Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina5/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ander ontfain binnen den vier ambachten buten inder meyerien vanden Bosch inder manieren hier nae verclaert

075. 2. 3. 3


eerst ontfain van exploiten binnen des scouteten ambacht van MASELAND niet om dat de scoutete vanden Bosch niet in siin ambacht gehaven en heft dair omme hier niet
andere ontfain vanden exploten binnen des scouteten ambacht van PEDELANT binnen der tijd van deser rekeninghen
van desen navolgenden persoinen diet dlant gecocht hebben van doetslage in des scouteten ambacht van Pedelant binnen der tijd van deser rekeningen

van BERTHOUT HAPPEN ZONE van GARWEN van enen simpelen doetslage die hij dede mit GERTRUYDEN DIERIC COMANS wijf was te WETTEN opten xvi sten dach van jullio int jair xiiii c end evive aen HENNEN DEN CORTEN dair af de scoutete versocht was vanden vrienden des doeden te verdeilen de voirs. personen nae den lantrechte alsoe dat de voirs. Bertout doin de pertyen mit rechte inden gedinge voir den scoutete ende scepenen geclacht en hadden mit consent vanden heer jegen de pertyen vanden doeden zoende over hem zelven om hondert gulden gelders behoudelec sheren rechte dats te weten den heer alsoe vele als de pertyen nae dat men dlant recht aldair dagelycx useert ende GHERTRUYD voirscreven wairt mitten rechte vanden scoutete ende scepenen vanden voirs. doetslage mids vervolch vanden pertyen verdeilt ende witteloes geleyt uten cryte van Brabant reweleken (?) dage comt de pointinge van Bertout voirscreven voir siin lant hondert gulden gelders ende de scoutete van Pedelant RUTGHER VANDEN BROUCK xxx die hij op hem nam comen de lxx gulden in vlemsen munten goets gelts v lb. x s. x d. gr. vls. fort


van dieften om datter niet gevallen is binnen der tijd van deser rekeningen
van andere keuren breuken pennincboeten van v lb. swerten vander DRAPERYEN inder manieren voer verclaert binnen den voirs. ambachte – niet om datter de scoutete niet af gehaven en heft dair omme hier niet
van ander keuren breuken pennincboeten ende civilen zaken in des voirs. scouteten ambacht van Pedelant gelijc dat sij hier naer verclaeren

van breuken van v s.

breuken van xlv s.

breuken van iiiij lb.

breuken van xvii lb. dair de heer af heft x lb. ende de scepenen elc xx s.

van banduinen


ander ontfain van exploiten in des scouteten ambacht van Pedelant gevallen van diversen avontueren dair te cranc betoin af was

075. 2. 3. 4 [fol. 39]


in ERPPE

van HEINEN GRIETEN ZONE die de scoutete gecalengiert had om dat hij qualiken gesproken had op een vanden SCEPENEN tERPPE om des rechts wille des de scoutete niet betoinen en conste gepoint ter beden vanden SCEPENEN VANDEN BOSCH om dat een arm man was ende datt hij liever genade had dan recht om viii cronen vrancrijcs valent lxxxvii s. gr. vls. fort

Somme van Pedelant vi l. xvii s. x d. gr.
ander ontfaen van exploiten binnen des scouteten ambacht van KEMPELANT gevallen binnen der tijd van deser rekeningen

eerst van cryminelen zaken als van doetslage niet om datter niet gevallen is binnen der tijd van deser rekeningen

ander ontfain van exploiten in des scouteten ambachrt van Kempelant van desen navolgenden personen die gebetert hebben van dieften binnen der tijd van deser rekeningen

van HEINRIC VAN ERSELLE die de scoutete calengierde om dat hij tot EYKE opten acker spoerye genomen had die HEINEN HOCHOUTE (?) toebehoerende was gepoint om dat hij ghenede coes voir vonnisse ter beden vanden goeden luyden van ERSELLE om xxiiii cronen vrancrijcs valent iiii lb. xii d. gr. vls. fort

van keuren breuken ende pennincboeten van v lb. swerten vander DRAPERYEN inde rmanieren voer verclaert binnen den voirs. ambacht niet om datter de scoutete niet af gehaven en heeft dair omme hier niet
van andere keuren breuken pennincboeten ende civilen zaken in des voirs. scouteten ambacht van Kempelant gelijc dat sij hier naer verclaren

breuken van v s.

breuken van x s.

breuken van xv s.

breuken van xxvii s.

breuken van ii reyale

breuken van iiiij reyale

breuken van vii reyale half den heer hald den scepenen

breuken van lx reyaele

breuken van xvii lb. x lb. den heer ende vii lb. de scepenen

breuken van iii lb. van erftalen hald miin vrouwen ende half den JONCKER VAN PIETERSEM

breuken van iii lb. van mes trecken te deilen als boven

breuken van iii lb. van quetsueren te deilen als boven

van banduynen

niet om datter de scoutete van Kempelant af rekent dair omme hier niet

075. 2. 3. 5 [enkele donkere tekstfragmenten]


ander ontfain van diversen avontueren inde PROCHIE VAN OIRSCOT dair alle breuken toehoeren half minre VROUWEN VAN BRABANT ende half den JONCKER VAN PYETERSEM

van DEENKEN WOUTER DANEELS ZONE die de scoutete calengierde om dat hij geslagen soude hebben DANELEN RUTGHER DANEELS ZONE binnen vreden gepointet om datter te cranc betoin af was ende hij genede coes voir vonnisse ter beden vaden DEKEN VAN OIRSCOT ende noch meer andere goider lieden om L cronen vrancrijcs te deilen als boven comt miins heren deel xxv cronen vrancrijcs valent iiii lb. iiii s. iiii d. gr. vls. fort

Somme in Kempeland viii l. v s. iiii d. gr. ob. gr.
ander ontfain van exploiten binnen des scouteten ambacht van OESTERWYC gevallen binnen der tij dvan deser rekneingen

eerst van cryminelen zaken als van doetslage oft van dieften niet om datter niet gevallen is binnen der tijd van deser rekeningen

van andere keuren breuken ende pennincboeten van v lb. swerten vander DRAPERYEN inde rmanieren voer verclairt binnen den voirs. ambachte niet om datter de scoutete niet af gehaven en heft dair omme hier niet

van andere keuren breuken pennincboeten ende civilen zaken in des voirs. scouteten ambacht van Oesterwyc gelijc dair sij hier nae verclaren

van breuken van v s.

breuken van xlv s.

breuken van x lb. van quetsueren

breuken van xvii lb. van erftalen

breuken van iii s.

breuken van xxvii s.

breuken van xxvii s. van erftalen

breuken van lx reyalen

van keuren

van banduynen

niet om datter de scoutete van Oesterwyc af rekent dair omme hier niet
andere ontfain van diversen avontueren inde PROCHIE VAN OESTERWYC dair te cranc betoin af was

van AERT VANDER EYKEN die de scoutete calengierde van dat hij geclaecht soude hebben dat HEINRIC VAN EREN sinen torf ontvoirt had des hij niet betonen en conste ende de scoutet gheen betoin heeft gepoint om dat hij genade coes voir vonnisse ende een arm knecht was om x gulden gelders valent den gulden voir xviii groten fort xv s. gr. vls. fort

Somme in Oesterwyc bij haer zelven xv s. gr.

075. 2. 3. 6 [fol. 40]


ander ontfanc vanden viere onderscouteten hier naer verclaert om dair met nae der ordinancien gemaect in tijden voirleden den scoutete te helpen dragen tlast van ii c peters die siin ambacht jairlycx gelt den GREVE VAN CLEVE vanden vi c peters die hii jairlycx heft op dambachten meyerien ende renten vanden Bosch ende andere commeren ende lasten van siinre officie inder manieren hier nae verclairt

eerst van JAN VAN DER DUSSEN SCOUTETE VAN MASELANT die tweedeel van sinen breuken ende op dander derdendeel moet hy betalen jairlycx dandere pertien hier nae verclairt in die twe naeste capietelen geliic anderen dair omme hier om die voirs. tweedeel

van RUTGHER VANDEN BROUCKE SCOUTETE VAN PEDELANT van sinen voirseiden tweedeel niet hier omme dat de voirs. scoutete van alsoe velen hier voeren ontfain maect by pertien van breuken die hij selve ghehaven heeft int voirs. ambacht van Pedelant

van ENGBRECHT DEN HANE SCOUTETE VAN KEMPELANT van sinen voirs. tweedeel niet hier omme dat de voirs. scoutete van alsoe velent hier voeren ontfain maict by pertien van breuken die hij selve gehaven heeft int voirs. ambacht van Kempelant

van WILLEM VAN BROUCHOVEN SCOUTETE VAN OESTERWYC van sinen voirs. tweedeel niet hier omme dat die voirs. scoutete van alsoe velen hier voeren ontfain heft int voirs. ambacht van Oesterwyc

075. 2. 3. 7 herhaling van 075. 2. 3. 5

075. 2. 3. 8 herhaling van 075. 2. 3. 6

075. 2. 3. 9


andere ontfain vanden v scouteten hier nae verclairt in dambachten voeren genoempt vanden derdendeel van haren vervallen om dair met nae der ordinancien gemaict in tiiden voirleden te betalenne den GREVE VAN CLEVE vanden iiii c ende l peters hem bewiist op die voirs. ambachten end eoic op tgoend vanden voirs. scoutete in minderingen vanden vi c peters die men hem jairlycx sculdich is op dambachten voirscreven ende op de renten vanden Bosch alsoet in beginsel vanden utgeven clairliken bliken mach

eerst van JANNE VAN GHEMERT ONDERSCOUTETE VANDEN BOSCH die jairlycx is geordinert te betalenne den voirs. hogen scoutete om die redenne voirs. l peters dair omme hier een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen te sinte Ghertruyden dage te half merte m cccc ende vive xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

van JANNE VAN DER DUSSEN SCOUTETE VAN MASELANT geordinert int gelike te betalenne den voirs. scoutete om die redenne l peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

van RUTGHEER VAN DEN BROUCKE SCOUTETE VAN PEDELANT geordinert int gelike als boven te betalenne den voirs. scoutete om die redenne voirs. l peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

van ENGBRECHT DEN HANE SCOUTETE VAN KEMPELANT geordinert int gelike te betalenne den voirs. scoutete om die redenne voirs. l peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

van WILLEM VAN BROUCHOVEN SCOUTETE VAN OESTERWYC geordinert int gelike als boven te betalenne den voirs. scoutete om die redenne voirs. l peters dair omme hier om een halve jair begrepen in die voirs. rekeninge xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

somme van deisen xxi l. i s. x d. ob. gr,
075. 2. 3. 10 [fol. 41]
andere ontfanc vanden voirs. viere scouteten hier naer verclairt van den derdendeel vanden voirs. haren vervallen omme dair met nae der ordenancien gemaict in tyden voirleden die lijfrente van Oesterwiic mede te betalenne die men sculdich is ennighen POIRTERS VAN BRUESSELE ende elwair alsoet int utgeven hier nae clairliken bliken mach te betalenne

eerst van den voirs. JANNE VANDER DUSSEN SCOUTETE VAN MASELANT die geordinert is te betalenne elc siairs inder manieren verclairt xxii cronen ende xxvii grote vls. fort siairs dair omme hier om een half jair begrepen in dese rekeninge xi cronen ende xiii grote ende enen halven groten vls. fort valent xxxviii s. iii d. grote vls. fort

van RUTGHEER VAN DEN BROUCKE SCOUTETE VAN PEDELANT als boven xxii cronen ende xxvii grote vls. fort elx siairs dair omme hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii groten ende enen halven groten vls. fort valent xxxviii s. iii d. gr. vls. fort

van ENGBRECHT DEN HANE SCOUTETE VAN KEMPELANT als boven xxii cronen ende xxvii gr. vls. fort elc siairs dair omme hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii groten ende enen halven vls. fort valent xxxviii s. iii d. gr. vls. fort

van WILLEM VAN BROUCHOVEN SCOUTETE VAN OESTERWYC die geordinert is int gelike als boven xxii cronen ende xxvii grote vls. fort elc siairs dair omme hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii groten ende enen halven vls. fort valent xxxviii s. iii d. grote vls. fort

somme van deisen vii l. xiii s. gr.

somme vanden al den ontfancke van deiser rekeninghe lii l. ii s. i d. gr. fors

075. 2. 3. 11


UTGEVEN JANS VAN GRYMBERGEN RIDDERS HEER VAN ASSCHE SCOUTETE VAN sHERTOGENBOSCH vanden xxiiii sten dage van junio int jair xiiii c ende vive toten vi sten dach van januario int voirs. jair na costume shoefs van CAMERIKE

eerst nota

den scoutete van sHertogenbosch voir sinen solarys als van sinen wedden die hij gewoenlec is jairlycx te rekenen op C peters de welke beloepen den termijn van deser rekeningen voirs. als van enen halven jair en xiiii daghe liiii peters ende een sexp.... valent ix lb. ii s. ix d. ob. gr.
den scouteten clerc voir sinen solarys als van sinen wedden die hij gewoenlec is jairlycx te rekenen op xii ....... beloept den termiin van deser rekeningen vi pieters ende enen halven valent xxv s. iiii d. ob. gr. vls. fort
Gegeven MEESTER HEINRIC DEN KOC van dat hij tOSS INGELKEN VAN ERNESSEN besochte om dat sij befaemt was van enen hautvate ende enen mortalen / mertalen pot ende een becken dat verloren was dair af dat sij onsculdich was bevonden mitten costen dair omme gedain tsamen gerekent wort op enen rinssen gulden valent ii s. vi d. gr. vls. fort
van costen gedain te WETTEN ain BERTHOUT HAPPEN SONE van GARWEN was ende GHEERTRUDEN DIERIC COMANS wijf was te verdeilen ende witteloes te leggen van enen doetslage die sij daden aen HENNEN DEN CORTEN te WETTEN nae den lantrecht dair af dat bethout voirscreven gebetert heeft jegen den heer ende jegen pertien over hem selven gelijc dat de rekeninge voer verclairt ende de voirs. Geertruyd mids versoeck vanden pertyen verdeilt wert ende witteloes geleid utten cryte van Brabant te wekelie (?) dagen mitten vonnise nae den lantrechte gelijc als men aldair useert dagelycx comt den cost die de scoutete dair om gedain heft om ten aude ut trecht te vervolgen midsgaders dat hij den cost doin moeste vanden scepenen iii dage langh op xviii s. vi d. gr. vls. fort
van costen gedain de scoutete gereden was by minen genedigen HEER VAN BRABANT te BRUESSEL om tversoeck dat de stadt van DEN BOSCH versochte den scoutijt vanden Bosch vanden onrechte dat POIRTEREN gedain wert binnen den palen vanden lande van shertogen luyden van HOLLANT als van hoeren goede dat hem genomen wert met gewelde ende ongebruic gedain dwelc sij verricht wouden hebben vanden scoutete wair omme hij rijden moeste by minen genedegen HEER VAN LYMBORCH om hem te kennen te geven wes hij ende sinen edelen raet dair met gedain wouden hebben om den onraet die dair af gecomen hebben soude te verhoeden, soe was de scoutete ut varende ende kerende tsamen v dage verteert met vi perden xv francken te weten elx sdaegs elc pert enen halven francke den francke gerekent voir xxxvi groten vlems fort valent ii lb. v s. grote vlems fort - somme xi l. ix s. ii d. porter gr.

075. 2. 3. 12 [fol. 41]


noch utgeven des scoutete voirs.

van costen gedain omtrent smaendaegs nae Sinte Peters dach in ouxst ten bevelenne van minen genedigen HEER VAN LYMBORCH tOSS inde voederinge mit x gelamen goeder ridderen ende cnapen gelijc dat den brief van minen genedegen heer van Lymborch aen den scoutete vanden Bosch gesonden begrypt ende van dat de scoutete wail drie ofte viere dagen voir de voederinge ende nae de voederinge moeste sijn op de palen vanden lande mids de voerboedinge die de scoutete dair af had uten lande van GELRE van dat miinder genedeger vrouwen vyande heymelic onder hen enen hoep van volke te gader versament hadden om in dlant van BRABANT te comen ende scade te doenne dat te verhoeden ende te verwaren deen ende tandere beloepen de costen van dat de scoutete sinen luyden in alrande provanden leveren moeste als win broet bier vleesch coeren ende alles dies sij behoefden tsamen over een gerekent op xlii cronen vrancrijcs ende vii grote vlems fort valent in vlemsen munten vii lb. iii s. vi d. grote vlems fort


van costen gedain tOS opten xi sten dach van septembris mit gaders den HEER VAN PERWEYS DROSSATE VAN BRABANT om miinder genaedeger vrouwen vyande wille die vergadert waren mit enen hoep volke over Mase om in dlant van BRABANT te comen ende scade te doin dair de scoutete mitgaders die hij vercrygen conde tegen was beloepen de costen die aldair gedain was van xxxvii perden die de scoutete hadde ende xxxiii perden die drossate hadde mids dat de scoutete hem allen leveren moeste van dies sij behoefden op x cronen ende xvii grote vls. fort valent xxxiiii s. gr. vls. fort
van costen gedain metten dienstluyden vanden lande tot VECHELLE ende tot ERPE aen de brugge om de palen vanden lande te verwaren omtrent sunte Peters dach in ouxst dair de SCOUTETE VAN PEDELANT mit was xx gulden hollants valent iii lb. v s. gr. vls. fort
van costen gedain tot ERPE aen de brugge dair de SCOUTETE VAN PEDELANT lach mitten dienstluyden vanden lande by bevele vanden HEER VAN PERWEYS DROSSATE VAN BRABANT opten tijd dair miin genedige heer van Lymborch te PARIJS wert reet om de palen vanden lande te verwaren dat miinder ghenedeger vrouwen viande niet in dlant comen en souden waer se enen hoep van volke vergadert hadden xv gulden hollants valent xxxiii s. ix d. grote vlems fort

075. 2. 4. 1


Dit zijn de erfpensien die men den GREVE VAN CLEVE jairlycx geldende is uten scoutijt ambachts ende der alinger meyerien vanden Bosch

eerst es te wetene dat die GREVE VAN CLEVE heeft jairlycx op die meyerien ende renten vanden Bosch vi c peters vallende half te paeschen ende dander helft te baefmesse dair af geordinert is ende geset te betalenne vanden scoutete vanden Bosch jairlycx ii c peters

die onderscoutete vanden Bosch jairlycx l peters

die scoutete van Maselant jairlycx l peters

die scoutete van Pedelant jairlycx l peters

die scoutete van Kempelant jairlycx l peters

die scoutete van Oesterwyc jairlycx l peters

ende die RENTMEESTER VANDEN BOSCH jairlycx cl peters

maict tsamen vi c peters

op dwelc die voirs. scoutete betaelt heeft van sinen wegen op den termiin van baefmesse m cccc ende vive gedragende C peters valent xvi lb. xvii s. vi d. gr.vls. fort

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden onderscoutete vanden Bosch opten voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

den voirs. greve noch dair af boven ontfanc gemaict is vanden scoutete van Maseland opten voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

den voirs. greve noch in minderinghen vanden voirs. payment van sunte Lambrechts dage ende dat van des scouteten wegen van Pedelant vanden voirs. termine nae den voirs. bewise dair af hier voren ontfanc gemaict is xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls fort

den voirs. greve noch van den welken hier boven ontfanc gemaict is als boven vanden scoutete van Kempelant opten voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort

den voirs. greve van Cleve noch vanden welken hier voren ontfanc gemaict is als boven vande scoutete van Oesterwyc opten voirs. termine xxv peters valent iiii lb. iiii s. iiii d. ob. gr. vls. fort
Somme xxxvii l. xix s. iiii ob. gr.
===============================================================================
075. 2. 4. 2 [fol. 43]
Dit is de lijfpensie jairlycx gaende uten scouthijt ambacht van Oesterwyc

eerst soe es te weten dat men sculdich is vele personen opt voirs. ambacht van Oesterwijc lijfpensie die wonende siin inder stad van BRUESSEL ende anders waer de welke hier onder gescreven staen dair af de somme comt jairlycx op xc peters ende xxviii groten vlems fort vallende half te sinte Gheertruden dage te half merte ende dander helft te sinte Lambrechts dage dair naest volgende


eerst soe heeft op de voirs. lijfpensie jairlycx HER WILLEM VAN COUDENBERGE priester wonende inder stad van BRUESSEL xx s. gr.

KATELINE des voirs. Hr. Willems suster wonende te DENDERMONDE xx s. gr.

HEYNRIC VANDER RYVIEREN van AERSCOT xl s. gr.

JAN VANDER RYVIEREN van AERSCOT siin broeder xx s. gr.

BERTELMEUS tSERCLAES tot BRUESSEL x s. gr.

HEER WOUTER LOENAIRT priester tot BRUESSEL die te heffen plach op tvoirs. ambacht x s. gr. – niet want hij gestorven is

KATHELINE VAN GOIR x s. – niet als boven

van welken lijfpensie voirs. geset is ende geordinert te betalenne jairlyx

de scoutete van Maseland xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

de scoutete van Pedeland xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

de scoutete van Kempelant xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

de scoutete van Oesterwyc xxii cronen ende xxvii groten vlems fort

hier af rekent die scoutete vanden Bosch voirs. betaelt vanden termine van sinte Lambrechts dage m cccc ende vive gedragende xlv cronen ende xiiii grote vls. fort die maken vii lb. xiii s. ob. grote vls. fort

van des scouteten wegen van Maselant xi cronen ende xiii grote ende enen halven vls. fort valent xxxviii s. iii d. gr. vls. fort

van des scouteten wegen van Pedelant xi cronen ende xiii groten ende enen halven vls. fort valent xxxviii s. iii d. grote vls. fort

van des scouteten wegen van Kempelant xi cronen ende xiii grote ende enen halven vls. fort valent xxxviii s. iii d grote vls. fort

075. 2. 4. 3 erg donker verfilmd
van des scouteten wegen van Oesterwyc xi cronen ende xiii grote ende enen halven vls. fort valent xxxviii s. iii d. gr. vls. fort

dair af dat van elcken scoutete voirs. hier voeren ontfain gemaict is maken tsamen xlv cronen ende xiiii grote vls. fort de welke beloepen in vlemsen munten vii lb. xiii s. ob. grote vls. fort


Somme van desen xv l. vi s. i d. gr.
Somme van alden huutgheven van deisen rekeninghen lxiiii l. xiiii s. vii d. ob. porter grote vl. fort
aldus blijft men hem sculdich xii l. xii s. vi d. ob. porter (?) grote vl. fort

ende men is hem noch sculdich van den reste van zijnre rekeninghe voor deise xli s. x d. ob. gr.


somme die men hem sculdich blijft xiiii l. xiiii s. v d. poit. [...] gr. vl. fort
ende men is hem sculdich daer af hier voren mentie ghemaect is in den ontfanc daer zij gherekent zijn int capittle (?) van Pedeland van BERTOUT HAPPEN SOEN vander .........van C gulden ghelres die hi ghemaect hadde vander doet van HENNEN DEN CORTEN lxx gulden ghelres te xix groten den gulden ende van den xxx gulden waren gerekent ontfaen RUTGHEER VAN DEN BROUCKE SCOUTET VAN PEDELAND die welke composiert mijn heer van Brabant mids dat hi die misdaet boven quitte gegeven hadde al wast dat men ............woude .......inde cameren vander rekeningen om de brieve die hi daer af hadde engheene menne ende ......... vander voirs. composicien ende also waren in sub...........ende van engheenre weerden zint andere brieve gegeven heeft daer in ......brieven zijn gheinsereert van worde te worde biden welken luden vors. Berthout verheven heeft vanden vors. ghebreken ende bevolen dat dat niet wederstaende men de vors. C gulden die de HEER VAN ASSCHE ende RUTGHEER VAN DEN BROUCKE gerekent hadde inder manieren vorscreven, weder af corten van hoerer beider rekeninghen, eyndende vi daeghe in januario m cccc ende vi om der redenen mit meer woorden begrepen in de vors. leeste brieve gegeven xxiii in decembris m cccc ende vi de welke brieve hier te hove overgegeven sijn – daer om hier mids dat de xxx gulden die de vors. Rutgheer daer af gherekent hadde ontfaen ghecorrigeert sijn in sijn rekeninghe eyndende als boven ende weder gekeert den vors. HEER VAN ASSCHE die vors. lxx guldens den gulden gherekent als boven, valent v l. x s. x d. gr. fors
Somme van al dat men hem sculdich es xx l. v s. iii d. poit.[...] gr. fors
franstalige slotzin van de ambtenaar van de rekenkamer.

075. 2. 4. 4 [fol. 44] blanco

075. 2. 4. 5 blanco

075. 2. 4. 6 [fol. 45] blanco

075. 2. 4. 7 blanco

075. 2. 4. 8 [fol. 46]


rechtsboven datum 25 november 1406
Dit is dat JAN VAN DER DUSSEN SCOUTHEIT VANDEN BOSCH ontfaen ende geboert heeft vanden broeken ende forefeyten die onder hem gevallen sijn der tijt dat hi scoutheit wairt beghinnende den vi dach van januario int jair ons heren dusent vierhondert ende vive na den stile van CAMERIKE durende tot opten negenden dach van october int jair ons heren dusent vierhondert ende sesse


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina