Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina2/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

075. 1. 3. 2 [fol. 10]


te comen leysten te LOVEN ter tijt dat si volle betalinge hadden, soe dat die scoutheit in seinden moeste te LOVENEN te JANS VAN DEN HUFFEL DIRC VAN LOEN sinen neve met ii peerden aldaer bleven leist ende omtrent pinxten lestleden – xxii dage dat beliep op xxiiii gulden hollants
Somma van desen pertien utgegeven is lxx gulden ende iii placken is (doorgehaald: cxlvi guldenen hollants xii placken brabants)
Somma sommarum van al dat die voirs. scoutheit vanden Bosch binnen den voirs. tide utegegeven heeft Vc liii guldenen enen halven ende x placken (alle andere geldbedragen zijn doorgehaald)

075. 1. 3. 3


somma sommarum van allen den ontfaene die was alsoemen voir sien mach ii c lxxxiiii gulden hollantsch v placken
alsoe afgecort dat ontfaen teghen dutgheven, soe is dat utgheven hoger dan tontfane van deser rekeninge dwelc men den voirs. FLORYS VAN KIIIFHOEC SCOUTHEIT VANDEN BOSSCH sculdich bliift - doorgehaald: cxxxix guldenen hollants ix placken brabants

Somme van al den huutgheghevene van deser rekeninghe Vc liii guldenen enen halven hollants ende x placken valent in ghelres gulden viiic gulden end ei plack


Aldus blijft hij sculdich lvii gulden ghelres i halven ende ii placken – franstalige slotteksten

075. 1. 3. 4 [fol. 11] blanco

075. 1. 3. 5
Es te wetnen dat int jair xiiii c ende ii die dorpen van OERSCOT ende van BEKE dair af half die heerlicheit toehoert den JONCHEREN VAN PETERSHEM aengetast ende aengenomen waren voirs. genediger vrouwen behoef van Brabantovermits datmen hem beteech dat hi onser gnadiger vrouwen ondersaten van Brabant te LUDICK te campe hadde doen eysschen binnen welken tide dat die voirs. dorpen in mynre gnadiger vrouwen handen stonden, ontfaen waren inden voirscreven dorpen dat die JONCHEREN VAN PETERSSEM anders toe behoert soude hebben, dwelc die scoutheit vanden MEYERIEN VANDEN BOSSCHE mynre gnadiger vrouwen rekende dair af die somme compt op clxx gulden gelres iiij plac

welke seder der tijt miin selve gnadiger vrouwe heeft verleent met haren placaten den selven JONCHEREN VAN PETERSEM weder in te heffen end eop te boeren inden voirs. dorpen vanden deele dair in miinre gnadiger vrouwen te behorenen


dit sijn die broken die dese VAN PETERSSEM binnen den tide deser rekeningen in affslage der sommen boven gescreven gheheven hebben
BEKE

primo HEILWICH VANDEN RAKE van enen erfbroke gedinct tot BEKE dair af si metten vonnis gegonden soude hebben iii lib. voir elc lib. viii botdreger dair af laten beteren om ii guldenen gelres


WILLEM VANDEN VOSSENBERCH die woende inden lande van BREDEN versuymde siin lyf overmits een stuc houts dat hem op thoet viel dair af hi starf ende hi hadde een deel goets liggende tot BEKE dat die scoutheit dede becommeren voer verboert goet dair af die erfgenamen comen siin ende hebben den scoutheit

075. 1. 3. 6 [fol. 12]


dat ghebetert om viii guldenen gelres want na den vonnes wasser inden lande van Brabant niet verboert
HENNEKEN SCEYNEN /
SCEYVEN van BEKE hadde beclaeght HEINEN VAN EELE van OESTERWYC dat hi zoenbrekich aen hen worden weer dat hi gheloeft had op siin liif ende op siin goet bi te brenghen ende niet gedaen en const alsi hi hem vermeten hadde inden welken hi siin liif ende goet verboert soud ehebben om dat hijs niet bi ghebrenghen en const ende heeft dat den scoutheit gebetert wair hi een arm mans is om xx gulden gelres
STIIN GOLLENS was befaemt dat si enen tot in HOLLANT gestolen soude hebben in een huys dair si kemde dair af si inder wairheit niet bevonden was ende coes genad evoir vonnes want si doch metten vonnes quyt gegaen soude hebben ende gaf vii gulden gelres
Somma hier af xxxvii gulden gelres
OERSCOT

primo is te wetene dat die navolghende personen ghebroect hebben in die pennincbroeken nae inhout der CAERTEN DER DRAPERIEN VANDEN BOSCH toegehoerende, hier voer in beghinsel van deser rekeninghen vercleert om dat si lakenen gemaect hebben dair af miner gnadiger vrouwen toehoert dat vierendeel den JONCHEREN VAN PETERSHEM tfierendeel ende de stat vanden Bosch die helicht

075. 1. 3. 7
inden iersten HEIN DIE WECKER ii guldenen gelres

SEELKEN DIE DECKER ii guldenen gelres

LIISBET HOPPENBROUWERS ii guldenen gelres

YDE KORSTIAENS iii guldenen gelres

DANNEEL DIE CROM iii guldenen gelres

GIELIS DIE KREMER iiii guldenen gelres

HEIN VANDER HEYEN ii guldenen gelres

BOERT WILLEN ii guldenen gelres


Somma hier af xx guldenen gelres hoert toe half der sat vanden Bossch v guldenen gelres ende ander mynre gnadiger vrouwen ende den JONCHEREN VAN PETERSSEM te wetenen x guldenen gelres
Sommma van dat tot BEKE ende tOORSCOT gehaven is coempt op xlvii guldenen gelres toebehoeren half te wetenen xxiiij guldenen gelres ende dander helicht oec xxiiij guldenen gelres den JONCHEREN VAN PETERSSEM welke miner vrouwen deel voirs. te wetenen xxiiij gulden gelres op gheboert heeft die Joncheren van Peterssem mids viertuyt des placaets [uit kracht van placcaat] hem van miinre gnadiger vrouwen gheconsenteert dair in minre genadige vrouwe voirs. hem georloeft heeft aen die voirs. dorpen te heffen clxxx gulden gelres iiij plac

075. 1. 3. 8 [fol. 13]


alsoe queemen noch den voirs. JONCHEREN VAN PETERSSOM te heffen in die voirs. dorpen van miinre gnadiger vrouwen wegen voirs. clvi guldenen gelres xiij plac

075. 1. 3. 9 blanco

075. 1. 3. 10 [fol. 14] blanco

075. 1. 3. 11 buitenkaft van een rekening

075. 1. 3. 12 [fol. 15] blanco

075. 1. 4. 1 blanco


075. 1. 4. 2 [fol.16]
datum presentatie van de rekening 15.12.1406 – in d elinkermarge ruim voorzien van franstalige commentaren!
REKENINGHE FLORIIS VAN KIIFHOEC scouteten vanden Bossche van al dat hy ontfaen ende utgegeven heeft inden scouetambacht vanden Bossche van fourfayten ende broeken ende anders vervallen binnen den voirs. ambachte sint den lesten dach van junio int jair ons heren m cccc ende vier [1404] tot den derden daghe toe van meerte inden selven jair m cccc ende vier [1404] na den stile shoifs van Cameric dats enen termine van xxxv weken enen gulden hollantsd voir xxvii [ of: xxvi ?] groten vleems, enen nyen gulden gelres voir xviii groten vleems, eeen lib. bosch payments voir xvi groten vleems ende enen halven nyeus goets gelts gerekent ende is te weten wat broeken metten vonnisse niet ghehantiert en siin daer hebben die lude genade af ghecoren voir den vonnisse of ghebetert om beden wille van goeden luden – ghedaen te VILVORDE.
ONTFANC

eerst binnen de rstat vanden Bossche onder JANNE VAN GHEMERT van mansdoden ende van anderen zaken dair liif aen leeght

Primo EMMEN VAN DER HOENE een ketelbueter woenende ten Bossch heeft enen dotslach gedaen binnen de rvryheit vanden Bossche ende binnen den tide deser rekeninghen aen enen gheheiten AERNT DIE SPOERMAKER welke mesdadighe uten lande gheruymt is ende heeft achter gelaten L scape enen os ende een koe welke beesten die scoutheit vercoft heeft enen man gheheiten JAN KETELEER die wonende is binnen den Bossche om xxvi gulden ende dese voirs. mesdadige is uten lande ende is bliven staen onghesoent metten heer en met den pertyen
COP VOS ende LAURENS sijn soen POERTERS TEN BOSSCHE sloeghen ANDRIES VANDEN ODDENVELT ten Bosch met enen houte op siin hoeft datter dese voirs. Andries af sterf ende dese voirs. Cop ende Laurens siin versoent metten vrienden vanden doden man ende om dat dese voirs. Cop ende Laurens siin soen arme scemel lude siin ende onnoselic inder zaken toe quamen soe heeftse die scoutheit laten beteren om xxiii cronen vrancrijcs maken li gulden gelres ii groten vleems

075. 1. 4. 3 linkermarge met franstalig commentaar


WILLEM DIE LOEYER poerter ten Bossch had een inhibicie bracht boven den rien punten daer mense van recht af sculdich is te brenghen daer hi siin liif ende siin goet aen verboert hadde nader ordinancien die in tiden voirleden gemaect is geweest tusschen den lande van Brabant ende den lande van LUDIC welke Willem voirs. ghebetert heeft bi myns genedichs heren raede van LYMBORCH vander voirs. mesdaet om ii C ende L cronen vrancrijcs valent vc lxii gulden gelres ende enen halven
HUYBKEN VAN HORWINEN had oec een inhibicie bracht boven den drien punten als boven ende omme dair een arm scemel onnosel knecht was soe heeften die scouthet latern pointen om xv gulden gelres
Somme van den criminelen in den Bosch vi c lxxiiii gulden ende i halvenPETER DIE MESMAKER van BEERSE was dingachtich van erflicheiden teghen HEYNRIC DEN HANE dair af dat dese voirs. Peter vellich bleef inder zaken dair hi metten rechte aen verboerde xvii lib. dair af den heer compt x libra maken iz gulden gelres v groten vleems
JAN KUYST van GHESTEL was dingachtich van erflicheiden teghen MERTEN COPPEN kinder dair dese voirs. Jan vellich af bleef dair hi aen verboerde xvii lib. daer af den heer coempt x lib. ende dat laten punten om viii gulden gelres

075. 1. 4. 4 [fol. 17]


HEYNRIC MAECHELMAN was dincachtich van erflicheiden teghen AERNT BRUYSTENS ende dese voirs. Heynric verwantaelde hem binnen den voirs, ghedinge daer (h)em die scoutheit af becalengierde van xvii lib. ende dese voirs. Heynric bleef vellich inder zaken daer hi af dinghede dair hi oec aen verboerde xvii libra maect tsamen xxxiii lib. daer den heer af compt xx libra maken xviii gulden gelres x groten vleems
JAN WILLEM BERBIERS SOEN van VESSEM was dingachtich van erflicheiden teghen den HEILIGEN GHEEST VAN DEN BOSSCH dair af dat dese voirs. Jan vellich bleef dair hi metten recht aen verboerde xvii libra dair af den heer compt x libra maken ix gulden gelres v groten vleems
Breuken van x libra die den heer alleen toebehoren dair elc libra af doet als boven

JAN MICHIELS SOEN had ghewont WILLEKEN DEN TEPPER diar hi na den rechte aen verboerde x libra maken ix gulden gelres v groten vleems


JAN DIE VEER had ghewont JACOPS SOEN VAN DEN HOERNIC dait hi na den rechte aen verboerde x libra maken ix gulden gelres v groten vleems
GOEDSCALC VANDER SPORCT had ghewont AERNT VANDER SPORCT dair hi na den rechte aen verboerde x libra ende dat laten punten om beden wille van goeden luden die den heer daghelix dienen om v libra maken iiii gulden gelres xi groten vleems ende enen halven
CLAESKEN HONDERT MERCK had ghewont HUYBKEN JANS knecht VAN GHEMERT dair hi metten recht aen verboerde x libra maken ix gulden gelres v groten vleems
================================================================================

075. 1. 4. 5


COPKEN HEIN OEDEN SOENS SOEN had ghewont JORDEN KERDRIVER daer hi metten recht aen verboerde x libra maken ix gulden gelres v groten vleems
HEYNKEN VAN OERSCOT had ghewont HEYNEN DEN LOUWER daer hi metten rechte aen verboerde x libra ende dat laten punten om dat een arm scemel knecht is end eoec om beden wille van goeden luden om ii cronen vrancrijcs maken iiii gulden gelres ende enen halven
JAN HALF had ghewont WILLEM UTER HAGHEN daer hi met den rechte aen verboerde x libra ende dat laten punten om beden wille van goeden luden ende oec mede om dat hi arm was om iiii gulden gelres
van diverschen avontueren
GODERT VAN BRECHTE was aengesproken vanden scouteten vanden Bossche voir die SCEPENEN VANDEN BOSSCH dat hi bi nachte ende bi ontide op GOESWIIN KNODEN huys tot OESTERWYC ghestoten gheslagen ende gheworpen soud hebben des hem die scoutete waerheit vermat bi te brenghen dat hiit ghedaen had daer af datten die scoutheit niet claerliken en const betughen alsoe datten die scoutet om beters willen end eoec bi rade mijns heren vrienden heeft laten punten om dat hi besorght was dat hi met rechte quijt gegaen soude hebben om lviii gulden gelres
ANDRIES VANDEN ODDENVELT was aenghesproken vanden scoutete vanden Bossch voir die scepenen vanden Bossch dat hi meynedich gheweest soude hebben daer den scepenen vanden Bossch af docht dat hi der niet alsoe claerliken af betuycht en waert alsmen sculdich was te betughen alsoe dat die scoutet nyet hadde dat hi metten vonnisse quyt ghegaen soude hebben ende heeften daer omme laten punten om xxxii gulden gelres

075. 1. 4. 6 [fol. 18]


GHERYT DIE SCOEMAKER had een cleyne willighe ghehouwen op eens anders mans erve dair hi een borye af gemaect soude hebben ende dat laten punten om dat die scoutet niet en wist hoe groet dat die broeke was om iiii gulden gelres
Somme van den breuken ende civilen zaken vanden Bossche ghehaven byden onderscouthet (doorgehaald) oversten scouteten C iiiixx xiiii gulden ghelres – somme viii c lxviii gulden gelres enen halven ende ii groten vleems
ONTFANCK

In MAESLANT onder JANNE VAN DER DUSSEN van mansdoden ende van allen anderen brueuken sal JAN VAN DER DUSSEN voirs. bewisinge doen want die SCOUTET VAN DEN BOSCH inden voirs. ambacht anders jiet ghehaven en heeft dan dit naest volghende capittel


Primo JAN BITS JANS SOEN VAN BREDE had enen dootslacht ghedaen tot Hees aen enen gheheiten DIE DONCKER welken mesdadige metten pertien vanden doden man versoent is end eom dat een arm knecht was soe heeften die scoutet laten beteren vande rvoirs. mesdaet om lv gulden gelres ende dit is ghesciet binnen den tide voirs. deser rekeningen
Somme lv gulden gelres

075. 1. 4. 7 herhaling van folio 075. 1. 4. 5

075. 1. 4. 8 herhaling van folio 075. 1. 4. 6 [fol. 18]

075. 1. 4. 9 [donkere vlekken]


Inden scouthet ambacht van PEDELANT niet ontfaen binnen den tide deser rekeninghe utghenomen in enen dorpe hier na verclaert
es te wetenen dat in Pedelant een dorpe ghelegen is dat gheheiten is DOERNE dat verset is GHEVERT VAN DOERNE welken Ghevert daer toe behoren alle broeken van groten ende van clenen utgenomen dat liif ende lit aengaet dat hoert tot mynre genediger vrouwen van Brabant in welken dorpe voirs. een man woende die gheheiten was JAN PEGGHE die welke befaemt was van dyeften ende van anderen quaden fayten welke man voirs. die SCOUTET VANDEN BOSCH vangen dede ende want die scoutet aenden voirs. man alsoe nyet en const bevynden daer men hem dliif metten rechte mede af hadde connen gewinnen ende oec om dat hi nyet overtuycht en waert noch in siinre pinen niet en boet dat hem onscade had moghen doen aenden live ende om dat miin genedige heer gheen recht en had aen den man voir ter tijt dat hi met vonnisse der scepenen verwiist had geworden vanden voirs. Ghevert, soe heeft die scoutet laten punten tot miins genedichs heren behoef biden voirs. Ghevert boven datter af ghinc om xxxvii gulden gelres
Somme xxxvii gulden gelres
075. 1. 4. 10 [fol. 19]
Inden ambacht van KEMPENLANT onder HEYNRIC DEN HANE niet binnen der tijt van deser rekeninghe
heeft dese voirs. scoutete ontfaen dat HEYNRIC DEN HANE scoutete van Kempenlant die twedele van allen broeken die gevallen sijn inden scoutetambacht van Kempenlant welke twedele belopen ghelijc voirs. Heynric die Hane scoutete van Kempenlant bewiist heeft den voirs. SCOUTET VANDEN BOSCH utghereyct in sinre rekeninghen clxvi gulden gelres ende ii groten vleems
Inden scouthet ambacht van OESTERWYC onder WILLEM VAN BROECHOVEN

ONTFANC


eerst in die banck van OESTERWYC van breuken daer mans liif aen leeght

primo GHEEN LEMMENS overmids dat hi heymeliken een kole vuer geworpen had in eenre miten torfs dat sy verbornde die toebehorende was BRUYSTEN JANS SOEN daer aen dat hij siin liif ende siin goet verboert had ende die scoutet heeften laten punten om dat een arm knecht was voir xl gulden gelres


Somme van x libra bosch payments
GHYBKEN VRANCKEN SOEN had ghesteken HERMAN BEERTOUTS een bendige wonde daer hi aen verboert had na den rechte x libra ende dat laten punten om goeder luden beden wille om v gulden gelres

075. 1. 4. 11


HERMAN BEERTOUTS voirs. had den voirs. GHYBKEN VRANCKEN weder ghesteken een bendighe wonde dair hi aen verboert had x libra ende dat laten punten om beden wille van goeden luden om v gulden gelres
breuken van xvii libra dair af die heer heeft x libra ende die vii scepenen elc 1 libra

JAN SIBBEN had hem verwantaelt voir die scepenen dair hi aen verboerde metten recht xvii libra dair den heer af coemt x libra boven ende die laten punten om ix gulden gelres


In die bancke van BEKE half toebehorende mynre genediger VROUWEN VAN BRABANT ende dander helcht den JONCHEREN VAN PETERSHEM ende alle broken hoghe ende nedere te deylen half ende half
brueken vanden live

HENNEKEN VAN BRECHTE bastaert had huysstotinghe tot BEKE gedaen dair hi siin liif ende siin goet na den rechte aen verboert had voer welke misdaden ende broken hi voervluchtich was inden lande van LOEN ende overmids dat hi selver noch ter tijt gheen goet en hadde dies hi selver mechtich was ende ende oec om dat hem die JONCHEER VAN PETERSHEM siin deel vanden broken quit gegeven had soe heeftet die scoutete laten beteren dese voirs. misdaet tot miinre genediger vrouwen behoef om beden wille van goeden luden om xxv gulden gelres

075. 1. 4. 12 [fol. 20]
DIRCSKEN WOUTERS bastaert soen VAN SCERPENBORCH om dat hi CLAESKEN JAN CONEN SOEN xxiii bosch placken heymeliken ut sinen budel genomen had die hi den voirs. Claesken heymeliken weder gaf dat den scoutet aenbracht waert daer die scoutete desen voirs. Claesken voir had doen vanghen ende mit yser setten ende om dat dese voirs. Claesken niet ix jaer oudt en was soe en wisten die soutete noch die scepenen trecht dair niet af om dat te jonc was te verwisen vanden live ende die scoutete hevet laten punten om xvi gulden gelres te delene half ende half als boven dair om hier viii gulden gelres [had Diercsken niet gevangen moeten worden ? – zie ook 075. 1. 5. 4]
Somme int ambacht van OESTERWYC xcii gulden gelres
Andere ontfanc vanden aonderen scouteten hier na verclaerst om daer met na der ordinancien ghemaect in tiden voirleden den oversten scoutete te helpen draghen tlast vanden ii c peters die siin ambocht jaerlix heeft op dambachten meyeryen ende renten vanden Bosch ende anderen commeren ende lasten van siinre officie inder manieren boven verclaert
eerst van JAN VANDER DUSSEN scoutete van MAESLANT die tweedele van sinen breuken ende op dander dordendeel moet hi betalen jairlix dandre pertien hier na verclaerst in de twee naeste capitlen ghelijc anderen

075. 1. 5. 1


ghe.....heeft van breuken die hi selve ghehaven heeft int voirs. ambacht – niet ontfaen
van AERND VAN HACKENEN scoutet van PEDELANT van sinen voirs. tweedeelen van sinen breuken als boven – niet
van HENRIC DEN HANE scoutet van KEMPELANT van sinen voirs. tweedeel van sinen breuken als boven clxvi gulden gelres ii groten vleems
van WILLEM VAN BROECHOVEN scoutete van OESTERWYC van sinen voirs. tweedelen van sinen breuken als boven – niet
Somme by hun zelven clxvi gulden ghelres ii groten
Andere ontfanc vanden v onderscouteten hier na verclaerst in dambachten hier boven ghenoemt vanden dordendelen van hoeren vervallen om dait met na der ordinanciern voirs. gemaict in tiden voirleden te betalen den GREVE VAN CLEVE vanden iiii c ende l [450] peters hem bewiist op die voirs. ambachten ende oec op tgoend vanden voirs. scoutete in minderinghe vanden vi c pieters die men hem jaerlix

075. 1. 5. 2 [fol. 21]


sculdich is op dambachte voirs. end eop die rente vanden Bossche alsoet int beghinsele vanden uutghevene hier naer claerliken bliken mach
eerst van JANNE VAN GHEMERT onderscoutete vanden Bosch die jaerlix is gheordineert te betalene den voirs. hogenscoutete om die redene voirs. L pieters dair om hier een half jaer begrepen in d evoirs. rekeninge xxv pieters niet hier want Janne voirs. selver betaelt heeft
van JANNE VANDER DUSSEN scoutete van Maeslant gheordineert int ghelike te betalene den voirs. scoutete om die redene voirs. L pieters dait om hier om een half jaer begrepen in d evoirs. rekeninge xxv pieters niet hier want de voirs. scoutete selver betaelt heeft
van HENRICKE VAN HANE scoutete van Kempeland gheordineert als boven te betalene L pieters siaers daer om hier een halve jaer begrepen in d evoirs. rekeninge xxv pieters niet hier want die voirs. scoutete selver betaelt heeft
van ARND VAN HACKENE scoutete van Pedeland gheordineert als boven te betalene L pieters siaers daer om hier om een halve jaer begrepen in dese voirs. rekening xxv pieters niet hier als boven
van WILLEM VAN BROECHOVEN scoutete van Oesterwyc L pieters tsiaers als boven dair om hier om een halve jaer begrepen in de voirs. rekeninge xxv pieters niet hier want die voirs. scoutete selver betaelt heeft

075. 1. 5. 3


Andre ontfanc vanden voirs. onderscouteten hier na verclaerst vanden derden van horen voirs. vervallem om dair met na der ordinancie ghemaect in tiden voirleden die liifpensie van Oesterwiic die men sculdich is enighe POERTERS IN BRUESELE alsoec int uutgheven hier na claerliken bliken mach – niet te betaelne
eerst vanden voirs, JANNE VANDER DUSSEN scoutete van Maeslant gheordineert te betalene elc jaers inder manieren verclaerst xxv pieters dair om hier om een halve jaer begrepen in dese rekeninge xii pieters ende enen halven – niet hier want die scoutete voirs. dair niet af ontfaen en heeft
van AERND VAN HACKENEN scoutete van Pedelant als bovven xxv pieters siaers dair om hier om een halve jaer als boven xii pieters ende enen halven – niet hier want die scoutete voirs. dair niet af ontfaen en heeft
van HENRICKE DEN HANE scoutete van Kempenland xxv pieters siaers dair om hier als boven xii pieters ende enen halven – niet hier want die scoutete voirs. hier niet af ontfaen en heeft
van WILLEM VAN BROECHOVEN scoutete van Oesterwyc xxv pieters siaers dair om hier als boven xii pieters ende enen halven – niet hier want die scoutete voirs. hier niet af ontfanen en heeft

075. 1. 5. 4 [fol.22]


DIERCSKEN WOUTERS bastaert soen VAN SCERPENBORCH om dat hi CLAESKEN JAN CONEN SOEN xxiii bosch placken heymeliken ut sinen budel genomen had die hi den voirs. Claesken heymeliken weder gaf datten scoutet aenbracht waert daer die scoutete desen voirs. Diercsken voer had doen vanghen ende int yser setten ende om dat dese voirs. Diercsken mer ix jaer oudt en was soe en wisten die scoutet noch die scepenen trecht daer niet af om dat te jonc was te verwisen vanden live ende die scoutet hevet laten punten om xvi gulden gelres te delene half ende half als boven daer om hier viii gulden gelres
Somme int ambacht van Oosterwyc xcii gulden gelres
Somme van alden ontfange vanden voirs. oversten scoutete xii c xviii enen halven gulden gelres ende iiii groten vleems ende noch es hi sculdich daer af hi hier voirn ontfanc ghemaect zoude hebben naer den arreste ghescreven op de pertie int huutgheven van den rekeninge vorgaende de somme van xxii hollants gulden daer om hier xxii gulden hollants valent xxxiii gulden
Somme van alden ontfanghe xii c vi ghelres gulden ende i halven ende iiii groten vlaemschs fors

075. 1. 5. 5 [donkere vlekken in de tekst]


Dit is dat utgheven dat die scoutet voirs. uteghegeven heeft binnen den tide deser rekeninghe
Eerst belopen die wedden die die scoputet vanden Bossche ghewoenlic is jairlix te rekenen [tekstgedeelte doorgehaald] beloept den termine deser rekeninghe cxli gulden gelres ii groten vleems
Belopen jairlix des scoutheten clercs wedden die men ghewoenlic is te rekenen [tekstgedeelte doorgehaald] xii piters siaers comt van die tijt deser rekeninghe vi pieters valent xv gulden gelres (?) xiii groten vleems ende i halven
Somme vanden wedden clvi gulden gelres xv groten ende i halven

die siin die erfpensien die men den GREVE VAN CLEVE jairlix gheldende is uten scouthet ambachte der alingher meyerien vanden Bossche


es te wetenen dat die GREVE VAN CLEVE heeft jairlix op die meyrie ende rente vanden Bossche vi C pieters vallende half te paesschen ende dander helicht te bamisse dair naest volghende – dair af gheordinneert is end egheset te betalen vanden scouteten vanden Bossche jairlix ii C pieters
die onderscoutet vanden Bosch jaerlix L pieters

die scouthet van Maeslant jaerlix L pieters1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina