van exploten binnen des SCOUTETENAMBACHT VAN OESTERWYC

van JAN DEN MOLNER die tot OESTERWYC op enen scepen van OESTERWYC onredelick gesproken soude hebben dair hen die scoutheit af kalengierde ende aensprac na aenbrengen ende clagen des scepens niet om dats niet een man gehoirt en hadde ende die scoutheit hen niet en soude hebben connen brengen gepoint sonder vonnis om ix cronen valent xxx s.

somme p soy xxxi gr.

075. 5. 4. 12 [fol. 132]


andere ontfanc vanden vijf scouteten om dair mit na der ordinantien gemaict in tiden voirleden te betalen den GREVE VAN CLEVE ii c l [250] reyalen hem bewijst (?) op die voirs. ambachten ende oic opt goit vanden voirs. scoutheit in mynderinge van vi c reyalen diemen hem jairlix sculdich is op dambachten voirs. ende op die renten vanden Bosch alsoet inden beginsel vanden uutgeven clairliken bliken mach

eerst van ARNT STAMELAIRT VAN UDEN ONDERSCOUTHEIT VANDEN BOSCH die jairlix geordineert is te betalene den voirs. hogenscoutheit om die redene voirs. L reyael dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen sunte remeysmisse xiiii c ende negen xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

van JACOB COPTITEN WILLEMSSOEN SCOUTHEIT VAN MASELANT die geordineert is int gelike te betalene den voirs. scoutheit om die redene voirs. L reyael dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen sunte remeysmisse xiiii c ende negen xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

van JAN VAN KRYEKENBEEC SCOUTHEIT VAN PEDELANT die geordineert is int gelike te betalene den voirs. scoutheit om die redene voirs. L reyael dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen sunte remeysmisse xiiii c ende negen xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

van HUBRECHT BAC SCOUTHEIT VAN KEMPELANT die geordineert is int gelike te betalene den voirs. scoutheit om die redene voirs. L reyael dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen sunte remeysmisse xiiii c ende negen xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

075. 5. 5. 1


van BRUYSTEN BRUYSTENS SOEN VAN HOESDEN SCOUTHEIT VAN OESTERWYC die geordineert is int gelike te betalene den voirs. scoutheit om die redene voirs. L reyael dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen sunte remeysmisse xiiii c ende negen xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

somme xx l. xvi s. viii d. gr.

andere ontfanc vanden voirs. vier scouteten hier na verclairt om dair mit na der ordinancien gemaict in tiden voirleden die lijfrenten van OESTERWYC mede te betalen diemen sculdich is enigen poirters wonende te BRUESSEL ende elwair alsoet in den uutgeven hier na clairliken bliken mach

eerst van JACOB COPTITEN SCOUTHEIT VAN MASELANT die geordineert is te betalene elc siaers inder manieren verclairt xxii cronen ende xxvii gr. vlems dair om hier vanden termnine sunte Lambrechtsdage xiiii c ende negen niet om dat niet gevallen binnen der tijd van deser rekening

075. 5. 5. 2 [fol. 133]
van JAN VAN KRYEKENBEKE SCOUTHEIT VAN PEDELANT die geordineert is int gelike als boven te betalen xxii cronen ende xxvii gr. vlems elc siaers dair om hier van den termine vors. sunte Lambrechtsdage xiiii c ende negen [rest doorgehaald]

van HENRIC TRAPPERT (?) SCOUTHEIT VAN KEMPELANT die geordineert is int gelike als boven te betalen xxii cronen ende xxvii gr. vlems elc siaers dair om hier vanden termine van sunte Lambrechtsdage m cccc ende negen xxii cronen xxvii gr. vlems – rest doorgehaald – niet ontfaen als boven

van BRUYSTEN BRUYSTENS SOEN VAN OESTERWYC SCOUTHEIT VAN OESTERWYC die geordineert is int gelike als boven te betalene xxii cronen ende xxvii gr. vlems dair om hier vanden termine van sunte Lambrechtsdage m cccc ende ix – rest doorgehaald – niet als boven

somme van al den ontfanghe van deser rekeninge xxxviii l. xvi s. iiii d. gr.

075. 5. 5. 3
UUTGEVEN GERARTS VAN DER AA SCOUTHEIT VANDEN BOSCH zyndt den xxvi sten dach int jait xiiii c ende negen totten xxiiii sten dach van decembris inden voirs. jair na costume shoefs van CAMERIKE
eerst den scoutheit vanden Bosch voir sinen solaris als van sinen wedden die hi gewoenlic is jairlix te rekene op C pieters die welke belopen den termine van deser rekening xxv pieters valent iiii l. iii s. iiii d. gr.

des scouteten clerc voir sinen solaris als van sinen wedden die hij gewoenlic is te reken(en) op xii pieters siaers beloopt den termine van deser rekeningen [oningevuld]

somme per soy iiii l. iii s. iiii d. gr.

andere uutgeven van JUSTICIEN

MEESTER HENRIC DEN KOCK van enen gerichte binnen der tijt van deser reken(ing) gedaen aen JAN STALBERCH die tot OS van dieften gehangen wairt enen ouden scilt dair om hier vanden voirs. gerichte enen ouden scilt valent iii s. viii d.

somme per soy iii s. viii d. gr.

075. 5. 5. 4 [fol. 134]
dit sijn die erfpensien die men den GREVE VAN CLEVE jairlix geldende is uten scoutheitambacht ende der alinger meyerien vanden Bosch

eerst is te weten dat die GREVE VAN CLEVE heeft jairlix op die meyerien ende renten vanden Bosch vi c reyael vallende half te paesschen ende dander helft te bamisse dair naest volgende dair af geordineert is ende geset te betalene vanden scoutheit vanden Bosch ii c

die ONDERSCOUTHEIT VANDEN BOSCH jairlix L

die SCOUTHEIT VAN MASELANT L

die SCOUTHEIT VAN PEDELANT L

die SCOUTHEIT VAN KEMPELANT L

die SCOUTHEIT VAN OESTERWYC L

ende die RENTMEESTER VAN DEN BOSCH CL [150]

maect te samen vi c reyael

op dwelc die voirs. scoutheit betaelt heeft van sinen twegen opten termine van bamisse xiiii c ende negen dragende C reyael valent xvi l. xiii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden onderscoutheit vanden Bosch xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden scoutheit van Pedelant xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden scoutheit van Kempelant xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden scoutheit van Oesterwyc xxv reyael valent iiii l. iii s. iiii d.

somme xxxvii l. x s. gr.

075. 5. 5. 5 herhaling van 075. 5. 5. 3

075. 5. 5. 6 herhaling van 075. 5. 5. 4

075. 5. 5. 7


dit sijn die lijfpensien jairlix gaende uten SCOUTHEITAMBACHT VAN OESTERWYC

dit sijn de lijfpensien jairlix gaende uten SCOUTHEITAMBACHT VAN OESTERWYC

eerst so is te weten datmen sculdich is vele personen opt voirs. ambacht van Oesterwyc lijfpensien die wonende sijn inder stat van BRUESSEL ende anders wair die welke hier onder gescreven staen dair af die somme compt jairlix op iiii xx x pieters ende xxviii gr. vlems fors vallende half te sunte Gheertruden dage te half merte ende dander helft sunte Lambrechs dage dair naest volgende ende dit vanden termine van sunte Lambrechs dage xiiii c ende negen

eerst so heeft op die voirs. lijfpensien jairlix HER WILLEM VAN COUDENBERGE priester wonende inder stat van Bruessel xx s. ouden gr.

KATHELIJN des voirs. Her Willems suster wonende tot DENREMONDE xx s.

HENRIC VAN DER RYVIEREN van AERSCOT xl s.

JAN VAN DER RYVIEREN van AERSCOT xx s.

BARTHOLOMEUS SERCLAUS tot BRUESSEL x s.

van welker lijfpensien voirs. geset is ende geordineert te betalene jairlix

die SCOUTHEIT VAN MASELANT xxii cronen ende xxvii gr. vlems

die SCOUTHEIT VAN PEDELANT xxii cronen ende xxvii gr. vlems

die SCOUTETE VAN KEMPENLANT xxii cronen ende xxvii gr. vlems

die SCOUTHEIT VAN OESTERWYC xxii cronen ende xxvii gr. vlems

hier af rekent die SCOUTHEIT VANDEN BOSCH niet betailt vanden termine van Sunte Lambrechts dage xiiii c ende negen om dat voir der tijt van desen weken niet gevallen is ende dat hi JAN VAN HULDENBERGE sculdich is te betalen

somme van alden uutgheven xli l. xvii s. viii d. gr.

aldus blijft men hem sculdich iii l. viii d. gr. [franstalige slotzin]

075. 5. 5. 8 [fol. 135] blanco

075. 5. 5. 9

opschrift in het frans van de rekening van GERART VAN DER AA SCOUTETE DE BOIS LE DUC VAN 1409

075. 5. 5. 10 [fol. 136] blanco

075. 5. 5. 11 blanco

075. 5. 5. 12 [fol. 137] presentatiedatum nieuwe rekening 4 juli 1410


REKENINGE GERARTS VAN DER AA SCOUTHEIT VAN sHERTOGENBOSCH van allet dat hij ontfaen ende uutgegeven heeft vanden forfaiten vervallen ende opcomingen den voirs. scoutedom toehorende zyndt den xxx sten dach van decembri int jair xiiii c ende negen totten xxiiii sten dach van julio int jair xiiii c ende thien na costume shoefs van CAMERIKE die welke rekeninge gemaict ende gevalueert is in goiden vlemschen gelde te weten enen mottoen voir xiii gr. vlems ende enen halven, enen reyael enen gulden peter of een vrancrijx crone voir xli gr. vlems, enen rijnschen gulden voir xxxiii gr., enen hollantse gulden voir xxvii gr., enen nuwen gelres gulden voir xviii gr., een bosch pont voir xvii gr. vls. – gedaen te BRUESSEL

ONTFANC


eerst binnen der stat vanden Bosch ende dair omtrent van cryminelen saken

van dieften niet om dat binnen der tijt van deser reken(ing) niet gevallen is

vanden personen die dlant gecoft hebben van DOETSLAGE binnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen

dit sijn die DOETSLAGE binnen der stat vanden Bosch ende dair omtrent gevallen zyndt dat HENRIC VAN RANST hogescoutheit ten Bosch wairt tottemn xxiiii sten dach in julio xiiii c ende thien die niet gebetert en sijn

eerst YOEST VAN UDEN geboren die doetsloech WILLEM PAESCHDACH niet gebetert mer dair voir vluchtich slants is

HENRIC KEYOT die doetsloech JACOB VAN NODDEVELT die niet gebetert en heeft mer verdeylt is mitter stat recht

075. 6. 1. 1
WOUTER VAN SCARDENBERCH die doetsloech ARNDT DEN VOECHT van ENGELEN niet mer dair voir vluchtich slants was ende dair over gericht is inden lande van GELRE

ARNDT VAN DEN CLOET ende WOUTER sijn brueder die doetsloegen ARNDT TERLINC van VLIMEN dat mijn genedige HEER VAN BRABANT quijt gegeven heeft mits dat die doetslach toe quam om der heerlicheit wille

HEYN EVERAETS SOEN die doetsloech JACOB LANTVERDOEMER die dair voir vluchtich slants is

ARNDT HAEC VAN DEN DIJCKE die doetsloech ARNT QUAPPE die dair voir verdeylt is mitter statrecht

SWART WILLEKEN die doetsloech MICHIEL CLOECKAERT die dair voir vluchtich slants is

RUTGER BOEVE van OYEN die doetsloech JAN DEN HOESCHE die dair van verdeylt is mitter statrecht

FLORIS VAN DORDRECHT ende CLAES syn soene die doetsloech WILLEM KERMISSE die daer voer vluchtich slants sijn
van koeren ende broeken geordineert binnen der stat vanden Bosch dats te weten so wie dat den anderen doetslaet die misboirt sijn lijf op datmen gevangen kan ende is hy uten wege so misboirt hij sijn lijf sijn goit ende sijn havelic goit so is geuseert dat die heer dat al geheel aenverdt also verre alst van sinen twegen toecoempt – niet gevallen binnen der tijt van deser rekeningen1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina