Sjabloon Mastertestplan > Dit document bevat een template voor het opstellen van hetDovnload 254.82 Kb.
Pagina8/8
Datum18.08.2016
Grootte254.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7.3Kantoorinrichting


<< Beschrijf hier, voor zover al mogelijk, de specifieke eisen die aan de testwerkplekken (kantoorinrichting) worden gesteld. >>


Testsoort

Componenten

Toelichting

<…>

8Beheer


<< Zie TMap® Next, 5.2.10 en 6.2.12. >>

8.1Testprocesbeheer


Het beheer van het testproces valt in drie delen uiteen:

 • Voortgang en de besteding van budget en tijd: het beheer van de planning en het bewaken van de voortgang in termen van tijd, mensen en middelen. Dit is als volgt ingericht: ;

 • Kwaliteitsindicatoren: het beheer van dit testplan en het bewaken van de voortgang in termen van de wijze waarop de geplande activiteiten wel/niet conform testplan worden uitgevoerd. Dit is als volgt ingericht: . Beschrijf hier ook welke kwaliteitsindicatoren en

 • Teststatistieken: het beheer van de cijfers waardoor deze statistieken geven cijfermatig de voortgang van het testproces en kwaliteit van het object, inclusief eventuele trends, inzichtelijk weer. Dit is als volgt ingericht: . Beschrijf hier ook welke teststatistieken.

8.2Infrastructuur beheer


<< Beschrijf hier kort hoe en door wie de testinfrastructuur beheerd wordt:

 • werkwijze werkplek;

 • werkwijze testtool en

 • werkwijze testomgeving.

  Geef aan per deelsysteem (platform, database, software etc.) welke autorisaties nodig zijn gedurende welke periode voor het testteam en wie hier verantwoordelijk voor is.

  Zie TMap® Next 6.4.5. >>

8.3Testproductbeheer


<< Beschrijf hier hoe de testproducten, normen en standaarden van de test, beheerd en bewaakt worden. Beschrijf dit aan de hand van procedures, sjablonen en tools. Denk hierbij aan:

 • Producten als testware en testprojectdocumenten en

 • Externe producten zoals de testbasis en het te testen object. >>

8.4Bevindingenprocedure


Het bevindingenbeheer is ingericht conform de in TMap® Next H12.4 beschreven bevindingenprocedure of de bij de klantorganisatie vigerende bevindingenprocedure. Voor het registreren en onderhouden van bevindingen wordt gebruik gemaakt van .

De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze bevingenprocedure ligt bij de .<< Plaatje TMap® Next p.579. >>

9Testprocesrisico's en maatregelen


In dit hoofdstuk worden de belangrijkste potentiële projectrisico's voor het testtraject van geïnventariseerd. Door te anticiperen op wat mogelijk kan gebeuren kunnen nu reeds maatregelen worden getroffen. De risico's hebben betrekking op het testproces, dan wel betreffen projectrisico's die direct gevolgen kunnen hebben voor het testproject. Het in kaart brengen en bewaken van deze risico’s is ook na het opstellen van dit MTP een continu proces. Bij aanvang van testspecificatie en bij aanvang van testuitvoering van elke testsoort zal deze risicotaxatie echter nogmaals expliciet worden uitgevoerd en worden bijgehouden in een risicolog.
De volgende risico’s voor het testproces zijn onderkend. Zie ook .


Nr

Risico Gebeurtenis

Consequentie

Impact

Kans

Score

Maatregelen

Eigenaar
De testmanager is op deze punten extra alert en bewaakt de te nemen maatregelen.<< De maatregelen die niet binnen de testorganisatie kunnen worden genomen worden in het projectoverleg besproken en toegewezen. Dit wordt vastgelegd in de actielijst en bewaakt tijdens het projectoverleg. Zie TMap® Next, 5.2.11. >>

10Globale begroting & Planning


<< Zie TMap® Next 5.2.5 en 5.2.6>>

10.1Begroting


De begroting in uren ziet er als volgt uit: << neem hier de begroting op uitgesplitst in personele kosten/uren en infrastructurele kosten. >>


Testsoort

Wie

P

B

I

V

U

A

Totalen

Overall

Testmanager

ST

Testcoördinator

Testspecialisten

FAT

Testcoördinator

Eindgebruikers

Testspecialisten

GAT

Testcoördinator

Eindgebruikers

Testspecialisten

Totalen:<< Neem hier bij voorkeur ook een onderbouwing van de begroting op, waarbij ingegaan wordt op bijv. de gehanteerde begrotingstechniek en het uitgangsmateriaal waar de begroting op gebaseerd is, bijv. de begroting van Bouw. Beschrijf hier ook, voor zover mogelijk, per testsoort wat de planning is voor de infrastructuur.

De vulling van de tabel is bij wijze van voorbeeld. Let op! Alle bij de testaanpak genoemde betrokkenen moet hier terugkomen. >>


In de detailtestplannen per testsoort wordt bovenstaande begroting nader uitgesplitst in deelactiviteiten.

10.2Planning


<< De globale planning moet minimaal het volgende omvatten:

 • uit te voeren activiteiten (op faseniveau per testsoort);

 • relaties met en afhankelijkheden van andere activiteiten (binnen of buiten het testproces en tussen de diverse testsoorten);

 • te besteden tijd per testsoort;

 • benodigde en beschikbare resources (organisatie en infrastructuur);

 • benodigde en beschikbare doorlooptijd. >><< De vulling van de tabel is ter indicatie. >>
De uit te voeren activiteiten zijn verwerkt in onderstaand overzicht.


Activiteit

Uitvoerder

Startdatum

Einddatum

Doorlooptijd

Relaties


10.3Mijlpalen


In onderstaande tabel zijn de mijlpalen van het testproces voor benoemd.


Mijlpaalomschrijving

Datum<< Denk hierbij aan de benoemde producten uit §5.5. >>

11Begrippenlijst


PRA

Productrisicoanalyse, het analyseren van het te testen product met als doel dat de testmanager en de verschillende andere belanghebbenden tot een gezamenlijk beeld komen van wat de meer of minder risicovolle kenmerken en delen van het te testen product zijn, zodat de grondigheid van testen hieraan gerelateerd kan worden.

ST

Systeemtest, door de leverancier van de oplossing in een (goed beheersbare) laboratoriumomgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat de ontwikkelde systeem of delen daarvan aan de functionele- en niet-functionele specificaties en het technisch ontwerp voldoen

UT

Unittest, door ontwikkelaar in de ontwikkelomgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat een unit aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet.

OTAP

Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving in een zgn. opvolgende, logische ‘straat’.

Let op: De lijst is ter indicatie en dient op volledigheid gecontroleerd moet worden!Auteur

SC

Versie

1.0

Plaats

Vianen

Kenmerk


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina