Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina6/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ierst ontfaen van broeken die gevallen sijn binnen der stat van tsHertogenbossche

ontfaen van JAN VAN GHEMERT ONDERSCOUTHEIT VANDEN BOSCH opten voirs. donredach van dat Jan voirs. seyde dat hi gewonnen hadde van erftalen op JAN HAGHART van OESTERWYC mitten vonnisse der SCEPENEN VANDEN BOSCH xvii lib. dair die scepenen voirs. af hebben vii lib. ende die heer x lib. dair voir genomen – iiii cronen ende i boddregher


ontfaen van JOEST BRUYSTENS om dat hen die HEREN VAN SINTE JANS ten Bosch hadden doen richten mit scepenenbrieven aen Joesten voirs. ende dair hi mit recht tegen seyde ende die sake verloes dair hi aen verboerde xvii pont dair af den heer x lib. ende dair voir genomen iiii cronen ij boddregher
ontfaen van WILLEM VAN RIJSWIJC om dat hi ARNT GROTART DEN JONGE aensprac int recht van lande dair Arnt voirs. niet op en antwerde dair die aensprake af geyssent wairt om beden wille des RENTMEESTERS VANDEN BOSCH om ii cronen
ontfaen van JAN VAN OLLANT om dat hi JEN HENRICS SOEN aen gesprokemn hadde int recht van erfnisse ende die noch scepenenbrieve noch scepenen getuych af geleydt en wairt ende dair Jan van Ollant aen verboerde xlv s. voir xix boddregher
ontfaen van JAN GHERYTS SOEN VAN OS om dat CLAES ROEDEKEN VAN OS aensprac van sHEILICHS GEESTS wegen van OS van erftalen voir die SCEPENEN VANDEN BOSCH ende dair aen beyden siden getuych geleydt wairt mit scepenenbrieven ende dair Jan voirs. die sake af verloes dair aen verboirt xvii lib. den heer dair af x lib. dair voir iiii cronen ij boddregher

075. 2. 4. 9


ontfaen van JAN VAN ACHEL om dat hen HEYNKEN LYBEN SOEN dair over gericht wairt bedragen hadde dat hi voirtijts viant geworden was des lands van Brabant ende was hulper dier van Alpen ende hadde helpen roven in Brabant ii perdeken dair hi ongesoent af was tegen den heer dair af gebetert om beden wille des HEREN VAN BUCSTEL om xc cronen
ontfaen van AERT SICHGEMAN van RODE die berufticht was dat hi een veerze gestolen soude hebben dair die heer ghene wairheit af en hadde ende dair ic hen voir dede vangen ende daer hen sijn vriende op my versocht hebben op die lant kaerte dat ic hen te rechte setten ende want ics van sheren wegen niet betughen en conste hem dair af laten beteren om beden wil van JANS VAN DORDRECHT ende HENRIC HEYMEN SCEPENEN VANDEN BOSCH om xii cronen
ontfaen van JAN DEN HERTOGE van ENGHELEN om dat hi DIRC VAN ROSSEM uten lande van GELREN syns soens roc aengestreden hadde ende des hi hem waerheit vermeten hadde ende des hi niet by en conste brengen dair af gebetert om xiii nye gelres gulden maken v cronen xvii boddregher
ontfaen van WEGHESKEN om dat hi WOUTER TOELINCS SOEN van VLYMEN gewont hadde dair af om beden wille goeder lude voir die x lib. die hi daer aen verboirt hadde vi nye gelres gulden maken ii croen xiiii boddregher
ontfaen van JAN VANDEN BERGE van CROMVOIRT om dat hi GHIJBKEN JONGE GHENEN SOEN geslagen hadde mit eenre kannen dair hi aen verboerde iii lib. payments dair af gebetert om i croen ii boddregher
ontfaen van JAN BARBIER om dat hi aengesproken hadde VOSKEN VANDER BRUGGEN van erfgoede ende dair Vosken daichs ende rechts af begheerde ende dair Jan voirs. vellich af bleef inder saken dair aen verboirt xvii lib. dair af den heer x lib. dair voir genomen iiii cronen ij boddregher
ontfaen van GHENEN BERNIERS van enen doetslacht dien hi ghedaen hadde in DIRC JANS knecht VAN GEMERT L gulden ix boddregher voir den gulden maken xxiij croen

075. 2. 4. 10 [fol. 47]


ontfaen van JAN VAN HAREN, ARNT HOUTAPPEL, BEERNT VAN ARLE, HEYN WITEN, HEYNEN CLAES, JAN DIE MEYER, PETER WITLOC, HEYNEN BROC, CLAES STERT, WILLEM STEVENS ende van WILLEM HADEWIGEN om dat sij gemeynten vercoft hadden dair hen COPTIJT WILLEMS SOEN ende MAES VANDEN KELRE voir aenspraken int recht voir SCEPENEN VANDEN BOSCH ende dair JAN VAN HAREN mit sinen ghessellen voirs. vellich af bleef inder zaken dair een yegelic aen verboirde xvii lib. te weten vii lib. den scepenen ende x lib. den heer dair af genomen xc cronen
ontfaen van ARNT MYNEMOER om dat hi verantwerde intt recht voir die scepenen DIDDERIC DIE WEKER, ENGBRECHT VAN EERTBRUGGEN, ARNT ROELENS ende MYCHIEL VAN DOERNE die dinchaftich waren tegen GHERIT VANDER AA van erftalen dair ARNT MYNEMOER / MYNNEMEER ondervellich af bleef dair hi aen verboirde vierwerf xvii lib. ende dair af ontfaen van JAN VAN GEMERT xii cronen iiiij boddregher ende dander rekent JAN VAN GHEMERT ONDERSCOUTHEID
ontfaen van RAVEN DIE STEENHOUWER om dat hi kyvende was worden tegen ARNT DEN STEENHOUWER dair Raven voirs. enen vrede af gheeyscht wairt des hi weygherde ende dair hi aen verboirde x lib. dair af gebetert want hi een lantloeper was om iii cronen
ontfaen van GHIOJBKEN VAN BERZE, van HANNEKEN VAN BERZE, van WILLEKEN VAN BERZE, van PETER PENNINC ende van hoiren hulperen om dat sij enen doetslach gedaen hadden in WILLEM ANDRIES MUTSARTS SOEN dair sij af gesoent sijn om vijfehalfhondert nye gelres gulden dair voir ontfain ii c cronen
ontfaen van HEYLWIGEN STINEN dochter VAN MILLE om dat sij dinchaftich worden was tegen KATELINEN BEERNTS dair scepenen getuycj af geleydt wairt ende dair Heylwich voirs. vellich af bleef inder saken dair sij aen verboirde tot sheren deel x lib. dair voir ontfain viii nye gelres gulden maken iii cronen xii boddregher
ontfain van WILLEM JOFFROU HENRICS SOEN VAN BUCSTEL om dat hi dinchaftich worden was tegen GOESWIJN SYMONS SOEN van erftalen ende dair Willem voirs. vellich af bleef dair aen verboirt tot sheren deel x lib. ende dair af gebetert om beden wil des HEREN VAN BUCSTEL om ii cronen
ontfain van HEYN YDEN, DEENKEN BOYS, HEYN BETKEN, ARNT VAN DEN HEGER mit iii andere goiden knapen om dat sij dinchaftich wairen tegen JOFFROU ALEYTEN VAN LANGELAER voir die SCEPENEN VANDEN BOSCH van erftalen ende dair die broeke af is van enen yegeliken xlv s. want dair gheen scepenen getuych af en was ende want den scepenen voirs. dachte dat die sake onnoezelic toe quam ende dair af geyffent voir den vonnis om xxiiii gelres gulden valent x cronen xv boddregher
ontfain van ARNT VAN GHENT om dat hi te sinte Jansmisse indie VRYE JAERMARCT TEN BOSCH quam in LEMKENS huys VAN DEN LAER ende sloech dair een kanne ontwe ende sprac der werdynnen vander herbergen qualike dair af gebetert om xx cronen ende des heeft JAN VAN GEMERT v cronen ende JAN VAN DE RDUSSEN xv cronen
Somme in den Bosch iiii c iiiixx ix cronen i halve ende ix boddregher

075. 2. 4. 11 Dits dat JAN VANDER DUSSEN SCOUTHEIT VANDEN BOSCH ontfaen heeft in MAZELANT binnen den tide voirscreven


NYSTERLE

ierst van HEYNEKEN PROESTS laet VAN BUCSTEL om dat hi mit hoenren ten Bossche gegaen was doen HER ARNT VAN HOEMEN viant was des lands van Brabant ende inden lande was bornen ende doen Heynken voirs. wederom quam vanden Bosch doen seyde hi den voirscreven HER ARNT al tghestant vanden Bossche dair af gebetert om xiii gulden gelres maken v vrancrijcs cronen xvii boddregher


ontfaen van HERMAN MATHIJS SOEN van SCYNDEL om dat KOELKENS kinder die viant syn des lants van Brabant perde die sy in Brabant genomen hadden heymelic in Hermans schuer voirs. gebracht hadden doen hi inden lande van HERPEN woende ende dair Herman voirs. niet af en wiste dair af gebetert om ii cronen
ontfaen van ARNT VAN AEMSTEL DEN SCOUTHEIT VANDEN MAZEN bi bevele mijns genedigen heren brief van Lymborch inhoudende van xxxviii cronen dair af geboirt xx cronen
Somma xxvii cronen ende xvii boddregher

075. 2. 4. 12 [fol. 48]


Dits dat JAN VANDER DUSSEN vors. ontfaen heeft in PEDELAND binnen den tiden voirscreven
VECHEL

eerst van BELEN DONSCOUTS van VECHEL om dat hoir HEYNKEN LIBEN SOEN doe over gericht wairt bedragen [lees: bedrogen] hadde ende dair hi op starf dat sy geweest hadde mit Heynken voirs. tot KEELDONCS kinderen vors. die viand zijn des lands van Brabant ende bad KOELEKENS kinderen vors. dat sij die van ERPE bornen wouden ende daer nam sij eenen brief van KOELKENS kinderen ende hingken tot ERPE aen die KERC DOER daer af gebetert om dat sij een weduwe was ende hoir goed geerft was om ii c gelres gulden maken xc vrancrijcs cronen


van JAN BUESKEN om dat hij zijn konde geseit hadde int recht dair bi hem nochtan boven verwantaelde om beden wil van goeden luden om iiii gulden gelres maken i croen xvi boddregher
NUENEN ende WETTEN

eerst van LUCAS VAN EYCKE, van LONYS sinen soen ende van GODERT GERITS VAN EYCKE om dat sij gevochten hadden tegen WILLEM ende HENRIC NEELMANS kinderen daer sij af int recht waren besielt dair af gebetert voir den vonnis om xxxi gulden gelres maken xiii cronen xix boddreger


van RUTGHEER VAN DEN BROUCK den SCOUTETEN VAN PEDELAND bi bevele miins HEREN VAN LYMBORCH inhoudende xxviii cronen dair af geboirt
Somme cxvi cronen ende xv boddregher
Dits dat JAN VANDER DUSSEN scoutet vors. ontfaen heeft in Kempeland binnen den tide voirscreven
tot LUMEL

eerst van MIJS GENEN CLEYNNOUTS SOEN om dat hi ARNDE DONGERS


075. 2. 5. 1

[zeer donker verfilmd en daardoor onleesbaar geworden – onmogelijk om een betrouwbare transcriptie te geven]
wat losse fragmenten:

EERSEL


EYCKE

JACOB VAN DEN EYNSHOVEL

PETER JAN VECHELMANS SOEN

JAN JACOBS SOEN VAN SONDERWIJC (?)

BEERSE

075. 2. 5. 2 [fol. 49] erg moeilijk leesbaar van het microfiche


van MERTEN ECKERMANS die men oec aen........ende daer af berufrtich was dat hi die vors. meel gestolen soude hebben ende des die heer niet betugen en conste daer af gebetert xiii cronern i boddregher
tot BLADEL

eerst van HEBKEN GERITS MOELNERS SOEN van OESTERWYC om dat hi ........voit die SCEPENEN VAN BLADEL dat hi mit HENNEKEN sinen brueder gestolen hadden tot GHIEERSBERGHE een swart pert ende noch andfere dieften van iiii perden die hi gedaen hadde dair af gebetert om xliii nye gulden gelres maken xx cronen vii boddregher


tot OERSCOT

eerst van CLAES HEYLWIGEN DES MOELNERS SOEN om dat hi vrede gebroeken soud ehebben aen GIELISKEN ZEGERS SOEN dat van des jonghe knechtken waren ende dat men niet wael betugen en conste ende dair af gebetert in mijns vors. heren deel van Lymborch voir die broeken tot Oerscot half sijn des JONKERS VAN PIETERSSEM om iiii cronen


van MEESTER JAN GOSWIJN, PETER HEYNEN ende WOUTER gebrueders kinderren wilneer HEREN RUTGHERE VAN NEDER...... ................HEYNE GHIJSBRECHT HEER GODEVAERTS SOEN...............GIBE DIE MESMAKER ende WOUTER VANDER MEER om dat sy huystotinge gedaen hadden in GODERTS huys VANDEN SWAEN ende sinen ...........ontwe geslagen hadden ende sinen wijnvaten den bodem ingestoten hadden ende des persoens kinder moeder van GELDROP gewondt ende gequetst hadden bi nacht ende bi ontide ende boven vrede daer af gebetert want sy geruemt waren in gene andere heren land om L holl. gulden maken xxxiii cronen xv boddregher
tot BEKE

eerst van STEVEN LISBETTEN ...........om dat hi den scoutete vanden Bosch .........pande keerde die aldair ge.......waren om te panden van sheren wegen als van BRUYSTENS wegen VANDEN SCOETACKER want hijt mit recht voir die SCEPENEN VANDEN BOSCH vervolght had dair af gebetert tot mijns vors. heren deele want die broeken ........half sijn deel JONCHEREN VAN PETERSHEM om xiii nye gulden gelders maken v cronen xvii boddregher


van ENGBRECHT DIE HAEN SCOUTETE VAN KEMPELAND bi bevele mijns vors. HEREN brieven VAN LYMBORCH xxxviii cronen

somme clviii cronen vi boddreger

075. 2. 5. 3

ander ontfain in OESTERWYC

van JAN BRUYSTEN SCOUTETE VAN OESTERWYC bi bevele mijns HEREN VAN LYMBORCH om te bescadene in sekeren a...en die mijn heer gedaen hadde xxviii cronen

dits dat JAN VANDER DUSSEN scoutete vors. ontfaen heeft inden scoutetampt van Oesterwyc den tijd vorscreven

OESTERWYC

van WOUTEREN PIGGEN van UDENHOUT om dat hem een wijf verlaten hadde dat hi hoir v gulden genomen hadde dat hi zelve lyede (?) dat zij hem drie gulden gaf ende dat hi hoer twee gulden nam tegen hoiren danc daer af gebetert om liii gulden gelres maken xxiii cronen xvii boddreger


somme li cronen xvii boddreger
ander ontfain vanden vier onderscouteten hier na verclaert om daer met nae ordinancien gemaect in tiden voirleden den scoutete helpen dragen dlast van ii c peters die hi jaerlicx heeft op dámbachten meyerien ende renten vanden Bosch ende anderen commeren ende lasten van zijnre officie inder manieren hier na verclaert
eerst van JACOP COPTIT SCOUTETE VAN MASELAND die tweedeel van zinen breuken ende op dander derdendeel mede te betalen jaerlicx dander pertien hier na verclaert in die twee naeste capitelen gelic anderen – daerom hier om d evors. tweedeel niet om dat in zekere daerin geexploiteert (?) heeft alsoet blyct hier boven inden ontfanc

van RUTGHER VANDEN BROUKE SCOUTETE IN PEDELAND van sinen vors. tweedeel – niet hier om dat de vors. scoutete zelve..........geexploiteert (?) heeft alsoet blyct inden ontfanc hier voren

van ENGELBRECHT DEN HANE SCOUTETE VAN KEMPELAND van sinen vors. tweedeel niet hier om dat de voirs. scoutete ............zelve geexplotiert heeft in Kempeland voirs. alsoet blyct inden ontfanc van Kempeland hier voren

075. 2. 5. 4 [fol. 50]


van JAN BRUYSTEN SCOUTETE VAN OESTERWYC van zinen vors. tweedeel niet hier om dat de vors. scouteit zelve geexplotiert heeft in Oesterwyc vors. alsoet blyct inden ontfanc van Oesterwyc hier voren
ander ontfanc vanden v scouteten hier na verclaert in dambachten voeren genoemt vanden derdendeel van haren vervallen om daer met nader ordinancie gemaect in tiden voirleden te betaelne den GREVE VAN CLEVE vanden vv c l. peters hem bewijst op de vors. ambachten end eoec op tgoend vanden vors. scoutete in minderingen vanden vi c peters die men hem jaerlicx sculdich is op dambachten vanden scouteten ende op de renten vanden Bosch alsoot blyct int uutgheven hier nae
eerst van JANNE VAN GHEMERT ONDERSCOUTEIT VANDEN BOSCH die geordineert is te betaelne jaerlicx den vors. hogen scouteit om de redenen voprscreven L peters tot tween terminen te sinte Geertruden dage half merte ende te sunte lambrechts dage daer om hier vanden terminen voirscreven m cccc ende vi om dat hi niet daer af betaelt en heeft

van AERND VAN AEMSTEL (Jacop Coptijd doorgehaald) SCOUTEIT VAN MASELAND die geordineert is jaerlicx te betaelne den voirs. scouteit om de redenen vorscreven L peters daerom hier van den terminen vorscreven L cronen

van RUTGHEER VAN DEN BROUKE SCOUTEIT VAN PEDELAND geordineert als boven te betaelne den vors. scouteit om die redenen vors. L peters ten terminen vorscreven – daer om hier vanden termine van half merte m cccc ende vive ende vanden termine van bamisse m cccc vi de vors. L cronen

van INGHELBRECHT DEN HANE SCOUTEIT VAN KEMPELAND geordineert als boven te betaelne om de redenen vorscreven den vors. scouteit L peters ten terminen vors. daer om hier vanden termine van half merte m cccc ende vive ende vanden termine van bamisse m cccc vi de vors. L cronen

van JAN BRUYSTEN SCOUTEIT VAN OESTERWYC geordineert te betaelne den vors. scouteit om de redenen vorscreven als boven L peters ten terminen vors. daer om hier vanden termine van half merte m cccc ende vive ende vanden termine van bamisse m cccc vi de vors. L cronen

somme van desen ii c cronen

075. 2. 5. 5
ander ontfanc vanden vors. vier scouteten hier na verclaert vanden derdendeel vanden vors. haren vervallen om daermee nae des ordenancien gemaect in tiden voirleden die LIJFRENTE VAN OESTERWYC mede te betaelne die men sculdich is enigen PORTERS IN BRUESSEL ende elwaer alsoet int uutgheven hier na claerlike bliken mach te betaelne

eerst vanden vors. AERND VAN AEMSTEL (Jacop Coptijd doorgehaald) SCOUTEIT VAN MASELAND die geordineert is te betaelne elcx jaers inder manieren ende om de redenen hier voiren verclaert xxii cronen ende xxvii groten vlemsch fors daer om hier van enen gehelen jare eyndende op kersmisse m cccc ende sesse xxii cronen ende xiii boddreger ende i halven

van RUTGHEER VAN DEN BROUKE SCOUTEIT VAN PEDELAND die geordineert is te betaelne als boven te betaelne xxii cronen ende xxvii groten vlemsch fors daer om hier van enen gehelen jare eyndende als boven de vors. xxii cronen ende xiiij boddreger

van INGHELBRECHT DEN HANE SCOUTEIT VAN KEMPELAND als boven xxii cronen ende xxvii vlemsch fors daer om hier van enen gehelen jare eyndende als boven de vors. xxii cronen ende xiiij boddreger

van JAN BRUYSTEN SCOUTEIT VAN OESTERWYC als boven xxii gouden (?) cronen ende xxvii groten vlemsch fors daer om hier van enen gehelen jare eyndende als boven de vors. xxii cronen ende xiiij boddreger

Somme xc cronen ende i halven ende iiii boddreger

Somme van alden ontfanghe van desen rekeninghe xi c liii fronen ende viii boddreghers valent de crone voir xl groten gerekent C iiiixx xii l. iiii s. viii d. grote

075. 2. 5. 6 [fol. 51]


eerst JANS VAN DER DUSSEN om des vrydaegs nae dertiendach te hebbene gereden bi bevele mijns genedigen HEREN VAN LYMBORCH te ZONNE mit x perden om den SCOUTETE VAN PEDELAND te vangen ende aldair gelegen dien nacht ende des anderen daechs om te vernemen waer die scoutete was ende aldair verteert ii cronen xviij boddregher

den vors. scouteit om des zaterdaeghs hier na te hebben gereden tot HELMONT na den SCOUTEN VAN PEDELAND want hen was gelaten weten waert gedaen dat hi dair commen soude uten PEDEL daer hi was dingen (?) ende aldaer verteert dier nacht i croen xviii boddregher

den selven scouteit om des sondaeghs daer na te hebben gereden voir den dage te ZONNE dair hi den vors. SCOUTEIT VAN PEDELAND vinc ende aldaer verteert j croen viiij boddregher

PETER MOEREN ende sinen gesellen daer hi den zelven scouteit mede seynde te GENEPIEN te teerghelde j croen

den zelven PETEREN ende anderen vrienden die daer toe holpen ende reden datmen HEYNKEN LYBEN SOEN creech dair over gericht waert te gunsten (?) ende te tergelde te samen xx cronen

den zelven PETEREN noch om dat te vervolgen ende te arbeiden tot drie reysen te teergelde daer af gegeven iii cronen

item ii nacht gehauden inden LANDE VAN KUYC ende ii daghe aldair stille gelegen mit xviii perden om te verbeyden want mi verboedt was van heymeliken vrienden dat mijne genediger vrouwen ende mijns genedichs heren viande aldair comen soude doen verteert vii cronen xii boddregher

item gereden tot MEGEN om den GREVE VAN MEGEN te panden overmids versueck der stad vanden BOSCH ende aldair gereden mit xiii perden vertert tot OS doen wi weder quamen j croen viii boddregher

item PETER MOEREN gegeven te teerghelde om enen man te werven die mi HERMAN HOENSELAERS knecht leverde xviii boddregher

item den selven man die mi den vors. HERMAN leverd ete hoescheiden iii cronen

item geleent minen lieven genedigen HEER VAN LYMBORCH bi PETER WYFLET xvi cronen

075. 2. 5. 7


item betaelt van enen creeft [= borstharnas] die ic minen lieven genedigen heer vors. hadde doen maken tot CLEVE viii cronen

noch betaelt van iiii zadelen die ic minen heer vors. dede maken tot CLEVE viii rijhnsche gulden maken vi cronen xii boddregher

noch gegeven van desen creeft ende zadelen vors. van CLEVE ten BOSCH te brengen ende voort vanden Bosch te BRUESSEL te vueren te samen ij crone

noch betaelt van tween yseren handscoen die mijn genedige heer vors. hadde enen hollantschen gulden maken xiiij boddregher

item gereden tot GELDORP mit xii perden bi bevele mijns genedichs heren brieve om JOFFROU KATHERINEN GHEERLEC LUCAS dochter in hoir tuchte te setten ende dair om geweest ii dagen ende ii nacht verteert vi cronen

noch gereden tot GELDORP op een ander tijd dair na mit viii perden ende metten dienstluden van PEDELAND bi bevele mijns genedichs heren brieve om der vors. KATHELINEN cracht ende ghewelt af te doen aen hare tocht – verteert mit minen gesellen metten SCOUTEIT VAN PEDELAND ende mitten dienstluden vi cronen

noch gegeven enen heymeliken knecht die mi verbodinge pleght te doen van KOELKENS KINDEREN die viand zijn des lands van BRABANT j croen

item PETER MOEREN gesent aen minen genedigen HEER VAN LYMBORCH mit den vryscriften (?) die die stad van BRUESSEL geseynt hadde aen die stad vanden BOSCH hem gegeven te teerghelde ii cronen

noch gegeven iii mannen uten lande van GELRE die mi heymeliken verbodinge plegen te doen om KOELKENS KINDEREN ende anders des lands vianden van BRABANT te crigen – te teerghelde iii cronen

item gereden iii reysen tot TILBORCH bi bevele mijns genedichs HEREN brieve VAN LYMBORCH om die van TILBORCH ende van GOELRE eens te maken van alsulken gelde als sij sculdich waren DIEDERYC EVERDEY dese iii reysen verteert iiii cronen

den scouteit vors. voir zine wedden ende dienst C cronen siaers van ix maenden begripen om dese rekeninghe lxxv cronen

des scoutetes clerc van zinen loen ende dienst xii cronen siaers comt van der tijd van deser rekeninghe als boven ix cronen

Somme van desen C iiiixx j crone ende i halven ende vii boddregher ende i halven

075. 2. 5. 8 [fol. 52]

erfpensien die men den GREVE VAN CLEVE jaerlicx geldende is den scouteitambacht ende der alinger meyerien vanden Bosch

eerst is te wetene dat die GREVE VAN CLEVE heeft jaerlicx op die meyerien ende renten vanden Bosch vi c peters vallende half te paeschen ende dander helft bamesse dage daer naest volgende (Sint Geertrui en SDint Lambrechtsdag zijn doorgehaald)

die SCOUTEIT VANDEN BOSCH jaerlicx ii c peters

die ONDERSCOUTEIT VANDEN BOSCH jaerlicx l peters

die SCOUTEIT VAN MASELAND l peters

die SCOUTEIT VAN PEDELAND l peters

die SCOUTEIT VAN KEMPELAND l peters

die SCOUTEIT VAN OESTERWYC l peters

ende die RENTMEESTER VANDEN BOSCH jaerlicx cl peters

comt te samen vi c peters

op dwelke die vors. scouteit vanden Bosch betaelt heeft van sinen wegen van enen gehelen jare eyndende te baefmesse m cccc ende zesse ii c cronen

den vors. GREVE VAN CLEVE dien den vors. overste scouteit vanden Bosch betaelt heeft vanden jare vors. l cronen

den vors. GREVE VAN CLEVE daer af hier boven ontfanc gemaect is vanden SCOUTEIT VAN MASELAND vanden vors. jare l cronen

den selven greve daer af hier boven ontfanc gemaect is als boven vanden SCOUTEIT VAN PEDELAND vanden vors. jare l cronen

den vors. GREVE VAN CLEVE daer af hier boven ontfanc gemaect is vanden SCOUTEIT VAN KEMPELAND vanden vors. jare als boven l cronen

den zelven greve daer af hier boven ontfanc gemaect is vanden SCOUTEIT VAN OESTERWYC vanden vors. jare als boven l cronen

Somme iiii c l cronen [450]

075. 2. 5. 9 redelijk donkere pagina – vgl. evt. fol. 075. 2. 4. 2 en 2. 4. 3 [fol. 43 e.v.]


Lijfpensie jaerlicx gaende uten scouteitambacht van Oesterwyc

eerst soe es te weten dat men sculdich isvele personen opt voirs. ambacht van Oesterwyc lijfpensie die wonende siin inder stad van BRUESSEL ende anders waer de welke hier onder gescreven staen dair af de somme comt jairlicx op xc peters ende xxviii groten vlemsch fors vallende half te sunte gertrudendage te half merte ende dander helft te sinte lambrechtsdage dair naest volghende

eerst soe heeft op de voirs. lijfpensie jairlycx HER WILLEM VAN COUDENBERGHE priester wonende inder stad van BRUESSEL xx s. gr.

KATELINE des vors. HER WILLEMS zuster wonende te DENDERMONDE xx s. gr.

HENRIC VANDER RYVIEREN van AERSCOT xl s. gr.

JAN VANDER RYVIEREN van AERSCOT zijn brueder xx s. gr.

BERTELMEUS tSERCLAES tot BRUESSEL x s. gr.

van welke lijfpensie voirs. geset is ende geordineert te betaelne jairlicx

die SCOUTETE VAN MASELAND xxii cronen ende xxvii groten vlemsch fors

die SCOUTETE VAN PEDELAND xxii cronen ende xxvii gr.

die SCOUTETE VAN KEMPELAND xxii cronen ende xxvii gr.

die SCOUTETE VAN OESTERWYC xxii cronen ende xxvii gr.die SCOUTEIT VANDEN BOSCH bi handen des scouteits van Maseland om de lijfpensien vors. mede te betaelne vanden termine van sinte geertrudendage half merte m cccc vive ende van sinte lambrechtsdage m cccc ende zesse xxii cronen ende xiiij boddregher1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina