Sent: vrijdag 16 januari 2009 17: 39Dovnload 149.68 Kb.
Pagina1/5
Datum26.07.2016
Grootte149.68 Kb.
  1   2   3   4   5
From: Wim Cöp [mailto:cop00016@planet.nl]
Sent: vrijdag 16 januari 2009 17:39
To: Hans van Mierlo
Subject: Re: kwartierstaat
Hans,

Om te voorkomen dat je in het weekend zonder werk zit, volgt hier wat Broekhoven informatie. Dit is het verhaal zoals nagenoeg is gepubliceerd in de brabantse leeuw (nummers 2,3,4 van 2008. Je zult zien dat ik stop bij Walter Bac van Baescot, omdat ik nog geen harde bewijzen ken voor de eerdere generaties. De rest van je mail ga ik zeker bekijken, en dan kom ik wel terug op andere zaken. Er zitten zeernuttige dingen bij. Wat betreft betreft van de Grindt heb ik in ieder geval nog de generatie met Peter Janssen van de Grindt en Jan Aertsen van de Grindt.

Gegroet,

Wim
Bijlage bij email 16-1-2009Het geslacht Broechoven en het ”huis Broechoven”

Afstammingsreeks Wouter Bac van Baescot naar de Van Broekhoven-tak in Udenhout e.o.

Versie vanaf 9 september 2008
Door: Wim Cöp, Ruitersweg 4a, 5406 NE Uden
Het onderhavige artikel is deels een synopsis van een aantal oudere publicaties over het geslacht en het huis Broechoven. Daarnaast bevat het aanvullende informatie en geeft het de aansluiting van de Udenhoutse tak van het geslacht Broechoven naar de bewoners van het gelijknamige goed in Tilburg. Hierbij is uitgebreid geciteerd uit de geraadpleegde bronnen, om een goede beoordeling van de bewijsvoering mogelijk te maken. Een interessant citaat aangaande Broekhoven betreft een beschrijving van Loon op Zand uit 177067: “Voor ’t overige is het lang geleeden dat de Graaven van Broechoven, Burggraven van Aloft het Dorp en het Kasteel in bezittinge hadden.”

Naast de archiefinfo ( met name Schepenbankarchief van Tilburg, Oisterwijk en Loon op Zand, en de Bossche Protocollen) werden voor het verkrijgen van informatie over de familie Van Broechoven als basis de artikelen gebruikt van Van Son uit 1935 en 19361, 2. Wat betreft de periode van het huis Broekhoven na 1520 is gebruik gemaakt van: Geschichte der Familie Merode door Richardson3 en twee artikelen van Becx uit 19684: Johan Gerardi en het “Huis van Broekhoven” te Tilburg. Bij de opstelling van de stamreeks vormden het leen van “24 buenderen” in het “clappend scoor ” te Udenhout en het goed “Broechoven” de kern voor de bewijsvoering van de stamreeks. Een lange stamreeks van Jan van Broekhoven, zoon van Walter Bac van Baescot - hier slechts beperkt opgenomen - is te vinden bij Van den Bergh69. Voor de stamreeks van een eventuele derde zoon van Walter Bac van Baescot: Gerardus van Broekhoven wordt verwezen naar Van Son (1946)5 en Edelbroek68.


I. Walterus Bac van Baescot, de eerste in deze stamreeks, zal omstreeks 1250 zijn geboren. Zijn vrouw en ook zijn ouders zijn niet met zekerheid bekend. Van Son5 gaat er van uit dat een Jan Bac de waarschijnlijke vader is. De waarschijnlijkheid van de relatie tussen de hier beschreven familie en de familie Back is vergroot, doordat bewezen kon worden dat Aert Janszoon van Broechoven die in 1525 als schepen van Breda zegelde met een zegel dat veel gelijkenis vertoont met dat van de Tilburgse familie Back, een rechtstreekse afstammeling is van Walter Bac van Baescot6,80.

Wouter Bac van Baarschot was – afgaand op de toevoeging achter zijn naam - gegoed te Baescot (Baarschot bij Diessen) of daar woonachtig. Zoals beschreven in oorkonde 419 van de abdij Tongerloo, droeg hij op 27 december 1309 de "antiqua bona de Broechoven" onder Tilburg over aan zijn zoon Wilhelmus van Broechoven7. De goederen bestonden uit:

Bonorum de Broechoven, hoc est terre continentis semen septem modiorum silignis, mansio de Broechoven et septem bonnariorum pratorum…(Dus : zaailand van 7 mud rogge, het huis Broechoven – hier zullen ook de daar bij horende 3 hoeven en overige gronden toe gerekend moeten worden -, en 7 bunder weiland).

Kinderen: 1. Wilhelmus van Broechoven, volgt onder II.

 2. Jan (Johannes) van Broechoven, volgt onder IIbis.


II: Wilhelmus van Broechoven werd omstreeks 1280 geboren en is overleden tussen 1342 en 135070. Hij trouwde met Heijlwich. Zij overleed tussen 1380 en 1386.

Als weduwe bezat Heijlwigis het “oude goed te Broechoven” , de “bona dicta te Boechoven” (waarvan in 1371 een deel werd verkocht), goederen te Schijndel, twee hoeven geheten “die goeide te scoet te Zonderwijc” (Velthoven) en een huis te ’s Hertogenbosch. Op 6 juli 1350 verkocht zij samen met haar 2 zonen 1/12 van de tienden van Tilburg aan Hubertus Bac van Westilborch (M.A. Erens: De oorkonden der Abdij Tongerlo. 4 Dln. 1948 / 1958. Uitg: St Norbertus-drukkerij Tongerlo.: Oorkonde 956.) …Domicella Heylewigis, relicta Wilhelmi quondam dicti de Broechoven, …. Woltherus dictus Bac et Henricus, fratres, filii domicelle Heylewigis et quondam Wilhelmi predictorum… duodecimam partem…totius antique decime consistentis in Westilborch… vendiderunt Huberto Bac de Westilborch…De boedel van Heylwich en Wilhemus werd op 24 maart 1390 door Heijlwichs kleinkinderen gedeeld (SAH, sH, R 1176, f 100, 1390. ) (vlg transsciptie – door de auteur dezes vertaald vanuit het latijn - van Van Son (1935)): …Wilhelmus en Henricus broers, kinderen van wijlen Walter Bac van Broechoven; Albertus van Kessel als man van Katharina; Walterus van Oerle als man van Luijtgardis; dochters van genoemde wijlen Walter Bac ter eenre, en Wilhelmus zoon van wijlen Henricus van Broechoven en Gerardus van Zidewynden als man van Heylwich dochter van genoemde wijlen Henrcus van Broechoven ter andere zijde, van de nagelaten goederen van wijlen Heylwich van Broechoven, eertijds moeder van genoemde Walter Bac en Henricus van Broechoven.Aan Wilhelmus en Henricus broers, Albertus en Walter (de eerste groep) worden daarbij toebedeeld o.a. de goederen te Schijndel, “Dat aude Goet te Broechoven” in de parochie van Tilburg, zooals Geenkinus Pauwels Wittensoon tegenwoordig als pachter bebouwt, en de helft van een akker te Tilburg ter plaatse geheten Broechoven.

Aan Wilhelmus zoon van wijlen Henricus de Broechoven worden toebedeeld twee hoeven genoemd “Die goide te Sooet” in de parochie van Zonderwije (Velthoven), een weide te Tilburg en een visvijver genoemd “Eselvenne”.

Gerardus van Zidewynden krijgt de goederen genoemd te Broechoven in Tilburg, die Johannes eertijds genoemd die Leeuwe vroeger als pachter naar gewoonte bezat, uit welke goederen een deel was verkocht door Henricus van Broechoven aan Johannes Corstiaens, alsmede de helft van een akker te Tilburg ter plaatse genoemd Broechoven….
Kinderen van Wilhelmus en Heilwich waren:

 1. Wouter Bac van Broekhoven, volgt onder III.

 2. Henricus Bac van Broechoven, overl ca 1381. Hij had in ieder geval 2 kinderen: Willem die trouwde met Elisabeth Henricus van Kessel, en Heijlwiçh, die in eerste echt trouwde met Ghiselbertus van den Heuvel, en in tweede echt met Gerardus van Zidewynden.

Henricus woonde en was gegoed te Tilburg in Broechoven, waar hij in 1371 verschillende goederen, gelegen op Broechoven naast Domicelle Heylwich van Broechoven, mater dicti Henrici verkocht: o.a. huis, hof en stukken land. Hij bezat ook twee watermolens en een windmolen in Gestel bij Oisterwijk (H.J.A. van Son: De Ned. Leeuw, Jrg. 53, 1-11 en 65-80, 1935). Immers op 25 juni 1394 verklaren de schepenen van 's-Hertogenbosch dat Petrus van den Steenwege, man van Elsken … heeft opgedragen aan Reyner, zoon van wijlen Johannes Nellekens, een erfpacht van twee mudden rogge, gaande uit de windmolen en de twee watermolens van Henricus de Broechoven, zoon van Willelmus van Broechoven en Heilwigh, gelegen in de parochie Gestel bij Oesterwyck, welke erfpacht wijlen Jacob van den Wiel, grootvader van Elsken, van Henricus voornoemd had gekocht had. NB. Elsken was een dochter van Lambertus Jansz. Back (Archieven van de tafel van de H.Geest van Oisterwijk 1302-1810: Regestenlijst Cartularium 30.).
IIbis: Joannes van Broechoven bezat een huis met een erf aan de Heuvel te Tilburg. De naam van zijn echtgenote is niet bekend. Bij de nakomelingen van Jan wordt regelmatig de naam Bac gevonden. Van Son (1936) gaat er mede op grond daarvan van uit dat Joannes een zoon van Walter Bac van Baescot is.

Kinderen van Joannes waren: 1. Joannes van Broechoven

 2. Wolterus Bac van Broechoven

Wolterus Bac zoon van wijlen Johannes de Broechoven wordt tussen 1379 en 1407 in een aantal acten genoemd. Hij koopt o.a. een aandeel in een huis en landerijen te Tilburg in Corvel.

Van deze tak is een reeks uitgewerkt door Van Son (1935 en 1936) en in de kwartierstaat van Van de Bergh68: Wouter Bac de Baescot; Jan Walterus de Broechoven, overl voor 1369; Walterus Bac de Broechoven x Kathelijn (Opm: Onder III. staat ook eenWouter Bac van Broechoven, die trouwt met ene Kathelijn! Dat is toevallig! Dat de reeks onder II.: Willem; Wouter Bac trouwt met Katharina Lijsscap; Willem trouwt met Beatijs van Scijnle juist is volgt uit de acte van 24-3-1390 die hierboven is vermeld, en de overdracht van het leen van 24 buenders vanaf Lijsscap naar Willem Wouter Bac van Broechoven); Jan Wouter Jan Bac van Broechoven gehuwd met Katheline Willem Peter Stelaerts; Wouter Bac van Broechoven, gehuwd met Mechteld Jan Wouter Bac Onmaten etc.


III. Wouter Bac van Broekhoven werd omstreeks 1320 geboren en overleed tussen 1350 en 1368. Hij trouwde met: Katharina Lijsscap. Zij was een dochter van Joannes Ghiselberti Lijsscop, en overleed omstreeks 1386.

Katharina werd na de dood van haar broer Ghijsbrecht in 1383 of 1384 beleend met 24 bunder land te Udenhout10. Twee jaar later, in 1386, gaat dit leen reeds over op haar zoon Willem.

Katharina draagt 9 augustus 1386 haar vruchtgebruik in de helft van een stuk land op die Hoeven over aan Ghiselbertus Lysscap junior ten behoeve van haar kinderen Willem, Henric, Katharina en Luytgarde11.

Als kinderen van Wouter en Katharina zijn bekend1,2: 1. Wilhelmus van Broeckhoven, volgt onder IV.

 2. Katharina van Broeckhoven trouwde met Albert van Kessel, zoon van Martinus van Kessel en Mechtildis Alberti van Bucstel. De van Kessels waren gegoed te Maren, Kessel, Alem, Boxtel en Gemonde. Uit het huwelijk van Katharina en Albert van Kessel stamt in ieder geval een dochter Heylwich, die was getrouwd met Johannes Walter Pijnappels.

 3. Henricus van Broeckhoven trouwde met Margareta, dochter van Wilhelmus Backe, die de zoon was van Mathye van de Molengrave. Margareta was gegoed te Vucht, Heeswijk en Berlicum.

 4. Luijtgardis van Broeckhoven trouwde omstreeks 1386 met Walterus Colen van Bucstel.

 5. Joannes Lijsscap van Broechoven ; Johannes is zonder kinderen na te laten overleden voor 9 augustus 1386.


IV. Wilhelmus van Broeckhoven werd geboren omstreeks 1360, en overleed in of kort voor 143066. Hij trouwde met Jonkvrouw Beatrix van Scijnle. Zij was een dochter van Arnoldus Leonii van Scijnle. Zij overleed in ieder geval na 1448.

Wilhelmus was schout van Oisterwijk in 1405 en 1406. Hij bezat goederen te Loon op Zand, Schijndel en Tilburg, waar hij in 1407 ’t goed Broekhoven bewoonde. In 1386 – na de dood van zijn moeder Katherine Lysscop - werd hij beleend met 24 bunder land te Udenhout (BHIC, Leenhof Brabant R 4, Het Spechtboek, f 204, 1374):[Arnt van Broechoven sijn soen]

Willem van Broechoven Bax zoen

Katherine Lysscop sijn zuster

Ghisebrecht Lijsscop hout xxiiij buenre lants in Udenhout i weert tot Vucht met i berghe daer i huys op steet met i visscherien met i beemde ende iiij margelen lants tot Waelwijc ende dit steet in doude boke op 1 Ghisebrecht Lisscop. Oede (die) Lijsscop Ghijsbrechts zuster was heeft dese goede oec ontfaen. Item Hille Lisscops Ghijsbrets zuster was heeft oic hoir gedeilte hier af ontfaen.

Daarnaast krijgt Wilhelmus van Broechoven nog een aatal goederen via de familie van zijn moeder: Ghijselbrecht, natuurlijke zoon van wijlen Ghijselbrecht Lijsscap draagt op aan Willem Wouter Bac van Broechoven , man van Beatrix Aerts van Scijnle, al zijn recht en deel in de allodiale en cijnsgoederen van zijn vader in de parochie Oisterwijk en Loon op Zand (SAH, sH, R 1180, f740, vrijdag na reminiscere (= 2e zondag van de vasten) in 1397.).

Jan natuurlijke zoon van Ghijsbrecht Lijsscap heeft opgedragen aan Willem Wouter Bac van Broechoven zijn deel in alle erven van zijn vader Ghijsbrecht in Udenhout en Loon op Zand (SAH, sH, R 1181, f 109v, 21 november 1398.). Willem belooft wel aan Jan Lijsscap 10 stramproedsche guldens te betalen op st Jans, een verplichting die vervolgens door zijn weduwe wordt overgenomen (Hertogelijk cijnsboek 1448 en 1449 in de cijnskring Oisterwijk:170.).

Van Willem en Beatrix is alleen een zoon bekend: 1. Aernt van Broeckhoven, volgt onder V.


V. Aernt van Broeckhoven werd geboren omstreeks 1410, en overleed waarschijnlijk in of kort voor 1489. Hij trouwde wellicht in of omstreeks 1437 met: Katharina Scilder15,39. Zij was een dochter van Gerrit Willems Scilder en Aleyt Janse van Bladel.

Aernt van Broeckhoven werd op 12 september 1430 geëmancipeerd door zijn moeder Beatrijs, weduwe van Willem van Broekhoven. (F.W. Smulders: De Brabantse Leeuw, Jrg. 11,70-76, 1962.)

Aernt was eigenaar van het goed “Broekhoven” (RAT, Tlb, R 258, f 14-16.), en bezat in 1440 in leen 24 bunder land, geheten het “clappend scoor” in Udenhout . Ook de tekst van het jaargetijde in de kerk van Tilburg voor: Aert van Broechoven en Jonckvrouwe Kathelyn Schilder, zijn moeder Beatrijs, haar zus Luytgart Schilder en hun dochter Luytgart van Broechoven ( RAT, P.C. Boeren: Het oudste liber anniversariorum der kerk van Tilburg, Bossche Bijdragen, XXII, 115-144, 1954), en de leenverheffingsacte van 26 mei 1440 (BHIC, Leenhof van Brabant 9 (rekenkamer 547) 1440 – Denombrementen: 1440 f 154r-155v, 26 mei 1440.), bewijzen in feite de stamreeks. De leenacte luidt: Aernt van Broechoven soen wilen Willems van Broechoven van Tijelborch gehoirsaem ende onderdanich den brieven van bevelen ons genedigh here van Brabant als man (ende) van leene desselffs mijns genedichs here doe cont enen vegelijcken die desen brief sullen sien oft hooren lesen dat ic hebbe ende besitte een leene van vier ende twintich buenderen lands gelegen inde prochie van Oesterwijck ter stede geheiten dat Clappend Scoer in Udenhout beneven die erffenissse Hubrechts Wijten oistwaert ende aen die gemeynte geheiten tZant westwaert ….. Item die voirschreven xxiiij buenre sijn onbecommert vutgenomen viij oude grote diemen onsen gened. heere van Brabant over menich jaer daer vut gegouden heeft Ende welcke leene voirs. ic ontfangen hebbe van wijlen hertogen Janne ende Philips van Brabant saliger gedachten manscap hulde ende eede gedaen gelyc ic nutertijt tselve ontfangen hebbe van onsen genedigen heere van Brabant nae inhouds des leenboecs totten welcken ic mij altoes referer ende overgeve in oirconden der waerheit hebbe ic Aernt van Broechoven voors. mijnen propren segel desen brieve bynnen opgedruct int jaer ons heeren duijsent vier hondert ende viertich opten xxviden dach der maent van meije

Kinderen van Aernt en Katharina, voor zover die kunnen worden afgeleid uit de erfdelingsacte van 10 maart 1506, die verderop volgt (RAT, Tlb, R 258, f 14-16) en het jaargetijdenboek: 1. Jan van Broechoven, volgt onder VI.

 2. Joffr Willemen / Wilhelmine van Broechoven. Zij is zonder wettige nakomelingen overleden vóór 10 maart 1506)

 3. Beatrix van Broechoven, volgt onder VIbis.

 4. Luytgardis van Broechoven, overl vóór 150651.

De erfdeling van de kinderen van Aert van Broechoven en Kathelijn vond plaats voor de schepenen van Tilburg op 10 maart 1506: ..Jan, soone wilen Aerts van Broechoven en Joffr Beatrix wed wilner Geerbrand van Coulsteren, dochter wilner Aert van Broechoven voorschr met haere kijnderen Ysebrand, Adriaena, Beatrice ende Kathelijn en metten tutor hebben erffscheijdinge ende erffdeijlinge gemaect en gedaen…. Hun vanwege de doot van wilen Aert van Broechoven ende joffr Kathelijn hun ouders, en van joffr Willeme hunne suster aengecomen en aenbestorven.. Jan sal erffelijck besitten ..een hove, een huis, hoff met sijne gronden, schur en halff scaapscooij…geleghen in de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten Broechoven…gelegen tusschen joffr Beatrice met haere kijnderen deene sijde ende gemeijne straet….etc. Joffr Beatrice met haere wettige kijnderen sal erffelijck besitten huijs hoff en sijne grondenen met alle toebehoirten, met een hoff en halff die scaapskooij gelijck Aert van Broechoven die besatt… gelegen tussche erff Gerrit Backx deene sijde en tusschen Harshoff en Eijckenhoff.. (RAT, Tlb, R 258, f 14-16)
Van Son5 leidt uit de omschrijving in de bovenstaande acte af dat het huis Broechoven toebedeeld werd aan Jan, en de 3 bij het huis horende hoeven aan Beatrix. Na de dood van Jan van Broechoven kwam het goed via Jans weduwe Johanna van Huekelom bij de zoon van Beatrix – ridder IJsbrand van Coulsteren – terecht.

De stamreeks van Aert van Broechoven, getrouwd met Katharina Schilder, loopt via Jan van Broechoven, getrouwd met Maria van Nispen, en vervolgens naar Aert Jansen van Broechoven, getrouwd met Christina van Driel. Dit volgt uit de procesdocumenten, waarnaar wordt verwezen bij de overdracht van de goederen van het huis Broechoven door Johanna van Huekelom aan ridder IJsbrand van Coulsteren18. Hierop wordt onder VI. nader ingegaan. Tevens biedt het leenregister19 aangaande het leen “clappend scoor”anvullende duidelijkheid bij het opstellen van de stamreeks. Deze leenreeks luidt integraal:Heer Floris van Merode Vaendelheer van Duffel viij october 1614 bij doode heer Willem van Merode zijnen oom ondergeschreven

Willem van Merode tot behoef van hem ende IJsebrant sijnen brueder prima september anno xv c ende lj bij doode wijlen joffrouwen Adriana van Colster haeren moije ondergeschreven.

Joffrouwen Adriana van Colster vi october xv c xxviij bij doode heer IJsebrands van Colster haers brueders

Heer IJsebrant van Colster Ridder iiie mertii anno xv c xxii bij coope gedaen tegen Joost de Gruijtere welcke Joos die goeden nageschreven over hadde gehadt van Arnde ondergeschreven voor scepenen vanden Bossche.

Aernt van Broechoven xije may anno xv c xxij bij doode wijlen Jans van broechoven sijns brueders ondergeschreven

Jan van broechoven xiije Junij anno xv c xvij bij doode wijlen Janne sijns vaders ondergeschreven

Jan van broechoven xi septembris anno xiiij c lxxxix bij doode wijlen arnts van broechoven sijns vader

Arnt van broechoven Willemssoen hout xxiiij buenderen in ackerlant in heijden ende weijden gheleghen in de prochie van oisterwijck ter plaetse gheheijten in udenhout renende mitter eender sijden nevens die ghemeijn strate ende mitter ander sijden neven die erffenisse gheert sanders mitten eenen eijnde aen die ghemeijnen waterlaet ende mitten anderen eijnde aen die ghemeijnte gheheiten tsant.

Met de genoemde Aernt die het leen op 12 mei 1522, en de genoemde Jan die het leen op 13 juni 1517 overnam zijn zeker de 2 oudste zonen van Jan Aertsen van Broekhoven en Maria van Nispen bedoeld. De leenreeks toont ook aan, dat Jan van Broekhoven die in 1517 leenverheffer wordt geen broer is van Beatrix van Broechoven maar een tante-zegger.

De leenverheffingsacte van Jan van Broechoven – gehuwd met Maria van Nispen - dateert overigens pas uit 149525:
VI. Jan Aernt van Broechoven zal omstreeks 1445 zijn geboren, en overleed vóór 5 juni 1517. Hij trouwde in eerste echt omstreeks 1475 met Maria van Nispen. Zij overleed voor of in 1512. Zij was een dochter van Mr Godert van Nispen en Kateline. Jan hertrouwde vervolgens in of kort na 1512 met Johanna van Huekelom.
Dat Jan van Broekhoven twee keer was getrouwd – evenals het overlijden van Maria van Nispen – volgt uit de stukken van het proces tussen Aert Janssen van Broechoven en zijn “stiefmoeder” Johanna van Huekelom. De procesacte18 – geformuleerd tussen juni 1519 en mei 1522 - meldt :.. Arnts van Broechoven … ter eenre ende Jouffrouwe Johanna van Huekelom ter andere zijden hadden van ende aengaende seckere differentien tusschen hen hen geresen aengaende sekere goeden tot tilborch gelegen ende bij wijlen Janne van broechoven achtergelaeten ….. ….ende daer mede die drie vieren deelen vanden voorscreven goeden aen te wijsen die voorscreven Jouffrouwen Johanna als tochteresse ende Anna van Broechoven huerer dochter alst propetaresse hoewel nochtans van wegen de voorscr Jouffrouwen Anna niet en ware die voirscr submissie gedaen geweest, ende dat oick daerenboven die voirscr Jouffrouwe Johanna ende haer voorscr dochter niet en hadden geweest noch en souden worden bevonden gericht te sijne in oft voire soe vele in de voirscreven goeden / overmits

deese redenen ende middelen / die welcke waren eensdeels van die voirscreven arbiteren gededuceert Ende noch naemaels in tijden ende wijlen naerder geduceert souden worden uuijt dien onder dandere dat die voirscr wijlen Jan van broechoven hadde nae die aflevicheijt van wijlen jouffrouwen Katerinen schilders in huerer tijt sijne moeder ende tochteresse van den voirscr goeden ende nae die aflevicheijt van Jouffrouwen Marien van Nispen sijnder uijsvrouwen ende moeder des voirscr supplianten Ende voer ende eer hij metter voirscr jouffrouwen Jehanna hadt thuwelic gesontraheert gehadt / overgegeven ende opgedragen voir die scepenen van tilborch ende van goirle die voirscr goeden van tilborch adriaen buckens

tot behoeff desselfs supplianten met secker expresser gedaen ende vorweerden ….

De acte voor de schepenen van Tilburg en Goirle, waarnaar wordt verwezen is gedateerd 7 februari 1512. Hierin vinden we nogmaals concreet gegevens over de stamreeks, alsmede dat het ook gaat over de goederen die Jan van Broechoven in 1506 waren toebedeeld58:Jan zoone wilner Aerts van broechoven een huijsinge hoevinghe ende erffenisse lant sant heij ende weij beempden houtwas opten voorscr erffenisse staende ende totten voorscr huijsinge hoevinge behoerende in alde grootten lengten ende breijden gelijck dat dat geleghen is inde prochie ende heerlicheijden van tilborch ter plaetsen geheijten broechoven tusschen wien ende waer die geleghen mogen sijn eest in harden in weecke in diepe ende in drooge ende in alde maniere gelijck hom dit aencomen ende verstorven is van wilner Aerden sijn vader voirscr ende Jouffrouwen Katherijn sijnre moeder ende hom in wittige deijllinge tusschen sijn suster te deel ghevallen is als hij soude supporteren Adriaen buckens ad opus Aernden die voorscr Janssoon die Jan vercregen hadde bij Jouffrouwen Maria van nispen om dat vande selven Aernden ierst aen te verden ende te ghebruijcken naede doot van Jan sijn vader voirscr. Et promisit (=en heeft beloofd) dit opdragen overgeven ewelic gestendicht ende vast te houwen met voerwaerden toegedaen dat Jan voorscr deese huijsinge ende erffenisse voirscr sal mogen vercopen off belasten in soo verre hij die van noode heeft aengaende zijn lijve ofte nootdruft bij sijn leven ende andersins

Scepenen datum vii febr (1512)

Uit een eerder huwelijk had Maria van Nispen een zoon Willem Pylyser. Dit volgt o.a. uit een Bredase vestbrief 23. Hierin worden alle wettige kinderen van Maria van Nispen genoemd, met uitzondering van Willem: … Den 5 juni 1517 verschenen voor schepenen van Breda Heer Willem Pijlijser priester en capellaan tot Breda met Jan van Broechoven den jongen wijlen Janssone van Broechoven zijn broeder en verklaarden mede namens Jonffrou Katherina van Broechoven, geprofessijt in het susterhuys te Haren in het graafschap Megen, Heer Godert wijlen Janssone van Broechoven, priester. Aerd van Broechoven, drossaert en rentmeester slants van Meghen en Jan den ouden wijlen Janssone van Broechoven…. Erfchijns, als henluyden aenbestorven zijn van wijlen Jonffrou Maria van Nispen die des voirss. Jans van Broechovens wijf was….:” Willem wordt genoemd in een vestbrief van 1 juni 153521: …heer Godert van Broechoven priesterdaer moeder aff was wijlen joffrou Marie meester godertsdochter van nyspenmet Willemen van broechoven zijnen broeder… ende Aert van broechoven drossart slants van ghele…

Kinderen uit het 1e huwelijk van Jan van Broekhoven:  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina