Secretariaat:: Greta van HesDovnload 10.42 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte10.42 Kb.
Secretariaat:: Greta van Hes

G.vanhes@hotmail.com

06-27015823

(afmeldingen graag per mail)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OMF

Zaterdag 6 februari 2016

Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden


De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur; de vergadering vangt aan om 09.30 uur
Agenda:


 1. Opening

 2. Verslag van de vergadering van 7 maart 2015 (bijlage)

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

  1. SAMO

 4. Jaarverslagen 2015 (bijlage)

 5. Financieel verslag 2015 (wordt in de vergadering uitgereikt)

 6. Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit De Nije Bazún Britsum en Pasveerkorpsen.

Voor De Nije Bazún moet een opvolger worden benoemd en verlaat de commissie. Pasveerkorpsen Leeuwarden neemt in 2017 voor de 2e keer zitting in de kascommissie.

 1. Benoeming kascommissie

 2. Informatie Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen

 3. Uitbreiding doelgroep Jeugd & Educatie

 4. Begroting 2016 (stukken worden in de vergadering uitgereikt)

  1. Vaststelling contributie 2016

 5. Gezamenlijke aanvraag Prins Bernhard Cultuurfonds deelnemers WMC

 6. Toelichting stappenplan om te komen tot beleidsplan 2017-2022 OMF door Anne van der Sluis

 7. Stand van zaken, regio’s en besluitvoering Culturele hoofdstad 2018 door Sieger van Wijk

 8. Samenstelling bestuur (bijlage rooster van aftreden)

  1. Gerrit Lieuwes aftredend en niet herkiesbaar

  2. Anne Albada wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid

  3. Johan Meesters wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter

  4. Tussentijd afgetreden: Anja Postma, Iskje Walstra

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen
 1. Verenigingsvoorstellen

Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.

 1. Rondvraag

 2. Afsluiting en overdracht voorzittershamer

Pauze 1. Afscheid voorzitter Durk Dam, aanvang receptie 11.00 uur

Uw aanwezigheid zal op prijs worden gesteld.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina