Special purpose entities: duidt verslaggeving op jaarrekeningbeleid?


Onderzoek & Bevindingen 5.1InleidingDovnload 228.86 Kb.
Pagina10/11
Datum18.08.2016
Grootte228.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5Onderzoek & Bevindingen
5.1Inleiding


Aan de hand van hoofdstuk 3 kan geconcludeerd worden dat wanneer ondernemingen bepaalde activa en passiva van de balans (kunnen) halen, er sprake is van balansbeleid. Immers, wanneer bepaalde zaken niet meer op de balans staan, veranderen de verhoudingen binnen de balans en neemt het balanstotaal af. Deze verhoudingen kunnen zodoende gestuurd worden. Dit betekent dat indien een onderneming special purpose entities heeft die niet hoeven te worden meegenomen op hun consolidatiebalans, er duidelijke aanwijzingen voor balansbeleid zijn.

Uit voorgaand hoofdstuk is bovendien geconcludeerd dat niet-geconsolideerde SPE’s, ondanks de uitgebreide regelgeving onder IFRS, daadwerkelijk bestaan. In dit licht is het interessant te onderzoeken hoe groot de impact van off-balance SPE’s is op jaarrekeningen. Wetende dat voornamelijk banken gebruik maken van SPE’s, zou in het initiële onderzoeksplan onderzocht worden in hoeverre de grootste Nederlandse banken niet-geconsolideerde SPE’s aanhouden en of deze SPE’s van materiële omvang zijn.5.1.1Onderzoeksplan


Na (grondig) bestuderen van jaarrekeningen van verschillende Nederlandse banken is gebleken dat de toelichting met betrekking tot SPE’s beperkt, onduidelijk en bovendien zelden gekwantificeerd is. Met betrekking tot niet-geconsolideerde SPE’s wordt zelfs vrijwel niets vrijgegeven in de onderzochte jaarrekeningen. De informatie over (geconsolideerde) SPE’s die wordt gegeven in verschillende jaarrekeningen varieert bovendien in inhoud en hoeveelheid en is lastig te interpreteren voor gebruikers van de jaarrekening ‘met redelijke kennis en toewijding’. Dit terwijl het doel van de jaarrekening behoort te zijn ‘het verschaffen van informatie over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële positie, die voor een grote reeks van gebruikers nuttig is voor het nemen van economische beslissingen’ (E&Y 2009). Met name bij banken gaat veel geld om in SPE’s en zou de jaarrekening duidelijk moeten toelichten welke rol SPE’s spelen, voor zowel geconsolideerde als niet-geconsolideerde SPE’s.

Het beperkte inzicht in SPE’s dat de jaarrekening haar gebruikers biedt, doet vermoeden dat de banken deze informatie opzettelijk verhullen. Hier kunnen verschillende redenen toe zijn, echter aanwijzingen voor jaarrekeningbeleid zijn in dit geval onmiskenbaar.

Omdat de ‘impact die niet-geconsolideerde SPE’s op jaarrekeningen zouden hebben’ vanwege beperkte informatie niet onderzocht kan worden, wordt een alternatief onderzoeksplan gevormd. Dit nieuwe plan is afgeleid uit de bevinding dat de verslaggeving met betrekking tot SPE’s niet transparant is. In het plan zal worden onderzocht wat banken publiceren met betrekking tot SPE’s en of dit voldoende is om op basis hiervan economische beslissingen te nemen. Vervolgens zullen hieruit conclusies worden getrokken die zullen leiden tot een aanbeveling aan de regelgevers. De onderzoeksvraag luidt daarmee:
In hoeverre wordt informatie verschaft over special purpose entities in de jaarrekeningen van de grootste Nederlandse banken en is deze informatie toereikend?

5.2Onderzoeksmethode


De methode die wordt gehanteerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden is die van jaarrekeningonderzoek. In het onderzoek wordt de geconsolideerde jaarrekening van 2008 onder de loep genomen van de grootste Nederlandse banken. Er is gekozen voor het jaarverslag van 2008 aangezien deze het meest recent is en daarmee onderhevig is aan de laatste ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving. Bovendien zou het toetsen van jaarverslagen van vóór 2008 niet ten goede komen van de relevantie van het onderzoek. Gekozen is voor het toetsen van de grootste banken – op basis van balanstotaal en naamsbekendheid – omdat deze banken de grootste impact hebben op de maatschappij6. Bovendien zijn de jaarrekeningen van deze banken opgesteld volgens dezelfde regelgeving, namelijk International Financial Reporting Standards (IFRS), waardoor ze goed te vergelijken zijn. De banken die worden onderzocht zijn de volgende.

  • ABN AMRO

  • Fortis

  • ING

  • NIBC

  • Rabobank

  • SNS

De bovengenoemde jaarrekeningen worden onderzocht op relevante informatie met betrekking tot SPE’s. Relevante informatie betreft met name kwantitatieve informatie, maar ook kwalitatieve informatie als redenen voor oprichting en gronden op basis waarvan wel of niet wordt geconsolideerd. In het specifiek wordt de aandacht gericht op de geconsolideerde balans en de hoofdstukken in de toelichting die betrekking hebben special purpose entities, securitisatie en dergelijke. Bovendien wordt gekeken naar off-balance items in de toelichting waaruit eventueel informatie over niet-geconsolideerde SPE’s kan blijken. De rest van het jaarverslag wordt doorgescand op eventuele ‘verstopte’ relevante informatie. De gevonden informatie wordt zo goed mogelijk uitgezocht en vervolgens geïnterpreteerd.5.3Bevindingen


In deze paragraaf worden de bevindingen uit het onderzoek uiteengezet. Per bank (waarvan het balanstotaal tussen haakjes staat) zal eerst een korte beschrijving worden gegeven, opdat de resultaten in een juiste context kunnen worden geplaatst. 2008 is voor met name financiële instellingen een bijzonder jaar geweest als gevolg van de kredietcrisis. Vandaar dat de cijfers die worden genoemd zoveel mogelijk worden weerlegd met cijfers uit 2007, zodat ook dit beter in perspectief kan worden geplaatst.

Na korte beschrijving van de onderneming zal de relevante informatie weergeven worden die uit de jaarrekening blijkt. Dit wordt onderverdeeld in informatie met betrekking tot SPE’s in het algemeen en informatie met betrekking tot off-balance SPE’s. Aan de hand hiervan wordt geconcludeerd hoe transparant de bank is met betrekking tot special purpose entities.5.3.1ABN AMRO Holding N.V. (€667 miljard, 2007: €1.025 mrd)


ABN AMRO is een van oorsprong Nederlandse financiële instelling die ontstaan is uit een fusie tussen Algemene Bank Nederland en Amsterdam-Rotterdam Bank. In 2007 is de bank overgenomen door een consortium van Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Echter, door de kredietcrisis is Fortis uit noodzaak overgenomen door de Nederlandse (en Belgische) staat, waardoor ABN AMRO momenteel (gedeeltelijk) een staatsbedrijf is. ABN AMRO richt zich hoofdzakelijk op bankieren, vermogensbeheer, leasing en verzekeringen.
Publicatie SPE’s (SPEs and conduits)

ABN AMRO stelt SPE’s te hebben opgericht voor het faciliteren van transacties van cliënten en het verkopen van financiële activa door middel van securitisatie.

Voor securitisatie van activa maakt ABN AMRO onderscheid tussen multi-sellers conduits7 en own-assets conduits. De totale waarde van activa die door ABN AMRO in deze SPE’s wordt gehouden is €17, 8 miljard, waarvan €4,8 miljard (2007: 24 mrd) voor rekening van de multi-seller conduit komt en €13 miljard (2007: 14 mrd) voor rekening van de own-asset conduit. Alle activa gehouden in de multi-seller conduits zijn opgenomen op de balans, hoofdzakelijk onder leningen en vorderingen. Own-asset conduits worden in principe geconsolideerd.
Publicatie off-balance SPE’s

ABN AMRO heeft een off-balance sheet positie van bijna 106 miljard die met name voor rekening komt van ‘kredietgerelateerde verplichtingen en risico’s’. In hoeverre SPE’s hierin een rol spelen wordt niet genoemd en blijft onbekend.

In het hoofdstuk ‘Off balance sheet arrangements’ stelt ABN AMRO dat het geen off-balance sheet vorderingen heeft die redelijkerwijs een negatief materieel effect hebben op de liquiditeit of de beschikbaarheid van of vraag naar kapitaalmiddelen. Voor een discussie over de impact van de off-balance sheet verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de Financial Statements. Hier wordt onder andere gevonden onder het kopje ‘contractual en contingent liabilities’ een post van ruim 111 miljard aan issued debt securities en ruim 495 miljard aan other obligations.
Conclusie

ABN AMRO doet vermoeden dat de betrokkenheid bij SPE’s volledig omvat wordt door de multi-seller conduits en own-asset conduits. Dit wordt echter niet specifiek benoemd door ABN AMRO, waardoor sprake kan zijn van meer betrokken SPE’s welke niet worden genoemd. Bovendien laat ABN AMRO in het midden in hoeverre de own-asset conduits precies worden meegeconsolideerd. Daarnaast blijkt uit de off-balance items dat er posten staan van behoorlijke omvang die waarschijnlijk voor een deel betrekking hebben op SPE’s.

ABN AMRO lijkt (weliswaar onduidelijk) redelijk inzicht te geven in de SPE’s waarbij ze betrokken is, althans voor zover geen belangrijke informatie is weggelaten uit de jaarrekening. Gezien de recente overname(s) valt niet te verwachten dat er substantiële zaken worden verhuld door middel van SPE’s die significante impact op de balans zouden hebben.

5.3.2Fortis (€92 miljard, 2007: €871 mrd)


Fortis is in 1990 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse verzekeringsmaatschappij AMEV en de Nederlandse VSB Bank. In hetzelfde jaar sloot de Belgische verzekeringsmaatschappij AG Groep aan, waardoor de Fortis Holding bestond uit twee bedrijven (Fortis N.V. en Fortis NV/SA). Later volgden nog vele overnames van onder andere ASR Stad Rotterdam, de Amersfoortse en private bank MeesPierson. In 2007 heeft Fortis samen met RBS en Banco Santander (het RSF-consortium) het Nederlandse ABN AMRO overgenomen, Dit bleek in combinatie met de kredietcrisis een te grote overname te zijn. Het aandeel Fortis daalde van een koers van 21 naar 1 euro in de periode november 2007 – oktober 2008. Eind september 2008 heeft de Belgische staat de meeste Belgische onderdelen van Fortis overgenomen en begin oktober van datzelfde jaar heeft de Nederlandse staat de meeste Nederlandse onderdelen van Fortis heeft overgenomen (inclusief ABN AMRO). Fortis Nederland en Fortis België hebben sinds dat moment niets meer te maken met Fortis Holding. De Financial Statements van 2008 zijn echter nog wel vanuit Fortis Holding gepresenteerd.
Publicatie SPE’s

In het jaarverslag van Fortis is geen apart hoofdstuk gewijd aan special purpose entities (of iets dergelijks). De informatie die Fortis geeft over SPE’s is beperkt tot informatie over projecten waarbij SPE’s gebruikt worden: ‘Fortis Hybrid Financing’ en ‘Royal Park Investments’.

Fortis sponsort SPE’s hoofdzakelijk voor securitisatie van activa, structured debt issuance of voor ‘een ander exact gedefinieerd doel’. De exposure van SPE’s is in 2007 voornamelijk gerapporteerd onder de balansposten: Due for Customers (Residential Mortgages) en Due from Banks (Reverse repurchase agreements).

Fortis Hybrid Financing is een SPE die in 2006 opgericht is met het doel de solvabiliteit van Fortis te verhogen door middel van securitisatie. De omvang van deze SPE is niet gegeven, wel is bekend dat in 2006 €500 miljoen aan securities (“Hybrone”) is uitgegeven, in 2008 US$ 750 miljoen (“Nitsch I)” en €625 miljoen (“Nitsch II”). De securities hebben het voordeel van een support overeenkomst en een achtergestelde garantie aangegaan door Fortis SA / NV en Fortis NV. Niet gemeld is in hoeverre deze SPE wordt meegeconsolideerd en waar dit terug te vinden zou zijn op de balans.

Royal Park Investments is een SPE opgenomen op 28 november 2008 om (een gedeelte) van de structured credits portfolio van Fortis Bank over te nemen. De koopprijs die de SPE moet betalen aan Fortis Bank bedraagt ongeveer €11.4 miljard. Dit is gefinancierd met een gedeelte eigen vermogen (€1.7 miljard), waarvan Fortis 44,7% bijdraagt, SFPI/FPIM 43,5% en BNP Paribas 11,8%. De rest (€9.7 miljard) is gefinancierd met vreemd vermogen door voornamelijk (>90%) Fortis. Niet gemeld is in hoeverre deze SPE wordt meegeconsolideerd en waar dit terug te vinden zou zijn op de balans.
Publicatie off-balance SPE’s (Notes to off-balance sheet items)

De toelichting op off-balance sheet items vermeldt dat de niet op de balans opgenomen verplichtingen in 2007 ruim €32 miljard bedroegen. In 2008 was dat bedrag gelijk aan 0. De activa onder management bestaan uit debt securities, equity securities en vastgoed, en bedroeg in 2007 ruim €445 miljard en in 2008 bijna €32 miljard. Hoewel het vermoeden bestaat dat SPE’s bij deze zaken een (grote) rol spelen, wordt dat niet bevestigd in het jaarverslag en blijft daarmee onbekend.


Conclusie

Allereerst moet geconcludeerd worden dat Fortis in een ongewone situatie verkeert aangezien ze uit noodzaak is overgenomen door de Belgische en Nederlandse staat. Uiteraard heeft de kredietcrisis op alle banken een bijzonder grote impact gehad, maar Fortis heeft zich niet staande weten te houden (mede door de te dure overname van ABN AMRO). Gevolg hiervan is dat het marktaandeel meer dan bij andere banken gekelderd is, evenals het balanstotaal.

De betrokkenheid van Fortis bij SPE’s wordt onduidelijk en onvolledig toegelicht. Alleen van het recente Royal Park Investments project is de volledige waarde van de SPE gegeven. Echter, net als bij Fortis Hybrid Financing is onbekend in hoeverre deze SPE’s worden meegeconsolideerd en wat voor impact de SPE’s (zouden) hebben. De toelichting op de off-balance sheet items doet bovendien vermoeden dat heel wat zaken die betrekking hebben op SPE’s niet worden meegeconsolideerd.

5.3.3ING Group (€1.332 miljard, 2007: €1.313 mrd)


ING is een van oorsprong Nederlandse financiële instelling die ontstaan is uit een fusie tussen Nationale Nederlanden en NMB Postbank Groep. ING heeft door de jaren heen veel overnames gedaan wat haar in 2007 tot 9e grootste bedrijf ter wereld maakte. ING is de enige AEX-genoteerde van de onderzochte banken. Ook ING heeft onder de kredietcrisis geleden en heeft een kapitaalinjectie van €10 miljard van de overheid moeten lenen. Op 26 oktober 2009 is bekendgemaakt dat de verzekeringstak van ING zal worden afgesplitst.
Publicatie SPE’s (Special Purpose Entities and Securitisation)

De jaarrekening meldt dat SPE’s zijn opricht om door middel van securitisatie illiquide activa ineens liquide te kunnen maken en om het kredietrisico van bepaalde activa te verminderen.

ING onderscheidt in het jaarverslag SPE’s waarvan ze oprichter is en multi-seller conduit waarin ze sponsor is. Voor securitisaties via SPE’s waarvan ING oprichter is, worden volgens de jaarrekening alle activa hierin meegeconsolideerd onder de post ‘Loans and advances to customers’. De totale waarde van deze activa bedraagt ruim €14,7 miljard (2007: 15,9 mrd).

Voor wat betreft de multi-seller conduit acteert ING Groep als administratief agent, waar ze in financiële transacties faciliteert voor haar cliënten door middel van structureren, boekhouding, financiering en exploitatiediensten. Deze SPE is meegenomen in de consolidatie en is daarom niet een off-balance sheet arrangement.

Binnen ING worden ook SPE’s gebruikt voor Collateralised Debt Obligations (CDO’s) transacties. Naast het investeren in CDO’s heeft ING vaak de rol van opzetter van de transactie en ‘collateral manager’ van de activa. Hiervoor ontvangt ING beloningen die niet van significante grootte zijn. ING is ook betrokken bij andere SPE’s, bijvoorbeeld bij lease transacties en structured finance. Wanneer ING als investeerder optreedt worden de fondsen gewoonlijk meegeconsolideerd en als ING als manager optreedt worden de fondsen over het algemeen niet meegeconsolideerd.
Publicatie off-balance SPE’s

Er is geen bepaald hoofdstuk waar items worden vermeld die buiten de balans zijn gelaten. De totale waarde van de off-balance activa bedraagt volgens ING €15.1 miljard. Onduidelijk is welke rol SPE’s hierin spelen. De maximale blootstelling aan off-balance sheet kredietrisico bedraagt €129 miljard. Voor een belangrijk deel betreft dit garanties en verplichtingen welke vaak ook in relatie staan met SPE’s.


Conclusie

ING geeft duidelijk aan welke waarde SPE’s hebben die door ING zijn opgericht en dat deze SPE’s worden meegeconsolideerd. De waarde van de multi-seller conduits waarvan ING sponsor is, wordt echter niet vermeld in het jaarverslag waardoor nauwelijks te controleren is of ING daadwerkelijk deze SPE meeconsolideert. De toelichting op items die niet op de balans staan geeft hier ook al geen duidelijkheid over. Hiermee blijft ook onbekend hoe groot de totale betrokkenheid van ING in SPE’s is. Echter, aangezien de waarde van ING als oprichter ongeveer 15 miljard bedraagt en de waarde van de off-balance activa ook zoiets, wordt niet verwacht dat de inzet van SPE’s door ING op dit moment een materieel effect op de balans(cijfers) zal hebben. Desalniettemin blijft de publicatie omtrent SPE’s (te) mager in het jaarverslag van ING Group.5.3.4NIBC Bank NV (€29 miljard, 2007: €32 mrd)


NIBC Bank is een van oorsprong Nederlandse bank met als hoofdactiviteiten het adviseren aan, financieren van en investeren in middelgrote ondernemingen in de Benelux en Duitsland. Voorheen heette NIBC de Nationale Investeringsbank die door de Nederlandse regering is opgericht om de wederopbouw van de Tweede Wereldoorlog te financieren. In 2005 is de bank overgenomen door een consortium van financiële instellingen en investeerders als ABN AMRO, Delta Lloyd en Banco Santander.
Publicatie SPE’s (Securitisations and special purpose entities)

NIBC stelt in het jaarverslag dat ze SPE’s sponsort met als doel (1) klanten in staat stellen te investeren in afzonderlijke juridische entiteiten, (2) klanten in staat stellen gezamenlijk te investeren in alternatieve activa, (3) securitisatie van bepaalde activa en (4) het kopen of verkopen van kredietrisico.

Indien het onduidelijk is of NIBC ‘control’ heeft over de SPE, wordt de SPE meegeconsolideerd. Zou NIBC haar huidige on-balance SPE’s niet meeconsolideren, zou de impact op de balans €6 miljard (2007: 7.3 mrd) zijn. Het effect op de resultatenrekening zou (daarentegen) niet significant zijn.
Publicatie off-balance SPE’s

NIBC heeft SPE’s opgericht voor hun Commercial Mortgage Backed Securitisation (CMBS) programma. De totale nominale waarde van deze commercial loans die aan de SPE zijn overgedragen bedroeg €1.2 miljard (2007: 1.2 mrd). Hiervan bleef €701 miljoen op de balans van NIBC staan op basis van recognition criteria dat betekent dat €532 miljoen aan activa van de balans is gehaald.

Met betrekking tot off-balance sheet exposure wordt onder andere gerefereerd naar verplichtingen en garanties aan andere entiteiten en credit default swaps8 waarbij NIBC als verkoper van kredietrisico acteert.
Conclusie

Ondanks dat NIBC een stuk kleiner is dan de andere getoetste financiële instellingen en daarom niet helemaal in dezelfde league speelt, is NIBC meegenomen in het onderzoek vanwege haar relatief grote betrokkenheid bij SPE’s. Verwacht zou worden dat om die reden de publicatie over dit onderwerp goed verzorgd zou zijn. Dit val echter tegen. Zo wordt in het hoofdstuk ‘Securitisations and special purpose entities’ slechts aangegeven wat het effect zou zijn indien de meegeconsolideerde SPE’s van de balans zouden verdwijnen. In het midden wordt gelaten wat het effect zou zijn als alle off-balance SPE’s zouden worden meegeconsolideerd. Daarnaast wordt opgemerkt dat 701 miljoen van de 1.2 miljard aan CMBS op de balans wordt erkend, terwijl niet wordt gemeld hoe dit zit bij de overige totale betrokkenheid bij SPE’s.

In het jaarverslag is veel aandacht besteed aan securitisatie. Het blijft echter onduidelijk in hoeverre deze securitisatie met SPE’s te maken hebben en in het specifiek met off-balance SPE’s. Overigens moet worden opgemerkt dat uitkomsten van het consolidatievraagstuk van NIBC’s SPE’s een significant materieel effect zou hebben op de balansratio’s.

5.3.5Rabobank Group (€612 miljard, 2007: €570 mrd)


Rabobank is een Nederlandse bank die in 1972 is ontstaan uit een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank dat sinds 1980 door de wereld gaat als Rabobank. Een bijzondere eigenschap, waarmee Rabobank zich onderscheid van andere banken, is dat het een coöperatie is. Dit houdt in dat Rabobank bestaat uit zelfstandig aangesloten banken (2009: 153) die samen een coöperatie vormen.

Rabobank heeft de kredietcrisis relatief goed doorstaan en heeft als een van de weinige banken geen financiële kapitaalinjectie nodig gehad om de bedrijven te continueren. De core business van Rabobank bestaat uit financiële dienstverlening, beleggingen, vermogensbeheer en verzekeringen.


Publicatie SPE’s (Securitisations and other derecognition constructions)

Als onderdeel van de financieringsactiviteiten en vermindering van kredietrisico, securitiseert Rabobank bepaalde financiële activa zoals hypotheken en leningen. Deze securitisaties vinden soms plaats door middel van SPE’s. Na securitisatie blijven de activa opgenomen op de balans van Rabobank Groep onder ‘Loans to customers’. De boekwaarde van deze financiële activa is €78.5 miljard (2007: 68.7 mrd) en overeenkomstige verplichting bedraagt €79.6 miljard (2007: 70.0 mrd).

Rabobank beslist (aan de hand van een aantal factoren) of de SPE moet worden meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Op dit moment zijn er geen financiële activa van de balans afgeboekt (derecognised).
Publicatie off-balance SPE’s

Er lijken geen off-balance SPE’s te zijn betrokken bij de Rabobank Groep. Overige publicatie over off-balance items voegen niets relevants toe.


Conclusie

Hoewel de titel van het hoofdstuk ‘securitisation and other deregcognition constructions’ suggereert dat SPE’s niet meegeconsolideerd worden, blijkt uit het jaarverslag dat alle SPE’s worden meegenomen in de geconsolideerde balans. Althans, alle SPE’s die gebruikt worden voor securitisatie. Over SPE’s die voor andere doelen zijn opgericht wordt niets vermeld, waardoor er vanuit mag worden gegaan dat deze niet bestaan. Hier vanuit gaande blijken alle SPE’s te worden meegeconsolideerd. Echter, omdat de waarde van de SPE’s niet gegeven is, kan dit niet worden gecontroleerd.

Al met al lijkt Rabobank de publicatie omtrent SPE’s redelijk goed verzorgd te hebben. Belangrijke kanttekening hierbij is dat er vanuit is gegaan dat het jaarverslag van Rabobank volledig is met betrekking tot SPE’s en dat daarom balansbeleid door middel van SPE’s uitgesloten is.

5.3.6SNS REAAL (€124 miljard, 2007: 103 mrd)


SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die haar naam draagt sinds de fusie in 1997 tussen SNS Groep en REAAL groep. SNS REAAL is actief in bankieren en verzekeringen en richt zich op particulieren en midden- en kleinbedrijf. SNS REAAL is beursgenoteerd aan de AMX in Amsterdam. Als gevolg van de kredietcrisis ontving SNS REAAL in november 2008 een kapitaalinjectie van de overheid van €750 miljoen.
Disclosure SPE’s (Schuldbewijzen)

SNS REAAL heeft verschillende securitisatieportefeuilles die de naam Hermes (I t/m XVI), Pearl (I t/m III) en Holland Homes MBS (2000-1, 2003-1, 2005-1 en (Oranje) 2005-1) dragen. Voor Hermes en Pearl geldt dat SNS REAAL een deel van haar hypotheekvorderingen heeft gesecuritiseerd in afzonderlijke vennootschappen. SNS REAAL houdt een economisch belang in de vennootschappen en heeft deze vennootschappen integraal in de jaarrekening geconsolideerd. De totale waarde van Hermes en Pearl bedroeg in 2008 €20.8 miljard (2007: 15.9 mrd). Na aftrek van uitgegeven obligaties in eigen positie blijft €12.1 miljard (2007: 13.7 mrd) over.

Holland Homes MBS is ook een securitisatieportefeuille waarin (een deel van de) hypotheken zijn gesecuritiseerd via SPE’s. De boekwaarde van Holland Homes MBS is €2.2 miljard (2007: 2.5 mrd). SNS REAAL consolideert de SPE’s.
Publicatie off-balance SPE’s

In de jaarrekening van SNS REAAL wordt niets gepubliceerd over off-balance items die met SPE’s te maken kunnen hebben.


Conclusie

SNS REAAL geeft via overzichtelijke schema’s duidelijk aan bij welke SPE’s ze betrokken is, wat de boekwaarde van de portefeuilles in de SPE’s is en wanneer ze zijn uitgegeven en aflopen. Hiermee lijkt SNS REAAL weinig te verhullen met betrekking tot hun relatie met SPE’s. Bovendien geeft SNS REAAL aan dat alle SPE’s waarbij ze betrokken is meegenomen worden op de consolideerde balans. Er vanuit gaande dat dit juist en volledig is, geeft SNS REAAL goed inzicht in haar betrokkenheid bij special purpose entities.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina