Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina4/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

van bernen (?)

van banduinen

van diversen aventueren

accolade: niet om datter de scoutete van Oesterwyc af rekent dair omme hier niet

Somme in de MEYERIE VAN OOSTERWIJC xiii l. xvii s. vi d. gr.


ander ontfanc vanden vier onderscoutiten hier nair verclairt dair met nae de ordinancien gemaict in tyden voirleden den scoutete te helpen dragen tlast van ii c peters die siin ambacht jairlyx gelt den GREVE VAN CLEVE vanden vi c peters die hy jairlycx heft op dambachten meyrien ende renten vanden Bosch ende anderen commeren ende lasten van siinre officie inde manieren hier na verclairt
eerst van JAN VANDER DUSSEN SCOUTETE VAN MASELANT die twee deel van sinen breuken ende op dander derdendeel moet hij betalen jairlycx dandere pertien hier verclairt in die twee naeste capitilen gelijc anderen dair omme hier om de voirs. twee deel – niet
van RUTGHER VANDEN BROUCKE SCOUTETE VAN PEDELANT over d etwee twee deel van sinen breuken als boven dair om hier om de voirs. twee deel liiii gulden gelders den gulden voir xviii grote vlems fort dair af de voirs. scoutete voren ontfanc gemaict heft van breuken die hij selve gehaven heft int voirs. ambacht van xvi gulden aldus soe blijfter dair af de scoutete hier af ontfain maict xxxviii gulden gelders den gulden als voer valent ii lb. xvii s. gr. vlems fort (?)
075. 2. 1. 11
van ENGBRECHT DEN HANE SCOUTETE VAN KEMPELANT van sinen voirs. twee deel niet hier omme dair de voirs. scoutete van alsoe velen hier voeren ontfain maict by pertien breuken die hij selve gehaven heeft int voirs. ambacht van Kempelant
van WILLEM VAN BROUCHOVEN SCOUTETE VAN OESTERWYC van sinen voirs. twee deel niet hier omme dat die voirs. scoutete van alsoe velen hier voren ontfain maict by pertien van breuken die hij selve gehaven heeft int voirs. ambacht van Oesterwiic
Somme van desen ii l. xvii s. gr.
Ander ontfain vanden v scouteten hier nae verclairt in dambachten voren genoempt vanden derdendeel van horen vervallen om dair met nae der ordinancien gemaict in tiden voirleden te betalenne den GREVE VAN CLEVE vanden iiii c ende l [450] peters hem bewist op die voirs. ambachten ende oic op tgoend vanden voirs. scoutete in minderingen vanden vi c peters die men hem jairlycx sculdich is op dambachten voirscreven ende op de renten vanden Bosch alsoet int beginsel vanden utgeven clairliken bliken mach
eerst

van JANNE VAN GHEMERT ONDERSCOUTETE VANDEN BOSCH die jairlycx is geordineert te betalenne den voirs. hogen scoutete om die redenne voirs. L peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen te sinte Ghertruden dage te half mairte m cccc ende viere xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. grote vlems fort


van JANNE VANDER DUSSEN SCOUTETE VAN MASELAND geordineert int gelike te betalenne den voirs. scoutete om die redenne voirs. L peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. grote vlems fort

075. 2. 1. 12 [fol. 32]


van RUTGHER VANDEN BROUCKE SCOUTETE IN PEDELANT geordineert int gelike als boven te betalenne den voirs. scoutete om die redenne voirs. L peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. grote vlems fort
van ENGBRECHT DEN HANE SCOUTETE IN KEMPELANT geordineert int gelike als boven te betalenne den voirs. scoutete om die redenne voirs. L peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. grote vlems fort
van WILLEM VAN BROUCHOVEN SCOUTETE VAN OESTERWIIC geordineert int gelike als boven te betalenne om die redenne voirs. L peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. grote vlems fort
Somme van desen xxi lb. i s. x d. ob. gr.
andere ontfanc vanden voirs. viere scouteten hier nair verclairt van den derdendeel vanden voirs. haren vervallen omme dair met nae der ordinancien gemaict in tyden voirleden die lyfrente van Oesterwyc mede te betalenne die men sculdich is enighe POIRTERS IN BRUESSEL ende elwair alsoet int utgeven hier nae clairliken bliken mach te betalenne
eerst

vanden voirs. JANNE VANDER DUSSEN SCOUTETE VAN MASELANT die geordineert is te betalenne elc siairs inder manieren verclairt xxii cronen ende xxvii grote vlems fort siairs dair omme hier om een half jair begrepen in dese rekeninge xi cronen ende xiii ende enen halven grote vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort


075. 2. 2. 1
van RUTGHEER VANDEN BROUCKE SCOUTETE VAN PEDELANT als boven xxii cronen ende xxvii grote vlems fort elc siairs dair omme hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii ende enen halven groten vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort
van ENGBRECHT DEN HANE SCOUTETE VAN KEMPELANT die geordineert is int gelike als boven xxii cronen ende xxvii grote vlems fort elc siairs dair omme hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii ende enen halven groten vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort
van WILLEM VAN BROUCHOVEN SCOUTETE VAN OESTERWYC die geordineert is int gelike als boven xxii cronen ende xxvii grote vlems fort elc siairs dair omme hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii end eenen halven grote vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort
linkermarge: vii Somme van desen vii l. xiii s. gr.
Somme van al den ontfanghe van deser rekeninghe lxiii l. xii s. vii d. ob. gr. fors

075. 2. 2. 2 [fol. 33]


utgeven JANS VAN GRYMBERGEN RIDDERS HEER VAN ASSCHE SCOUTETE VAN sHERTOGENBOSCH vanden iiii sten dage van mairte int jair xiiii c ende viere toten xxiiii sten dach van junio int jair xiiii c ende vive
eerst

den SCOUTETE VAN sHERTOGENBOSCH voir sinen solarys als van sinen wedden die hij gewoenlec is jairlycx te rekenen op C peters de welke belopeen den termiin van deser rekeningen voirs. als van iii maenden ende xx dagen xxx peters ende i halven valent v lb. iii s. ix gr.


des scouteten clerc voir sine solarys als van sinen wedden die hij gewoenlec is jairlycx te rekenen op xii peters siairs beloept den termiin van deser rekeningen als van iii maenden xx dage iii pieters ende ii delen van ....... valent xii s. iiii d. ob.
MEESTER HEINRIC DEN LIER gegeven doin hij richte metten swerde over MICHIEL VANDER NUWSTAD nae siins zelfs verliden als van transemente dair af dat siin medegesellen geinstiriert/geinsticiert ? worden inden lande van GHELRE mitten costen dair omme gedain tsamen gerekent compt op iiii gulden gelders valent vi s. grote vlems fort
den zelven MEESTER HEINRIC gegeven van dat hij richte mitten swerde over AERT SNOECXKEN nae siins zelfs verliden van transeneringen ende vele andere quade feyten ende dieften die hij leet dat hij gedain had mitten costen dier omme gedain waren tsamen gegeven comt op iii gulden gelders valent iiii s. vi d. grote vlems fort
den zelven MEESTER HEINRIC gegeven van dat hij richte mitten swerde in des scouteten ambacht van Kempelant over HENNEKEN MONFORT tot ERSSELLE die viant was miner VROUWEN ende tlants VAN BRABANT mitten costen die romme gedain waren tsamen gerekent comt op v gulden gelders valent vii s. vi d. grote vlems fort
den zelven MEESTER HEINRIC DEN LIER gegeven van dat hij tot ERSELLE was om GERIT VAN BEVERBEKE te bezueken die betuycht was van dieften dair af dat hij gebetert heft gelijc dat de rekeninge voren verclairt voir den cost die dair omme gedain waren tsamen gerekent comt iiii s. vi d. grote vlems

075. 2. 2. 3 [wat wazig verfilmd]


den zelven MEESTER HEINRIC gegeven van dat hij richte mitten swerde in des scouteten ambacht van Pedelant over WOUTEREN GRAFLUYSCH van vele quaden feyten die hy leet inden bezuecke dat hij gedain had ende van dat de scoutete den voirs. Wouter heischen moeste mitten rechte GEVAIRT VAN DOERNE dien gevaen had om dat te vervolgen tot dat hij des scoutete gelevert wert mitten costen dier om gedain waren ende met dat de voirs. meester hem ... had tsamen gerekent comt op xi s. ii d. grote vlems fort
Somme vii l. ix s. ob. gr.
Andere utgeven des scouteten voirscreven

van costen gedain opten yerste dach van meye ten ontbiedenne van minen genedigen heer mit sinen brieven myn te wesen te BRUESSEL oft dair hij waer om seker noetsaken gelijc dat den brief begrypt verteert mit vi perden binnen vii dagen xxi francken te weten elcx sdaegs elc pert enen halven francke den franck gerekent voir xxxvi grote vlems fort valent iii lb. iii s. grote vlems fort


dit ziin die erfpensien die men den GREVE VAN CLEVE jairlicx geldende is uten scoutijt ambachte ende der alinger meyerien vanden Bosch
eerst es te wetene dat die GREVE VAN CLEVE heeft jairlycx op die meyerien ende de renten vanden Bosch vi c peters vallende half te sinte Gheertruden dage te half te paeschen ende dander helft te Baefmisse [sinte Lambrechts doorgehaald] dage dair naest volgende dair op geordinert is ende geset te betalenne vanden scoutete vanden Bosch ii c peters

die SCOUTETE VAN MASELAND jairlycx L peters

die SCOUTETE VAN PEDELANT jairlycx L peters

die SCOUTETE VAN KEMPELANT jairlycx L peters

die SCOUTETE VAN OESTERWYC jairlycx L peters

ende die RENTMEESTER VANDEN BOSCH jairlycx CL peters

maict tsamen vi c peters

075. 2. 2. 4 [fol. 34]


op dwelc die voirs. scoutete betaelt heft van sinen wegen op den termine van paeschen m cccc ende vive gedragende C peters valent xvi lb. xvii s. vi d. grote vlems fort
den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden ONDERSCOUTETEN VANDEN BOSCH opten voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. grote vlems fort
den voirs. greve noch dair af boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN MASELAND opten voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. grote vlems fort
den voirs. greve noch in minderinghe vanden voirs. payments van sinte Ghertruden dage ende dat van des scouteten wegen van Pedelant vanden voirs. termine nae den voirs. bewise dair af hier voren ontfanc gemaict is xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. grote vlems fort
den voirs. greve noch vanden welken hier voren ontfanc gemaict is als boven vanden scoutete van Kempelant opten voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. grote vlems fort
den voirs. Greve van Cleve noch vanden welken hier voren ontfanc gemaict is als boven vanden scoutete van Oesterwyc op den voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. grote vlems fort
Somme van desen xxxvii l. xix s. iiii d. ob. gr.
Dit is de lijfpensie jairlycx gaende uten scoutijt ambacht van Oesterwyc
eerst soe is te weten dat men sculdich is vele personnen opt voirs. ambacht van Oesterwyc lijfpensie die wonende siin inder stad van BRUESSEL ende anders waer de welke hier onder gescreven staen dair af de somme comt jairlycx op xc peters ende xxviii grote vlems fort vallende half te sinte Ghertruden dage te half mairte ende dander helft tot sinte Lambrechts dage dair naest volgende

075. 2. 2. 5 herhaling van 075. 2. 2. 3

075. 2. 2. 6 herhaling van 075. 2. 2. 4
075. 2. 2. 7
eerst soe heeft op de voirs. lijfpensie jairlycx HEER WILLEM VAN COUDENBERGE priester wonende inder stad van BRUESSEL xx s. gr.

KATELINE des voirs. HER WILLEMS suster wonende te Dendermonde xx s. gr.

HEINRIC VANDER RYVYEREN van AERSCOT xl s. gr.

JAN VANDER RYVYEREN van AERSCOT siin broeder xx s. gr.

BERTELMEUS tSERCLAES tot BRUESSEL x s. gr.

HEER WOUTER LOENAIRT priester tot BRUSSEL die te heffen plach opt voirs. ambacht x s. gr. – niet want hij gestorven is

CATHELINE VAN GOIR x s. - niet als boven

van welker lijfpensie voirs. geset is ende geordiniert te betalenne jairlycx

de SCOUTETE VAN MASELAND xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

de SCOUTETE VAN PEDELANT xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

de SCOUTETE VAN KEMPELANT xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

de SCOUTETE VAN OESTERWYC xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

hier af rekent die scoutete vanden Bosch voirs. betaelt vanden termin evan sinte Ghertruden dage in mairte m cccc ende vier gedragende xlv cronen ende xiiii grote vlems fort die maken vii lb. xiii s. gr. vlems fort

van des scouteten wegen van Maselant xi cronen ende xiii grote ende enen halven vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort

van des scouteten wegen van Pedelant xi cronen ende xiii grote ende enen halven vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort

van des scouteten wegen van Kempelant xi cronen ende xiii grote ende enen halven vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort

van des scouteten wegen van Oesterwyc xi cronen ende xiii grote ende enen halven vlems fort valent xxxviii s. iii d. grote vlems fort dair af dat van elken scoutete voirs. hier voren ontfanc gemaict is maken tsamen xlv cronen ende xiiii grote vlems fort de welke beloepen in vlemse munten vii lb. xiii s. x grote vlems fort
Somme van desen xv l. vi s.

075. 2. 2. 8 [fol. 35]


Noch alrehande utgeven des scouteten voirs.

Ghegeven GHEERLIIC ROEVERS ZONE dienstman minder genedeger vrouwen ende mins genedich heren HERTOGEN VAN LYMBORCH van enen perde dat hij doet reet in dienste daer toe datten den scoutheit vanden Bosch gebeden ende versocht hadde van minder genediger vrouwen wegen met hem te rijden met noch meer andere die daer met waren tot GELDROP dat men hout vanden HERTOGE VAN GELRE ut versoeck vander stadt vanden BOSCH als van haerer poerter(s) wegen die dat veronrecht werden van goedingen dair sij hem rechts toe vermaeten ende want de stadt vanden Bosch den scoutijt versochten dat van hem verricht te hebben ende hij dair rijden moeste metten dyenstluyden om dat voirs. dorp hant aen te slane inden name vanden heerr tot der gheenre boef die hem rechts dair toe vermaeten dair wail gestepen / gescepen (?) was inder voirs. stadt vanden Bosch om deser saken will;e groete onlede te comen en hadt de scoutete niet verhoet, want sij gemeent hadden ut te trecken gemeinlec om dit stuycs (?) wille ende noch meer andere daer inne dat sij meinden dat hoerer stadt recht groetelec vercort worden, alsoe dat de voirs. scoutete voir dat pert geven moeste ende betalen den voirs. Gheerliic hem pryse vanden onderscoutete vanden Bosch MOEDEL VAN DER DONCK ende noch andere die dair by waren xxv gulden gelders die maken in vlems munten xxxix s. vii d. grote vlems fort


van costen gedaen van twee reysen die de scoutete rijden moeste te BRUESSEL metten SCEPENEN VAN EERSEL om CORNELYS WILLE AERT LOEYERS swager die een wijf geewont had met enen basele dair af hij den heer vanden breuke (?) jiet betren (?) en woude mids dat hij een POERTER TE BRUESSEL was ende want de voirs. Cornelijs gevaen was ende de stadt van Bruessel daer omme aen den scoutete screefhoeren poerter ut der vroenten te hebben costeloes ende scadeloes , soe moeste de scoutete rijden dit verantworden jegen der voirs. stadt om dat sij hem dach toekenden (?) des de scoutete te twee pointen daer omme te Bruessel was eer hij en verwan vanden voirs. breuke dair hij ten ersten male hadde vii perden met gaders de scepenen perden ende was utte vi dage met dat hij te Bruessel was end eonder varen ende keeren ende ten anderen male vi perden metten scepenen en was utte vii dage onder dat hij te Bruessel was ende varende ende keerende comt tsamen xiii dage de vii met vi perden ende vi met vi perden elc pert sdaegs enen halven francke comt xlii francken valent den francke voir xxxvi grote gerekent vi l. vi s. gr. xix s. vi d. gr. vlems fort
Somme van al den huutgheven van deser rekeninghe lx l. xiiii s. vi d. gr.

Aldus blijft den scoutete sculdich xli s. x d. ob. vlaemschs fors

075. 2. 2. 9 blanco

075. 2. 2. 10 [fol. 36] blanco

075. 2. 2. 11 blanco

075. 2. 2. 12 [fol. 37]


Rekeninge JANS VAN GRYMBERGEN HEER VAN ASSCHE SCOUTETE VAN sHERTOGENBOSCH van al dat hij ontfain ende utgegeven heeft vander forfaiten vervalle ende opcomingen den scoutijtdom toebehorende sint den xxiiii sten dach van junio int jair xiiii c ende vive toten vi sten dach van januari int voirs. jair nae costume des hoefs CAMERICKE de welke rekeninge is gerekent tot vlemse munten goets gelts dats te weten den mottoin xiii grote ende enen halven, twee peters voir iii gulden holl. den gulden holl. voir xxvii grote, enen nuwe gulden gelders voir xix grote, een bosch pond voir xvi grote ende enen halven ende elc alsoe voert nae siin werde ...........
Ontfain binnen der stad vanden Bosch ende dair omtrent van cryminelen zaken
eerst van desen navolgende persoinen diet dlant gecocht hebben van doetslage binnen der tijd van deser rekeningen
van ENGBRECHT DEN KETELER van enen sympele doetslage die hij dede in tijden voirleden te VUYCHT int jair xiiii c ende twee aen AERT SPOIRMAKER gepoint voir siin lant ter beden van GOEDERT LUYDEN om dat hij siin liif van noede verweren moeste jegen den voirs. Aert want hijt op hem verhaelde ende om dat een arm man was ende dat hij p....x hadde jegen hem om xii cronen vrancrijcx valent ii lb. vi d. gr. vlems fort
van dieften niet om datter niet gevallen is binnen der tijd van deser rekeningen
andre ontfanc vander DRAPERYEN vanden Bosch inde viere ambachten buten inder meyerien hier naer verclairt

es te wetenen dat die vanden Bosch hebben een CAERTE VANDER DRAPERYEN dair sij de scoutete op versoeken nae ingehout der caerten die inhouden mach dat niemant lakenen maken en mach noch doin maken noch getouwe noch cammen setten inder meyerien vanden Bosch anders dan binnen der stat vanden Bosch voirs. utgenomen vryheiden ende dorpen dair ander heren in deylen of alleen hen toe behoerende ende soe wie dair boven dede die soude verboeren alsoe dicke alst geviel dlaken dat hij maicte alleen sheren behoef ende v lb. swerte den groten tornoysen voir xvi d. gerekent half den heer ende half der stat dair af dat de scoutete niet ontfain en heeft binnen der tijd van deser rekeningen dair omme hier niet


andre ontfanc van keuren breuken pennincboeten ende civilen zaken inder stad vanden Bosch dair den scoutete voirs. sculdich af is te rekenen om dat sine bedrive toe behoert gelijc alst hier nair verclairt

van breuken van iii lb. met colven oft houte te quetsenne

breuken van x lb. mit messen swerden oft andere wapen te quetsen

accolade: hier van den tijd van deser rekeningen – niet om datter de onderscoutete vanden Bosch af rekent


breuken van xvii lb. van erftalen dair de heer af heeft x lb. ende de scepenen elc xx s. bosch payments

075. 2. 3. 1


van BECKER DIE HERDE om dat hij hem had doin richten mit scepenenbrieven vanden Bosch op HEINRIC VAN BEST dair Heinric dachs ende rechts op begeerde ende was hem inden rechte Heinric voirs. alsoe verantwordende als dat Becker voirs. inder saken vellich bleef dair hij aen verboirde xvii lb. x lb. den heer ende vii lb. den scpenen comt mijns heren deel in vlemsen goets gelts xiii s. ix d. grote vlems fort
van DYERIC ROEVERS ZONE VAN GHEMERT om dat hij hem had doin richten mit scepenenbrieven vanden Bosch op JANNE VAN GHEMERT dair Jan dachs ende rechts af begerde ende was hem inden rechte Jan voirs. also verantwordende als dat Dyeric voirs. inder saken vellich bleef dair sij aen verboirde xvii lb. x lb. den heer ende vii de scpenen comt mins heren deel in vlemsen munten goets gelts xiii s. ix d. grote vlems fort
van brueken van x lb. van vrede te ontseggenne

breuken van iiiij lb. vanden bruwers meer te bruwen dan sij den assisers seggen

breuken van iii lb. van cleinen maten ende lichten gewichten

van banduinen

accolade: niet wantter de scoutete niet af gehaven en heft binnen der tijd van deser rekeningen dair omme hier niet
van andere keuren ende breuken geordinert binnen der stad vanden Bosch dats te weten soe wie enen anderen doetslet die misboirt siin liif op dat menne gevaen can ende is hij uten wege soe misboirt hij siin goet ende siin havelike goet soe is geuseert dat den heer al gheheel aenvert alsoe verre alst van sinen wegen toe comt van welken niet gevallen binnen der tijd deser rekeningen ende dair omme hier niet
van andere keuren ende breuken binnen der stad vanden Bosch geordinert dats te weten soe wie dat sloege den OVERSCOUTETE VANDEN BOSCH oft den ONDERSCOUTETE oft den enen poirtier vanden tween die misboirt siin hant in dyen dat hy dair af worde getuycht ende verwonnen mitten rechte ende welc dat van den poirtieren geslagen worde die soude de heer anemen dat de ghene ware dair aen dat men de hant verboeren soude – niet gevallen binnen der tijt van deser rekeningen ende dair omme hier niet
van andere keuren ende breuken binnen der stad vanden Bosch geordinert dats te weten soe wie dat sprect op de scepenen om des rechts wille die misboirt alsoe verre als sij dair af verwonnen ende vertuycht worden metten rechte dat hij sal staen ter sentencien ende wisdom der scepenen alsoe groet als sij dat selve kennen ende wisen sullen dat hij gebroect sal hebben end etot diert ijt sal hij ghehouden sijn vanden heer tot dat de scepenen den breuke gegroet ende gewijst sullen hebben – niet gevallen binnen der tijt van deser rekeningen ende dair omme hier niet

075. 2. 3. 2 [fol. 38]


van andere keuren ende breuken geordinert binnen der stad vanden Boscg dats te weten soe wie dat vrede brake ende dair af verwonnen worde ende vertuycht mitten rechte die misboert siin liif ende siin goet inder selver manieren dat die doetslegere doet gelijc voirscreven is – niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen ende dair omme hier niet
van andere keuren ende breuken geordinert binnen der stad vanden Bosch op die gene die huysstotinge doin dats te weten soe wie dat quame by dage oft by nachte ende stiete oft liepe op enich smans huys binnen der stad vanden Bosch te siins ondanckent / ondancheit (?) ende die gene dair over clagede dies gesciede die soude verboeren in dien dat de gene diet dade dair af vertuycht ende verwonnen worde mitten recht siin liif ende siin goet mer wairt dat viele dat een poirter oft een vremt man quame in enich poirters huys om hem te vresene of te ovelen van sinen live .............gene dair sij op quamen hem van noede verweren moeste ende hij dan in die noetweringe enigen doetsloege die soude misboeren jegen den heer mer iiii d. bosch payments ende die wapene dair hijt mede dade – niet gevallen binnen der tijd van deser rekeningen dair omme hier niet
ander ontfain van diversen avontueren dair te cranc betoin af was
van PETER PIJN die de scoutete gevaen had om dat hij leeder genomen soude hebben dat enigerande luyde ten Bosch verloren hadden dair af dat hij berucht was des de scoutete niet betonen en conste dan dat de voirs. Peters MEISSEN BATE JACOPS dochter een hoeyke hadde gestolen dair af sij naemaels gevaen wert binnen der tijd dat Peter gevaen sat die sij vercochte enen anderen cledercoeper on enen gulden gelders nae hoer selfs seggen ende doin soe sloech de scoutete hant aen hoerer beider goet want de scoutete meinde dat verboert was nae hoers selfs verlyden dair de scoutete af versocht wert vanden SCEPENEN VANDEN BOSCH den voirs. Peter te vonnissen ende te recht te setten mids versoeck van Peters vrienden, seggende al wairt soe dat Bate voirs. gebroect had dat sij dair omme siin liif ende siin goet niet verboeren en conste al had sij oic gewest siin getruyt wiif nae der stat recht ende om de redenne dat de scoutete Peteren ontslain moeste vander vanckenisse ende hijs niet betugen en conste noch dair toe bringen dat hij hem selven verlyden woude ende quyt gegeven soude hebben mitten vonnisse soe sprac de scoutete mit Peteren voirs. alsoe dat hij quyt scout siin aengedeelte van xxiiii cronen vrancrijcs die hoerer beider waren die de scoutete onder hen vant in gereden gelde, nochtan dat dwijf gevaen bleef doin de scoutete voirs. verlaten was vanden voirs. ambachte comen de xxiiii cronen vrancrijcs in vlemsen munten geots gelts iiii lb. xii d. gr. - Somme binnen den Bossche vii l. ix s. gr.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina