Soete eric secretarisDovnload 261.1 Kb.
Pagina1/2
Datum14.08.2016
Grootte261.1 Kb.
  1   2


SOETE ERIC SECRETARIS

CAPUCIENENSTRAAT 134

8900 IEPER


0476/42 50 90

eric@kwvbv.be

_____________________________________________________________________________________________


 1. DOORLOPEND


Leden- en clubadministratie - overzicht data

Omschrijving

van

tot

Overgang in onderling akkoord

16 mei

31 december


Met ingang van 15 augustus tot en met 15 september 2009 loopt een 2de schrappingsperiode.
De clubs kunnen gedurende deze periode ALLE LEEFTIJDSCATEGORIEËN elektronisch schrappen.
••••••


 1. STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KWVBV vzwUITNODIGING:
De statutaire Algemene vergadering, waartoe alle clubs, aangesloten bij het KWVBV vzw, uitgenodigd zijn, zal doorgaan op : donderdag 25 februari 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van: “ Damier ” te Roeselare.
Dagorde:


 1. Aanmelden + controle van de volmachten. (vanaf 19.30 uur)

Indien u een andere dan uw eigen club vertegenwoordigt, is een geschreven volmacht vereist.


 1. Openingswoord door de voorzitter
 1. Thesaurie

Verslag accountantsbureau jaarrekening 2009

Balans op 31/12/2009

Verlies- en winstrekening 2009


Van zodra deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de Raad van Bestuur, zal de jaarrekening gepubliceerd worden op de website van het KWVBV (Westvolley)
Goedkeuring van de jaarrekening 2009

Begroting 2010


Van zodra deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de Raad van Bestuur, zal de begroting gepubliceerd worden op de website van het KWVBV (Westvolley)

Goedkeuring van de begroting 2010

Kwijting aan de bestuurders
04. Schriftelijke voorstellen: a) uitgaande van de clubs
elk voorstel moet ondertekend zijn door minstens één twintigste van de leden ( = min. 5 secretarissen van diverse clubs)

b) uitgaande van de Raad van Bestuur


aanpassingen van het huishoudelijk reglement (teksten zie bijlage)
05. Interpellaties
06. Vraagstelling
07. Varia
08. Slotwoord door de voorzitter.

Eventuele voorstellen, uitgaande van de werkende leden, moeten aan de provinciale secretaris gestuurd worden voor 11 januari 2010.

Wij vestigen er uw aandacht op dat de afwezigheid op, of het vroegtijdig verlaten van, de Algemene Vergadering bestraft wordt met de voorziene boete.

Namens het KWVBV vzw

Godfried Deloddere Eric Soete

Voorzitter Secretaris

BIJLAGE: AANPASSING
Hoofdstuk I
1. Raad van Bestuur

Oorspronkelijke tekst

° Samenstelling

Het K.W.V.B.V. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur West-Vlaanderen, meer bepaald :
- Voorzitter

- Ondervoorzitter

- Secretaris

- Financieel Bestuurder

- voorzitters van de provinciale commissies, zijnde:
. verantwoordelijke Competitie en Ontmoetingen

. verantwoordelijke Scheidsrechters

. verantwoordelijke Jeugd, Selecties en Techniek

. verantwoordelijke Promotie en Media

. verantwoordelijke Statuten en Reglementen

Gewijzigde tekst

° Samenstelling

Het K.W.V.B.V. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur West-Vlaanderen, meer bepaald :
- Voorzitter

- Ondervoorzitter

- Secretaris

- Financieel Bestuurder

- voorzitters van de provinciale commissies, zijnde:
. verantwoordelijke Competitie en Ontmoetingen

. verantwoordelijke Scheidsrechters

. verantwoordelijke Jeugd, Selecties en Techniek

. verantwoordelijke Promotie en Media

. verantwoordelijke Statuten en Reglementen
Alle leden van de Raad van Bestuur moeten gedomicilieerd zijn in de provincie West-Vlaanderen. Van zodra deze voorwaarden niet meer vervuld zijn, zijn deze leden ontslagnemend.

Hoofdstuk II


5. Competitie en Ontmoetingen
Oorspronkelijke tekst

Hij organiseert de provinciale, regionale en recreatieve kampioenschappen, eindronden, testwedstrijden en waakt over het regelmatig verloop ervan. Na elke competitie deelt hij aan de V.V.B. de ploegen mee die in aanmerking komen voor de eindronden en stuurt tevens de eindrangschikkingen van de jeugd naar het V.V. B.-secretariaat.

Hij organiseert jaarlijks de beker van West-Vlaanderen voor seniores (dames en heren) en voor de jeugd (jongens en meisjes), verder nog de trofee Jozef Vercruysse, de trofee Jean Pierre Dehaene en het veteranentornooi Julien Deblaere, en eventueel de supercup.

Hij stelt in samenspraak met de verantwoordelijke Statuten en Reglementen het competitiereglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur West-Vlaanderen. Hij zorgt voor het reglement van de beker van West-Vlaanderen (seniores en jeugd), de supercup, de trofee Jozef Vercruysse, de trofee Jean Pierre Dehaene en de trofee Julien Deblaere.


Gewijzigde tekst

Hij organiseert de provinciale, regionale en recreatieve kampioenschappen, eindronden, testwedstrijden en waakt over het regelmatig verloop ervan. Na elke competitie deelt hij aan de V.V.B. de ploegen mee die in aanmerking komen voor de eindronden en stuurt tevens de eindrangschikkingen van de jeugd naar het V.V. B.-secretariaat.Hij is verantwoordelijk en organiseert de manifestaties zoals vermeld in hoofdstuk V

De competitie- en Ontmoetingscommissie punt 3 Organisaties.
Hij stelt in samenspraak met de verantwoordelijke Statuten en Reglementen het competitiere-glement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur West-Vlaanderen. Hij zorgt eveneens voor de reglementen van de overige organisaties.

VAN RIET JOHAN COMPETITIELEIDER VLASBLOEMSTRAAT 9

8211 AARTRIJKE
050/20 08 69

johan_van_riet@skynet.be

_____________________________________________________________________________________________

 1. AANBESTEDING


Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van jeugdeindronden,supercupjeugd en kampioenenviering jeugd KWVBV op zaterdag 8 of zondag 9 mei 2010.
Aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het tornooi start normaal van 9.00 uur laatste wedstijden vangen te laatste aan om 20.00 uur

Volgende wedstrijden worden betwist :

- Supercup jeugd, regionale eindronden en provinciale jeugd eindronden.
1. Toewijzing van de organisatie :
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 500,00 €. Ingeval er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de organisatiecommissie KWVBV.

Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Eindronden van West-Vlaanderen – Aanbesteding en gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL Van Riet Johan – Vlasbloemstraat 9 8211 Aartrijke. De zending moet binnen zijn vóór 15 december 2009.


Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de vermelding : “Aanbesteding jeugdeindronden 2010”

De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op een bijeenkomst van de Raad van Bestuur, van 17 december 2009.


Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- inrichter de eindronden wil laten doorgaan.

Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie.


Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club.
Betaling van de aanbesteding :

- 60% voor 1 maart 2010

- 40% tegen uiterlijk 15.05.2010

Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 %

verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.
2. Algemene vormvereisten voor eindronden:
Sporthal:

Er moeten zes terreinen aanwezig zijn in de sporthal die tenminste voldoen aan de homologatie-normen voor derde provinciale.

Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn.

Volgende accomodaties :

- Minimaal 2500 zitplaatsen voor de toeschouwers

- Ongeveer 20 VIP-plaatsen.

- Tafels en zitplaatsen voor de pers.

- Ruimte voor het huldigen van de kampioenen met geluidsinstallantie voor minium 250 man.


Speelveld

- twee spelersbanken

- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers

- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord)

- een markeerderstafel met drie stoelen

- een scheidsrechtersplatform

- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes

- strafstoelen

- afgebakende opwarmingszones
Beschikbare uitrusting :

- een manometer

- een hoogtemeter met centimeteraanduiding

- dweilen

- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang

- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes

- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters

- een secretariaatsruimte

- een afgeschermde plaats voor de trofeeën

- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen

- een degelijke geluidsinstallatie

- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox)

- een tafel met serveerschaal voor de medailles

- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen

- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht).
Beschikbaar personeel :

- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken

- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat

- 1 zaalverantwoordelijke

- bedieners voor het scorebord

- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle)

- een zaalverantwoordelijke

- een omroeper

- een erkend E.H.B.O-team (Vlaams Kruis of Rode Kruis)

- een kinesist

- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen

Ten laste van de organiserende club : • Ten laste van de club vallen :

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het

K.W.V.B.V.)

- aanmaken van de inkomkaarten

- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoordelijken

K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of

sportafgevaardigde, enz.

- uitnodigen en sensibiliseren van de pers

- voeren van de nodige publiciteit

- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen

- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal

- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal

- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden

- opvang van de ploegen

- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden

- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd

- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie.

- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het net,onmiddellijk

na het einde van iedere finalewedstrijd.

- alle kosten voor het gebruik van de zaal

- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers


° Inkomsten voor de organiserende club :

- reclamepanelen

- verkoop dranken en eventueel maaltijden

- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal

- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V.

- verkoop van dranken buiten de sportzaal

- inkomgelden dagticket maximum 1.50 euro.
Gratis inkom:


 • Scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart

 • Jongeren geboren na 1991.

 • Iedere finalist ontvangt 15 gratis toegangskaarten voor zijn spelers en afgevaardigden.

 • VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV.


° Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen :

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers.

- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders.

- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald

met bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden).

Voorbeeld schema vorig jaar:
Algemeen kampioenschap D-jeugd meisjes regionaal
Reeks 1

Kampioen reeks A-B-C-Reeks 2

Kampioen reeks D- E-F-GReeks wedstrijden twee spelende sets
Terrein

Terrein

Terrein

9:00

Reeks A -Reeks B

Reeks D -Reeks E

Reeks F -Reeks G

10:00

Reeks A -Reeks C

Reeks D-Reeks F

Reeks E-Reeks G

11:00

Reeks B -Reeks C

Reeks E -Reeks F

Reeks G -Reeks D

 

 

 

 

Finales twee winnende sets

12:00

1ste Reeks 1

2de Reeks 1

3de Reeks 1

1ste Reeks 2

2de Reeks 2

3de Reeks 2
Algemeen kampioenschap D-jeugd jongens regionaal

Volledige wedstrijd

10:30

Reeks A -Reeks B


Om 13.30 uur huldiging van alle D-jeugd regionale kampioenen


Algemeen kampioenschap C-jeugd meisjes regionaal
Twee spelende sets
9:30

Reeks A -Reeks B

Reeks D -Reeks C
10:30

Reeks A -Reeks C

Reeks E -Reeks B
11:30

Reeks A -Reeks E

Reeks D -Reeks B
13:30

Reeks A -Reeks D

Reeks E -Reeks C
14:30

Reeks B -Reeks C

Reeks D -Reeks E
Algemeen kampioenschap C-jeugd jongens provinciaal

13:30

Volledige wedstrijd: Reek A -Reeks B


Algemeen kampioenschap B-jeugd meisjes regionaal. Twee winnende sets

13:45

Reek A -Reeks B

14:45

Verliezer A/B -Reeks C

15:45

Winnaar A/B -Reeks C
kampioenschap A-jeugd jongens provinciaal

Twee spelende sets

13:4514:4515:45
Om 16.30 uur huldiging A-jeugd jongens provinciaal, C jeugd jongens provinciaal, C- jeugd meisjes regionaal en B- jeugd meisjes regionaal


Schema supercup volledige wedstrijd
E jeugd meisjes
E jeugd jongens
D jeugd meisjes
D jeugd Jongens
C jeugd meisjes
C jeugd Jongens
B jeugd meisjes
B jeugd Jongens
A jeugd meisjes
A-jeugd jongens


Om 20.30 uur huldiging van E-jeugd jongens provinciaal, E-jeugd meisjes provinciaal, D jeugd jongens provinciaal, D- jeugd meisjes provinciaal, C- jeugd meisjes provinciaal, B- jeugd meisjes provinciaal, B-jeugd jongens provinciaal, A- jeugd meisjes provinciaal,

B-jeugd jongens regionaal, E-jeugd meisjes regionaal.

Alle jeugd supercup winnaars en finalisten.

SCHERRENS WILLY SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE NIEUWSTRAAT 3

8340 MOERKERKE
050/50 08 24

willy.scherrens@skynet.be

___________________________________________________________________________________________


 1. VERSLAG BIJEENKOMST


  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina