Screening op predisponerende factoren voor vasa previa J. C. van ReesDovnload 106.3 Kb.
Pagina1/4
Datum25.07.2016
Grootte106.3 Kb.
  1   2   3   4
Screening op predisponerende factoren voor vasa previa


J.C. van Rees

M.I. Voorwerk-Evers

Vroedvrouwenschool

Maastricht

16 maart 2006


1 Voorwoord

Tijdens een van onze stages hebben wij een geval van vasa previa (VP) meegemaakt. Gelukkig waren daar bij de amniotomie de vliezen net langs de vaten geruptureerd. Ter illustratie presenteren wij een casus die is verkregen middels een interview met een moeder die haar zoon aan VP heeft verloren. Wij hebben deze casus uitgediept en de relevante achtergrondinformatie opgevraagd. Mede door onze eigen ervaring en door een gesprek dat wij hebben gehad met een vertegenwoordigster van de Vasa-previastichting (VPF), zijn wij gaan nadenken over het huidige beleid rondom VP. Het doel van de VPF is om de maatschappij voor te lichten over VP. Daarnaast proberen zij de medische regels en protocollen wereldwijd op dusdanige wijze aan te passen dat fatale uitkomsten als gevolg van VP voorkomen kunnen worden. Maar hoe moet dit beleid er uit komen te zien? Liggen tijd en geld in lijn met de incidentie van VP? Wat kost het om een mensenleven te redden?


Wij denken dat VP in het huidige beleid onderbelicht is. VP is een zeldzame, maar ernstige aandoening. Screening tijdens de 20-wekenecho lijkt niet veel tijd of extra geld te kosten, maar zou wel het sterftecijfer naar beneden kunnen brengen. Zeker als men bedenkt dat tegenwoordig de echo bij 20 weken een aanbeveling is in het verloskundig vademecum en per 1 januari 2006 binnen het basispakket van de verzekeringen valt.
Bij de start van deze scriptie hadden wij beiden een andere verwachting van de uitkomst ervan. Gaandeweg zijn wij er achter gekomen dat dit geen belemmering hoeft te zijn voor een goede samenwerking. Juist door onze verschillende standpunten zijn wij naar elkaar positief kritisch gebleven.
Wij willen graag Bert Zeegers en Josien van der Zee bedanken voor de begeleiding tijdens het schrijven van deze scriptie. Tevens willen wij de Vasa Previa Stichting bedanken voor haar bijdrage.

Jannie van Rees

Menne Voorwerk-Evers

Maastricht, maart 2006


2 Samenvatting


Bij VP liggen foetale vaten onbeschermd voor het ostium internum in de vliezen. Wanneer VP in de zwangerschap ongediagnosticeerd blijft, is er 33-100% kans op perinatale mortaliteit door verbloeding. VP komt bij gemiddeld 1:2500 zwangerschappen voor, wat neerkomt op circa 78 keer per jaar in Nederland. Wij willen benadrukken dat deze kinderen, voorafgaand aan de mogelijke verbloeding, gezond zijn. Door stage-ervaringen en een gesprek met een moeder die haar kind aan VP verloren had, zijn wij gaan nadenken over het huidige beleid rondom VP. Hoewel predisponerende factoren al bij 20 weken amenorroeduur (AD) betrouwbaar echoscopisch vastgesteld kunnen worden, is er geen gestructureerde screening op deze factoren.1,2 Gezien de hoge kans op mortaliteit en morbiditeit en de impact die dat kan hebben op ouders en verloskundige, achten wij dit onderwerp relevant voor de eerstelijns verloskundige zorg. In deze scriptie gaan wij in op de gevolgen van VP als de diagnose te laat gesteld wordt. Ook geven wij adviezen aan de hand van onze literatuurstudie omtrent het meest wenselijke beleid voor screening op VP, het te volgen beleid bij predisponerende factoren en het beleid na de diagnose VP.

Het huidige beleid bij verdenking op VP is een vaginale partus met cardiotocografische (CTG-) bewaking. Als er foetale overlevingskansen zijn, wordt bij foetale nood een sectio caesarea (SC) gedaan.3 Predisponerende factoren voor VP zijn placenta previa in het tweede trimester, bi-lobbige of bijplacenta of velamenteuze navelstrenginsertie (VNI), welke een respectievelijke incidentie hebben van 5, 1.7 en 1%.1,3,4 VP ontstaat uitsluitend in aanwezigheid van predisponerende factoren. Bij de screeningsecho bij 20 weken AD hangt onderzoek van de navelstrenginsertieplaats momenteel nog af van de expertise van de echoscopist.5 De belangrijkste determinanten van perinatale mortaliteit, lage Apgarscore (AS) en de noodzaak tot bloedtransfusie bij VP zijn prenatale diagnose (p<0,001, OR 102,9) en AD bij geboorte (p=0,01, OR 0,77).6 Een transvaginale colordopplerecho in het derde trimester is het meest wenselijk voor het vaststellen van VP.7,10,11,14


Met screening op VP en een tijdige SC zal de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland met minimaal 2% afnemen, omdat hierdoor per jaar minimaal 26 levens gespaard zullen worden. Om dit te bereiken adviseren wij screening op predisponerende factoren bij 20 weken AD en herbeoordeling in het derde trimester op te nemen in het beleid. Nader onderzoek moet worden gedaan naar de termijn waarbij de transvaginale echo en vervolgens de SC gedaan zouden moeten worden. Zeker moet ook worden onderzocht wat een ongedetecteerde VP kost, zodat een gedegen kosten-batenanalyse gemaakt kan worden. Via een prospectief cohortonderzoek kan worden onderzocht of het invoeren van dit beleid ook werkelijk leidt tot een lagere perinatale sterfte en wat de werkelijke incidentie van VP is.
Deze scriptie schrijven wij als examenonderdeel voor het behalen van het diploma van verloskundige aan de Vroedvrouwenschool in Maastricht. Voor de literatuurzoektocht hebben wij Pubmed geraadpleegd, gebruikten wij studieboeken, de sneeuwbalmethode en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Wij hebben de gevonden literatuur onder meer op generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid geanalyseerd. Tot slot hebben wij onze conclusies getrokken.

3 Lijst met afkortingen

AD : amennorroeduur

AS : Apgarscore

CTG : cardiotocografie

GxPx : graviditeit en pariteit

HC : high care

IVF : in vitro fertilisatie

LVR : Landelijke Verloskundige Registratie

MRI : magnetic resonance imaging

NICU : neonatale intensive care unit

NVOG : Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

SC : sectio caesarea

SEO : structureel echoscopisch onderzoek

VNI : velamenteuze navelstrenginsertie

VP : vasa previa

VPF : vasa previa foundation

VWS : Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina