Slacht de heilige koeien! Andrew Wommack Slacht de heilige koeien! 2Dovnload 109.83 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte109.83 Kb.
  1   2   3

Slacht de heilige koeien! – Andrew Wommack

Slacht de heilige koeien! - 2

Andrew Wommack
Inleiding

Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen ‘heilige koeien’, verkeerde overtuigingen die in leven worden gehouden, wat het ook mag kosten. In deze serie brengt Andrew Wommack ze allemaal naar het slachthuis.


Dit is een vijfdelige serie gedownload als MP3 prediking van:

http://www.awmi.net/extra/audio/1063. Originele titel: ‘Killing Sacred Cows’
Deel 1: God is goed, God is getrouw

Deel 2: Gespleten persoonlijkheid

Deel 3: Wie is verantwoordelijk?

Deel 4: Gods visie op zonde

Deel 5: Jij hebt de macht
Over de auteur:

Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door zijn onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft.


Deel 2: Gespleten persoonlijkheid

Laten we terugkeren naar Markus 7 waar ik gisteravond mee ben begonnen. Ik wil dit vers snel behandelen en dan gaan we verder. Gisteravond vertelde ik dat ik geloof dat God wil dat ik over de goedheid van God spreek. Dat God een goede God is. Dat God een getrouw God is. Mensen zéggen dat ze dit begrijpen, maar wat zeggen deze verzen? Ik heb er gisteravond veel van gelezen, maar nu gaan we naar Markus 7 vers 12 waar staat: 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’


Ik heb dit vers gisteravond gebruikt om te zeggen dat mensen wel zéggen: ‘God is een goede God, en dat God van hen houdt’, maar dan hebben we al die religieuze leringen en tradities, die hiervan afnemen en ons verblinden en ons weerhouden om deze basiswaarheden écht te begrijpen. Waar ik dus gisteravond over begon te spreken was de verkeerde uitleg en interpretatie van de ‘soevereiniteit van God.’ Ik kan instemmen dat God soeverein is als je de definitie van het woordenboek hanteert. Maar als je de religieuze definitie van soeverein hanteert, dat God alles controleert en beheert en dat God verantwoordelijk is voor alle rotzooi en de vreselijke dingen die in de hele wereld gebeuren, dát is verkeerd. Dat is een traditie en een lering van mensen die de waarheid van het Woord ontkracht. Ik heb dat gisteravond dus nogal krachtig weerlegd. Ik heb waarschijnlijk een hoop mensen boos gemaakt. Maar ik heb waarschijnlijk ook een hoop mensen vrijgemaakt. Amen? En ik denk dat dit een van de ergste leringen is die in het Lichaam van Christus rondgaan.
Laat ik snel enkele vragen beantwoorden en dan ga ik verder naar een ander punt. Want iemand vroeg me vanochtend: ‘Maar hoe zit het dan met ‘tuchtiging?’ Waarbij hij specifiek Hebreeën 12 citeerde waar wordt gesproken dat wij allemaal tuchtiging hebben te ondergaan en als iemand geen tuchtiging ondergaat, ben je een ‘bastaard’ en geen ‘zoon.’ Dat staat in Hebreeën 12.1 Dat zijn nogal krasse woorden en het komt tot de slotsom dat iedereen wordt getuchtigd door God. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Het woord ‘tuchtigen’ betekent gewoon ‘corrigeren’. En God corrigeert ons. Maar het probleem is niet wat het Woord zegt, het is de manier waarop het wordt geïnterpreteerd volgens de tradities van mensen en dan al de extra dingen die eraan toegevoegd worden. Mensen denken dat de manier waarop God ons ‘tuchtigt’ is door middel van ziekte en gebrek, en door middel van moeilijkheden en problemen. Maar dat is niet waar.
De Schrift laat in 2 Timoteüs 3:16 zien: ‘16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.’

Dit zegt dus dat God ons corrigeert en weerlegt door middel van het Woord van God. En je hebt niet een extra manier tot correctie nodig, want hier wordt gezegd dat het de mens Gods volmaakt maakt, volkomen toegerust tot alle goed werk. Gods manier om te corrigeren is door het Woord. Hij zal tot je spreken en je corrigeren. En ik kan je verzekeren dat de Heer soms het Woord zo tot mij gesproken heeft, dat het me echt tot op het bot geraakt heeft! Het heeft me echt gebroken. Ik bedoel, het kan echt een zeer ernstige correctie zijn!


Maar God heeft één manier tot correctie. Maar net zoals een ouder zijn kind niet neerschiet of met kanker slaat of vlak tegen de grond slaat, is er een juiste manier tot correctie en dat is met de roede aan de achterkant, waar extra kussentjes zitten. Dat is een goddelijke manier tot correctie. Je slaat je kind niet met alles en geeft ze er niet overal van langs. Dat is kindermishandeling. God corrigeert ons. Jazeker. De Bijbel onderwijst correctie. Maar het is onjuist om dit zo te interpreteren dat de manier waarop Hij ons corrigeert is door ziekte en gebrek en armoede en al die andere dingen. God corrigeert ons door het Woord.2 Er is werkelijk geen tegenstrijdigheid, er is geen probleem met deze tekst, tenzij je al een vooroordeel hebt, een vooringenomen mening dat ziekte en gebrek Gods manier is om iemand te corrigeren. Maar dat is niet wat het Woord zegt. Dat is níet Gods manier om dingen te doen.
Weet je, er zijn zoveel religieuze tradities. Iemand denkt: ‘Maar hoe zit het dan met Paulus’ doorn in het vlees?’ Ik heb nu geen tijd om over Paulus’ doorn in het vlees te onderwijzen, maar God heeft hem echt niet met de een of andere ziekte getroffen, die zorgde dat hij tranende opgezwollen ogen had. Dat is een religieuze interpretatie die de Schrift heel duidelijk weerlegt. Ik heb een onderwijsserie over ‘Het is Gods wil dat je gezond bent.’ En daarin heb ik een uur besteed aan het bespreken van Paulus’ doorn in het vlees en Trofimus die ziek in Mylete werd achtergelaten en aan Timoteüs die wat wijn moest drinken vanwege zijn maag. Geen van die verzen leert dat God je een ziekte geeft om je wat te leren. Die vragen worden allemaal beantwoord in de serie: ‘Het is Gods wil dat je gezond bent.’3 Dus dat kun je zelf opzoeken.
Laat ik nog wat andere dingen noemen. In het Oude Testament, in Psalm 78 staat: ‘49 Hij liet zijn woede op hen los, toorn, razernij, verschrikking, en zond hun rampen en onheil.’4)

Er zijn ook nog vele andere verzen. Jesaja 45: ‘Ik ben de HEER, er is geen ander 7 die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.’

En er is nog zo’n vers in 1 Samuel 16:14 waar staat dat de Heer ‘een boze geest van de Heer’ zond naar Saul die hem kwelde.5 Sommige mensen gebruiken dit soort verzen om te zeggen: ‘Zie je wel, God doet iets kwaads, God doet al deze slechte dingen.’ Deze gevallen die ik net heb genoemd, kunnen allemaal worden behandeld door het woord ‘slecht’ of ‘onheil’ te bestuderen, het oude woord voor ‘boos’ of ‘boze.’ Als je het woord opzoekt in een woordenboek, is een van de definities ‘slecht.’ Kijk om dat te bewijzen eens in Jeremia 24. Ik lees je dit gedeelte even voor, dit is een goed voorbeeld, uit de King James Version, Jeremia 24. De Heer gaf Jeremia opdracht te kijken wat hij zag, en vanaf vers 2 staat er: 2 In den enen korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn; maar in den anderen korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. 3 En de HEERE zei tot mij: Wat ziet gij, Jeremía? En ik zei: Vijgen; de goede vijgen zijn zeer goed, en de boze zeer boos, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden.
Gaat dit erover dat de vijgen demonisch waren? Het is gewoon een oudnederlands woord dat ‘slecht’ of ‘bedorven’ betekent. Als God zegt: ‘Dit is goed’ maakt dat automatisch al het andere ‘slecht’. Doordat Hij ‘goed’ schiep, definieerde Hij automatisch wat ‘slecht’ is. Toen de Heer een ‘boze’ geest van de Heer zond, was dat geen demonische geest, maar een geest die iets ‘slechts’ bewerkte vanuit het gezichtspunt van Saul bekeken. Het was een straf, een oordeel over hem. En al die voorbeelden zijn niet in tegenspraak met wat ik gisteravond heb gezegd. God stuurt geen demonische dingen. God gebruikt de duivel niet! Het is gewoon een oudnederlands woord dat erover spreekt dat de dingen ‘boos’ waren, slecht, net als deze vijgen. Die waren niet demonisch, alleen maar verrot, slecht.
En in het Oude Verbond heeft God, en dit is het punt dat ik deze ochtend wil gaan behandelen, wel degelijk laten zien dat Hij mensen slaat, mensen treft, mensen oordeelt. Bijvoorbeeld koning Uzzia, hij ging de tempel binnen en offerde een offer aan de Heer. En koningen mochten dat niet doen. En de priester versperde hem de weg en zei: ‘Het komt u niet toe om dit te doen.’ Maar hij volharde, hij was zo onder de indruk van zichzelf dat hij dacht wel verder te kunnen gaan als waar God hem voor gezalfd had en hij betrad een gebied waarvoor hij niet was gezalfd.6

God had zelfs Nadab en Abihu, de zonen van Aäron, geslagen, die een offer brachten. Zij waren priesters, maar deden het verkeerd. En God sloeg hen en er kwam vuur uit het heiligdom dat hen ogenblikkelijk doodde.7 Dus toen Uzzia zich het priesterschap toe-eigende, sloeg God hem met melaatsheid. Miriam, de zus van Mozes, mopperde en klaagde en zei tegen hem: ‘Jij bent niet de enige die van God hoort, God spreekt door ons.’ En zij en haar broer probeerden het leiderschap over de Joden over te nemen. En toen dat gebeurde sloeg God Miriam met melaatsheid.8 En zij bleef dat maar zeven dagen omdat Mozes voorbede deed, maar God sloeg haar.


Er zijn voorbeelden, de Psalm die ik citeerde, Psalm 78:49 dat Hij boden van veel kwaads (in het Engels staat er: boze engelen) naar hen zond. Het spreekt er niet over dat Hij demonen naar hen toe zond. Dit gaat over de engel des doods. Hij zond een goddelijke engel, die alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde. En dat was het laatste breekpunt waarom ze de Joden lieten gaan. God dééd dat soort dingen!

God vernietigde Sodom en Gomorra en doodde vele mensen vanwege de homoseksualiteit. God vernietigde de hele aarde op 8 mensen na door de zondvloed (Genesis 6). Hij stortte de vloed over de hele aarde uit.

Er is een voorval waar Hij een engel 186.000 Syriërs in één nacht sloeg. En ze stierven allemaal.9 En er zijn allerlei gevallen waar God mensen trof en sloeg. En sommige mensen zeggen: ‘Dat spreekt dus alles tegen wat je gisteravond zei, dat God een goede God is.’
Nee, dit is het antwoord, en hier is een ander punt dat ik wil overbrengen. En dat is nog een andere lering die mensen verhindert om te begrijpen dat God een goede God is. Dat is dat ze niet begrijpen dat er een verschil is tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. De meeste mensen vegen dit allemaal op een hoop en denken dat het enige verschil een blanco pagina tussen Maleachi en Matteüs is. En ze denken dat dát het verschil is. Maar ik probeer dingen dus samen te vatten en kort te zeggen. En daarom heb ik dit boek10. Dit boek laat de samenhang zien tussen het Oude en het Nieuwe verbond. Het heeft er de schijn van dat er twee verschillende Goden zijn. Onder het Oude Verbond zie je toorn en wraak. Als mensen iets verkeerds deden, dan sloeg God hen. De toorn van God kwam over ze. God was niet zo genadig.

In het Nieuwe Verbond zie een overweldigende genade! En het lijkt wel óf dat God een gespleten persoonlijkheid heeft, óf dat er twee verschillende Goden zijn. Wil de echte God opstaan? Is het de God van het Oude Testament of de God van het Nieuwe? En het is jammer te moeten constateren dat de meeste Christenen die twee door elkaar halen en er een indruk van God aan overhouden, dat ze gewoon nooit zeker weten of Hij in een goed humeur is, of in een slecht humeur. Zal Hij vandaag genadig zijn? Of zal Hij je vandaag treffen! En daarom komen ze met leerstellingen aanzetten dat God al deze vreselijke dingen veroorzaakt. Schaf dit boek aan, want dit behandelt heel veel details.


Ik wil hier snel enkele dingen aanstippen. Ik ga niet alle verzen behandelen om dit te onderbouwen. Je kunt het boek aanschaffen, je kunt de CD’s en de DVD’s aanschaffen.11 Ik verzeker je dat ik hier schriftuurlijk spreek.

In 2 Koningen 1 is Achazja, een koning, een goddeloze man, in totale rebellie tegen God. Zijn ouders waren Achab en Izebel twee van de meest goddeloze heersers die ooit de natie Israël hebben geregeerd. In ieder geval, hij werd ziek. En in plaats van dat hij een boodschapper tot God om raad zond, zond hij een boodschapper naar Beëlzebub. Hij was een demonenaanbidder. En Elia wist door de Geest van God wat er gaande was. En hij onderschepte de boodschappers en zei hen terug te gaan en tegen Achazja te zeggen dat omdat hij om raad vroeg aan Beëlzebub, de God van Ekron, hij zou sterven. ‘4 Daarom zegt de HEER, zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven.’

En toen Achazja dit te horen kreeg zei hij: ‘Ga die man voor me halen.’ En hij stuurde er een bevelhebber op af met vijftig man.

2 Koningen 1:9 ‘Ze troffen Elia aan op de top van een berg. De bevelhebber zei: Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. 10 Maar Elia antwoordde: Als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw vijftig mannen te verteren. Hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde.’

Het doodde 51 man. En toen Achazja dit hoorde stuurde hij weer een bevelhebber met 50 man. En die kwam en zei: ‘11…Man Gods, zo beveelt de koning: haast u, daal af! 12 Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: Indien ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Gods vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal.'
Hier staat dat het het vuur van God was. Het was niet de duivel of Elia’s menselijke vermogen, het vuur van God daalde af en verteerde nog eens 51 man. In totaal 102 man. Tenslotte werd de derde bevelhebber gezonden. En de derde bevelhebber was een godvrezend mens en hij zei: ‘Ik doe alleen maar wat mij werd opgedragen, dood mij niet.’ Hij zei: ‘Heb genade met mij.’ Hij zei: ‘de vorige twee bevelhebbers en hun vijftig man werden gedood’, en dus zei hij: ‘Heb genade met mij.’ Elia bad dus, God gaf hem opdracht om mee te gaan en Hij zou hem beschermen. Hij sprak met Achazja en hem gebeurde niets.
Laat ik je iets tonen. Sommige mensen zien God zo, dat als je met Hem denkt te kunnen spelen, kan Hij je doden. Laat me je verzekeren, als Jezus in zijn fysieke lichaam aanwezig was geweest, had Hij Elia nooit toegestaan zo te handelen! Het was in die tijd niet verkeerd, want er was toen een andere manier van omgang met mensen, dat ga ik dadelijk verder uitleggen, maar als Jezus aanwezig was geweest, had Hij mensen nooit op die manier behandeld, want dat is geen goede vertegenwoordiging van God. Sommigen van jullie denken nu: ‘Waar haal je dat nu weer vandaan?’

In hoofdstuk 9 van Lukas ging Jezus naar een stad in Samaria. Hij had al eerder in Samaria gepredikt, dat was toen met die Samaritaanse vrouw bij de bron, die Hem had aanvaard. En de hele stad Samaria was wedergeboren. Dat is waarschijnlijk geen juiste uitspraak voor iedereen, maar er staat dat de hele stad uitliep en in Hem geloofde. Heel veel mensen geloofden in Jezus. Maar deze keer, toen Hij door Samaria reisde, stuurde Hij zijn discipelen vooruit om een verblijfplaats voor Hem te regelen. Maar de Samaritanen stonden Hem niet eens toe om de stad binnen te gaan en wilden Hem ook niet laten verblijven. En er wordt speciaal vermeld dat het was omdat Zijn gezicht gericht was om naar Jeruzalem te gaan en zij weigerden Hem in de stad toe te laten.


En toen dit gebeurde zeiden twee van zijn discipelen (Lukas 9:54): ‘Heer, wilt U dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdaalt, en dezen verslindt, gelijk ook Elia gedaan heeft?’ Met andere woorden, ze verwezen naar Elia. Ze verwezen naar het oudtestamentische voorbeeld waar Elia vuur uit de hemel riep en 102 mannen doodde. Ze zeiden: ‘Wilt U dat wij vuur uit de hemel roepen en deze mensen doden?’ - ‘55 Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zei: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. 56 Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.’

Jezus bestrafte hier zijn discipelen omdat ze precies hetzelfde wilden doen wat in 2 Koningen 1 was gedaan. Daarom, als Jezus in Zijn fysieke bediening op aarde was geweest ten tijde van 2 Koningen 1, zou Hij Elia hebben bestraft.


Elia deed niets verkeerds in die tijd, omdat God met de mensen omging met een hardheid en oordeel en hen hun zonden toerekende. Hij hield hen verantwoordelijk voor hun zonden. Maar onder het Nieuwe Verbond hebben we een volkomen andere manier waarop God met ons omgaat. God zal ons nu níet oordelen. Op dit punt heb ik zoveel dingen te zeggen! Het is moeilijk te zeggen. Niet omdat het moeilijk te zeggen is, maar vanwege de manier waarop mensen luisteren. Het komt door de religieuze tradities dat ik hier mensen tegen hun religieuze haren instrijk en ik garandeer je dat mensen boos zullen worden. Maar het is waar.

En omdat mensen dit verschil niet begrijpen, heb je nu mensen die met hun knokige vingertje wijzen en zeggen: ‘wij zijn profeten en wij zullen vuur uit de hemel roepen en de toorn van God zal dit land treffen!’ - ‘9/11 is Gods oordeel over deze natie omdat wij het gebed uit de openbare scholen gebannen hebben.’ En zij bootsen de oudtestamentische profeten na en spreken oordelen uit: ‘En God zal deze natie vernietigen en God oordeelt u.’ Maar dat is gewoon verkeerd. Er is een dramatische verandering in de manier waarop God met mensen omgaat van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond vanwege Jezus.


Voordat Jezus kwam, werden de mensen hun zonden toegerekend. Ik zal je een vers geven uit Romeinen 5 dat dit aantoont: ‘12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, - dat gaat over Adam - en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. 13 Want tot de wet – dat gaat over de tijd van Mozes - was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.’

Nou, dat is een verregaande uitspraak! Vanaf de tijd dat Adam zondigde tot de tijd dat de wet gegeven werd, dat is ongeveer 1600 of bijna 2000 jaar lang. In principe 2000 jaar! De eerste 2000 jaar van het bestaan rekende God de mensen hun zonden niet toe.


Het woord ‘toerekenen’ is een boekhoudbegrip. Het betekent ‘aan je rekening toeschrijven.’ Als je bijvoorbeeld een creditcard gebruikt en daarmee betaalt, geef je hen jouw creditcard waar jouw financiële informatie ingevoegd is, en dat sturen ze naar jouw creditcardmaatschappij. En de creditcardmaatschappij stuurt weer een rekening naar jou. En jij moet die rekening betalen. Jij hebt nog niet betaald als je het op je creditcard koopt. En enige wat je hebt gedaan is dat het aan je toegerekend wordt. Het wordt aan jouw rekening toegevoegd en dan is er een schuld die nog steeds betaald moet worden. En als jij dat niet gelooft, betaal je je creditcardrekening maar eens niet en zeg: ‘Hé, ik heb hen al mijn creditcard gegeven, ik heb er al voor getekend’ en kijk dan maar eens hoe dat afloopt. Ze zullen jou verantwoordelijk houden. Je hebt er nog niet voor betaald. Het enige wat jij deed was het aan je toe laten rekenen.

Dat is waar dit over gaat. Dat vóór de wet kwam, de mensen wel zondigden, maar God rekende het hen niet toe. Hij hield het niet tegen hen. Hij oordeelde de mensen niet naar hun zonden. Dat is een verregaand idee. En nogmaals, ik moedig je aan om dit boek ‘De ware aard van God’ aan te schaffen, want daar ga ik hier veel dieper op in. En dit is een zeer belangrijk punt.


Wij kennen dus een religieuze traditie die zegt dat op het moment dat Adam en Eva zondigden de Heilige God de mens niet langer kon verdragen en hen uit de hof joeg, omdat Hij onze zonden niet kon tolereren. Dit is het beeld dat de mensen hebben van God, dat de Heilige God geen gemeenschap kan hebben met de onheilige mens. Daarom leren ze dat je heilig moet zijn! Je moet allerlei dingen doen voordat God jou kan liefhebben en gemeenschap met je hebben. En als je niet genezen bent, komt dat omdat je niet heilig genoeg bent, etc.
Maar weet je, de waarheid is, dat er helemaal niemand is die de zegen van God verdient. En als jij dat wel gelooft en aanneemt, zul jij nooit van God ontvangen. Niet omdat je eraan twijfelt dat God het vermogen heeft, maar je twijfelt aan Zijn bereidheid om Zijn vermogen voor jou te gebruiken, omdat jij twijfelt of jij het wel verdient. Dat is een oudtestamentische mentaliteit.

Toen de wet eenmaal gegeven was, begon God de mensen hun zonden aan te rekenen en hen te straffen en er was toorn en oordeel en vuur dat uit de hemel viel, en allerlei dingen gebeurden die helemaal niet naar de ware aard van God waren. Als dit de ware aard van God was, zou God mensen vanaf het begin zo hebben behandeld. Maar dat deed hij niet! Hij ging over het algemeen met de mensen om in genade, de eerste 2000 jaar.

Er zijn twee duidelijke uitzonderingen op, toen Hij de aarde met de zondvloed vernietigde en alle mensen op acht na doodde. En Hij vernietigde Sodom en Gomorra vanwege hun homoseksualiteit en doodde honderden, misschien wel duizenden mensen met vuur en zwavel. En mensen zeggen: ‘Nou, dat klinkt bepaald toch als een oordeel?’ Nou, dat was het ook!
Maar als je naar de dingen als geheel kijkt, was het een daad van genade aan het menselijk ras als geheel. Want de zonde is net als een kankergezwel. Ik heb wat archeologische informatie gelezen over Sodom en Gomorra en ik durf niet eens in gemengd gezelschap te vertellen de dingen die ze daar deden en waar ze archeologisch bewijs van hebben. Er was bestialiteit, homoseksualiteit. Dat was daar regel. Echt vreselijke dingen. En het was net als een kankergezwel. Er was zoveel boosaardigheid gaande in Sodom en Gomorra, dat als God daar geen oordeel over had gebracht en niet had ingegrepen om de verspreiding van die zonde en de demonische dingen die daar gaande waren een halt toe te roepen, zou er op aarde geen maagd meer over zijn gebleven om Jezus uit geboren te laten worden!
Het was net een kankergezwel. Als je een gezwel in je lichaam hebt, vind je het afschuwelijk om een ledemaat te amputeren, een vinger of zoiets. Dat is een enorme ingreep. Maar als die infectie zich gaat uitbreiden, en je bent niet in staat het tegen te houden, moeten ze een deel van je lichaam amputeren. Dat is een oordeel over dat deel van het lichaam, maar voor het lichaam als geheel is het in wezen een daad van genade, omdat je probeert daardoor een leven te redden.

Ik geloof dat zoals dit vers in Romeinen 5:15 zegt, dat voor de wet God de mensen hun zonden niet toerekende. Hij gaf hen niet wat ze verdienden!


Dat kun je bewijzen! Abraham was iemand die twee keer over zijn vrouw loog en zei: ‘Oh, ze is mijn zuster, heb seks met haar, doe maar wat je wilt!’ Maar in plaats van dat God hem oordeelde, oordeelde Hij de mensen die hier onschuldig in handelden, omdat Hij een verbond had met Abraham! Abraham trouwde met zijn halfzus, maar volgens Leviticus 1812 moest je, als je een halfzuster trouwde, worden gestenigd! Het is een gruwel in de ogen van God. Als Abraham onder de wet had geleefd, was hij ter dood gebracht.

En vervolgens komen zijn kinderen en Jakob. Zijn kleinzoon trouwde twee zusters terwijl de andere zuster nog in leven was, wat volgens Leviticus 18 een seksuele gruwel is. Als jij twee vrouwen die zussen zijn trouwt, terwijl de ene nog in leven is, is dat een gruwel die met de dood moet worden bestraft.13 En als jij zo iemand niet doodde, dan moest jij ter dood worden gebracht. Krachtig! Maar Jakob deed dat en hij worstelde met een engel van God en overwon! God zegende hem en maakte hem tot Israël en hij werd het hoofd van heel Israël! En dit was een man die in seksuele gruwel leefde. Maar de wet was nog niet gegeven en God rekende het hem niet toe. Hij handelde in genade met mensen.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina