Schoutsrekeningen ara brusselDovnload 0.96 Mb.
Pagina9/26
Datum27.09.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

den voirs. scoutheit ende HUBRECHT BACK SCOUTHEIT VAN KEMPELANT dien die stat van BRUESSEL ende van LOEVEN met haren brieven gescriven hadden JANNES VAN DEN DICHOEVEL scadeloes ende costeloes uyt te laten dien die scouteten gevangen hadden om gebode wille van LUDIC die hi tonrecht had doen doen, dair af die sted evoirs. meynde dat Jannes voirs. goide brieve hadde van mijnen genediger VROUWEN VAN BRABANT, dair inne sy den voirs. Jannes quijt gesconden hedde vanden broeken die hi dair aen gebroect hadde met meer anderen worden inden voirs. brieven begrepen ende dair om biden voirs. steden ge.........om hem te onderwisen dat myn genedige vrouwe voirs. geen macht in hadde dat quyt te geven – verteert mit vi perden bynnen thien dagen xvi cronen valent liii s. iiii d.

075. 3. 3. 10 [fol.71] heel donker en onduidelijk – vervolg van fol. 3.3.9

075. 3. 3. 11 heel donker en onduidelijk – ander type uitgaven

075. 3. 3. 12 [fol. 72]
den SCUTTEN VAN tsHERTOGENBOSCH die den scoutheit sunte Jansmisse lest leden die straten sdaichs ende snachts halpen hueden om die JAERMERCTE te vrijen – verteert binnen dier tijt xvii gulden valent xxv s. vi d.

den voirs. SCUTTEN die bynnen drien dagen verteerden ix gulden doen die doetslach ten BOSCH gesciede van ARNTS brueder VAN DEN CLOET in enen man van Vlymen dair die scoutete bij versueke der scepenen die SCUTTEN toe hebben moest om die pertien mede te bestueren – dair om hier ix gulden valent xiii s. vi d.


dit sijn die erfpensien diemen den GREVE VAN CLEVE jairlix geldende is uten scoutete ambach ende der alingher meyerien vanden BOSCH

eerst is te weten dat die GREVE VAN CLEVE heeft jairlix op die meyerie ende renten vanden BOSCH vi c peters vallende half te paesschen ende dander helft te baefmesse daer naest volgende dair af geset ende geordineert is te betalene den SCOUTETE VANDEN BOSCH jairlix ii c peters

die ONDERSCOUTETE VANDEN BOSCH l peters

die SCOUTETE VAN MASELANT jairlix l peters

075. 3. 4. 1
die SCOUTETE VAN PEDELANT l peters

die SCOUTETE VAN KEMPELANT l peters

die SCOUTETE VAN OESTERWYC l peters

ende die RENTMEESTER VANDEN BOSCH jairlix cl peters maect te samen vi c peters

van dwelc die voirs. scoutete betaelt heeft van sinen twegen opten termine van paesschen xiiii c ende seven [ssse doorgehaald] dragende c peters valent xvi l. xiii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaect is vanden ONDERSCOUTETE VANDEN BOSCH opten voirs. termine xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN MASELANT opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN PEDELANT opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN KEMPELANT opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dait af hier boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN OESTERWYC opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

Somme xxxvii l. x s. gr.

075. 3. 4. 2 [fol. 73]


dit sijn die lijfpensien jairlix gaende uten SCOUTHEITAMBACHT VAN OESTERWYC

eerst so is te weten datmen sculdich is vele personen tot voirs. ambacht van Oesterwyc lijfpensien die POIRTER sijn inder sta van BRUESSEL ende anderswair die welke hier onder gescreven staen dair af die somme comt jairlix op iiii xx x peters ende xxviii gr. vls. fors vallende half te sunte Geertrudendacdage te half merte ende dander helft sunte Lambrechtsdage dair naest volgende

eerst so heeft op die voirs. lijfpensien jairlix HER WILLEM VAN COUDENBERGE priester wonende inder stat van BRUESSEL xx s. ouden groten

KATHELINE des voirs. heren Willems suster wonende tot DENREMONDE xx s.

HENRIC VANDER RYVIEREN van AERSCOT xl s.

JAN VANDER RYVIEREN van AERSCOT syn brueder xx s.

BARTHOLOMEUS tSERCLAUS tot BRUESSEL x s.

van welker lijfpensien voirs. geset is ende geordineert te betalen

die SCOUTETE VAN MASELANT xxii cronen ende xxvii gr. vls.

die SCOUTETE VAN PEDELANT xxii cronen ende xxvii gr. vls.

die SCOUTETE VAN KEMPELANT xxii cronen ende xxvii gr. vls.

die SCOUTETE VAN OESTERWYC xxii cronen ende xxvii gr. vls.

075. 3. 4. 3
hier af rekent die SCOUTETE VANDEN BOSCH voirs. betaelt vanden termine van sunte Geeertrudendage m cccc ende sesse dragende xlv cronen ende xiiii gr. vls. fors

van des scouteten wegen van Maselant xi cronen xiii gr. vls. ende enen halven

van des scouteten wegen van Pedeland xi cronen xiii gr. vls. fors ende enen halven

van des scouteten wegen van Kempelant xi cronen ende xiii gr. vls. fors ende enen halven

van des scouteten wegen van Oesterwyc xi cronen xiii gr. vls. fors ende enen halven

dair af van elken scoutheit voirs. hier boven ontfanc gemaict is maken samen xlv cronen ende xiiii gr. vls. die welke belopen in vlemsch munten vii l. xi s. ii d.

Somme vii l. xi s. ii d. gr.

Somme van alden huutgheven liiii l. xv s. iiii d. gr.

aldus blijft hi sculdich li l. vii s. i d. gr. vls. fors

075. 3. 4. 4 [fol. 74] blanco

075. 3. 4. 5 blanco

075. 3. 4. 6 [fol. 75] blanco

075. 3. 4. 7 blanco

075. 3. 4. 8 [fol. 76] rechtsboven datum van indiening van deze rekening bij het hof 29.3.1407


REKENINGE HENRICS VAN RANST HOGESCOUTHEIT VANDEN BOSCH van allet dat hi ontfaen ende uutgegeven heeft vanden foirfayten vervallen ende opcomingen den voirs. scoutedom toehorende synt den xxiiii sten dach in junio int jair xiiii c ende seven totten op den xxx ten dach van novembre inden selven jair na costume shoefs van CAMERICKE die welke rekeninge gemaict ende gevalueert is in goiden vlemschen gelde te weten enen mottoen voir xiii gr. vlems ende enen halven, enen reyael enen gulden peter of enen vranckrijcs crone voir xl gr. vls., enen rijnschen gulden voir xxxiii gr., enen hollantsche gulden voir xxvii gr., enen nuwen gelres gulden voir xviii gr. ende een bosch pont voir xvii gr.
ONTFANC

eerst bynnen der stat vanden BOSCH ende dair omtrent van cryminelen saken

van dieften niet om datter bynnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen is

vanden personen die tlant hebben gecoft van doetslagen bynnen der tijt van deser rekeningen niet gevallen

dit sijn die DOETSLAGE bynnen der stat vanden Bosch gevallen bynnen der tijt dat die voirs. scoutheit gedient heeft die niet gebetert en sijn

eerst JOEST VAN UDEN geboren die doetsloech WILLEM PAESCHDACH die niet gebetert en heeft ende dair voir vluchtich slants is

HENRIC KEYOT [of: Keyet] die doetstack JACOP VAN NODDEVELT die niet gebetrt en heeft ende is daer af verdeylt metten statrecht vanden Bosch

075. 3. 4. 9


WOUTER SCARDENBERCH die doetsloech ARNT VAN VOECHT van ENGELEN en heeft niet gebetert

ARNT VAN DEN CLOET ende WOUTER sijn brueder die doetsloegen ARNT TEERLINC van VLYMEN dat my genedige heer quyt gegeven heeft overmits dat toe quam onder ander heerlicheit wille


van anderen broeken ende koeren geordineert binnen der stat vanden Bosch ende is te weten soe wie den anderen doetslaet die misboirt sijn lijf op datmen gevangen kan ende is hij uten wege so misboirt hij sijn goit ende sijn havelic goit - so is geuseert dat die heer dat al geheel aenverdt also verre alst van sinen twegen toe compt – niet hier om datter gheen goed es bleven achter de ghene voiren ghenoemt
van koeren ende broeken geordineert bynnen derstat vanden Bosch ende is te weten so wie dat vrede breect ende dair af betugt wordt ende verwonnen mitten rechte die misboirt sijn lijf ende sijn goit inder selver manieren dat die doetsleger doet vanden welken niet gevallen is bynnen der tijt van deser rekeninge
van anderen koeren ende broeken geordineert bynnen der stat vanden Bosch op die ghene die huystotinge doen ende is te weten so wie dat quame bij dage of bij nacht ende stiet ofte liep op enichs mans huys bynnen der stat vanden Bosch te sijns ondanckens ende die ghene dair over clagede dair dat gesciede, die soude verboiren in dien dat die ghene die dat dade dair af betugt ende verwonnen worde mitten rechte sijn lijf ende sijn goit met wert dat viele dat een poirter of een vreemt man quame in enichs poirtershuys om hem te dieften of te ovelen van sinen live ende die

075. 3. 4. 10 [fol. 77]


ghene dair sij op quame hem van node verweren moeste ende hi dan in diere noetweren enigen doetsloege die soude verboren jegen den heer iiii d. bosch payments ende die wapene dair hijt mede dede vanden welken niet gevallen is bynnen der tijt van deser rekeninge dair om hier niet
van anderen koeren ende broeken bynnen der stat vanden Bosch geordineert ende is te weten so wie dat sloege den oversten scoutheit vanden Bosch of den ondersten of den enen poirtier vanden tween die misboirt sijn hant in dien dat hi dair af wordt betugt ende verwonnen mitten recht ende die welc dat vanden poirtieren geslagen werde die soude die heer nemen op dat die ghene wair dair aen datmen die hant verboren soude – niet gevallen bynnen der tijt van deser rekeninge
van anderen koeren ende broeken bynnen de rstat vanden Bosch geordineert ende is te weten so wie op enen scepen spreect om des rechts wille die misboirt also verre als hi dair af betugt wordt ende verwonnen mitten recht die sal staen ter sententien ende wijsdom vanden scepenen also groet alst dat selve kennen ende wisen sullen dat hij gebroect sal hebben ende tot dier tijt toe sal hi gehouden sijn vanden heer tot dat die scepenen dien broeke gegroet ende gewijst sullen hebben - niet gevallen bynnen der tijt van deser rekeningen

075. 3. 4. 11


andere ontfanc van koeren ende broeken pennincboeten ende cyvile saken inder stat vanden Bosch gevallen gelijc hier na verclairt staet

van broeken van iii l. mit colven of mit houte te quetsen

broeken van x l. mit messen sweerden of andere geslepen wapenen te quetsen

broeken van xvii l. van erftalen dair af die heer heeft x l. ende elc scepen xx s.

broeken van x l. van vrede te ontseggene

broeken van iiii l. x s. vanden brouwen meer te brouweren dan sij den assiseneren seggen

broeken van clenen maten ende van lichten gewichten

van banduynen

van diversen avontueren

accollade: niet om dat toebehoirt den onderscoutheit die dair af is sculdich rekeninge te doen


ander ontfanc vander DRAPERIEN VANDEN BOSCH in die vier ambachten buten inder manieren hier na verclairt

ende is te weten dat die vanden Bosch een carte vander draperien hebben dair sij den scoutheit op versueken na ingehaut der carten die inhouden mach dat niemant lakene maken en mach noch doen maken noch getouwe noch cammen setten inde rmeyerien

075. 3. 4. 12 [fol. 78]
anders dan binnen der stat vanden Bosch voirs. uutgenommen vrijheiden ende dorpen dair ander heren in deylen of alleen hem toebehorende ende soe wie dair boven dede die soude verboren also dicke alst geviele dlaken dat hi maecte alleen tsheren behoef ende v l. swarte den ouden groten tornoysche voir xvi d. gerekent half den heer ende half der stat dair af die scoutete niet ontfaen en heeft bynnen der tijt van deser rekeningen
andere ontfanc bynnen der vier ambachten buten inder meyerien vanden Bosch inder manieren hier na verclairt
van exploten bynnen des SCOUTETENAMBACHT VAN MASELANT

van GHIJBKEN VAN LOON die een koe gestolen hadde die DEENKEN HERINX vanden BOSCH was ende welken Ghijbken die scoutheit gevangen hadden en kenden ende lyden voir die scepenen dat hi die koe gestolen had ende vercoft tot HOESDEN dair hij sijn lijf ende sijn goit aen verboert hadde, mer om dat hi niet meer en lyden gestolen te hebben ende om dat oic een arm knecht was dat gebetert ende gepoint om lc gulden valent den gulden xviii gr. vls. iiii l. x s.

075. 3. 5. 1
van explotemn bynnen des SCOUTETENAMABCHT VAN PEDELANT niet om dat die voirs. scoutheit niet in sinen ambacht gehaven en heeft

van exploten bynnen des SCOUTETENAMBACHT VAN KEMPELANT


van GHIBEN HER GODEVERTS die tot OIRSCOT dingtaftich was jegen enen anderen man ende die voirs. Ghijb duchte dat hem tfonnis tegen gaen soude doen bracht hi sinen cruynbrief aen die SCEPENEN VAN OIRSCOT ende maicte hem van dier saken dair hi af int recht stont alert also datter die scepenen niet voirder op en wijsden dat gepoint om dat een arm man was bij des JONCHEREN SCOUTHEIT VAN PETERSHEM om viii cronen half minen genedigen heer ende half den JONCHEREN VAN PETERSHEM compt mijns heren deel iiii cronen valent xiii s. iiii d.
van exploten bynnen des SCOUTETENAMBACHT VAN OESTERWYC niet om dat die voirs. scoutheit niet in sinen ambacht gehaven en heeft

Somme van den vervallen in den buten meyerien v l. xi s. iiii d.

075. 3. 5. 2 [fol. 79]
ander ontfanc van den vijf scouteten om dair mit nader ordinancien gemaict in tiden voirleden te betalene den GREVE VAN CLEVE van ii c ende l pieters hem bewijst op die op die voirs. ambachten ende oic opt goende vanden voirs. scouteten in minderingen van vi c pieters die men hem jairlix sculdich is op dambachten voirs. ende op die renten vanden Bosch alsoet inden beghinsel vanden uutgeven clairlic bliken mach
eerst van ARNT STAMELAIRT VAN UDEN ONDERSCOUTHEIT VANDEN BOSCH die jairlix geordineert is te betalene den voirs. hogenscoutheit om die redene voirs. l pieters dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen te bamisse lest leden m cccc ende seven xxv pieters valent iiii l. iii s. iiii d.

van JACOB COPTITEN WILLEMS SOEN SCOUTHEIT VAN MASELANT geordineert int gelike te betalenen den voirs. scoutheit om die redene voirs. l pieters dair om hier een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen te bamisse lest leden m cccc ende seven xxv pieters valent iiii l. iii s. iiii d.

van RUTGHER VAN DEN BROEC SCOUTHEIT VAN PEDELANT geordineert int gelike te betalene den voirs. scoutheit om die redene voirs. l pieters dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen te bamisse lest leden m cccc ende seven xxv pieters valent iiii l. iii s. iiii d.

van HUBRECHT BAC SCOUTHEIT VAN KEMPELANT geordineert int gelike te betalene den voirs. scoutheit om die redene voirs. l pieters dair om hier

075. 3. 5. 3
om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen te bamisse lest leden m cccc ende seven xxv pieters valent iiii l. iii s. iiii d.

van GHEERLIC WELLENS SCOUTHEIT VAN OESTERWYC geordineert int gelike te betalene den voirs. scoutheit om die redene voirs. l pieters dair om hier om een half jair begrepen in die voirs. rekeninge verschenen te bamisse lest leden m cccc ende seven xxv pieters – niet om dat die voirs. scoutheit vanden voirs. Geerlic niet ontfaen en heeft dair om hier niet

Somme xvi l. xiii s. iiii d. gr.
andere ontfanc vanden voirs. vier scouteten hier na verclairt om dair mit na der ordinancien gemaict in tiden voirleden die lijfrenten van Oesterwyc mede te betalene diemen sculdich is enigen POIRTERS in BRUESSEL ende elwair alsoet int uutgeven hier na clairlic bliken mach
eerst van JACOB COPTITEN SCOUTHEIT VAN MASELANT die geordineert is te betalene siaers in ........verclairt xxii cronen ende xxvii gr. vls.
075. 3. 5. 4 [fol. 80]
dair om hier een half jair begrepen in deser rekeninge xi cronen xiii gr. gr. vls. ende enen halven valent xxxvii s. ix d. ob.

van RUTGHER VAN DEN BROECK SCOUTHEIT VAN PEDELANT die geordineert is int gelike als boven te betalene xxii cronen ende xxvii gr. vls. elc siaers dair om hier om een half jair als boven xi cronen xiii gr. vls. ende enen halven valent xxxvii s. ix d. ob.

van HUBRECHT BAC SCOUTHEIT VAN KEMPELANT is geordineert int gelike als boven te betalene xxii cronen ende xxvii gr. vls. elc siaers dair om hier om een half jair als boven xi cronen ende xiii gr. vls. ende enen halven valent xxxvii s. ix d. ob.

van GEERLIC WELLENS SCOUTHEIT VAN OESTERWYC die geordineeert is int gelike als boven te betalene xxii cronen ende xxvii gr. vlems elc siaers dair om hier om een half jair als boven xi cronen xiii gr. vls. ende enen halven – niet om dat die voirs. scoutheit vanden voirs. Geerlec niet ontfaen en heeft – dair om hier niet

Somme v l. xiii s. iiii d. ob. gr.

Somme van alden ontfanghe van vors. rekeninge xxvii l. x s. ob. gr. fors

075. 3. 5. 5
UUTGEVEN HENRICS VAN RANST SCOUTETE VANDEN BOSCH vanden xxiiii sten dach in junio int jair xiiii c ende seven totten opten xix te dach van novembre inden selven jair na costume shoefs van CAMERIKE
eerst den scoutheit vanden Bosch voir sinen solarys als van sinen wedden die hi gewoenlic is jairlix te rekene op C peters die welke belopen den termine van deser rekeninge voirs. als van xlix daghen vi l. xvi s. xi d. ob. poit.

des scouteten clerc voir sinen solarys als van sinen wedden die hi gewoenlic is jairlix te rekenen op xii peters siaers beloept den termine voirs. van deser rekeninge vi peters valent

Somme by haer zelven vi l. xvi s. xi d. ob. poit. gr.
ander gemeyn uutgeven van cost in order mijns genedichs heren gedaen

vanden STORMCLOCKENKLEPEL ten BOSCH te maken die minen genedigen heer toehoirt ende te broken was nu doen my genedige heer te TRICHT ende ten lande van VALKENBORCH uten trecken soude welc clocke

075. 3. 5. 6 [fol. 81]
my genedige heer mit sinen besloetenen brieven den scoutheit bevolen hadde te luden alle die meyerie vanden BOSCH diere (?) ende costen weder te maken enen gulden valent xviii d.

van tween ZEELEN dair men die selve clocke mede luden soude die te broken ende verrott waren also datmen twee nuw zeel copen moest die costen v s. gr.

van mijns genedichs heren ende des scouteten BANNIEREN te maken die welke my genedige heer den voirs. scoutheit mit sinen besloetenen brieven gegeven te BRUESSEL xxii dage in septembris om die redene dair inne verclairt bevolen hadde te doen maken ende die inder stat vanden BOSCH uut te steken die welke costen te maken viii cronen ende enen gulden valent xxviii s. ii d.

vanden cost die die voirs. scoutheit gedaen heeft mitten mannen ende dienstmannen mit xxxvi perden welc manne ende dienstmanne my genedige heer den voirs. scoutheit mit sinen beslotenen brieven gegeven te BRUESSEL xxiii dage in septembris bevolen hadde bij hem te TRICHT waert te comen – verteert dair inne bynnen acht dagen xxxvi cronen ende xii gr. vlems valent vi l. xii d.

075. 3. 5. 7 donkere pagina; tekst correspondeert met 3.3.12 en 3.4.1 e.v.
dit sijn die erfpensien die men den GREVE VAN CLEVE jairlix geldende is uten scoutete ambacht ende der alingher meyerien vanden BOSCH

eerst is te weten dat die GREVE VAN CLEVE heeft jairlix op die meyerie ende renten vanden BOSCH vi c peters vallende half te paesschen ende dander helft te baefmesse daer naest volgende dair af geset ende geordineert is te betalene den SCOUTETE VANDEN BOSCH jairlix ii c peters

die ONDERSCOUTETE VANDEN BOSCH l peters

die SCOUTETE VAN MASELANT jairlix l peters


die SCOUTETE VAN PEDELANT l peters

die SCOUTETE VAN KEMPELANT l peters

die SCOUTETE VAN OESTERWYC l peters

ende die RENTMEESTER VANDEN BOSCH jairlix cl peters maect te samen vi c peters

van dwelc die voirs. scoutete betaelt heeft van sinen twegen opten termine van paesschen xiiii c ende seven [sesse doorgehaald] dragende c peters valent xvi l. xiii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaect is vanden ONDERSCOUTETE VANDEN BOSCH opten voirs. termine xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN MASELANT opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN PEDELANT opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

den voirs. greve noch dair af hier boven ontfanc gemaict is vanden SCOUTETE VAN KEMPELANT opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

075. 3. 5. 8 [fol. 82]


den voirs. greve noch die welc die SCOUTETE VAN OESTERWYC betaelt soude hebben ende niet betaelt en heeft gelijc voir inden ontfange bliken mach mer die voirs. scoutheit selve betaelt heeft om der volle betalinge wille des termijns dair om hier opten termine voirs. xxv peters valent iiii l. iii s. iiii d.

Somme xxxvii l. x s. g


dit sijn die lijfpensien jairlix gaende uten SCOUTHEITAMBACHT VAN OESTERWYC

eerst so is te weten datmen sculdich is vele personen tot voirs. ambacht van Oesterwyc lijfpensien die POIRTER sijn inder sta van BRUESSEL ende anderswair die welke hier onder gescreven staen dair af die somme comt jairlix op iiii xx x peters ende xxviii gr. vls. fors vallende half te sunte Geertrudendacdage te half merte ende dander helft sunte Lambrechtsdage dair naest volgende

075. 3. 5. 9
eerst so heeft op die voirs. lijfpensien jairlix HER WILLEM VAN COUDENBERGE priester wonende inder stat van BRUESSEL xx s. ouden groten

KATHELINE des voirs. heren Willems suster wonende tot DENREMONDE xx s.

HENRIC VANDER RYVIEREN van AERSCOT xl s.

JAN VANDER RYVIEREN van AERSCOT syn brueder xx s.

BARTHOLOMEUS tSERCLAUS tot BRUESSEL x s.

van welker lijfpensien voirs. geset is ende geordineert te betalen

die SCOUTETE VAN MASELANT xxii cronen ende xxvii gr. vls.

die SCOUTETE VAN PEDELANT xxii cronen ende xxvii gr. vls.

die SCOUTETE VAN KEMPELANT xxii cronen ende xxvii gr. vls.

die SCOUTETE VAN OESTERWYC xxii cronen ende xxvii gr. vls.


hier af rekent die SCOUTETE VANDEN BOSCH voirs. betaelt vanden termine van sunte Geeertrudendage m cccc ende sesse dragende xlv cronen ende xiiii gr. vls. fors

van des scouteten wegen van Maselant xi cronen xiii gr. vls. ende enen halven

van des scouteten wegen van Pedeland xi cronen xiii gr. vls. fors ende enen halven

van des scouteten wegen van Kempelant xi cronen ende xiii gr. vls. fors ende enen halven

van des scouteten wegen van Oesterwyc xi cronen xiii gr. vls. fors ende enen halven

dair af van elken scoutheit voir ontfanc gemaict is gelijc dat voir inden ontfange bliken mach ende maken te samen xxxiiii cronen ende enen halven gr. vlems die welke belopen in vlemsche munten v l. xiii s. iiii d. ob.

Somme by haer zelven v l. xiii s. iiii d. ob. gr.

075. 3. 5. 10 [fol. 83]


somme van al den huutgheven l l. iiii d. poit. gr.

aldus blijft men den voirs. scoutete sculdich xxii l. x s. iii d. ob. poit. gros

ende hij bleef sculdich by den eynde van zijnre voergaende rekening eyndende te Sint Jansmisse m cccc ende zeven li l. xvii s. i d. ob. gr.

reste dat hi sculdich blijft xxix l. vi s. ix d. poit. gr.

075. 3. 5. 11 blanco

075. 3. 5. 12 [fol. 84] blanco


Hier eindigt FICHE 3

075. 4. 1. 1 blanco

075. 4. 1. 2 [fol. 85] blanco

075. 4. 1. 3 blanco

075. 4. 1. 4 [fol. 86] datum van indiening van deze rekening bij het hof is op 2 augustus 1408
REKENINGE HEREN JANS VAN HULDENBERGE SCOUTHEIT VAN sHERTOGENBOSCH van alles dat hij ontfaen ende uutgegeven heeft van der foirfaiten vervallen ende opcomingen den voirs. scouthedom toehorende zynt den xix sten dach van novembris int jair xiiii c ende seven totten xxiiii sten dach in junio int jair xiiii c ende acht na costume des hoefs van CAMERICKE die welke rekeninge gemaict ende gevalueert is in goiden vlemschen gelde te weten enen mottoen voir xiii gr. vlems ende enen halven, enen reyael enen gulden pieter of een vranckrijcs crone voir xl gr., enen rijnschen gulden voir xxxiii gr., enen hollantse gulden voir xxvii gr., enen nuwen gelres gulden voir xviii gr. ende een bosch pont voir xvii gr. – ghedaen te BRUESSEL1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina