Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina8/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

item van desen voirs. c ende xxxix perden te hoy onder dach ende onder nacht van elcken perde enen halven boddreger valent iii cronen ixj boddreger

item gecoft ter selver tijt tegen HERMAN VENBOSCH i ame ende xxxix quaerten wijns die ame om vi rijns gulden ende iii quartier valent vii cronen xvi boddreger

item noch tegen den selven Herman een vaet hoppen om x boddreger


075. 3. 1. 12 [fol. 60]
item noch den selven om eyer ende om boeter xiiij boddreger

item om erwiten iiiij boddreger

item om zaut vi boddreger

item ten BOSCH gecoft ii salme bi LYNKEN VUCHTS ende tot OS geseynt om ii cronen xiiii boddreger

item gegeven om droege vissche xviii boddreger

item noch gegeven om i mande herinx i croen vii boddreger

item om ii stoel kezen xij boddreger

item gegeven om roggenbroet ende om scoenbroet dat vanden BOSCH tot OS geseynt wairt i croen xviii boddreger

item gecoft tegen PELGRIME tot OS v sester haveren dair men des saterdages smorgens voirt mede leverde om xij boddreger

item den maerscalc van perden te beslaen xii boddreger

item van scotelen ende kannen dair men uyt at ende die verloren ende gebroeken worden x boddreger

item gegeven van bellensier inden herbergen dair men die spise bereyde ende uyt leverde ende voir hoir borninge ende onlost iii cronen

item vanden wijn die tot BEKE overliep tot OS te vueren i croen vii boddreger

item HER HENRICS swarte henxt VAN GYMMENICH sloech enen van sinen knechten doe men ierst tot OS leverde ende lach dair viii dage eer hi starf soe van cost ende ter eerde te bescuden doen hi doet was iiii cronen

Somme xl cronen vi boddreger

075. 3. 2. 1


dits gegeven vanden perden die verderft werden opter voirs. reysen ende den scoutheit voirs. gelevert werden ende dat die perde costen die onderwege siec staende bleven te meesteren ende dat sij verteerden

ierst gegeven JAN PULS van NYMEGEN voir een pert dat verderft wairt ende dat hi den scoutheit leverde xvi cronen

item JACOB VAN EUSEL [of: Onsel, Ensel] voir sijn pert dat verderft was ende dat hi den scoutheit leverde xvii cronen

item GRUESBEEC JACOBS knecht VAN APELTEREN gebleven tot HERENTALS mit enen zieken perde viii dage lanc vermeestert [= gedokterd] ende verteert aldair iij croen ende iiii boddreger

item die selve GRUESBEEC gecomen metten selven perde van HERENTALS ten BOSCH ende dat hi den scoutheit voirs. leverde ende dat pert wairt gescat voir lx rijns gulden doent den scoutheit gelevert wairt ende dat pert bleef staen ten BOSCH tot LAURENS DES MAERSCALCS v weken lanc verteert dair binnen iii cronen x boddreger

item JACOB VAN APELTEREN liet staen siec tot BEKE twe sijn beste henxte tot JAN SCHEIJVEN [of: Scheijnen], die getaxeert werden voir c ende xl nobel [140] ende ii van sijnre gesellen perden die gescat werden voir xl rijns gulden ende die stonden aldair ix dagen verteert mitten knechten die dair bi bliven iiii croen

item geseynt vanden BOSCH tot BEKE ii quaerten honichs ende iii quaerten wijn edics totten voirs. perden costen v boddreger

item HER HENRIC VAN GYMMENICH liet staen siec sinen swarten henxt ten BOSCH dien hi taxeerde voir c ende xx rijns gulden ende die stont aldair x dage lanc verteert mitten knecht die dair bi bleef des daichs iiii boddreger valent ii cronen

item noch liet die selve HER HENRIC sinen roeden henxt ten BOSCH siec staen die hi getaxeert hadde voir c rijns gulden ende stont tot Laurens voirs. vi weken lanc verteert des daichs ii boddreger valent iiii cronen iiii boddreger

item een knecht gebleven bi dat selve pert viii dage lanc verteert xvi boddreger

item JAN OEM sijn pert gelevert den scoutheit ende dat siec geseynt wairt tot Laurens voirs. ende stont aldair xvi dage lanc verteert i croen xii boddreger

item GHIJSBRECHT VAN BRONCHORST die liet een siec pert staen tot BEKE ende dat stont aldair viii dage lanc verteert mitten knecht die bi dat pert bleef i croen xii boddreger

item LAURENS DIE MAERSCALC vanden BOSCH gereden tot BEKE om die perde die dair stonden te meesteren ende die perde die tot sinen huys stonden te genezen iii cronen

Somme lvii cronen iii boddreger

Somme van al den uutgheven van desen rekeninge xv c lxxix cronen iiij boddreger valent ii c lxiii l. iii s. xi d. gr. fors

aldus blijft men hem sculdich lxx l. xix s. iii d. gr. fors

ende men es hem sculdich biden leste van synre rekeningen van Maselant eyndende den vi dach van januario xiiii c ende vive ix l. xv s. ii d. ob. gr.

Somme van al dat men hem sculdich es iiii xx l. xiiii s. v d. ob. gr.

075. 3. 2. 2 [fol. 61] blanco

075. 3. 2. 3 blanco

075. 3. 2. 4 [fol. 62] blanco

075. 3. 2. 5 blanco

075. 3. 2. 6 [fol. 63] jaar van indiening september 1407
Rekeninge HENRICS VAN RANST SCOUTETE VAN tsHERTOGENBOSCH van alle dat hij ontfaen ende uutgegeven heeft vanden forfayten vervallen ende opcomingen den voirs. scoutheden toebehorende synt den xxsten dach in novembris int jair m cccc ende sesse totten xxiiiisten dach in junio int jair m cccc ende seven na costume des hoefs van CAMERICKE die welke rekeninge gemaect ende gevalueert is in goiden vlemschen gelde te weten enen mottoen voir xiii gr. ende enen halven, enen reyale enen gulden peter of enen vranckrijcs cronen voir xl gr., enen rijnsch gulden voir xxxiii gr., enen hollan(ts) gulden voir xxvii gr., enen nuwen gelres gulden voir xviii gr., een bosch pont voir xvii gr. vlems
JOHANNA bider gracien gods hertoginne van Luxemb. van Loth. van Brab. ende van Lymb. marcgrevinne des heilichs rijcs doen cont allen luden dat wij onsen lieven getrouwen HENRIC VAN RANST COSTYNS SOEN geset hebben ende gemaict setten ende maken mit desen brieve onsen scoutheit vanden BOSCH ende hebben hem gegeven volcomen macht dat voirs. ambacht wail ende getrouwelic van onsen wegen te hauden ende te regeren ende te doen in allen saken den voirs. ambacht aengaende als hi sculdich sal sijn te doin ende sijn in scoen onse scoutheten vanden Bosch tot hier toe gedaen hebben ontbieden daerom ende bevelen ernstelic onsen SCEPENEN VANDEN BOSCH en alle anderen onsen onderseten onser stad ende meyerien vanden Bosch dat sij den voirs. HENRIC voir onsen scoutheit vanden Bosch ontfaen ende houden ende hem onderdanich ende gehoirsam sijn in alle saken sinen ambacht aengaende als dair toe behoirt. In oirconde des briefs dair wij onsen segel aen hebben doen hangen. Gegeven te BRUESSEL xxi dage in novembri inden jair ons heren dusent vierhondert ende sesse. Aldus getekent .............latijns slotregeltje.
ANTHONIS VAN BOURGOINGNEN hertoge van Lymb. greve van Recheest ende gouverneur des hertogdoms ende lants van Brab. – Allen den genen die dese lien [= litteren] sullen sien saluit – Wij doen te weten dat wij om seker saken wille die wij dair toe hebben ontlastende onsen gemeynden JAN VANDER DUSSEN vanden scoutheitambacht vanden Bosch dat hi van onser liever vrouwen ende moyen der hertoginne van Luxemb. ende van Brabant ende van onsen wegen gehouden ende geregeert heeft onsen lieven gemynden HENRIC VAN RANST COSTIJNS SOEN uut den goiden aenbrengen ons van hem gedain betrouwende wail sijnre wijsheit ende ernsticheit gemaect hebben onser liever vrouwen ende moyen voirs. totten selven scoutheitambacht vanden Bosch willende ende hem consenterende mit desen brieve dat hi van onsen wegen dat voirs ambacht

075. 3. 2. 7


houde ende regere wail ende getrulic also lange als ons sal genuegen mit alsulken wedden, rechten, proufiten, opcomingen ende vervallen als dair toe behoeren ende men gewoenlic is dair af te hebben – ende des hi oic van allen broeken ende proufiten comende van den selven ambacht voir die ghene die van onsen wegen dair toe geset sullen sijn guede wittige rekeninge doin sal t’allen tiden als wij hem dat bevelen selen vanden welken hi sinen eet gedaen heeft in in onsen iegenwerdicheit – ontbieden dair om ende bevelen onsen lieven gemynden den ghenen die van onsen wegen geset sijn of geset selen worden om te horen die rekeningen van onsen ambachteren van Brabant, dat sij bi also dat hi hem overbrenge ierstwerf alleen vidimus vanden voirs. onser liever vrouwen ende moyen ende van desen onsen iegenwerdigen brieven onder segel autentike of copie dair af inder cameren van onsen rekeningen of bi enen van onsen secretarisen gerekent hem voirtaen rekenen die voirs. wedden ende die afcorten van sinen ontfaen sijns ambachts voirs. sonder wederseggen, want wij dat also willen hebben gedaen. Ende des tórconde hebben wij onsen segel aen desen brief doen hangen. Gegeven te LOEVEN xxi dage in novembri int jair ons heren dusent vierhondert ende sesse. Aldus getekent bi minen heren den hertoge in sinen rade. R. DE WONSEL
ONTFAEN

eerst binnen der stad vanden Bosch ende dair omtrent van cryminelen saken

eerst van LYSBET VOS ten BOSCH die een inhibicie van LUDIC dede comen ende verstelde dair mede trecht der stad vanden BOSCH overmits dat siij dingtaftich was worden van erfgoide dat sij verloren soude hebben mitten recht, welc inhibicie vanden drien saken of pointen niet en was dair men inhibicie af mach brengen daer sij aen misboirde hair lijf ende hair goet – ende die scoutheit dede dat beslain tot sheren behoef mer om dat een oude crancke weduwe was ende tuchterse van hairen goiden dat gelegen was te BEKE (?) , gepoint om cxvii cronen valent xix l. x s.

075. 3. 2. 8 [fol. 64]


van personen die tlant gecoft hebben van doetslage bynnen der tijt van dese rekeninge niet om datter niet gevallen is

van dieften niet om datter bynnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen is

ander ontfanc vander DRAPERIEN VANDEN BOSCH in die vier ambachten buten inder manieren hier na verclairt

ende is te weten dat die vanden Bosch een CARTE VANDER DRAPERYEN hebben dair sij den scoutete op versueken na ingehaut der carten die inhouden mach dat nyemant laken maken en mach noch doen maken noch getouwe noch camme setten inder meyerien vanden Bosch anders dan binnen der stat vanden Bosch voirs. uutgenomen vrijheiden ende dorpen dair ander heren in deylen of alleen hem toebehorende ende soe wie dair boven dede die soude verboren also dicke alst geviele dlaken dat hi maecte alleen tsheren behoef ende v l. swarte den groten tornoysche voir xvi d. gerekent half den heer ende half der stat dair af die scoutete niet ontfaen en heeft bynnen der tijt van deser rekeningen dair om hier niet


075. 3. 2. 9


ander ontfain van koeren broeken pennincbueten ende civile saken inder stad vanden Bosch dair die overste scoutete af sculdich is te rekene om dat sinen bedrive toehoirt gelijc alst hier na verclairt staet

van broeken van iii l. mit colven of mit houte te quetsen

broeken van x l. mit messen swerden om mit anderen wapenen te quetsen

broeken van xvii l. van erftalen dair die heer af heeft x l. ende die scepenen elc xx s.

accollade: niet wantter die scoutete bynnen der tijt van deser rekeningen niet af gehaven en heeft ende die onderscoutete dair af rekenen sal dair om hier niet
van broeken van x l. van vrede te ontseggene

broeken van iiii l. x s. vanden brouwers meer te brouwen dan sy den assiseneren seggen

broeken van clene maten ende van lichten gewichten

van banduinen

accollade: niet wantter die scoutete bynnen der tijt van deser rekeningen niet af gehaven en heeft dair om hier niet
van anderen koeren ende broeken geordineert bynnen der stat vanden Bosch dats te weten so wie enen anderen doetslaet die misboirt sijn lijf op datmen gevaen kan ende is hi uten wege so misboirt hi sijn goet ende sijn havelic goit so is geuseert dat die heer dat al geheel aenverdt also verre alst van sinen twegen toe compt vanden welken niet gevallen en is bynnen der tijt van deser rekeningen dair om hier niet
van anderen koeren ende broeken bynnen der voirs. stad vanden Bosch geordineert ende is te weten soe wie dat sloege den overste scoutete vanden Bosch of den onderscoutete of den eenen poirtieren vanden tween die misboirt sijn hant in dien dat hy dair af wordt betuycht ende verwonnen

075. 3. 2. 10 [fol. 65]


mitten recht ende die welc dat vanden poirtieren geslagen worde die soude die heer nemen op dat de ghene wair dair aen datmen die hant verboren soude – niet gevallen bynnen der tijt van deser rekeningen – dair om hier niet
van anderen koeren ende broeken bynnen der stat vanden Bosch geordineert ende is te weten soe wie op enen scepen spreect om des rechs wille die misboirt also verre als hi verwonnen ende betuycht wordt mitten recht dat hy sal staen ter sentencien ende wijsdom vande scepenen also groot als sij dat selve kennen ende wisen sullen dat hij gebroect sal hebben ende desende tot dier tijt toe sal hij gehouden sijn vanden heer tot dat die scepenen dien broeke gegroet ende gewijst sullen hebben – niet gevallen bynnen der tijt van deser rekeningen – dair om hier niet
van anderen koeren ende broeken geordineert bynnen der stad vanden Bosch ende is te weten soe wie dat vrede breect ende dair af betuycht wordt ende verwonnen mitten recht die misboirt sijn lijf ende sijn goit inder selver manieren dat die doetslager doet gelijc voirs. is vanden welken niet gevallen bynnen der tijt van deser rekeninge – dair om hier niet
van anderen koeren ende broeken geordineert bynnen der stad vanden Bosch op die ghene die huystotinge doen ende is te weten soe wie dat quame by dage of by nacht ende stiete of liep op enichs mans huys binnen der stad vanden Bosch te sijns ondanckens ende die ghene dair over clagede diet gesciede die soude verboren in dien dat die ghene die dat dade dair af betuycht ende verwonnen worden metten rechte sijn lijf ende sijn goet, mer wairt dat viel dat een POIRTER of een vreemde manne quame in enychs poirtershuys om hem te vresene of te evelen (ovelen ?) van sinen live ende die ghene dair sy op quamen hem van node verweren moeste ende hi dan in die noetweren enigen doetsloege die soude verboren jegen den heer iiii d. bosch payments ende die wapene dair hijt mede dede, vanden welken niet gevallen is binnen der tijt van deser rekeningen – dair om hier niet

075. 3. 2. 11 [fol. 66]


andere ontfanc van diverse avontueren

eerst van LEMMEN PRIEM [dubieus] die WILLEM BAC DEN CREMER gedreygt had aen sijn lijf dair Lemmen voir gehauden ende gevangen was ende most den voirs. Willem Bac sijn lijf versekeren also dat Lemmen ende sijn vriende quamen dair die scepenen ende bekenden hem dincachtich jegen den heer ende begeerde dair af genade, also dat die scepenen den scoutheit baden datmen hem genade dede ende oic om dat sij niet en wisten wat die broeke wesen soude overmits dat die broeke niet geuseert en heeft geweest te wesen gepoint om dat een arm knecht was die cruys noch huys en hadde om iiii gulden voir den gulden te xviii gr. – vi s.

van KEYE SPOIRWATERS van BRUESSEL die die scoutheit ten BOSCH begrepen had mit dien quaden terlingen die miseegt (?) waren gepoint by ..................ende EMONT DEN HELLU om xxxii gulden valent ten prise vors. xlviii s.

van DIRC WERTEN [of. Werren] die steen ende houte vander stadmuer ende ......vanden BOSCH gebroken had ende dat det tymmeren aen sijn huys dair hem die scoutete van aensprac ende also betugede dat hem die voirs. Dirc selve bekende broecaftich jegen den heer ende der stat ende bat genade vanden broeken gepoint des heren deel bij HENRIC DICBIER GODERTS SOEN ende ..........SPIERINC om iiii xx cronen ende xx gr. vls. valent xiiii l. v s.

Somme binnen den BOSSCHE xxxvi l. ix s. gr.

075. 3. 2. 12


ander ontfanc binnen den vier ambachten buten inder meyerien vanden BOSCH inder manieren hier na verclairt

van exploten bynnen des SCOUTETENAMBACHT VAN MASELANT niet om dat die scoutete van den BOSCH niet in sijn ambacht gehaven heeft

van exploten des SCOUTETENAMABCHT VAN PEDELAND .........want om de redenen voorscreven

van exploten bynnen den SCOUTETENAMBACHT VAN KEMPELANT ende is te weten dat die voirs. scoutete van den BOSCH boven den voirs. ambacht geexploteert heeft die pertie hier na gescreven bynnen der tijt van deser rekeningen ende dat ENGBRECHT sHANEN scoutheit was

van JACOB VANDER VOIRT ende van sinen gesellen gequetst hadden tot LOEN inder dingbanc van EERSEL ende werden lantvluchtich gepoint om datse genade voir recht koren om xlv cronen valent vii l. x s.

075. 3. 3. 1


ander exploten bynnen den voirs. ambacht van KEMPELANT ende tijt van deser rekeningen ontfaen bij HUBRECHT BACK SCOUTETE VAN KEMPELANT

van JANNES VANDEN DICHOEVEL [dubieus] die JAN VANDER VONDEREN, GODERT GHIJSBRECHT WILLEIN [dubieus] ende GERYT sijn brueder tot LUDIC hadde doen dagen mit gebeden dan LUDIC die vanden drien saken niet en waren dair enen of gewoenlic is te LUDIC te dagen dair hij aen broecte sijn lijf ende sijn goet nader ordinancien gemaict inden lande van BRABANT, dair hem die scoutete af gevangen hadde gepoint biden SCEPENEN VAN EERSEL om dat hi liever genade hadde dan recht om xxix mud gereets roggen die vercoft waren elc mud om v s. iiii d. gr. vls. maken vii l. xiiii s. viii d. ende x gulden gereets ghelts die maken xv s. gr. ende voirt is te weten dat die voirs. JANNES VANDEN DICHOEVEL noch hadde negen ende een half mud erfroggen inden dingbanc van ......... dair af een mud erffelic vercoft is om iii l. gr. vls. eens ende aldus bliven minen genedigen heer acht ende een half mud erfroggen dair af die eerste pachtdach sijn sal tot onsen brouwen lichtmisse naest comende - dair om hier van alden vors. ontfange vanden gerede ghelde van gereden rogge ende van een mud erfroggen vercoft compt te gader op xi l. ix s. viii d.


vanden exploten bynnen des SCOUTETENAMBACHT VAN OESTERWYC

van CLIJSKEN VAN SCERPENBORCH tot BEKE die befaemt was van dieften dair hy doir geruymt was uten lande en hadde een moye tot BEKE wonen die van live ter doet quam dair Clijsken voirs. recht erffgename af was ende liet goit after hair dat die scoutheit aenveerde van tsheren wegen ende vercoft dat by des JONCHEREN SCOUTHEIT VAN PETERSEM om xxxix gulden ghelres ix boddreger voir den gulden half minen genedigen heer ende half den JONCHEREN VAN PETERSHEM compt mijns heren deel xix gulden ende enen halven valent xxix s. iii d.

075. 3. 3. 2 [fol. 67]
van GODERT VANDEN VENNE em dat hem die scoutete opseggende was dat hij HADEWICH LEYTEN tot BEKE een cleen huysken af geborndt soude hebben mit wille daer hen die scoutete mitten lyve doir gevanghen hadde, also dat des voirs. mage ende vriende quamen ende versochten opten scoutete aen die scepen op die lantcarte datmen den voirs. Godert te rechte ende te vonnisse stelden na ingehaut der voirs. lantcarten des die scoutete niet laten en dorsde – gepoint overmits dat men te recht had moeten stellen ende die scoutheit geen wairheit dair af en hadde ende mit recht quijt soude hebben gegaen ende oic om dat hi tot geenre quader famen en stont mer een goit scamel man hiet wesen om xxxvi cronen half minen genedigen heer ende half den JONCHEREN VAN PETERSHEM compt mijns heren deel op xviii cronen valent iii l.

Somme by den iiii meyerien buten xxiii l. viii s. xi d. gr.

075. 3. 3. 3
ander ontfanc vanden vier onderscouteten om dair mit nader ordinancien gemaict in tiden voirleden den scoutheit te helpen dragen tlast van ii C peters die hi uyt sinen ambacht jairlicx ghelt den GREVE VAN CLEVE vanden vi C peters die hi jairlix heeft op dambachten meyerien ende renten vanden BOSCH ende anderen commeren ende lasten van synre officien inder manieren hier na verclairt

eerst van JACOP COPTITEN WILLEMS SOEN SCOUTHEIT VAN MASELANT die tweedeel van sinen broeken ende op dander dordendeel moet hi betalen jairlix dander pertien hier na verclairt in die twe naeste capitle gelijc anderen dair om hier om die vors. twedeel xlv cronen valent vii l. x s.

van RUTGHER VANDEN BROECK SCOUTETE IN PEDELANT die twedeel van sinen broeken ende op dander dordendeel moet hi betalen jairlix dander pertien hier na verclairt in de twe naeste capitele gelijc dair om hier om die voirs. twedeel xx cronen valent iii l. vi s. viii d. gr.

van HUBRECHT BACK SCOUTETE IN KEMPELANT van sinen voirs. twedelen dair af die voirs. hogescoutheit eens deels voit ontfanc af gemaict heeft by pertien voir verclairt dair om hier vanden gebreke vanden voirs. tweedelen ii l. gr. xl s.

van BRUYSTEN JANS SOEN SCOUTETE VAN OESTERWYC van sinen voirs. tweedelen dair die voirs. hogescoutheit eens deels voir ontfanc af gemaict heeft by pertien voir verclairt dair om hier vanden gebreke vanden voirs. tweedelen v l. x s.

tercia Somme xviii l. vi s. viii d.


075. 3. 3. 4 [fol. 68] erg donker en doordrukken van vorige folio – nauwelijks leesbaar

deze pagina gaat over de betalingen aan de GREVE VAN CLEVE door de diverse schouten

075. 3. 3. 5 nog donkerder dan de vorige pagina

075. 3. 3. 6 [fol. 69]
van RUTGER VANDEN BROECK SCOUTETE VAN PEDELANT die geordineert is int gelike te betalene als boven xxii cronen ende xxvii gr. vls. elc siaers dair om hier om een half jair als boven xi cronen xiii gr. ende enen halven vls. valent xxxvii s. ix d. ob.

van HUBRECHT BAC SCOUTETE VAN KEMPELANT die geordineert is int gelike te betalene als boven xxi cronen ende xxvii gr. vlems elc siaers dair om hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii gr. ende enen halven vls. valent xxxvii s. ix d. ob.

van BRUYSTEN JANSSOEN SCOUTETE VAN OESTERWYC die geordineert is int gelike te betalene als boven xxii cronen ende xxvii gr. vls. elc siaers dair om hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii gr. ende enen halven vlems valent xxxvii s. ix d. ob.

Somme vii l. xi s. ii d. gr.

Somme van alden ontfanghe van deser rekeninge cvi l. xii s. v d. gr.

075. 3. 3. 7


UUTGEVEN HENRICS VAN RANST SCOUTETE VANDEN BOSCH vanden xxxsten dage in novembris int jair xiiii c ende sesse totten xxiiiisten dach in junio int jair xiiii c ende seven na costume sHOEFS VAN CAMERIKE
eerst den scoutete van tsHertogenbosch voir sinen solarys als van sinen wedden die hi gewoenlic is jairlix te rekene op C peters die welke belopen ten termine van dese rekeninge voirs. als van enen halven jair ende xxii dage lvi peters ende een vierendeel valent ix l. vii s. vi d. gr.

des scouteten clerc voir sinen solarys als van sinen wedden die hi gewoenlic is jairlix te rekene op xii peters siaers beloept den termine van deze rekeninge [oningevuld]

MEESTER DENRIC DEN KOC die vier gerichten bynnen der tijt van deser rekningen gedaen van elken enen auden scilt valent den auden scilt voir xliiii gr. gerekent vi s. viii d.

075. 3. 3. 8 [fol. 70]


andere uutgeven bij bevele mijns genedige heren ende sinen brieven

eerst GHEERLEC KNODE die bastaert knecht FLORIJS VAN KIJFHOEC bij bevele mijns genedige heren brieve gegeven te BRUESSEL xxv dage in merte om die redene dair inne verclairt voir een pert ende voir allet dat die voirs. Gheerlec op minen genedigen heer te seggen heeft lii cronen valent bij quitantien hier over gegeven viii l. xiii s. iiii d.

DIRC VANDER MERWEDE bij bevele mijns genedige heren brieven gegeven te BRUESSEL xxiii dage in novembris om die redene dair inne verclairt l cronen voir een pert den voirs. Dirc in mijns genedige heren dienst af gegaen dair om hier l cronen valent bij quitantien hier over gegeven viii l. vi s. viii d.

BARTHOLOMEUS SPIERINC by bevele STEVENS VAN DER NEDERALSEN [dubieus] RENTMEESTER VAN BRABANT sinen quitantien tot behoef JANS VAN DER DUSSEN c cronen valent xvi l. xiii s. iiii d.

075. 3. 3. 9
ander uutgeven in dachueren van rijden

eerst doen die scoutheit ontboden wasa mit mijns genedichs heren brieven te LOVEN te comen om mine genedige heer hulde ende eedt te doen gegeven te BRUESSEL des saterdaichs na sunte Andries dach om ander redene dair in verclairt verteert bynnen dese dagen mit iiii perden viii cronen valent xxvi s. viii d.

den voirs. scoutheit ende STAMELAIRT VAN UDEN ONDERSCOUTETE vanden BOSCH die ontboden waren mit mijn genedige heren brieven van Brabant bij hem te comen ende hem te onderwisen vanden gerichte gedaen ten BOSCH in ........ende in enen anderen in wat maten dat gesciet wairt – verteert binnen acht dagen mit vi perden xiiii cronen valent xlvi s. viii d.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina