Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina26/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
andere ontfanc bynnen den vier ambachten buten inder meyerien vanden Bosch inder manieren hier na verclairt

van exploten bynnen des SCOUTETENAMABCHT VAN MASELANT

eerst van RUTGHER MOEDELS knape VAN DER DONCK die tot OS vechtende waert tegen WILLEM VAN ROESBEKE also datter die VORSTER VAN OS ende vele andere lude tot quamen ende woudent vreden ende dair mede hielt die vorster Rutgheren voirs. ende Rutgher en woude niet gehouden sijn ende inder tumelingen wert die vorster in

075. 9. 3. 7


sijn .... gequetst dair die scoutheit Rutgeren voir dede hauden ende sprac hem aen dat hi den vorster gequestst hadde .........handt mer om dats die scoutheit niet en soude hebben connen betugen dat gepoint want hi liever genade dan recht hadde om viii cronen vranx. te betalen te alreheyligen misse xiiii c xiiii naest comende dair die SCOUTHEIT VAN MASELANT die geloeft af heeft ende die voirs. hogenscoutheit niet ontfaen heeft om dat binnen der tijt van deser rekening den termine vander betalinge niet gevallen is dair om hier niet
van JOFFROU DIRC GODERTS wijf VAN BEEST om dat si gheraden hadde REYMBOUT VAN BUEREN dat hi bi nacht tot OS uyt WILLEMS ZOBBENS huys iiii perden stal die Willems Zobbens waren ende doe Reymbout voirs. mitten anderen hollanderen die tot OS gevangen sitten gevangen was ende hi dair af vanden SCEPENEN VAN OS verwijst wert te richten ende hi sach dat hi sterven moest doen nam hijs opten doet die hi dair sterven moest dat nyemants scout en was dat hi die perde nam dan JOFFROU DIRCS voirs. want si hem wijsde hoe hi int huys bi nacht comen soude ende die perde halen – ende dair voir dede die scoutheit Joffrou Dirc voirs. hauden ende vangen ende sede hair aen datse dair aen gebroect hadde hair lijf – doen quam GODERT VAN BEEST hair man mit sijnen dienderen ende bedingde mitten scoutheit also dat hi den cost betalen soude die die scoutheit aldair mitten gueden luden van wapenen die die scoutheit der meyerien vanden Bosch ende die scoutheit selve dair bracht hadden om des gerichts wille dat inder lande was doe die hollander doer die meyerien getogen waren ende aldair gevangen worden ende nyemant en wist wat volx dat was betalen soude dat gedroech wail lxxiiii gelres gulden – dair toe soude my genedige heer hebben want Godevert tegen den heer niet dinghen noch dedingen ende woude hoe wail dat si mit recht quyt gegaen soude hebben xlviii cronen vranx. te betalen tot alreheyligenmisse xiiii c xiiii naest comende of ten BOSCH tot MAES VAN DEN KELRE in die herberge te comen mit Godevert sinen soen ende nimmermeer dair uyt te sceyden die voirs. xlviii cronen ende waren den heer betailt als voirs. is – niet hier om dat die termine der betalinge binnen der tijt van deser rekeninge niet gevallen is – dair om hier niet

075. 9. 3. 8 [fol. 238]


andere ontfanc vanden exploten binnen des SCOUTETENAMBACHT VAN PEDELANT

van enen man tot LIESHOUT die die scoutheit niet en weet te nomen die die scoutheit dede hauden ende vanghen ende sede hem aen dat hij in voirtiden alrehande goit gestolen hadde ende dair aen gebroect sijn lijf ende sijn goit ende wouden pr... mitten proeven dair toe behoirlic also dat hi wail kende dat hi in voirtiden hem misgrepen hadde aen een pansier ende oic aen wat rogs mer dat meynde hi dat hi wail gebetert hadde, mer om dat hi dair af gheen bethoen en hadde laten den selven man pointen om dat hi in langen tiden oic ghenen quaden gerucht gestaen en hadde om c lichte gulden tot mijns heren behoef te betalen tonsen vrouwen lichtmisse naest comende xiiii c xiiii – niet hier om datten termine vander betalingen binnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen noch verschenen is – dair om hier niet


andere ontfanc van koeren broeken ende alrehande penningboeten geexploicieert biden SCOUTHEIT VAN PEDELANT dair af geordineert is bi commissien van minen voirs. heer den hogenscoutheit vanden Bosch te heffen ende te boeren die twedeel vanden voirs. broeken ende die voirs. scoutheit van Pedelant terdeel
van JAN VAN KRYEKENBEKE SCOUTHEIT VAN PEDELANT van koeren broeken ende alrehande penningenboeten onder hem verschenen ende gevallen zyndt den xxiiii sten dach in junio xiiii c ende xiiii totten xxv sten dach in julio naest volgende – niet om dat die voirs. scoutheit van Pedelant binnen der tijt van deser rekening niet over gegeven heeft – dair om hier niet
075. 9. 3. 9
vanden exploten binnen des SCOUTETENAMBACHT VAN KEMPELANT

eerst van JAN VANDEN EYNDE om dat hi in VLANDEREN in voirtiden hadde helpen enen doetslach doen die hi aldair niet gebetert en soude hebben dair hem die scoutheit tot EYKE opten gemeynen dair hi ghinc dede vangen ende sede hem aen dat hi dair aen gebroect hadde sijn lijf ende sijn goit mer om dat die scoutheit ghenen cleger en hadde ende hi int recht quyt gegaen soude hebben gepoint om xl lichte gulden half minen genedigen HEER VAN BRABANT ende half den BISSCOP VAN LUDIC – dair om hier want Jan voirs. genade voir recht koes tot mijns heren behoef xx gulden valent den gulden xviii d. – xxx s.


van GOEDEKEN sWILDEN om dat hi tot WESTERHOVEN enen knecht sijn pieck genomen hadde dair hem die scoutheit dair dede vangen mer om dats nyemant gesien en hadde dairt die scoutheit mede betugt soude hebben dat gepoint want Goedeken genade voir vonnisse koes om vi hollantse gulden valent den gulden ii s. viii d. – xvi s.
somme xlvi s. gr.
andere ontfanc van koeren broeken ende alrehande penningenboeten geexploicieert biden SCOUTHEIT VAN KEMPELANT dair af geordineert is bi commissien van minen voirs. heer den hogenscoutheit vanden Bosch te heffen ende te boeren die twedeel vanden voirs. broeken ende die voirs. scoutheit van Kempelant dat derden
van LAUWEREYS VAN DEN RODE SCOUTHEIT VAN KEMPELANT van koeren broeken ende alrehande penningenboeten onder hem verschenen ende gevallen zyndt den xxiiii sten dach in junio xiiii c xiiii totten xxviii sten dach in julio dair naest volgende – niet om dat die voirs. scoutheit van Kempelant binnen der tijt van deser rekeningen niet over gegeven en heeft – dair om hier niet

075. 9. 3. 10 [fol. 239]


andere ontfanc van WAPENSCOUWINGHE geset gemaict ende geordineert biden heer scepen gesworen ende raidt der STAT van sHERTOGENBOSCH ende is te weten van allen dorpen ende vrijheiden der meyerien van van KEMPELANT geboden was uyt bevele mijns voirs. heer sinen openen brieven en gelijc sijn harnasch te hebben gelijc dat bij sijnen stat vanden Bosch was geordineert op een pene van drie ouden scilden

eerst van der DINGBANC VAN OIRLE mit horen dorpen tot hare banc hoerende te weten VESSEM WIJNTERLE ZEELST VELTHOVEN MEREFELT ende KNECHSEL om dat die lude vanden voirs. dorpen hair harnasch langen tijt te voren uter kerken geboden was van mijns heren wegen te hebben dair die scoutheit van enigeliken dies niet en hadde als voirs. is woude hebben alsulken broeke als dair op geset ende geordineert was of hi woude hen des vonnis der SCPEN der STAT VAN DEN BOSCH doen, mer om dat die guede lude der voirs. banc des rechs niet verbeyden en wouden ende koeren genade voir recht – so hebben die scepenen mitter alinger gebuerte der voirs. banc dat gepoint ende gebetert tot mijns heren behoef om xl cronen valent die crone xlix gr. – viii l. iii s. iiii d.


vander DINGBANC ende VRIJHEIT VAN EERSEL mit haren dorpen tot hare banc hoerende te weten EYKE RIJTHOVEN WESTERHOVEN DOMMELEN STEENSEL DUSEL LOEN HAPERT om dat die guede lude vanden voirs. vrijheit ende dorpen hair harnasch bogen ende pieken niet en hadden ten scoudage gelijc alst hen over langen tijt te voren ueter kerken geboden was van mijns voirs. heren wegen als boven dat gepoint biden scepenen der voirs. vryheit ende bider alinger gebuerte der voirs. dorpen om dat si liever genade hadden dan recht tot mijns heren behoef als boven om lxxv cronen valent – xv l. vi s. iii d.
vander DINGBANC VAN BLADEL mit haren dorpen tot hare banc horende te weten ROESEL ende NETERSLE om dat die lude der voirs. banc hair harnasch bogen ende pieken te scoudage niet en hadden dat gepoint biden scepen der voirs. banc ende der alinger gebuerten tot mijns heren behoef als boven om xviii cronen valent iii l. xiii s. vi d.

075. 9. 3. 11


vander VRYHEIT ende BANCK van LOMMEL om dat die guede lude der voirs. vryheit ende banc hoir harnasch bogen ende pieken ten scoudage dair toe geset ende geordineert niet en hadden gelijc alst hem van mijns voirs. heren wegen uter kerken geboden was als boven dat gepoint biden scepenen ende gemeynen luden der voirs. vrijheit ende banc om dat si liever genade hadden dan recht tot mijns heren behoef om xxxii cronen valent vi l. x s. viii d.
vander BANC ende VRYHEIT van OIRSCOT om dat die lude der voirs. banck ende vryheit hair harnasch bogen ende pieken ten scoudage dair toe geset ende geordineert niet en hadden gelijc alst hem vander heren wegen ueter kerken geboden was als boven dat gepoint biden scepen ende den gemeynen gebueren der voirs. bancke end evryheit ende om day si liever genade hadden dan trecht totten heren behoef om lxxx cronen half minen heer ende half den JONCHEREN VAN PETERSHEM mit condicie of yemant hem bescudden woude mit p...oerien of andersins dat ...dair si af meer betailt en hebben voir dat afslach doen soude mijns heren deel xxxi cronen mits dat si dat gebreck geset hebben op die ghene dies niet betalen en willen te weten op POIRTERS van LOEVEN van BRUESSEL ende andersins die si gepandt hebben ende hem bescudden ende verantworden mit hare voirs. poirtenen (?) dair om hier tot mijns voirs. heren behoef die voirs. xxx cronen valent die crone xlix gr. – vi l. vi s. vii d.
vander BANCK VAN OESTERBEERSE om dat die guede lude der voirs. banck hair harnasch bogen ende pyeken ten scoudage niet en hadden gelijc alst hem van mijns voirs. heren wegen uter kerken geboden was als boven dat gepoint biden scepenen ende den gemeynen gebueren der voirs. banck om dat se liever genade hadden dan recht om xiiii cronen tot mijns heren behoef valent lvii s. ii d.
vander BANCK van GHESTEL by EYNDOVEN om dat die guede lude der voirs, banc hair harnasch bogen ende pyeken ten scoudage dair toe geset ende geordineert niet en hadden gelijc alst hem van mijns voirs. heren wegen uter kerken geboden was als boven dat gepoint biden scepenen ende gemeynen gebueren der voirs. banck om dat si liever genade (dan) dat recht hadden om xii cronen valent xlix s.
somme xlv l. vi s. vi d. gr.

075. 9. 3. 12 [fol. 240]


vanden exploten des SCOUTETENAMBACHT VAN OESTERWIJC

van ARNDT DEN BONTE van BELVER die in voirtiden over lange jaren berufticht had geweest dat hi raepkueken uyt eene pleyten genomen soude hebben dair hem die scoutheit nu voir woude doen vangen dair hi voir vluchtich slants waert ende liet verstaen dat hi dat mit sinen prochiaen wail betugen soude dat hi die man niet en was die die koeken genomen hadde, mer om dat hi tegen den heer niet dedinge en woude ende gerne tsheren gansoe hadde ende oicom dat te mail een arm knecht was dat gepoint om xviii licht gulden valent den gulden xviii d. – xxvii s.


andere ontfanc van koeren broeken ende alrehande penningenboeten geexploicieert biden SCOUTHEIT VAN OESTERWYC dair af geordineert is bij commissien van minen voirs. heer den hogenscoutheit vanden Bosch te heffen ende te boeren die twedeel vanden voirs. broeken ende die voirs. scoutheit van Oesterwyc terdeel
van GHEERLIC WELLENS SCOUTHEIT VAN OESTERWYC van koeren ende broeken onder hem verschenen ende gevallen zyndt den xxiiii sten dach in junio xiiii c ende xiiii totten xxviii sten dach in julio dair naest volgende – nyet om dat die voirs. scoutheit van Oesterwyc binnen der tijt van deser rekening niet over gegeven en heeft – dair om hier niet
andere ontfanc van WAPENSCOUWINGE geset gemaict ende geordineert biden heer scepen gesworen ende gemeyn rait der stat van sHERTOGENBOSCH ende is te weten so wie sijn harnasch bogen ende pieken ten scoudage niet en hadden alst geordineert is inder meyerien van Kempelant die soude misboiren drie ouden scilden
vander BANC ende VRIJHEIT van MIERDE om dat die guede lude der voirs. banc ende vryheit hair harnasch bogen ende pieken ten scoudage dair toe geset ende geordineert niet en hadden gelijc alst hem geboden was uter kerken van mijns voirs. heren wegen als inder manieren van Kempelant dat gepoint biden scepenen ende gemeynen gebueren
075. 9. 4. 1
der voirs. banc ende om dat si liever genade dan vonnis hadden tot mijns voirs. heren behoef om xviii cronen valent iii l. xiii s. vi d.
somme v l. vi d. gr.
andere ontfanc vanden vijf scouteten om dair mit nader ordinancien gemaict in tiden voirleden te betalen den GREVE VAN CLEVE vanden ii c ende l reyalen hem bewijst op die voirs. ambachten ende oicopt goit vanden voirs. scouteten in minderingen van vi c reyalen die hi jairlix heyschende is op die voirs. ambachten ende renten vanden Bosch te betalen tot tween terminen jairs te weten deen helft te paesschen ende dander helft sunte Remeysmisse dair naest volgende vanden welken die voirs. scoutheit hier gheen ontfanc en maict mits dat die pertyen verclairt sijn in die voirgaende rekeninge – dair om hier niet
andere ontfanc vanden voirs. vier scouteten hier na verclairt om dair mede nader ordinancien gemaict in tiden voirleden die lijfrenten van OESTERWIJC mede te betalen diemen noch jairlix sculdich is ennigen POIRTERS wonende te BRUESSEL ende anderswair dair af die voirs. scoutheit hier gheen ontfanc af en maict mits dat dair af binnen der tijt van deser rekening niet gevallen is ende dat die pertyen dair af verclairt sijn in de voirgaende tekening – dair om hier niet
somme van alden ontfanghe van deser rekening lv l. iiii s. gr.

075. 9. 4. 2 [fol. 241]


UUTGHEVEN

den scoutheit vanden Bosch voir sinen solarijs als van sinen wedden die hi gewoenlic is jairlix te rekenen op hondert peters die welke belopen der termine van deser rekeningen viii peters ten derdeel (?) valent den peter xlii gr. – xxix s. ii d. gr. (xxviii doorgehaald)


somme xxxii s. viii d. gr.
andere uutgeven van JUSTICIEN

MEESTER HENRIC den hangdief van drie gerichten binnen der tijt van deser rekeningen gedaen te weten aen SYMON die ten BOSCH van quader famen ende van transement onthoeft wert, van REMBOUT VAN BUREN ende CLAESKEN DUYSSCHEN die tot OS van dieften ende huistotinge onthoeft worden - van elken enen ouden scilt valent den scilt iiii s. vi d. – xiii s. vi d.


somme per soy xiii s. vi d. gr.

075. 9. 4. 3


andere uutgeven den vive onderscouteten vanden dordendeel van cryminelen saken ende wapenscouwinge onder hen biden hogenscoutheit geexploicieert dair af geordineert is bi commissien van minen voirs. heer den hogenscoutheit te hem uter te hauden die twedeel ende elken onderscoutheit dat dordeel

eerst van ARNDT STAMELAIRT VAN UDEN ONDERSCOUTHEIT VANDEN BOSCH vanden exploten van cryminelen saken binnen der stat vanden Bosch ende dair omtrent – niet om dat binnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen is.

ROLOF BERWOUT SCOUTHEIT VAN MASELANT vanden exploten van cryminelen saken binnen sinen ambacht – niet om datter binnen der tijt van deser rekening niet gevallen is

JANNEN VAN KRYEKENBEKE SCOUTHEIT VAN PEDELANT vanden exploten van cryminelen saken binnen sinen ambacht – niet gevallen als boven

LAUWEREYS VANDEN RODE SCOUTHEIT VAN KEMPELANT vanden exploten van cryminelen saken ende den wapenscouwinge binnen sinen ambacht gevallen binnen der tijt van deser rekening xv l. xvii s. vi d. alsoet voir inden ontfange bliken mach dair af die voirs. scoutheit van Kempelant hier rekeninge doen sal – dair om hier vanden voirs. derdenden – xv l. xvii s. vi d.

GHEERLIC WELLENS SCOUTHEIT VAN OESTERWYC vanden exploten van cryminelen saken ende wapenscouwinge binnen der tijt van deser rekeningen in sinen ambacht gevallen xxxiii s. vi d. alsoet voir inden ontfange bliken mach ende dair af die scoutheit hier na rekeninge doen sal - dair om hier vanden voirs. derdeel xxxiii s. vi d.

somme xvii l. xi s. gr.

075. 9. 4. 4 [fol. 242]


dit sijn die erfpensien diemen den GREVE VAN CLEVE jairlix sculdich soude sijn uten voirs. ambacht ende der alinger meyrien vanden Bosch

ende is te weten dat die GREVE VAN CLEVE jairlix soude hebben op die meyerien ende renten vanden Bosch vi c reyael vallende half te paesschen ende dander helft te bamisse dair naest volgende vanden welken die voirs. scoutheit hier geen ontfanc noch uutgeven en maict mits dat binnen der tijt van deser rekening niet af gevallen is – dair om hier niet

dit sijn die lijfpensien jairlix gaende uten SCOUTHEITAMBACHT VAN OESTERWYC ende is te weten datmen sculdich is vele personen op tvoirs. ambacht van Oesterwyc lijfpensien die wonende sijn inder stat van BRUESSEL ende anders wair dair af die somme coempt op lxxxii peters ende xxiiii gr. vallende half sunte Gheertrudendage te half merte ende half sunte Lambrechsdage dair naest volgende vanden welken die voirs. scoutheit hier gheen ontfanc noch uutgeven en maict mits datter binnen der tijt van deser rekeningen niet af gevallen is ende die pertyen dair af over gegeven sijn in die voirgaende rekeninge – dair om hier niet

somme van alden uutgheven xix l. xvii s. ii d. gr.


reste dat hi sculdich blijft xxxv l. vi s. x d. gr.

hier op gegeven ende geleent JONCHEER JANNE VAN SCOENVORST TRESORIER VAN BRABANT tot mijns voirs. heren behoef die somme van xxxiii s. xi d. gr. ii ingh.

blijft hi sculdich es xxxiii l. xii s. x d. gr. i ingh.

ende men bleef den vors. JAN VAN GROELST sculdich bi sijnre lester rekening vander meyerien van .......eyndende xxv dage in januario xiiii c xii xxxvii l. xvi s. ii d. gr. ii ingh. ende l gulden cronen

aldus blijft men hem sculdich iiii l. iii s. iiii d. gr. i ingh. – comt te gader dat men hem sculdich es xiiii l. iii s. iiii d. gr. i ingh. (of nigher = zwarte ?)

end el gulden cronen valent te iiii s. gr. die crone x l. gr.

ende hi bleef sculdich bi synre voirgaender rekeninghe eyndende te sint jansmisse xiiii c xiiii xxxix l. ix s. i d. ob. gr.

reste dat hi sculdich blijft xxv l. v s. x d. gr. iiii miten

ende men es hem sculdich die pertien hier na volghende

eerst doe die vors. scoutet gereden was tot DIEST op den xxvii dach van januario int jaer ons heren xiiii c ende xiii bi bevele mijns genedigen heren van Brabant gegeven te TURNHOUT xxi dage in januario biden JONCHEER

075. 9. 4. 5
VAN MONESOYEN om zekeren saken wille die hi d evors. scoutet van mijns vors. heren wegen thoenen soude heeft die zelve Jan dair om uut gheweest mit iiii perden v dagen lanc ende verteert mitten vors. iiii perden die verteerden sdaeghs iiii schellinghe grote valent xx s. gr.
item die vors. scoutet heeft ten BOSCH bi hem gehadt te vastelavond int jaier vors. xxv goeder mannen te perde ende te harnasch vandes saterdaeghs savonds voir cleen vastelavond tot sdonredaeghs savonts naden selven vastelavond te weten van Maselant, van Pedelant, van Kempelant, ende uut Oesterwyc vive daghe lanc durende op sinen cost bi bevele mijns vors. heren brieven gegeven te TURNHOUT xxv daghe in februario om seker saken wille die minen vors. heer vor comen waeren sine stad vanden BOSCH ende die palen dair mede te verwaren thoochteyt van vastelavont durende verteert mitten vors. mannen binnen den vors. v dagen mit hoiren perden xxxi cronen elke crone van xlii valent v l. iii s. iiii d.
item die (= dat) die vors. scoutet gereden was mitten HEER VAN HEYNSBERGHE den xii dach van april des selven JANS van HEES ten BOSCH mit xviii gewapende ende vanden BOSCH tot TURNHOUT mit viii gewapende bi bevele mijns vors. heren brieven gegeven te TURNHOUT x dage in april om den vors. HEER VAN HEYNSBERGHE te geleiden ende te veyligen dor mijns vors. heren landt van Brabant ende hadde dair om uut gheweest v dage lanc verteert binnen den vors. v dagen xiii cronen elc crone voir xlvi gr. gerekent die lopen xlix ls. x d.
item heeft die vors. scouteit voir den sallaris sijns clercs als van sinen wegen die hi gewoenlic is jairlix te hebben ende te rekenen op xii peters siaers belopen die iii terminen van synre rekeningen betailt xvii peters elc peter van xlii gr. valent te gader lix s. vi d.
item dat die vors. scoutet gereden was bi bevele mijns vors. heren inden vors. jair mit hem inden lande van LUTCENB. mit ix glamen mit enen wagen mit iiii perden ende aldair verteert hadde boven dat men den vors. scouteit leverde als van beslaen ende van anderen ghemeynen cost lx cronen die crone voir xl gr. gerekent x l.
item heeft die vors. scouteit betailt van enen grauwen heinxst mit enen corten stert die mijn vors. heer den vors. scouteit af cocht om l gulden cronen die hi voort gaf enen goeden manne inden lande van Luccemb. die comen op iiii s. gr. valent x l.
item hadde die vors. scouteit gecocht jegen GHEERT VAN DER AA enen roden henxst om liiii cronen vranx. die de scouteit inden land evan LUTCENB. also verdarf dat hij hem met meer dan vi rijnsch gulden en ganc dair voir die vors. scouteit ...lent xlv cronen die lopen op iiii s. gr – ix s.

075. 9. 4. 6 [fol. 243]


item die vors. scouteit leende minen vors. heer van gereden gelde xiiii gulden cronen die comen op iiii s. gr. – lvi s. gr.

item heeft die scouteit gevoert den HERTOGHE VANDEN BERGHE ende andere heren van HEES tot ANTWERPEN met x ghewapenden bi bevele mijns vors. heren ende aldair om uutgheweest vi dage lanc ende verteerden binnen den vors. vi dagen mit xiiii perden sdaeghs xviii s. gr. valent v l. viii s.


item die vors. scouteit vuerde den vorg. HERTOGHE VANDEN BERGHE ende andere heren van HEES tot TURNHOUT mit vi gewapender bi bevele mijns vors. heren ende hadde dair om uutgheweest drie daghe lanc endee verteerde binnen den vors. iii dagen mit viii perden sdaeghs ix s. gr. – xxvii s.
item heeft die vors. scouteit gesent der stad bode vanden BOSCH aenden HERTOGHE VANDEN BERGHE aenden GREVE VAN ZARWARDEN ende aen andere mijns vors. heren vrienden mit brieven van mijns vors. heren wegen aen hen gaende bij bevele mijns JONCHEER VAN MONTSOYEN ende synre brieve gegeven xxx dage in septembris inden vors. jair dair om die vors. bode uut was mit enen perde dat hij oic verderfde x dage lanc om die antworde mede te brenghen dair af gegeven x lichte gulden valent xv s. gr.
item hadde die vors. scouteit gereden op den xvi dach van october des selven jairs mit minen JONCHEER VAN MONTSOYEN bi sinen bevele vanden BOSCH tot EYNDOVEN ende van EYNDOVEN tot DIEST om hem te geleiden mit xiiii perden ende aldair om uut gheweest v dage lanc ende verteerden binnen den vors. v dagen mit den vors. xiiii perden sdaeghs xvi s. gr. valent iiii l. gr.
item die vors. scouteit was gereden tot OS inden vors. jair den vii nacht in november mit lx gewapender mit dat hem die scouteit van Maselant ontboet ende liet weten dat ijns heren vianden van Brabant die daer te voeren tot HEES gebornt hadden te KUYC over die MASE sceepten om des morghens te stedingen ende doe se vernamen dat die scouteit mitter stad vanden BOSCH

075. 9. 4. 7


uut was worden zij wendich, verteert dair om mitten goeden mannen tot OS xxxi lichten gulden ende men is gewoenlic wanneer die goede mannen uut gevuert sijn dat men hen ten BOSCH een maeltijt plecht te gheven ende verteert mitten selven goeden mannen ten Bosch xii lichten gulden maken tsamen xliii lichte gulden valent iii l. iiii s. vi d.
item heeft die vors. scouteit inden selven jair gevuert den heemrait slants vander MASEN tot OYEN tot drie stonden om den dijck sHEREN VAN ARKEL te besien ende dien also te ordeneren datter minen vors. heer gheen scaide af en hadde noch dlant ghenen scade dair om verteert mitten vors. heemrade ende anderen goeden mannen die de scouteit dair geboden hadde tsamen vi cronen valent die crone te xl gr. – xx s. gr.
item was die vors. scouteit gereden tot WAERLE mit vi mijns heren mannen van Brabant bi bevele mijns vors. heren brieven gegeven xxv dage in januari om aldair een besuek te doen mit waerheiden hoe dat die HEER VAN HOOCHSTRATEN tot WADERLE mitter clocken inde rheerlicheit van Waderle geset was biden amptlieden des BISCOPPEN VAN LUDIC ende des dair af ghesciet was heeft die scouteit vors. besegelt mitter mannen segelen ende metten sinen overgesent minen vors. heer diar om verteert mitten vors. mannen vii s. ii d.
item des vors. scouteut heeft doen maken bi bevele mijns JONCHEREN VAN MONTSOYEN l nuwer sack stuck drie boddreger die welke men seynde mit haveren te TOURNHOUT mit enen knechte mit enen perde die de haver dair leverde die verteerde ix boddreger maict tsamen xxvi s. vi d.
item was die vors. scouteit gereden tot MUEL (?) bi bevele mijns vors. heren brieven gegeven xxii dage in april leestleden mit l perden onder wagen perde

075. 9. 4. 8 [fol. 244]


ende ander om dair mit te rijden mit minen vors. heer tot VRANCRIJC want en dair om uut geweest van svridaeghs iiii dage in meye tot saterdaechs xii dage in meye ende verteert mitten vors. luden van wapen binnen der vors. tijd boven dat men ons eens leverde tot POSTEL ende eens tot EVERBODE ende eens tot MUELE in die voederinghe ende doen die scouteit weder om gereden was wart hi weder mit sinen gesellen om ontboden also dat hi sijns selvers cost dede vo dage sdaeghs vi cronen valent die crone xlii – vi l. gr.
somme vanden pertien vors. die men den vors. scouteit sculdich es lxiii l. xvii s. iiii d. gr.

reste dat men hem sculdich blijft xxxviii l. xi s. vi d. gr. xx miten

van desen reste es die vors. JAN VAN GROELST betaelt gerekent bider yersten rekening JANS VAN DER DUSSEN AERTSSOEN HOGESCOUTHEIT VANDEN BOSCH na JAN VAN GROELST eyndende te kersmisse xiiii c xiiii ende also hier quite – stempel ARA BRussel – rekenkamer.

075. 9. 4. 9 blanco

075. 9. 4. 10 blanco

075. 9. 4. 12 blanco075. 9. 4. 12 blanco
================================================================================

EINDE VAN DIT COMPUTERBESTAND

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina