Schoutsrekeningen ara brussel



Dovnload 64.16 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte64.16 Kb.
SR.014

SCHOUTSREKENINGEN ARA BRUSSEL

inv.nr. 2790

periode 1390 - 1391


=============================================================
24 februari 1390 - Sint Jan Baptist 1391
=============================================================
014.1.4.1
Titelpagina ARA BRUSSEL REKENKAMERS ROLREKENINGEN 2790
=============================================================
014.1.4.2
Dits die rekeninghe HEREN HEYNRICS VAN DER LECKE SCOUTHEIT VAN DEN BOSSCHE ende sijnre ghesellen aldaer beghinnende op den xxiiii-ten dach in februario int jaer van xc durende tot Sint Jans dach toe Baptiste int jaer van xci drie francken voer iiii gulden den dobbelen voer lxix groten ende de ii oude schilde voer iii gulden gherekent
stempel archives du royaume de belgique
inden iersten tontfaen JANS VAN GHEEMERT ONDERSCOUTHEIT binnen der stat van den Bossche in den tyde vors.

in den iersten WOLFKEN (?) van ghevecht jeghen GHERAERT LOYEN gheyffent iii gulden

item WOUTKEN VAN HINTHEM van enen willekore v gulden

item GHERIT EELKINS van wantalen gheyffent vor den vonnis ii gulden

item HEYNKEN DE KEYSER dat hi siin weteringhe niet gheveecht hadde daer af becoert metten heemrade ii gulden

item KERSTIAEN DE BECKERE van wantalen gheyffent vor den vonnis iiii gulden

item INGBRECHT van mestreckene op HUBEN DEN WOLF gheyffent vor den vonnis i gulden i dordeel

item GHEERT VAN ABRUGGHEN van enen bandune i gulden i dordeel

item ARNT VAN DER BRAKEN van wantalen vor den vonnis gheyffent iii gulden

item ALBERT GRIETEN BOUDENS swagher om dat hi jeghen die tolneer gebroect hadde daer (af) gheyffent metten rincmees­ter/rintmeester ende met Jan daer af vj gulden [of 5 1/3 ?]

item GHEENKEN VAN HEES van enen bandune gheyffent ii gulden

item van JAN VAN PENNE ter lombarden xx aude schilde maken xxx gulden

item GHERIT VAN ABRUGGHEN die jeghen tfonnis sede om dat hi arme was ende niet gheghilden en conde gheyffent iii gulden
Summa lxvj [of 1/3?] gulden xxii placken
=============================================================
014.1.4.3
Ontfaen MODELS VAN DER DONCH [i.p.v. DONCK] scoutheit VAN DER MASEN binnen den tyde vors.
IN OS

item van JAN VAN KUIJC METTEN GOEBELS swagher om dat hi siin lantweer niet ghemaect en hadde dat hi op enen banduin ghe­loeft hadde daer af i holl. gulden

item van JAN HEYMIEN VILTS SOEN des ghelijcs van der lantweren vors. xii lichte placken

item van LIJSBETTEN LOEFS om dat si ARNT GROETSARNTS SOEN gheloeft hadde te betalen op enen ghemiemden/ghemeinden (?) dach op enen banduen tot behoef tsheren des si niet en betael­de ghe­lijc si gheloeft hadde daer af i gulden

item HEYN BAUDEKENS SOEN VAN KESSEL om dat hi een suech ghe­cocht hadde jeghen GHERAERT DEN VERWER sinen brueder die MOLYARTS uyt lande van Herpen was daer af ii gulden

item JAN HERMANS SOEN om dat hi DIEDERIC HERMANS SOEN sinen brueder dede ghedaeghen daer hi mede int recht stont daer af xxx lichte placken

item van JAN VAN KUIJC om dat hi sijn gheweer niet by hem en hadde ghelijc als dat gheboden was van tsheren weeghen xviii placken

item die GHESWOREN VAN OS vans ghemeyns dorps weghen van Os om dat si die Groet Weteringhe niet gheveecht en hadden alsoe goet dat se tseemraets loefde daer af gheyffent om viii gulden ende xxii placken


IN HEES

item van GODEKEN BALIAERT VAN LYT om dat hi int rechte int ghedinghe onscoude yecsh/yetsh (?) van hore twee doet besloten tijt was ende en gheen ede doen en mochte daer ic hem af calengierde int rechte daer af gheyffent om ii holl. gulden


IN BERCHEM

item van LIJSBETTEN BERTEN dochter om dat si int rechte aen­gesproken waert van erftalen daer af gheyffent van den vonnis om i gulden

item van WILHAM ARNTS SOEN VAN HAREN om dat hi PETER LOUWERS SOEN dede hauden in sijne herberghe voer een ghelaech dat ander lude verteert hadden daer af gheyffent om i gulden

item van BOLLEKIN JAN BONARTS SOEN om dat hi sijn messe ghet­rect hadde dat verboden was daer af gheyffent om xxiiii plac­ken

item van GHYBEN DEN SMIT om dat hi met sinen ghelaghe ontgaen was WILHAM ARNTS SOEN VAN HAREN daer af xx placken
==============================================================

014.1.4.4


NYSTELRE

item van HEYNEN HERMANS SOEN om dat hi een onschout niet en dede alst tfonnisse ghewijst hadde daer ic hem voer aen sprac int rechte daer af gheyffent vor den vonnisse om ii ghelder­sche gulden


IN BERLEKIM

item van GHEEN RUTTEN SOEN van eenre benigghher wonden gheyf­fent vor den vonnis om ii gelresche gulden

item van HEYNKEN CLOECKINCH GHIBEN CLOEKINCS SOEN van enen bandune i gulden

item COPKEN KEELBREKER om dat hi gheloeft hadde sijnre maghet ghelt te betalen op enen banduen des hi niet en dede als hi gheloeft had daer af i gulden

item JAN KEELBREKER om dat hi gheloeft hadde op enen banduen tsheren behoef een segghen te seggen des hi niet en dede ghelijc als hi gheloeft had daer af gheyffent om i gulden

item van HEYNEN ABEN SOEN JAN ende ABEKEN sijn brueder om dat sij niet en deden int rechte als tfonnisse ghewijst hadde daer af te samen gheyffent om iii gulden

item van HEYNEN WEYGHERGANCH om dat hi gheloeft had een seggh­en te segghen tot enen banduen des hi niet en dede ghelijc als hi gheloeft hadde daer af xvi placken
ROESMALEN

item van BERNTKEN OTTEN SOEN om dat hi ghedaecht was van lanthueren daer ic hem int recht af aen sprac voer iii marke daer af gheyffent vor den vonnis om i holl. gulden

item van ARNTS VAN ORTHEN om dat hi niet en dede int recht als tfonnis ghewijst hadde daer ic hem int recht op aen sprac daer af vor den vonnis gheyffent om i holl. gulden
============================================================­
IN LITOYEN

item van PETER VAN BRUGGHEN om dat hi gheslaghen hadde enen manne een bennighe wonde gheyffent voer den vonnis om i gulden

item HEYNRIC STETS/SCETS/STECS brueder om dat hi de ghesworen schutters slaen woude i gulden

item die GHESWOREN VAN LITOYEN vans ghemeins dorps weghen dat si die weteringhe niet gheveecht en hadden daer af gheyffent ij gulden


KESSEL

item van HEYNKEN VLEEMINC JACOB sijn broeder om dat si niet en quamen tughen daer se ghevaert van Endoven vore hadde doen besetten iii gulden

item van MAES WOUTERS SONE om dat hi REYNERE CUBKENS (?) SOENS erve gebruict hadde sonder orlof van hem ij gulden

item GHERAERT COLVE/COLNE om dat hi jeghen tfonnis ghesproken hadde ii gulden

item BYETTAWERS (?) SONE om dat hi jeghen tfonnis ghesproken hadde iii gulden

MAREN


item van TEEUS BERNTS om dat hi niet en dede dat tfonnis wijsde i gulden

item JAN GOEDEN SONE om dat sijn sone eens wijfs beesten van der straten jaghede i gulden


ALEM

item LEMMEKEN UTEN WERDE om dat hi sijnder suster gheslaghen hadde i gulden

item LODEKEN CLAUS SONE om dat hi enen man van Driele ghewont hadde i gulden

item DIERIC JUDAS SONE ende LOEF om dat sij niet en deden dat tfonnis ghewijst hadde iii gulden


LYT

item die GHESWOREN VAN LYT vans ghemeins dorps weghen om dat sij haer weteringhe niet gheveecht en hadden daer af gheyffent biden heemrade iiii gulden


Summa lvi gulden v placken
===========================================================­
014.1.4.5
Ontfaen DIRCS LUWEN SCOUTHEIT VAN PEDELANT binnen den tyde vors.
LYEMDE

item LIJSBET EMONS van eenre dore die hare ontwildicht/ont­weldicht was die si weder nam sonder orlof van den here gheyf­fent om vii gulden


VECHEL

item JAN STANSART SONE om dat hi scape ghecoft had die ver­boert waren dies hi messaett hadde gheyffent om vi gulden

item WILHAM WAUTENS van enen wansproke iij gulden
ARLE

item van DIRCKEN ROEFS SONE VAN STRIPE van enen onrechten aenvanc gheyffent xxvi gulden


ZOMEREN

item HEYN MABELEN SONE van enen wansprole iii gulden

item LUYTGART HEINKEN DIDDEN SOENS wijf om dat hi enen rot ende een hoyke ghecoft hadde die ghestolen waren gheyffent xi gulden
==============================================================
014.1.4.6
Summa lvj gulden
Ontfaen JANS VAN DOMMELEN SCOUTHEIT IN KEMPELANT binnen den tyde vors.
LOMMEL

item JAN DIE SCHPER om dat hi om op de schepen ghesproken had ende dat die schepen clagheden gheyffent xl gulden

item DIRIC LOERKEN van ghevecht ii gulden
==============================================================
014.1.4.7
RYTHOVEN

item PETER OLLEMANS SONE van ghevecht iii gulden


EYKE [vgl. Bergeyk]

item JAN ENNEKENS om dat hi die schutters sijn stoc ontlaghede gheyffent te samen tot mijnre ghenedegher vrouwen behoef ende tot BYSSCHOPS VAN LUDIC om xvi gulden in mijnre vrouwen deel viii gulden

item WOUTER COCKOET (?) van dien selven in mijnre vrouwen deel viii gulden

item HEYN LODEKENS van dien selven iii gulden

item EYLKEN GRAUWARTS van dien selven in mijnre vrouwen deel ii gulden

item GHEENKEN JANS WEEVERS SOEN om dat hi een wijf gheslaghen had x gulden

item GRIETE VAN DER HESE om dat si hoer onder pant te groet ende te vele had op vercoft gheyffent om viii gulden
OERLE

item WOUTER VAN DEN DYCKE van enen wansproke gheyffent om i gulden


Summa lxxxiiii gulden
============================================================
014.1.4.8
Ontfaen HEINRICS VAN EEL SCOUTHEIT VAN OESTERWIJC binnen den tyde vors.
OESTERWIJC

item HERMAN LUBBE van woekert ii gulden

item PETER TOYT/COYT om dat hi met quaden terlinghen ghedob­belt had xvi gulden

item CLAUS RAVEN van wokere iiii gulden

item STEVENS STEVENS SONE van enen willekore xv placken

item WOUTKEN NEERINCS dat hi befaemt was om dat hi hout ghes­tolen soude hebben ix gulden

item GHERIT ZEEPKENS van wantalen iii gulden
BEKE

item MOEN DE SMET van erftalen ii gulden

iten WOUTER SCOERKENS van twist ii gulden

item HEYNRIC VAN DEN DYKE van enen willecore

j gulden

item JAN DIE BOC (?) van enen wantale j gulden

item GHEENKEN GOETRIJCS van wantalen int ghedinghe j gulden

item WOUTER SCHELLEKEN om dat hi te Ludeke gheyffent had dat verboden was iiii gulden

item WILLEKEN VAN HESE om dat hi niet en dede dat tfonnis wijsde gheyffent om ij gulden

item VRANCKEN PAPEN van ghevechte ii gulden

item CLAUS DIE GRUTER van enen willekore j gulden
ESCH

item die SCHEPEN VAN ESCH om dat si ghescheyden ghetughen droeghen buten hare dingbanc vi gulden

item HEYNE VAN DER VOERT om dat hi niet en dede dat tfonnis wijsde v gulden
HELVOERT

item JAN PETERS SONE van mes treckene ii gulden

item LAURENS WOUTER CLAES SONE om dat hi jeghen tfonnisse gheseyt had iiii gulden

item HEYN DIE RIDDER om dat hi enen man ghewont had gheyffent ii gulden

item JAN VOET van woekere iiii gulden
DRUENEN

item GHERIT JACOBS SONE van enen willekore viii gulden

item LOYWICH COLVEN SONE van ghevecht ii gulden
MIERD

item HEIN DIE DECKER van ghevecht xx placken

item WIJN MAES van den selven xii placken
Summa lxxxij gulden xix placken
==============================================================
014.1.4.9
Summa van alden ontfaen iii C xxxviiij gulden xlvi placken
==============================================================
014.1.4.10
Ontfaen HEREN HEINRICS VAN DER LECKE SCOUTHEIT VAN DEN BOSSCHE by hem selven
KESSEL

item van ARDEKEN VAN VECHEL om dat hi pande weder ghenomen had die ghepant waren metten rechte sonder recht ende orlof metten here gheyffent om xv gulden


BERCHEM

item BOLLEKEN BONAERTS SONE om dat hi bedraghen/bedroghen (?) was van steeschken daer te Bommele over gherijcht [= gericht] waert gheyffent om x gulden


OESTERWIJC

item PETER BROC van haren dat hi enen wive verghiffenisse soude hebben ghegheven daer hi af befaemt was gheyffent om xv gulden
==============================================================

014.1.4.11

BLADEL

item van enen doetslaghe ART LOYENS ghedaen ende JOHANNES SPAPEN van Mird gheyffent xl gulden


OERLE

item WOUTKEN VAN HERLE om dat hi verdaende beesten aenghevert had ende vercoft sonder orlof van den here daer om hi in den ghevenckenisse gheset waert ende daer ute ghebroken gheyffent xxx gulden


LITHOYEN

item HEIN REINBOUTS SOEN van ghevecht jeghen HEYNEN DEN HOE­SCHEN xv gulden

item HEIN DE HOSCHE van enen onwetende vrebreken jeghen HEINEN REINBOUTS SONE xl gulden
MAREN

item ZEGHER VAN WORDRAGHEN om dat hi op eens wijfs vijnster ghestoten hadde bi nachte gheyffent om xl gulden


SCHINDEL

item JAN ROEFS SONE van enen onrechten aenvanc van ymen gheyf­fent om viii gulden


Summa ii C xiii gulden
Summa van alden ontfaen des scoutheyden ende sijnre ghesillen v C lxj gulden xiii placken
=============================================================
014.1.4.12
Dit eist uytgheven HEREN HEINRICS VAN DER LECKE SCOUTHEIT VAN EN BOSCH binnen den tyde vors.
item inden iersten HERMAN VAN EYL bi beveel mijnre ghenedegher vrouwen C francken maken cxxxvi gulden xii placken

item tot Ravesteijn ghereden bi beveel mijnre ghenadeghen vrouwen op een dachvaert jeghen JAN VAN ALPEN verteert vi gulden

item tot enen heimeleken orber enen vrient ghegheven om verbo­dinghe xxv gulden

item ten bodeloen ghedint in mijnre ghenadegher vrouwen orber viii gulden


item tot Os ghehaudende ligghende viii ghewapent biden schout­heit van der Masen om die strate te hodenen voer mijnre ghena­degher vrouwer smael viande vii weken lanc beghinnende op den viii [sten] dach in apprille verteert lxxviii gulden

item van des DROSSETEN cost des MARCGRAVEN ende HER WILLEMS BOUTEN/BONTEN op den lesten dach in mey by beveel mijnre ghenadegher vrouwen brieven tot Oesterwijc verteert xvj gulden

item ten Bossche op den selven tijt verteert xlv gulden vi labay

item tot Bathenborch gherden des saterdaechs na Paschen by bevele mijnre ghenadegher vrouwen op een dachvaert jeghen HEREN HERMAN VAN GHEMEN verteert vii gulden

item van des schoutheyden wedden van op ten xxiiii [sten] dach in februario tot Sente Jans dach toe Baptiste xlvi gulden xx placken

item des scoutheyden clerc voer sijn cleder vi gulden
===========================================================­

014.1.5.1


Summa iii C lxxiiiij gulden vi placken
Dit es die pencie van Oesterwijc van Sinte Gheertruden daghe binnen den tyde vors.

item inden iersten WILLEM VAN COUDENBERGE x s. gr.

item CATELINE sijn suster x s. gr.

item HEINRIC HEINRICS SONE VAN DER RIVIEREN was xx s. gr.

item JAN sijn broeder x s. gr.

item MARGRETE sijn suster x s.

item WOUTER VAN SPORDONC xii s. vi d.

item HEER DIERIC LAMBERETS SOEN xx s.

item GUEDELT naturleec dochter GHERAMS SERCLAUS v s.

item BERTHOLOMEUS SERTIJS REYNEER VIOLETS SOEN v s.

item KATERINE VAN GORICHEM v s.

item HEINRIC EGGHERVOERT v s.

item WOUTER LOARTS SOEN v s.
Summa van deser pencien vi lb. ii s. vi d. gr. maken xcix peters maken C xlviiij gulden
===========================================================
014.1.5.2
Dit eist uytgheven JANS VAN GHEMERT ONDERSCOUTHEIT binnen den Bosch inden tyde vors.

item BOVELIJN xviii daghe in junio iiii gulden holl.

item GHERIT TAELMAN xvi daghe in junio ii gulden

item AERT STOCKELMAN xii daghe in junio iiii francken

item TIJSKEN VAN DEN BOSCH iii daghe in junio iii francken

item BOEVELIJN iii daghe in mey ii francken

item TIJSKEN VAN DEN BOSCH op den iersten dach van mey ii gulden holl.

014.1.5.3


item HENSELIJN xxiiii daghe in april iii francken

item HENSELIJN xx daghe in merte iij francken

item enen bode ghesint aen den stat van den Bosch xvii daghe in merte enen dobbelen mottoen

item AERT STOCKELMAN xii daghe in merte iii francken

item CLAUSKEN VAN KEENT v daghe in merte iiii francken

item BOERSKEN xxiiii daghe in februario ii francken

item PETERKEN tot LOTTAERTS behoef des ander daechs inmerte iiii holl. gulden

item een bode xix daghe in februario enen dobbelen mottoen

item HENSELIJN vi daghe in junio by beveel mijnre vrouwen brieven viii francken

item BOVELIJN by bevele mijnre vrouwen brieven op den pinxta­vont ii francken

item mijns heren clerc VAN GRONSELT x daghen in junio by bevele mijnre vrouwen brieven viii gulden

item enen bode des woensdaech voer Sinte Jans dach nativitas by bevel mijnre vrouwer brieven ii gulden holl.

item ii daghe in junio doe mijnre vrouwen raet te TEMPEL [Empel ?] was op een dachvaert GHIJSBRECHT VAN DER GRACHT ghesint aenden HERTOGHE VAN GHELRE by beveel HEER WILLANTS BOUTEN/BONTEN tot teerghelt iii gulden

item den hangdief van eenre dievegghen daer over te richten ij gulden

item van der marct tot Sunt Jans messe te hoedene metten scutteren met anders de ghesillen verteert vi gulden
============================================================
014.1.5.4
Summa lxxxvi gulden
Dit eist uytgheven MODELS VAN DER DONC inden tyde vors.

inden iersten om HUBERT VAN GOEBERDINGHEN ende sine ghesellen te volghenen over der Masen tot Maesbommele des sondaechs na Sunte Tyburcius dach verteert metten ghesellen enden den veren van Maesbommele ende van Batheborch weder ende wey te varen ende te commen te samen verteert ix gulden

item enen goeden man van verbodinghe iiii gulden

item des woensdach na Sunt Tyburcius dach om dat mi verboet was dat mijnre vrouwen viande int lant comen souden ghehauden op Zeelant in den lande van Herpen metten dienstluden ende anders die ic ghecrighen coste verteert viii gulden

item op des heylichs sacraments dach metten dienstluden ende met anders goeden luden uter meyerien te Bommele ghereden om m quijt te doen schilden van der gheloeften die ic daer gheloeft tot sheren behoef van Ghelre doen ic HUBERT ende sinen ghesil­len ghevolcht was doen verteert met minen vrienden die met mi waren iii gulden

item enen man uten lande van Ghelre van verbodinghen iiii gulden


item enen man uten lande van Kuke van verbodinghen vi gulden

item drie reisen ghehauden in den lande van Herpen metten scoutheit van den Bosch die aldaer tot Os by my gheleghen om die palen te helpen houden verteert metten scutten van Osse ende van Nystelre v gulden


Summa xxxix gulden
==============================================================
014.1.5.5
Dit eist uytgheven DIRICS LUWEN SCHOUTHEIT IN PEDELANT binnen den tyde vors.
inden iersten ghereden op den goeder vridach mit xv perden by bevele des scoutheit van den Bosch op Zeelant hauden verteert onder dach ende nacht vi gulden

item noch ghereden hauden op Slaepbroec met xvii perden ver­teert vi gulden

item noch ghereden tot Someren want ons GHERIT VAN BERKEL verbode dat onser vrouwen viande van Brabant inden lande wesen souden daer om verteert met xx perden onder enen dach ende enen nacht ix gulden

Summa xxi gulden holl.


Dit eist uytgheven JANS VAN DOMMELEN SCOUTHEIT VAN KEMPELANT inden tyde vors. ....van der lijfpensien
Dit eist uytgheven HENRIC VAN EELE SCOUTHEIT VAN OESTERWIJC inden tyde vors.

iten ghericht over EMMEN DORNKEN die teLudeke hadde gheleghen quellen mijnre ghenadegher vrouwen onderseeten den coken daer af ii gulden

item ..OCH voer horen cost i gulden

item om verbodinghen ghegheven dese vors. EMMEN te crighen vi gulden

item ghericht over CLAUS PIERS ende over sijn wijf den coken iiii gulden

item voer horen cost ij gulden

item voer CLAUS PIERS ende sijns wijf in den vroente i gulden xii placken

item te Ludeke ghedaecht jeghen ghestellren/ghestelken (?) van mijnre vrouwen heerleecheijt weghen iiii gulden

item enen percreerdere ghesint te Ludeke [= een procureur teLuk gezonden] i gulden

item van HEER KAERLS cost ende HEER WILLAMS BOUTEN/BONTEN ghesint tot Hoesden verteert tot Oesterwijc xiii gulden


Summa xxxiiij gulden xii placken

014.1.5.6


Summa van alden uytgheven des HOGHE SCOUTHEIT VAN BOSCH ende sijnre ghesellen vii C iij gulden xviii placken
Summa van alden ontfaen is v C liij gulden xiii placken

rest dat mijn vrouwe schuldich blijft HEREN HEINRIC ende sinen gesellen van desen rekeningen CL gulden v placken

item bleef hem miin vrouwe in sijnreandere rekeninge voir dese schuldich also die rollen (?) houden allen anderen resten van voir niet in gerekent ii M vi C iii florijnen i quarter vij plcken

item noch die HEER HEINRIC betalde HEREN DIRC DEN ROVERdes hi quitancie van Heren Dirc overgegeven heeft ii C holl. gulden

also dat al te samen loept dat miin vrouwe HEREN HEINRIC ende sinen gesellen schuldich blijft allen resten ende .... van voir niet in gerekent ii M ix C liii gulden holl. i quarter vij placken
=============================================================
014.1.5.7
xci

stempel 2790 etiket 2790 en 965


==============================================================
014.1.5.8
idem als 014.1.5.7
==============================================================
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
==============================================================



De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina