Sefer tol’dot yeshuaDovnload 222.23 Kb.
Pagina4/7
Datum02.10.2016
Grootte222.23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

GetallensymboliekIn de samenstelling van deze beide lijsten vindt men een getallensymboliek, want de twee geslachtsregisters van Yeshua in de Evangeliën worden beiden beheerst door het heilige getal 7, hetgeen volmaaktheid betekent! Wij moeten echter wel in het oog houden dat elk iets anders beoogt uit te drukken met de wijze van samenstelling: Matityahu noemt 42 generaties (= 3 x 14) tussen Avraham en Yeshua, maar bij Lucas worden 77 generaties (= 11 x 7) opgesomd van Adam tot Yeshua. Bij Matityahu ligt de nadruk daarop, dat Yeshua de Mashiach [Messias] is, want de geschiedenis van het uitverkoren volk Israël loopt immers vanaf Avraham via David uit op Yeshua, Ben Avraham, Ben David! Hij is de vervulling van de beloften die de Eeuwige gedaan had aan zowel Avraham alsook aan David. “Ben David” [de Zoon van David] is een in het Jodendom gebruikelijke aanduiding voor de Mashiach, die wij ook in de B’sora Tova [het Evangelie] herhaaldelijk tegen komen. In het Hebreeuws heeft elke letter ook een cijferwaarde en daarom is het ook beslist geen toeval dat Matityahu in vers 17 van zijn eerste hoofdstuk geschreven heeft: “Al de geslachten dan van Avraham tot David zijn 14 geslachten”, want het getal 14 is de cijferwaarde van de naam David (dvd: d dalet = D = 4, v vav = V = 6, d dalet = D = 4, bij elkaar opgeteld dus 14, want in het Hebreeuws worden de klinkers namlijk niet geschreven). Het zou toeval kunnen zijn dat het getal 14 hier ook de cijferwaarde van de koninklijke naam dvd David vertegenwoordigt, maar aangezien de centrale positie van koning David en de titel van de Mashiach “Ben David” [Zoon van David] lijkt mij dit niet zeer waarschijnlijk! De naam dvd David betekent overigens “geliefde”, en ook dit woord is weer een duidelijke heenwijzing naar Yeshua, want het doet ons denken aan de stem uit de hemel, iets verderop: “Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mt 3:17). Toeval? Toeval bestaat niet! Ook Lucas maakt hiervan melding in vers 22 van zijn tweede hoofdstuk en begint direct hierop volgend het geslachtsregister met de woorden: “En Hij, Yeshua, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een Zoon, naar men meende, van Yosef, de zoon van…enz.” - Het begin van Yeshua’s publieke optreden op ongeveer dertigjarige leeftijd komt op opmerkelijke wijze overeen met dat van David, zoals wij kunnen lezen: “Dertig jaar was David oud, toen hij koning werd...” (b lavm> Sh’mu’el bet [2 Samuël] 5:4). Het Hebreeuwse woord voor “gezalfde” is “Mashiach” en daarom correspondeert David’s zalving tot koning met Yeshua’s zalving met Ruach haQodesh [de Heilige Geest]. Zo is David zowel in zijn zalving tot koning als in de leeftijd van zijn optreden als zodaning een voorafschaduwing van Yeshua haMashiach! Maar ook Yosef, die onderkoning werd in Egypte, begon op dezelfde leeftijd in het openbaar op te treden: “Yosef was dertig jaar oud, toen hij voor Farao, de koning van Egypte, stond.” (ty>arb B’reshit [Genesis] 41:46). Maar Yeshua is niet alleen onze Koning, maar ook onze Hogepriester en daarom is het ook geen toeval dat men ook priester werd op de leeftijd van 30 jaar: “En de Eeuwige sprak tot Moshe en Aharon: Neem het aantal op van de Kehatieten onder de Levieten, naar hun geslachten en families, van dertig jaar oud en daarboven tot vijftig jaar oud, ieder, die dienstplichtig is om werk te verrichten in de tent der samenkomst.” (rbdmb Bamidbar [Numeri] 4:1-3). Terwijl Matityahu door de systematische opbouw van zijn geslachtsregister duidelijk wil maken dat Yeshua werkelijk de koninklijke Mashiach [Messias] is, de langverwachte telg uit het huis van David, ligt bij Lucas de nadruk daarop, dat Yeshua de tweede Adam is, die komt herstellen wat de eerste Adam teweeg gebracht heeft, zoals ook Sha’ul [Paulus] in Romeinen 5:12-15 heeft geschreven: “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan omdat allen gezondigd hebben; want reeds vóór de Tora [wet] was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen Tora [wet] is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Moshe [Mozes], ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de Komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die éne zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade G’ds en de gave, bestaande in de genade van de éne mens, Yeshua haMashiach, voor zeer velen overvloedig geworden.” Lucas plaatst Yeshua in het centrum van de wereldgeschiedenis, die met Adam begint. Daarom geeft hij 77 namen in zijn geslachtsregister, d.w.z. 11 x 7. Een periode van zeven geslachten vormde in het Joodse denken één wereldweek en in deze tijdrekening ging men uit van twaalf wereldweken. Yeshua staat zo gezien dus aan het einde van de elfde wereldweek en dat betekent, dat met Hem een nieuw tijdperk begint! De laatste wereldweek, de tijd van het heil, is met de komst van de Heiland aangebroken! In de oude Joodse literatuur komt op verschillende plaatsen het verschijnsel voor dat men zowel de wereldgeschiedenis vanaf Adam alsook de geschiedenis van Israël vanaf Avraham indeelt in weken, waarbij dan, zoals ik hierboven reeds heb vermeld, één week staat voor zeven opeenvolgende generaties. Matityahu laat op deze manier uitkomen dat Yeshua na drie keer twee weken, dat is dus na drie keer veertien geslachten, de zevende week inluidt. Dat wil zeggen dat met de komst van Yeshua de TeNaCH [het z.g. Oude Testament] zijn hoogtepunt en vervulling heeft bereikt. Dat dit bij het opstellen van het geslachtsregister voorop stond, is ook op te maken uit het feit dat Matityahu [Matthéüs] tussen Yoram [Joram] en Uziyahu [Uzzia] zomaar drie geslachten overslaat, namelijk: Achaz’yahu [Achazja], Yoash [Joas] en Amatz’yahu [Amasja] (zie a ,ymyh yrbd Divrei haYamim alef [1 Kronieken 3:11-12) en tussen Yoshiyahu [Josia] en Y’chon’yahu [Jechonja] nog één: Y’hoyaqim [Jojakim] (a ,ymyh yrbd Divrei haYamim alef [1 Kronieken 3:15-16).1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina