Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina7/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

die scouteit vanden Bosch bi handen van den scouteit van Pedeland om de lijfpensien vors. mede te betaelne vanden termninen vors. xxii cronen ende xiiij boddregher

die scouteit vanden Bosch vors. bi handen vanden scouteit van Kempeland om die lijfpensie vors. mede te betaelne vanden vors. terminen xxii cronen ende xiiij boddregher

die scouteit vanden Bosch vors. bi handen vanden scouteit van Oesterwyc om die lijfpensie vors. mede te betaelne vanden vors. terminen xxii cronen ende xiiij boddregher

Somme iiii xx x cronen ende i halve ende iiii boddregher

075. 2. 5. 10 [fol. 53]
Dits dat JAN VAN DER DUSSEN scouteit vanden Bosch verteerde doen hi tot HAMONT int land van LOON gereden was metten goeden luden hier na gescreven die met hem daer gereden waeren doe men over JAN DEN HORTER richten soude te weten HEINRIC DICBIERVAN MIERLE ende HENRIC sijn soen met hoiren knechten mit viii perden, die SCOUTEIT VANDEN BOSCH selve mit vii perden, DIRC DIE LU ende HEYNRIC HEYNE als SCEPENEN VANDEN BOSCH mit v perden JAN VAN GHEMERT onderscouteit vanden Bosch mit iii perden, EMONT VAN HELLU mit ii perden, DIRC DIE ROVER HEREN EMONTS SOEN mit ii perden, HENRIC DICBIERS GODERTS SOEN die rentmeester vanden Bosch mit iii perden, HENRIC BECKER mit ii perden ende ART STAMELART VAN UDEN mit ii perden want mi mijn genedige heer bevolen hadde dat ic den vors. JAN DEN HORTER crigen soude ende in mijns heren land brengen soude des ic mede verwerven en conste ende dat mi doen mijn vrienden riede dat ic daer rede ende dese goede lude mit mij vuerde om den vors. Jan te horen spreken
eerst verteert mit desen goeden luden vors. des maendaeghs viii dage in merte des morgens tot OERLE tot JACOP ARNTS SOENE huys VAN BAEST ii cronen xi boddregher

075. 2. 5. 11 blanco

075. 2. 5. 12 [fol. 54] enkele donkere vlekken
item des selfs maendaichs savonts verteert mitten goiden luden voirscr. ende mit HEREN JAN DEN HEER VAN HAMONT ende sinen gesellen tot MEEUS GHIBELS tot HAMONT vi cronen iii boddregher

item gegeven den gesinne (= bedienden) vander herbergen ter selver tijt iii boddregher

item des dinsdaichs dair na verteert tot goeden hollants mitten xxxii quaerten wijns die des avonts gehaelt waren tot MEEUS voirs. mit den goeden luden voirs. ende mit heren Jan ende sinen gesellen voirscr. ende met alrehande goiden luden die mede aen vielen ende mede aten vi cronen v boddregher

item den gesinne aldair gegeven iii boddregher

item LEMKEN des HEREN knecht VAN HAMONT van xxvi karper i croen iiij boddregher

item tot JAN YNGRAMS dair JAN VAN GEMERT, EMONT VAN HELLU ende DIRC HEREN EMONTS SOEN lagen mit hoiren gesellen ende perden van voeder coeren van wijn van mede ende van dat dair verteert was te samen i croen xii boddregher

item des dynsdages savonts doe over JAN DEN HORTER gericht was verteert tot OIRLE tot JACOP ARNTS SOEN VAN BAEST daer wy weder om quamen v cronen xi boddregher

item des woensdages dair na doe wy weder ten Bosch quamen verteert aldair mit alle den goiden luden voirs. iii cronen xvi boddregher

item MEEUS SPYRINC geseynt tot LOEVEN bi minen genedichen HEER VAN LYMBORCH die aldair gereden was mit ii perden om hem alle sake te seggen hoe dat JAN DEN HORTER gestorven waer ende wyen dat hi bedragen hedde ende hoe mijn genedige heer dair mede ghedaen woud ehebben verteert Meeus voirs. in iiii dagen ii cronen xiiii boddregher

item dair na geseynt LEMMEN des scoutheit messelgier iii reysen tot minen lieven genedigen HEER VAN LYMBORCH mit brieven van HEZEKEN ende dat bedrach dair Hezeken in bedragen dat die SCEPENEN VANDEN BOSCH ende die ander goide lude bezegelt hadden gegeven den voirs. Lemmen te teergelde vanden iii reysen iii holl. gulden maken ii cronen 1/3 boddregher

item dair na gesent STAMELART VAN UDEN mit ii perden tot minen genedigen HEER VAN LYMBORCH tot LOEVEN mitten uytscriften .................... die die stad van BRUESSEL gesent hadde der stad vanden Bosch ende om ander saken mitten heer voirs. te spreken ende eer STAMELART
075. 3. 1. 1

voirscreven tot LOEVEN quam soe was mijn genedige heer voirs. twe uren te voiren uyt LOEVEN gereden tot DOERNIC wairt doe was Stamelart uyt iiii dage verteert mit ii perden i croen xvi boddregher

Somme xxxiii cronen xviii boddregher
dit is dat JAN VANDER DUSSEN voirs. utgegeven heeft om haver die ten BOSCH gecoft wairt ende tot VILVOORDEN gelevert wairt doe mijn genedige HEER VAN LYMBORCH gebeden hadde ende vanden onraet die opte voirs. haver gegaen is

inden irsten gecoft tegen JACOB GOBY xxiiii mud haveren elc mud om ii nye gelres gulden ende i bosch plack ix boddreger voir den gulden valent xxi vrancrijx cronen xviii boddreger

item tegen HUBRECHT VAN ORTEN xxxiiij mud haveren elc mud om xviii boddreger min een quartier vanden boddreger valent xxviii cronen vii boddreger

item tegen GHERIT VAN OPHOVEN gecoft lx mud haveren elc mud om xviij boddreger valent liij croen

item tegen REYNER LOERMAN xxx mud haveren gecoft elc mud om xvii boddreger valent xxvj croen

item tegen JACOB VAN NEYNSEL gecoft xx mud ende vii sester haveren elc mud om xvii boddreger valent xvii cronen xv boddreger

075. 3. 1. 2 [fol. 55]
item gecoft tegen GHERIT COELNER xxxiiij mud haveren elc mud om xvij boddreger valent xxvii cronen xiij boddreger

item gecoft tegen PETER DIE JOEDE xxv mudde haveren elc mud om xviij boddreger valent xxi cronen xviij boddreger

item tegen HEYLWICH COELNERS gecoft xxij mud haveren elc mud om xviij boddreger valent xviii cronen xvi boddreger

item gecoft tegen GHIJSBRECHT DIE CORT xxix mud haveren min enen sester elc mud om xvii boddreger min een quartier vanden boddreger valent xxiiii cronen ixj boddreger

item tegen JAN DIRCS SOEN gecoft x mud ende ii sester haveren elc mud om xvij boddreger valent viii cronen ix boddreger

item gecoft tegen HEYNEN MAES SOEN xxi mud ende vi sester haveren elc mud om xvii boddreger ende iii quartier vanden boddreger valent xix cronen iiij boddreger 1/3 gr.

item gecoft tegen JAN WEERT ii mud haveren om xxxiiiij boddreger valent i croen xiiiiij boddreger

item tegen GHIJSBRECHT VAN YPER gecoft lxxvi mud haveren elc mud om xviii boddreger valent lxviii cronen viii boddreger

item noch tegen GHERIT VAN OPHOVEN voirs. xiij mud haveren elc mud om xviii boddreger maken xi cronen v boddreger

item tegen PETER VAN LENT vj mud haveren elc mud om xviii boddreger valent iiii cronen xix boddreger

item van desen voirscr. haveren ten BOSCH int scip te doen dragen al te samen iiii cronen

item gegeven van enen sester dairmen dese voirscr. haver weder mede leverde uten scip tot VILVOORDEN xviii boddreger

075. 3. 1. 3
item PETER DIE RIDDER geseynt mitter voirscr. haveren vanden BOSCH tot VILVORDEN verteert in xxvi dagen iii cronen xvii boddreger

item die selve PETER getogen mit mijns genedigen HEREN brieven VAN LYMBORCH die hem en gheen scade en deden aen die TOLNEREN VAN WOUDERICHEM ende van GHEERVLIET ende was vi dagen weder ende voirt verteert i croen

item noch die selve PETER gelegen tot ANTWERPEN om den scipluden vanden haver die voir den voirs. tol geloeft hebben vol te doen viii dage lanc – verteert tot ANTWERPEN ende onder wegen weder ende voirt ii cronen

item den selven PETER van dat hi van tol gaf vanden voirs. haveren te GHERVLIET ende te WOUDERICHEM vii cronen ix boddreger

item noch gegeven den selven PETER voir sinen arbeyt ende loen dat hi die voirs. haver verwaerde int scip ende ten BOSCH ontfinc ende voirt weder uytleverde tot VILVORDEN ende voir sijn loepen dat hi liep om der voirs. tollen wille tot WOUDERICHEM tot GHEERVLIET ende tot ANTWERPEN iii cronen

Summa iii c lxxiiii cronen xix boddreger

075. 3. 1. 4 [fol. 56]
dit is dat JAN VAN DER DUSSEN SCOUTHEIT VANDEN BOSCH utgegeven heeft als vanden cost ende onraet die gedaen wairt tot allen steden hier na ghescreven mitten goiden luden die die scoutheit voirscr. vuerde tot VILVORDEN die mijn genedige HEER VAN LYMBORCH sijn vrienden gebeden hadde

inden irsten des donredages na Sinte Laurensdach savonts ende des vrydages smorgens doe leverde die scoutheit voirs. tot OS hondert ende lv perde ende tot desen c ende lv perden had die scoutheit xlvi opgaender glanien ende x scutten onder welke scut die VIER SCUTTEN elc ii perden hadde gecoft ter selver tijt tegen PETER VAN LENT xi mud haveren die tot OS vervodert worden elc mudde om xviii boddreger valent ix vrancrijcx cronen xviii boddreger

item ter selver tijt van elken perde voirs. te hoy inden herbergen enen halven boddreger valent iiij croen viij boddreger

item gegeven LEMMEN BORDEYNS ter selver tijt om broet ii cronen xviii boddreger

item gecoft opte selve tijt tegen ALEYTEN VAN BERKEN ten BOSCH iij ame wijns diemen tot OS vuerde elc ame om vii rijns gulden min tdordeel van enen rijnschen gulden valent xiiij cronen v boddreger

item gecoft ter selver tijt tegen HERMAN VENBOSCH tot OS ii vaet hoppenbiers om i croen ii boddrger item gegeven PETER VAN GOCH ten selven mael om enen osse iii cronen iii boddreger

item om een verken gecoft tegen JAN VAN OS ten BOSCH ende tot OS geseynt ii cronen

item gegeven JAN VAN DER BEEC tot OS om een scaep j croen

item om hoenren ende ganze ter selver tijt ij croen ij boddreger

item om zaut om erwiten ende om kezen xviii boddreger

item des vridages smorgens tot OS geseynt vanden BOSCH hondert ende xx heringe costen ix boddreger

item om eyeren ende om boeter xviii boddreger

item gegeven inder herbergen tot OS dair die spise gekoect wairt ende dairmen uyt leverde voir borninge [= brandstof] ende onlost ende te bellencier [= feestmaal, maaltijd, drinkgeld of fooi] ii cronen

item inden anderen herbergen al omme dair sommich vanden goiden luden sliepen ende dair hoir perden stonden voir hoir kerssen bedden ende onlost te samen ii cronen

item den maerscalc [= hoefsmid] tot OS vander goider lude perden te beslaen xviii boddreger

Summa xlv cronen xviii boddreger

075. 3. 1. 5
item des vridages na Sinte Laurensdach savonts quam die SCOUTHEIT VANDEN BOSCH voirs. mitten voirscr. hoep tot OIRSCOT te GODERTS INDEN SWAEN end ein die ander herbergen aldair ende gecoft des selfs avonts aldair xij mud haveren dairmen af leverde dat voeder coren opten selven avont ende des saterdages elc mud om xx boddreger valent xij vrancrijcs croen

item gecoft ter selver tijt aldair iii voeder hoys om ii cronen xiii boddreger

item om broet ten BOSCH gecoft ende tot OERSCOT geseynt iii cronen iiiij boddreger

item noch gecoft tegen ALEYTEN VAN BERKEN ten BOSCH iii amen wijns ende tot OERSCOT geseynt elc ame om vii rijnsch gulden min tdordeel van enen rijnschen gulden maken xvij croen

item gecoft tot OERSCOT inder herbergen iii vaet hoppenbiers om ij croen iii boddreger

item gecoft ten BOSCH ii c ende lxxx herinx ende tot OIRSCOT geseynt om xviii boddreger

item noch ten BOSCH gecoft bi KATELINEN VUCHTS ij salm ende tot OIRSCOT geseynt om ii cronen

item noch ten BOSCH gecoft tegen BATEN FYELERS droege vissche ende tot OIRSCOT geseynt om xviii boddreger

item gegeven tot OIRSCOT om eyeren ende om boeter xviij boddreger

item aldair om kezen om edic [= azijn] ende om ayuen [= uien] vj boddreger

item vanden voirs. wijn broede heringe salme ende visschen vanden BOSCH tot OIRSCOT te vueren ende voir den wagenlude cost ij croen vi boddreger

item enen bode gesent van OIRSCOT ten BOSCH om enen harnaschmeker die den goiden luden hoir harnasch te punte maecte dat hen dair aen ontbrac – den bode voir sinen loen ende den harnaschmeker voir sinen cost ende arbeyt te samen xviii boddregeritem gegeven GODERT INDEN SWAEN tot OIRSCOT om linen laken aen die glanien te slaen v boddreger

item gegeven inder herbergen INDEN SWAEN dair die koeken was voir hoir borninge onlost ende bellensier iii cronen iii boddreger

item gegeven inden anderen herbergen al omme dair der goeden lude perde sommich stonden ende geloctiert (?) worden ende dair die goede lude sommich sliepen voir hoiren onlost ende beddinge al om te samen gerekent ii cronen

Summa xlviii cronen xij boddreger

075. 3. 1. 6 [fol. 57]

item des saterdages op onsen vrouwen avont assumpcio quam die SCOUTHEIT VANDEN BOSCH mit allen den voirs. goiden luden ende perden des avonts tot WESTEREN dair die gebuer ende mans vanden selven dorp al vergadert waren in die wapene ende en wouden den scoutheit voirs. mitten voirs. hoep dair niet in laten riden, hi en moeste hen geloven, dat hij sijn proviancie bi hen selven ten scoensten niet crigen en soude mer dat sij riden souden in die herbergen aldair ende hoirt proviancie dair te coepen gelijc anderen gasten

inden irsten gelegen tot des VORSTERS HUYS aldair mit xliii perden gegeven van elcken perde te voeder coren ende te hoy onder dach ende onder nacht twe boddreger valent iiii cronen vo boddreger

item gelegen tot JAN NOYTS mit v perden van elken perde ii boddrger valent x boddreger

item tot ANDRIES huys aldair mit xxv perden van elken perde ii boddreger valent iij croen

item gelegen tot LISBETTEN GOEDENS mit ix perden vanden perde ii boddreger valent xviii boddreger

item ARNTS NOYTS gelegen mit x perden vanden perde ii boddreger valent i croen

item gelegen tot BATEN VAN LEEC mit viii perden vanden perde ii boddreger valent xvi boddreger

item gelegen tot GIELKEN HOESSCHARTS mit iii perden dair af gegeven vi boddreger

item tot des SMEEDS huys aldair gelegen mit iii perden dair af gegeven vi boddreger

item tot ARNT QUAETGELTS mit v perden dair af gegeven x boddreger

item gelegen tot GODERT KEMERLICS mit xl perden dair af gegeven iiii cronen

item gecoft aldair v mudde haveren die den goeden luden gelevert wairt boven dat voeder coren dat hen inden voirscr. herbergen gelevert was want hoir perden dair mede niet genoech en hadden, elc mudde om xxi boddreger valent v cronen v boddreger

item gegeven aldair om broet i croen iiii boddreger

item gegeven om ii vaet biers ii cronen ij boddreger

item gegeven om een ame lantwijns ii cronen

item gegeven om xxxvi quaerten rijnschs wijns ii cronen xiiii boddreger

item gegeven om palingen ii cronen

item gegeven om mosschelen iiii boddreger

item gegeven om heringe i croen vii boddreger

075. 3. 1. 7

item gegeven om erwiten iii boddreger

item gegeven om cruyt, zaut ende mostart ix boddreger

item gegeven om kerssen iiii boddreger

item gegeven om edic ende oly v boddreger

item gegeven van perden te beslaen aldair vi boddreger

item gegeven GODERT KEMERLINCS dair die koeken was voir sijn borninge onlost ende bellensier ii cronen

item inden anderen herbergen al omme voirs. te bellensier iii cronen

Summa xxxviii cronen iiiik boddreger


des sondaichs op onsen vrouwen dach assumpcio des morgens quam die scoutheit voirs. mit alden hoep vanden goiden luden tot KEERBERGEN ende maecte dair die voederie om dat hi selve riden woude tot MECHELEN bi minen genedigen HEER VAN LYMBORCH om hem te spreken, soe was hi mitten goiden luden doen soude ende waer hi se vueren soude

inden irsten gecoft aldair tot JAN POELMANS huys vi mudde haveren die dair gevoedert worden elc mud om xxii boddreger valent vi vrancrijcs cronen xii boddreger

item gegeven JAN VAN BERLAER om roggenbroet iiii boddreger

item gegeven JAN VANDEN HOVE om scoenbroet i croon

item gegeven den selven Jan om hoy i croen xi boddreger

item JAN VANDEN STAL gegeven om vleesch ii cronen

item den selven Jan gegeven om i ame roeds rijnschs wijns iiii cronen xix boddreger

item noch JAN VANDEN HOVE voirs. dairmen die spise bereyde voir sijn borninge omlost ende bellensier i croen xii boddreger

075. 3. 1. 8 [fol. 58]
opten voirs. sondach savonts quam die scoutheit voirs. mit alle desen voirs. hoep tot VILVORDEN ende quam also late dat hem van mijns genedigen HEREN hove VAN LYMBORCH anders niet gelevert en wairt dan roe vleesch datmen op dien avont niet te tide gecoken en conste ende datmen hielt tot des maendages morgens ende dair wairt gelevert i ame wijns die der goider lude gewapende ende knechten droncken dies avonts

item opten selven avont die scoutheit voirs. verteert mit JACOB VAN APELTEREN ende mitten anderen goiden mannen inden WIJNHUSE overmids dat hen gheen spise dies avonts gelevert en wairt ii vrancrijcs cronen

opten selven avont JACOBS gewapende VAN APELTEREN hoir knechten ende renners verteert in synre herbergen want hen gheen spise gelevert en wairt noch voeder corens genoech mit lxx perden vi cronen

opten selven avont JANS ROEDEN gewapende ende renners verteert in synre herbergen mit xxvii perden iij croen

opten selven avont ALARTS gewapende VAN LYNDEN ende sijn renners verteert in synre herbergen mit xvi perden i croen xi boddreger

opten selven avont JANS VAN ERPE gewapende ende renners verteert in synre herbergen mit viii perden xvii boddreger

opten selven avont des SCOUTHEIT VANDEN BOSCH gewapende ende renners ende der goiden lude die hi bi hem hadde vanden Bosch verteert in synre herbergen INDEN HOERN dair hi lach mit xxv perden ii cronen xi boddreger

inder selver herbergen om hoy dat des scoutheit perde aten ende synre gesellen ende dat sommige gesellen buten der herbergen voirs. ghelevert wairt ii cronen

des maendages na onsen vrouwen dach assumpcio wairt den scoutheit voirs. gelevert vii amen wijns des bleef dair over des dynsdages doen die scoutheit mitten goiden luden weder om reet omtrent iii amen wijns die die scoutheit weder seynde opt hof

opten voirs. maendach smorgens ende des avonts in des scoutheits herberge voirs. van alrehande roest te weten li hoenre elc stuc om enen boddreger, drie ganze elc stuc om ii boddreger ende een half verken om xi boddreger valent iii cronen viii boddreger

075. 3. 1. 9
opten selven dach na der noenen JACOB VAN APELTEREN ende die goide lude mit hoiren gesellen verdroncken in Jacobs herberge voirs. overmids dat des scoutheits bottelier niet bider hant en was xxiiii quaerten wijns elc quaerte om ij boddreger valent ij croen vi boddreger

item gecoft tegen JAN VAN LIER drie sacken haveren elcken sack om i croen ende vier sacken gecoft tegen CRANMONT elken sac om xxi boddreger ende drie sacken gecoft opte marct elken sac om i croen die vervodert wairt boven dat den goiden luden ghelevert waert valent x cronen iiii boddreger

item gegeven ARNT VAN CANENDRIESCH dair des scoutheits bottelrie was voir twe vaet hoppen ende van hombergen bier dat dair gehaelt was ende voir sinen onlost te samen iii cronen xviiij boddreger

item van potten dair men uyt dranc ende van scoetelen dair men uyt at ende die gebrooken ende verloren worden x boddreger

item gegeven vanden vii amen wijns voirs. te scroeden uten hove in scoutheits herberge iiii boddreger

item vander goider luden perden te beslaen tot VILVORDEN i croen xv boddreger

item in des scoutheits herbergen INDEN HOERN dair die koeken was tot bellensier vi rijns gulden valent iiii cronen xix boddreger

Summa lxii cronen ij boddreger


des dynsdages na onsen vrouwen dach assumpcio doen die scoutheit mitten goiden luden voirscr. weder om reet van VILVORDEN thuys wairt dair schicte hi sijn knechten voir tot BERLAER om hoir proviancie aldair te bereyden also dat hen dair gheen proviancie werden en mochte, dair reden si voirt tot LIER ende coften dair proviancie om xxvi cronen die sij den scoutheit ende goiden luden tegen brochten tot BERLAER, dair en wouden die van BERLAER den voirs. scoutheit mit sinen hoep niet in laten ende wouden die clocken geslagen hebben – also dat die scoutheit voirt riden moeste ende dair schicte hi sijn knechten mit x glanien voir mitter proviancien tot YTTEGEM wairt ende meynde des nachts dair gelegen hebben dair miste hi des weechs also dat hi tot HERENTALS toe quam dair hi al late bi avont in quam des verteerden die x glamen tot YTTEGEN een deel vander voirs. proviancien ende een deel quamer den scoutheit na die gecoft hadde tot LIER xxvi cronen

075. 3. 1. 10 [fol. 59]


opten selven avont doen die scoutheit tot HERENTALS quam gecoft vii scaep diemen des selfs avont ende des dynsdages smorgens at om iiii cronen xiiij boddreger

item gegeven om runtvleesch i croen i boddreger

item gegeven aldair om iiii c herinx ii cronen v boddreger

item gecoft tegen PULSKEN aldair ii amen rijnschs wijns om xiiii xronen iiii boddreger

die SCOUTHEIT VANDEN BOSCH mitten goiden luden die hi bi hem hadde vanden Bosch ende mit JAN VAN ERPE ende sinen gesellen gegeven tot COLEN VANDER MEER vanden voeder coren van hoy ende te bellensier want sij dair quamen des dynsdages savonts laete ende lagen aldair tot des woensdages aen den avont overmids dat hoir perde moede ende sere afgereden waren te samen iiii cronen xvii boddreger

item gegeven ARNT VAN LOENHOVEN ende WOUTER SPAPEN dair JAN DIE ROEDE mit sinen gesellen ende perden ter herbergen lagen van hoy ende van voeder coren v cronen xi boddreger

item gegeven HENRIC VETTERS dair ALART VAN LYNDEN mit sinen perden ende knechten ter herbergen lach van voeder coren van hoy ende te bellensier i croen xii boddreger

item gegeven HENRIC LENS, JAN HORSELERSkemmer THEUKEN VAN TRICHT ende JAN VAN LOENHOVEN dair JACOB VAN APELTEREN mit sinen gesellen en perden ter herbergen waren want sij in een herberge niet alle geliggen en consten inden selven herbergen gegeven van voeder coren van hoy ende te bellensier te samen gerekent xiiii cronen iiii boddreger

item noch JAN VAN LOENHOVEN dair men die koeken hielt ende dair die goide lude mit hoiren gesellen gemeynlic aten voir sijn borninge ende onlost v cronen

item gehaelt tot KEMMERS c ende x [110] quaerten homborger biers want hijs mitten vaten niet vercoepen en woude dair af gegeven ii cronen xv boddreger

item gegeven voir x tennen scoetelen die tot JANS VAN LOENHOVEN verloren werden inder herbergen xix boddreger

item van perden te beslaen aldair xviii boddreger

Summa lxxxii cronen xix boddreger ende i halven

075. 3. 1. 11


item des woensdages na onsen vrouwen dach assumpcio rede die scoutheit tegen den avont van HERENTALS ende quam omtrent ii uren na der middernacht tot BEKE ende bleef dair metten voirs. hoep liggen tot des vrydages smorgens dat sij dair ontbeten hadden overmids dat die goide lude hoir perden sere afgereden hadden verteert tot PETER SCOEPS ende al om inden herbergen aldair te samen gerekent ende dat PETER SCOEP voirs. aen hem nam xxxvi cronen ix boddreger

opten selven tijt geseynt vanden BOSCH tot BEKE ix mudden haveren elc mud gecoft om xviii boddreger valent viii cronen ii boddreger

opten selven tijt gecoft tot OESTERWYC ende tot BEKE geseynt iij mudde haveren elc mud om xviii boddreger valent ii cronen v boddreger

opten selven tijt gecoft tot OESTERWYC ii vaet hoppenbiers ende tot Oesterwyc gesent om i croen iiii boddreger

noch ter selver tijt gecoft tegen ALEITEN VAN BERKEN ten BOSCH ende tot BEKE geseynt ii amen ende vi vierdel wijns ende des waire tot BEKE gedroncken omtrent een hald ame ende den anderen die dair overliep wairt voirt tot OS geseynt elc ame voirs. om vii rijns gulden min tdordeel van enen rijns gulden valent xii cronen vi boddreger

item gehaelt tot OERSCOT tot GODERTS INDEN SWAEN eer dese voirs. wijn van DEN BOSCH tot OIRSCOT quam ij ame wijns ende xx quaerten die tot BEKE gedroncken wairt opten voirs. tijt elc ame om viii rijns gulden valent xi cronen iiiij boddreger

Somme lxxi cronen xj boddreger
des vrydages na onsen vrouwen dach assumpcio des avonts quam die scoutheit voirs. weder om tot OS mit c ende xxxix perden [139] gecoft ter selver tijt tegen PETER VAN LENT xi mud haveren die des selfs avonts ende des saterdages smorgens vervodert worden elc mudde om xviii boddreger valent ix cronen xviii boddreger1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina