Sefer tol’dot yeshuaDovnload 222.23 Kb.
Pagina6/7
Datum02.10.2016
Grootte222.23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Veertien geslachten

Het geslachtsregister van Matityahu wil een schematische samenvatting geven van de geschiedenis van Israël. Bovendien maakte een schematische weergave het memoriseren makkelijker en mede om deze reden verdeelde hij de geslachtslijst van Avraham tot Yeshua in drie gedeelten van elk veertien geslachten. Deze indeling kan wel als geheugensteuntje hebben gediend, maar wanneer men de namen telt, komt men in totaal op 41 en niet op 42 namen. Een mogelijke verklaring van de wijze waarop Matityahu de namen geteld kan hebben, is de volgende: Hij heeft twee cesuren in deze tijdsspanne aangebracht. Het is duidelijk dat het getal 14, hetgeen (zoals ik reeds eerder heb vermeld de getalswaarde van de naam David is), de structuur van dit geslachtsregister bepaalt. In vers 17 wordt dit trouwens uitdrukkelijk gezegd! Van Avraham tot David telt hij veertien geslachten. Vervolgens is David de eerste van de volgende veertien namen, die met de Galut [ballingschap] eindigen. Ten slotte begint de derde reeks van veertien namen met Y’chon’yahu en eindigt met Yeshua. Merk op dat Matityahu de naam David als de laatste van de eerste veertien namen noemt en hem vervolgens als de eerste van de volgende veertien herhaalt. Daarna herhaalt hij de uitdrukking „Babylonische ballingschap", die hij met Y’chon’yahu en diens zonen in verband brengt. Het lijkt er nu op, dat hij evenals David twee keer wordt genoemd, maar Matityahu laat Y’chon’yahu niet twee keer horen. Het geheim hiervan zit in het twee keer opnoemen van de ballingschap. Dit doet ons ook denken aan ty>arb B’reshit [Genesis] 5:1-32, waar tien geslachten worden genoemd van Adam tot Noach en daarna in 9:28-29 en 11:10-26 wederom tien geslachten van Noach tot Terach. Zoals Noach de laatste van de vaderen is voor de zondvloed en de eerste van de vaderen is na de vloed, zo is Y’chon’yahu de laatste van de zonen van David voor de ballingschap en de eerste van de zonen van David na de ballingschap. Waarschijnlijk wilde Matityahu met dit schema uitdrukken, dat deze drie perioden uit de geschiedenis van Israël van gelijke betekenis zijn. De eerste periode vertoont een opgaande lijn van Avraham naar het koningschap van David, de tweede een neergaande lijn van David naar de ballingschap en de derde de weg terug naar het koningschap van Yeshua. De 42 geslachten doen ons ook denken aan de Grote Verdrukking, welke volgens de profeet Daniël 42 maanden zal duren alsook aan dezelfde 42 maanden, die de Vrouw uit ]vyzx Chizayon [Openbaring] 12, die een beeld is van de Gemeente, in een veilige schuilplaats zal doorbrengen, als de antichrist zal heersen. Na deze 42 maanden zal de Mashiach terug komen en het duizendjarig vrederijk beginnen, want het getal 42 is de getalswaarde van hvla Eloha [G’d]!Zevenenzeventig geslachten

Ook het geslachtsregister van Lucas wordt beheerst door het heilige getal 7, het getal van de volmaaktheid, want er komen 77 namen in voor. Vanaf Yeshua wordt de lijn teruggetrokken tot Adam. Wij krijgen de indruk dat het op zo een wijze gebeurt, dat er telkens op de 7e plaats een kennelijk belangrijke naam staat. De elf namen zijn: Yosef (niet de vader van Miryam), Matityahu (niet de evangelist), Sh’al’ti’el (niet dezelfde als die in het andere geslachtsregister), Yeshua (niet de Mashiach), Yosef, David, Ram, Avraham, Shalach, Chanoch [Henoch] en Adam. Vanaf Adam gerekend staat Yeshua op de 77ste plaats. Dit getal brengt de volmaaktheid in haar meest omvattende vorm tot uitdrukking: 11 x 7!!! Opvallend is overigens, dat 77 tevens de getalswaarde is van de beginletters van de volgende woorden in het Griekse alfabet: Iesous CHristos, THeou HUios, Soter [Jezus Christus, Zoon van G’d, Verlosser], die samen het Griekse woord ICHTHUS [vis] vormen: ( = I = 9 + = CH = 22 + = T = 8 + = U = 20 + = S = 18, bij elkaar opgeteld: 77). De vis was, zoals bekend, het oude symbool van de eerste Messiasbelijdende gelovigen.Conclusie

Het is zoals Sha’ul [Paulus] schreef: “Elk van G’d ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens G’ds volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” In de Statenvertaling staat het zelfs nog een stuk duidelijker: “Al de Schrift is van G’d ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is opdat de mens G’ds volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.” (2 Timóteüs 3:16-17). Daarom kan men zich dan ook echt volledig op de zowel in TeNaCH [het Oude Testament] alsook in B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] opgetekende geslachtsregisters verlaten. Ze verschaften niet alleen destijds, toen ze werden samengesteld, uiterst belangrijke gegevens, maar wij kunnen er ook nog vandaag waardevolle informatie uit putten. Dank zij deze nauwkeurige genealogische gegevens hebben wij de volle zekerheid dat Yeshua inderdaad de Mashiach van Israël is: Ben David, Ben Avraham, Ben haAdam, Ben Elohim – de Zoon van David, de Zoon van Avraham, de Zoon des mensen, de Zoon van G’d!


Werner Stauder

Bijlage A:

Geslachtsregister van Yeshua

via de lijn van Yosef [Jozef] volgens Matityahu [ Matteüs]:
Rut 4:18-22


Divrei haYamim alef [1 Kronieken]

2:1-15, 3:5-19

Matityahu [Matthéüs]

1:1-17


Spelling

NBG-vertaling

Spelling

Statenvertaling


tyrbi


Avraham

Avraham

Abraham

Abraham

,hrba

Yitz’chaq

Yitz’chaq

Isaak

Izaäk

qxjy

Ya’aqov

Ya’aqov

Jakob

Jakob

bqiy

Yehuda

Yehuda

Juda

Judas

hdhy

Peretz

Peretz

Peres

Fares

/rp

Chetz’ron

Chetz’ron

Chesron

Esrom

]vrjx

Ram

Ram

Aram

Aram

,r

Aminadav

Aminadav

Amminadab

Aminadab

bdnymi

Nach’shon

Nach’shon

Nachson

Nahasson

]v>xn

Salma (Salmon)

Salmon

Salmon

Salmon

]vml>

Boaz

Boaz

Boaz

Boöz

zib

Oved

Oved

Obed

Obed

dbvi

Yishai

Yishai

Isai

Jesse

y>y

David

David

David

David

dvd

Sh’lomo

Sh’lomo

Salomo

Salomon

hml>

Rechav’am

Rechav’am

Rechabeam

Roboam

,ibxr

Aviya

Aviya

Abia

Abia

hyba

Asa

Asa

Asa

Asa

aca

Y’hoshafat

Y’hoshafat

Josafat

Josafat

up>vhy

Yoram

Yoram

Joram

Joram

,rvy

Achaz’yahu
Achazja

Ahazia

vhyzxa

Yoash
Joas

Joas

>avy

Amatz’yahu
Amasja

Amazia

vhyjma

Azar’ya

Uziyahu

Uzzia (Azarja)

Ozias (Azaria)

(hyrzi) vhyzi

Yotam

Yotam

Jotam

Joatham

,tvy

Achaz

Achaz

Achaz

Achaz

zxa

Chiz’qiyahu

Chiz’qiyahu

Hizkia

Ezekiaz

vhyqzx

M’nashe

M’nashe

Manasse

Manasse

h>nm

Amon

Amon

Amon

Amon

]vma

Yoshiyahu

Yoshiyahu

Josia

Josias

vhy>ay

Y’hoyaqim
Jojakim

Jojakim

,yqyvhy

Y’chon’ya

Y’chon’yahu

Jechonja

Jechonias

vhynky

Sh’al’ti’el

Sh’al’ti’el

Sealtiël

Salathiël

laytla>

Z’rubavel

(zoon van P’daya, pleegzoon van Sh’al’ti’el)Z’rubavel

(zoon van P’daya, pleegzoon van Sh’al’ti’el)Zerubbabel

(zoon van Pedaja, pleegzoon van Sealtiël)Zorobabel

(zoon van Pedaja, pleegzoon van Salathiël)lbbrz
Avihud

Abihud

Abiud

dvhyba
El’yaqim

Eljakim

Eljakim

,yqyla
Azur

Azor

Azor

rvza
Tzadoq

Sadok

Sadok

qvdj
Yachin

Achim

Achim

]yky
Elihud

Eliud

Eliud

dvhyla
El’azar

Eleazar

Eleazar

rzila
Matan

Mattan

Matthan

]tm
Ya’aqov

Jakob

Jakob

bqiy
Yosef

(pleegvader van Yeshua)Jozef

(pleegvader van Jezus)Jozef

(pleegvader van Jezus)[cvy
Yeshua

(pleegzoon van Yosef)Jezus

(pleegzoon van Jozef)Jezus

(pleegzoon van Jozef)iv>y


Voetnoot:

Yosef [Jozef], de echtgenoot van Miryam [Maria], was niet de vader, maar slechts de pleegvader van Yeshua [Jezus], zoals ook Sh’alti’el [Sealtiël] niet de vleselijke vader van Z’rubavel [Zerubabel] was, maar zijn pleegvader, want Z’rubavel [Zerubabel] was volgens Div’rei haYamim alef [1 Kronieken] 3:19 de zoon van P’daya [Pedaja]. Evenals Z’rubavel [Zerubabel] werd Yeshua dus in de Joodse geslachtsregisters erkend als de wettelijke zoon en erfgenaam van Zijn pleegvader en derhalve is de inleidende eerste zin van de B’sora Tova [Evangelie] volgens Matityahu [Matthéüs] niet misleidend, maar wel degelijk legitiem!


1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina