Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina3/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

die scoutet van Pedelant jairlix L pieters

die scouthet van Kempelant jaerlix L pieters

die scouthe tvan Oesterwyc jairlix L pieters

ende die RENTMEESTER VANDEN BOSSCHE jairlix CL pieters maect te samen vi C pieters

op dwelc die voirs. scouthet betaelt heeft van sinen weghen opten termine van bamisse M CCCC ende vier ghedraghende iii C pieters C pieters makende ii C xxv gulden niet betaelt den voirs. greve alsoe hier voren blijct inden ontfanc ...................opden voirs. termijn xxv pieters niet ontfaen ende dairom hier niet betaelt
075. 1. 5. 6 [fol. 23]
eden voirs. greve alsoet hier boven bliict inden ontfanc vanden scoutete van Oesterwyc opten voirs. termijn xxv pieters niet ontfean ende dair om hier niet betaelt

dit sijn die lijfpensien jaerlix gaende uten scoutetambacht vanden Bossche

es te wetenen datmen sculdich is vele personen opt voirs. ambacht lijfpensien wonende tot Bruessel ende anders waer ghelyc hier na bescreven staet dair af die somme coempt jaerlix noch ter tijt op C pieters vallende half te sinte Gheertrudendage te half meerte ende dander helcht te sunte Lambrechtsdage dair naest volghende

eerst HEER WILLEM VAN COUDENBERGHEN wonende tot BRUESSEL xx s. gr.

KATELINE des voirs. HEER WILLEMS suster wonende tot DENREMONDE xxv s. gr.

HEYNRIC VANDEN RYVIEREN wonende tot AERSCOT xl s. gr.

JAN VANDEN RYVIEREN des voirs. Henrics brueder xx s. gr.

BERTHOLOMEUS tsHERCLAUS wonende tot BRUESSEL x s. gr.

KATELINEN VAN GHOERE wonende tot WEERT x s. gr.

HEER WOUTER LEONAERT wonende tot BRUESSEL x s. gr.

hier af is gheset end egheordineert jaerlix te betalene den voirs. terminen

die scouthet van Maeslant xxv pieters

die scouthet van Pedelant xxv pieters

die scouthet van Kempelant xxv pieters

die scouthet van Oesterwyc xxv pieters

maect te samen C pieters hier af en maect die scoutet gheen utgheven


noch alrehande utgheven
ontboet miin genedige HEER ende HERTOGE VAN LYMBORCH den SCOUTET VANDEN BOSSCHE met sinen openen brieven die gegeven was xv dage in julio int jaer M CCCC ende iiii dat hi te richs sinen brief ghesien bi hem ontbieden ende alle siin richteren ende ambachteren die onder hem dienden ende bevelen hem dat sy ghebieden souden van mijns heren weghen voirs. over al binnen hoiren ambachten den luden vanden plattenlande gemeynlic dat sy en sunte Jacops dage daer naest volghende savons wesen souden tot tween steden opten palen vanden lande te weten die een pertye tot LOEMEL ende dander tot OS omme den HEER VAN HEYNSBERGEN te wederstaen ofs noet waer mer men woirden inden selven brief

075. 1. 5. 7

begrepen alsoet bliict biden voirs. brieve hier overghegeven des die voirs. scoutet opten selven sunte Jacops dach savons tOS reet met een deel goeder luden te weten die scoutet selver met ix perden JANS knechten VAN GHEMERT onderscoutete ten BOSSCH met iiii perden, die scoutet van OESTERWYC met iii perden, STAMELAERT VAN UDEN met ii perden, JACOP VAN UFFEL met i perde, die VORSTER VAN BEKE met i perde, die VORSTER VAN MIERDE met i perde, ende die VORSTER VAN HELVOERT met i perde maect te samen xxii perde ende dair ghelegen metten goeden luden ende met den gemeynen volc vanden lande van des sondaechs op sunte Jacops dach savons tot des donredages toe na der noenen dair naest volgende waer die scoutet van mijns heren weghen dlant volc anders niet en const bedwinghen te betalene die xviii c cronen die men den HEER VAN HEYNSBERGHE sculdich was van achterstelle dan alsoe met bedwanghe te houden liggen tot OS ende is te weten van des sondages op Sunte Jacops dach savons tot des donredages na de rnoenen dat die scoutet tot OS lach enen termine is van iiii dagen – ende oec is te weten dat die scoutet binnen desen voirs. tijt alsoe vele perde meer voederde ghelyc hier na bescreven staet, want die DROSSAET VAN BRABANT bi hem seynde van sinen luden te wetenen HEYNRIC VANDER RYVIEREN met iii perden, LOEF VAN BOEMEL met ii perden ende GOEYKEN DES DROSSAETS KEMERLINC met ii perden ende opten selven woensdach savons soe quam die scouthet van Pedelant bi hem met v perden ende des waren bi den scoutet tot des anderen dages na de rnoenen dat die scoutet op brac metten hope want si opten selven woensdach snachs metten scoutet gereden waren inden lande van KUYC dair die scoutet heymeliken verhielt op miinre genediger vrouwen viande ende binnen alden tide voirs. tsamen verteert xxxii cronen vrancrijcs lxxii gulden gelres
ontboet miin genedige heer die HERTOGE VAN LYMBORG den scoutet vanden Bosch met sinen openen brieve die ghegeven was int jaer ons heren M CCCC ende iiii opten lesten dach van oechstmaent dat hi te richts sinen brief ghesien van sinen wegen sijn hande slaen soude aen alle die heerlicheiden sloten husen dorpen end egoeden die WILLEM VAN MYLBERCH HEER VAN SEVENBORNE ende van CRAENDONC heeft binnen den PALEN VAN BRABANT ende aldair richteren ambachteren raetsluden ende andere dieneren setten soude met meer woirden inden selven mijns genedichs heren brief begrepen alsoet bliict biden voirs. brieve hier over ghegeven des is die scoutet gereden terstont ghesien siins briefs met een deel goeder luden te weten die scoutet selver met viii perden JAN VAN GHEMERT onderscoutet vanden Bosch met iiii perden ende GHEERLIC LUCAS SOEN met iiii perden tot EYNDOVEN ende heeft dair die heerlicheit aenghetast ende

075. 1. 5. 8 [fol. 24]


aldair andere scouten scepenen raetslude ende dieneren van miins genedichs heren wegen voirs. gheset ende van EYNDOVEN soe voert gereden te CRAENDONC voirden huse ende aldair thuys op gheeyscht van miins heren wegen voirs. twelck vort geschiede ende van aldair voirt ghereden tot MARES ende voirt anders wair inden LANDE VAN CRAENDONC ende aldair andere scouten scepenen ende andere dieneren gheset na inhout miins genedichs heren brieve voirs. ende hier om heeft die voirs. scoutet utgheweest twee dagen ende twe nachte ende verteert metten voirs. x perden x cronen vrancrijcs maken xxii gulden gelres ende enen halven
noch die selve voirs. scoute ghereden bi bevele miins genedichs HEREN VAN LYMBORCH met sinen brieve die gegeven was int jair ons heren M CCCC ende iiii opten xxiiiisten dach in octobri met xii perden te weten die scoutet met ix perden WILLEM VAN OUDEN met ii perden ende JACOP VAN UFFEL met i perde tot HEZE ende tot LEENDE dat toe plach te horen den JONCHEER AERNT VAN HOERNE ende heeft dair aenghetast alle alsulke heerlicheiden dorpen sloten ende goeden als die voirs. joncheeer Aernt van Hoerne achter hem ghelaten had tot behoef miiins genedichs heren van Lymborch voirs. alsoet bliiict biden voirs. brieve hier overghegeven ende hier om utgheweest twe daghen end eii nachte ende hier en binnen verteert metten voirs. xii perden viii cronen vrancrijcs maken xviii gulden gelres
noch die selve scoutet gereden bi bevele myns genedichs HEREN VAN LYMBORCH met sinen brieve die ghegeven was int jair ons heren M CCCC ende vier viii dage in novembri met ,iinrre genediger vrouwen mannen hier onder ghescreven met ix perden te wetene die scoutet selver met vi perden GODERT DIE BYE, AERNT HOUTAPPEL, BRUYSTEN JANS SOEN mannen mynre genediger vrouwen voirs. elc met i perde tot TILBORCH om een waerheit te verhoren van eenre supplicacien die minen HEER VAN BRABANT over gegeven was alsoet bliict biden voirs. brieve ende supplicacie hier over ghegeven ende dair om utgheweest enen dach ende enen nacht end everteert metten voirs. mannen want men hoeren cost sculdich is als mense behoeft iii cronen vrancrijcs ende v groten vleems maken vii gulden gelres ende enen halven groten vleems

075. 1. 5. 9


ontboet mijn genedige HEER VAN LYMBORCH den voirs. scoutete met sinen brieve die ghegeven was int jair ons heren M CCCC ende iiii opten xxvsten dach in novembri te BRUESSEL te comen biden heren van der rekeninghen te richts den selven sinen brief ghesien om te horen wes sy hem van mijns genedichs heren van Lymborch seggen souden met meer woirden inden selven brief begrepen alsoet bliict bi den voirs. brieve hier overgegeven daer dese voirs. scoutet ter stont ghesien sbriefs reet met iii perden ende aldair ghelegen ende onder ghens ende weder te riden v daghe ende verteert elx dages een croon vrancrijcs maect tsamen v cronen vrancrijcs maken xi gulden gelres iiii groten vleems ende enen halven
ontboet miin genedige HEER VAN LYMBORCH den voirs. scoutete met sinen brieve die gegeven was int jair ons heren M CCCC ende vier xviii dage in decembri te riden tot HEZE ende tot LEENDE ende aldair in sinen handen te nemen die dorpen van HEZE ende LEENDE metten huyse van EYMERIC ende voert alle alsulke goede als JONCHEER AERNT VAN HOERNE toe te horen plaghen tot behoef mijns genedichs heren van Lymborch overmids broeken ende misdaden wille die die voirs. joncheer Aernt in BRABANT ghebroect hadde ende dat hi die lude der voirs. dorpen hen souden doen hulden tot behoef mijns genedichs heren voirs. ende aldair richteren rentmeesteren scouten scepenen ende andere dieneren setten soude met meer woirden inden selve brief begrepen alsoet bliict biden voirs. brieve hier over gegeven dair die scoutet gereden was ende heeft ghedaen nae inhout miins genedichs heren brieve voirs. met xiiii perden dats te wetenene die scouthet selver met ix perden GHEERLEC LUCAS SOEN met iiii perden ende JACOP VAN UFFEL met i perde ende dair utgheweest twe daghe ende ii nachte ende dair en binnen verteert ix cronen vrancrijcs maken xx gulden gelres iiii groten vleems ende enen halven

075. 1. 5. 10 [fol. 25]


noch die selve scoutet gereden tot BRUESSELE bi bevele miins genedichs HEREN VAN LYMBORCH met sinen brieve die gegeven was int jair ons heren M CCCC ende vier iii dage in januario dair miin genedige heer hem mede ontboet bi hem te comen tot BRUESSELE des sondages na den datum des voirs. briefs over viii daghen overmids dat HEYNRIC VAN RANST minen genedigen heer van Lymborch ghetoent hadde dat die voirs. scoutete ende sinen knechte ende enen sinen ondersete genaen [of: gevaen ?] hadde om ghelts willen dat die dorpen de MEYERIEN VANDEN BOSSCHE ghegeven hadden den HEER VAN HEYNSBERCH mede te betalene alsoet bliict biden voirs. brieve hier over ghegeven ende te BRUESSELE gereden op dien selven tijt datten miin genedigen heer ontboden had met iii perden ende utgheweest tot BRUESSEL ende onder ghens ende weder te riden v dage ende verteert elx dages i croon vrancrijcs maect tsamen v cronen vrancrijcs maken xi gulden gelres iiii groten vleems ende enen halven
heeft die scoutet ghegeven van verbodinghe in miins genedichs heren orbaer te vele tiden xxvi cronen vrancrijcs maken lviii gulden gelres ende enen halven
noch dair na dat die scoutet af gheset was van sinen dienste gereden bi bevele miins genedichs HEREN VAN LYMBORCH met sinen brieve die ghegeven was int jair ons heren M CCCC ende iiii des diinsdages opten vastelavont des saterdages na den datum vanden voirs. brieve tot MECHELEN om dair te spreken met miins genedichs heren luden die miin genedige heer dair bi hem seynden soude alsoet bliict biden voirs. brieve hier over ghegeven ende dair om utgheweest met iii perden iiii dage lanc verteert elx dages i croen vrancrijcs maect tsamen iiii cronen vrancrijcs maken ix gulden gelres
somme van den huutghevene van deiser rekening clvi gulden ghelres xv groten i halven vleems fors

aldus bliift hi sculdich M iiiixx xiiii ghelres gulden i halven ende vi grote ende een halven vleems fors – franstalige slotregel en door de hele rekening franstalig commentaar in de linkermarges!

075. 1. 5. 11 blanco

075. 1. 5. 12 [fol. 26] blanco

075. 2. 1. 1
randschrift : pour la court – compte FLORYS VAN KYFHOEC escoutete du Bois le Duc – 10 juli 1404 – 3 maart – Vilvoorde – et compte JOHAN VAN GHEMERT onderschout

075. 2. 1. 2 jaartal 1405

075. 2. 1. 3 blanco

075. 2. 1. 4 [ fol. 28] rechtsboven 17 november 1406 aangeboden aan het hof


Rekeninge JANS VAN GRYMBERGEN RIDDERS HEER VAN ASSCHE onse scoutete van sHertogenbosch van al dat hij ontfain ende utgegeven heeft van den forfayten vervalle ende opcomingen den voors. scoutijtdom tobehoerende sint den iiiisten dach van merte dat FLORYS VAN KYFHOEC zijn vorsate van den vors. ampte verlaten was ende de voors. heer Jan scoutete ghe.... int jair xiiiic ende viere totten xxiiii dach van junio int jair xiiiic ende vive nae costume shoefs van CAMERICK de welke rekeninge is gemaict in vlemsen munten goets gelts te weten den mottoin voir xiii grote ende enen halven, twee peter svoir iii holl. gulden den gulden holl. voir xvii grote, enen uwen gulden gelders voir xix grote, een bosch pond voir xvi grote ende enen halven ende elc alsoe voert nae siin werde – fait a VILVORDE
Ontfain binnen der stad vanden Bosch ende dair omtrent
Eerst van doetslage oft van dieften oft van cryminelen zaken mer om datter niet gevallen is binnen der tijd van deser rekeningen
Andere ontfanc vander DRAPERYEN vanden Bosch inde viere ambachten buten inder manieren hier naer verclaert
Es te wetene dat die vanden Bosch hebben een caerte vander draperyen dair sij den scoutete op versoecken nae ingehout der caerten die inhouden mach dat nyemant lakenen maken en mach noch doen maken noch getouwen noch commen setten inder meyerien vanden Bosch anders dan binnen der stat vanden Bosch voirs. utegenomen vryheiden ende dorpen dair andere heren in deylen of alleen hen toebehoerende ende soe wie dair boven dede die soude verboeren alsoe dicke alst geviel dlaken dat hij maicte alleen sheren behoef ende v lb. swerte den groten tornoysen voir xvi denarien gerekent half den heer ende half der stat met .... worden inde rcarten begrepen met om datter de scoutete niet af ghehaven en heeft binnen der tijd van deser rekeningen dair omme hier niet
Andre ontfanc van keuren breuken pennincboeten ende civilen zaken inder stat vanden Bosch dair de scoutete voirs. sculdich af is te rekenen om dat sinen bedrive toebehoert gelijc alst hier naer verclaert
van

breuken van iii lb. mit colven oft houte te quetsenne

breuken van x lb. mit messen swerden oft andere wapen te quetsen

accolade: niet om datter de onderscoutete vanden Bosch af rekent dair omme hier niet


van

breuken van xvii lb. van erftalen dair de heer af heeft x lb. ende de scepenen elc xx s. bosch payments

075. 2. 1. 5 [donkere vlekken]
van

breuken van x lb. van vrede te ontseggenne

breuken van iii lb. ende een half vanden bruwers meer te bruwen dan sij den assisers seggen

breuken van iii lb. van cleinen maten ende lichten gewichten, van bandunen

accolade: niet om datter niet gevallen is binnen der tijd van deser rekeninge
van andere keuren ende breuken geordineert binnen der stad vanden Bosch dats te weten want wie eenen anderen doetslat die misboirt siin liif op dat menne gevangen can ende is hij uten wege soe misboirt hij siin goet ende siin havelike goet soe is gheuseert dat den heer al gheheel aenvert alsoe verre alst van sinent wegen toe comt van welken niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen ende dair omme hier niet
van anderen keuren ende breuken bynnen der stad vanden Bosch geordineert dats te weten soe wie dat sloege den overscoutete vanden Bosch oft den onderscoutete oft den enen portier vanden tween die misboirt siin hant in dyen dat hij dair af worde vertuucht ende verwonnen metten rechte ende welc dat van den poirtieren geslagen worde die soude de heer nemen dat de ghene ware dair aen dat men de hant verboeren soude – niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen ende dair omme hier niet
van andere keuren ende breuken binnen der stad vanden Bosch geordineert dats te weten soe wie dat sprect op de scepenen om des rechts wille die misboirt alsoe verre als sij dair op verwonnen ende vertuycht worden metten rechte dat hij sal staen ter sententien ende wijsdom vanden scepenen alsoe groet alst sij dat selve kennen ende wysen sullen dat hi gebroect sal hebben ende tot dien tijd sal hij gehouden sijn vanden heer tot dat die scepenen dien brueke gegroet (?) ende gewijst sullen hebben – niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen ende dair omme niet hier

075. 2. 1. 6 [fol. 29] – donkere zijrand rechts


van andere keuren ende breuken geordineert binnen der stad vanden Bosch dats te wetenen soe wie vrede brake ende dair af verwonnen worden ende vertuycht mitten rechte die misboirt siin liif ende siin goet inder selver manieren dat die doetsleger doet gelijc voirscreven is – niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen ende dair omme hier niet
van andere keuren ende breuken geordineert binnen der sdtad vanden Bosch op die ghene die huystotinge doen dats te weten soe wie dat quame by dage oft by nachte ende stiete oft liepe op enich smanshuys binnen der stad vanden Bosch te siins ondanckens ende die ghene dair over clagede diet geschiede die soude verboeren in dyen dat de ghene diet dade dair op vertuicht ende verwonnen worde mitten rechte siin liif ende siin goet mair wairt dat viele dat een poirter oft een vremt man quame in enich poerters huys om hem te vresene oft te evelen van sinen live ende die ghene dair sij op quamen hem van noede verweren moeste ende hij dan in dyer noetweren enigen doetsloege die soude misboeren jegen den heer mair iiii d. bosch payments ende de wapenen dair hijt mede dade – niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen – dair omme hier niet
ander ontfain van diversen avontueren dair te .... af was

van AERT VAN DEN BROUCKE die de scoutete gecalengiert had ende gevaen om dat hy qualiken gesproken had op GOESSEN STEENWECH in tyden voirleden scepen ten Bosch op sinen eedt gepoint om dat hij genade coes voir vonnisse ende om datter te .........af was ter beden vanden SCEPENEN VANDEN BOSCH xx cronen vrancrijcx valent [onduidelijk]

somme van den Bossche iiii l. viii s. i d. ob.gr.
ander ontfain binnen den vier ambachten buten inder meyerien vanden Bosch inder manieren hier nae verclaert

eerst ontfain van exploiten binnen des scoutetenambacht van Maseland - niet om dat de scoutete van den Bosch niet in siin ambacht gehaven en heft dair omme hier niet

ander ontfain van exploiten binnen den scoutetenamabacht van Pedelant binnen der tijd van deser rekeningen
[doorgehaald:] van doetslagen oft van dieften – niet om datter niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen ende dairomme hier niet
van ander keuren breuken pennincboeten van v lb. swerten vander ............manieren voer verclaert binnen den voirs. ambachte – niet om dattet die scoutheit niet af gehaven en heeft – dair omme hier niet

075. 2. 1. 7 [donkere vlekken over de tekst verspreid]


van andere keuren breuken pennincboeten ende civile zaken inden voirs. scouteten ambachte van Pedelant gelijc als men aldair dagelicx useert ende ende syn hier nae verclaert

eersten


van breuken van v s.

breuken van xlv s.

breuken van iiii lb.

breuken van xvii lb. dair den heer af heeft x lb. ende de scepenen elc vii lb. [er staat xv s.]

van banduynen

accolade: niet om datter de scoutete van Pedelant af rekent dair omme hier niet


ander ontfain van exploiten van diversen aventueren ende binnen den voirs. scouteten ambacht van Pedelant gevallen dair te ..........betoin (?) af was binnen der tijd van deser rekeningen

in TONGELRE

van JAN .....................van Tongelre die de scoutete gecalengiert had om dat hij ghesproken soude hebben op die scepenen gelijc als hem de scoutete was aentidende gepoint ..........af was ter beden vanden HEER VAN BOUXSTEL .........was om xvi gulden gelders den gulden voir xviii groten vlems ......valent xxiiii s. grote vlems ....

Somme in de MEYRIE VAN PEDELAND by haer zelven xxiiii s. gr.


ander ontfain vander exploiten binnen den scouteten ambacht van Kempelant gevallen gelijc als sy hier naer verclaren binnen den tijd deser rekeningen

in EERSEL ............doetslagen – niet om datter niet gevallen is binnen den tijd van deser rekeningen

075. 2. 1. 8 [fol. 30]
ander ontfain van exploiten binnen des scouteten ambacht van Kempelant van desern navolgende personnen (?) die gebetert hebben van dieften binnen der tijd van deser rekeningen

eerst in ERSELLE

van GHERIT VAN BEVERBEKE die berucht was van enen badde dat hij gestolen soude hebben te LUMMEL op der HEREN goet van EVERBOEDE ende van enen stock byeden die hij seide ddat BILLAIRTS waren gepoint dair af om dat hij genede coes voir vonnisse ter beden vanden SCEPENEN VAN ERSELLE ende een arm man was out sinde tusschen den zestich ende den tseventich jaren om xl cronen vrancrijcs valent vi lb. xv s. groten vlems s. ort
van keuren breuken ende pennincboeten van v lb. swerten vander DRAPERYEN inde rmanieren voer verclaert binnen den voirs. ambachte niet om datter de scoutete niet af gehaven en heft dair omme hier niet
van

breuken van v s.

breuken van x s.

breuken van xx s.

breuken van xvii s.

breuken van ii reyale

breuken van iiii reyale

breuken van vii reyalen half den heer half den scepenen

breuken van lx reyalen

breuken van xlv s. bosch gelts

breuken van xvii lb. x lb. den heer vii lb. den scpenen

breuken van iii lb. van mes trecken

breuken van iii lb. van quetsuren

van banduinedn

accolade: niet om datter die scoutete van Kempelant af rekent dair omme hier niet
ander ontfain van quetsuren dair gebetert af was tot EYKE opten gemeinten gevallen alle breuken tobehoeren half miner VROUWEN VAN BRABANT ende half den BISSCOP VAN LUDICK
van AERT AMBACHTS van WESTERHOVEN die de scoutete gecalengiert had om dat hij gequetst soude hebben mit enen stock een van WILLEM METTEN ....tot EYKE opten gemeinte des de scoutete niet betoinen en conste gepoint om dat hij genade coes voir vonnisse ende hij quite gegaen soude hebben metten rechte tot mijns heren deel om iiii gulden gelders den gulden voir xviii grote vlems s. ort valent vi s. grote vlems s. ort

075. 2. 1. 9


ander ontfain van diversen aventueren eerst inde PROCHIE VAN OIRSCOT daer alle breuken tobehoeren half mine VROUWE VAN BRABANT ende half den JONCKER VAN PIETERSEM

van HENNEN PETERS ZONE ende HENNEKEN WOUTER sGHEUTS [of Gherits?] ZONE die de scoutete gecalengiert hadde van viscorven die hij hen aentidende was dat sij gehaven hadden in een gracht die den JONCKER VAN PIETERSEM is toebehoerende dwelc de scoutete niet betonen en conste gepoint om dat sij genade coeren voir vonnisse om vi cronen vrancrijcs te deelen als boven comt miins heren deel iii cronen vrancrijcs valent x s. ix d. grote ....fort (?)

Somme in Kempeland vii l. xi s. i d. ob. gr.
ander ontfain van exploiten binnen des scouteten ambacht van OESTERWIIC gevallen binnen dert ijd van dese rekeningen

eerst van desen navolgenden personnen die dlant gecocht hebben van doetslage binnen des scouteten ambacht van Oesterwiic binnen den tijd van dese rekeningen

inde PROCHIE VAN HELVOIRT

van HANNEN LOYARTS, HEINEN VAN HUIGENNE JANS ZONE, BOUWEN COLEN ZONE, van enen doetslage die sij deden in tijden voirleden aen JANNE RAET JANS RAETS ZONE die men hiet QUARELEN ZONE gepoint voir hoir lant ter beden van den HEER VAN BOXSTEL ende MOEDEL VAN DER DONC om clxxxv gulden gelders den gulden voir xviii grote elc fort (?) valent xiii lb. xvii s. vi d. gr. vl. fort (?)


van keuren ende breuken ende pennincboeten van v lb. swerten vander DRAPERYEN inder manieren voer verclaert binnen den voirs. ambachte niet om datter de scoutete niet af gehaven en heeft dair omme hier niet
van ander keuren ende breuken pennincboeten ende civilen zaken in der voirs. scoutetenamabacht van Oesterwyc gelyc als sy hier naer verclaren

075. 2. 1. 10 [fol. 31]


van

breuken van v s.

breuken van xlv s.

breuken van x lb. van quetsuren

breuken van xvii lb. van erftalen

breuken van iii s.

breuken van xxvii s.

breuken van xxvii s. van erftalen

breuken van lx reyalen1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina