Special purpose entities: duidt verslaggeving op jaarrekeningbeleid?Dovnload 228.86 Kb.
Pagina7/11
Datum18.08.2016
Grootte228.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.2Definitie Special Purpose Entity


Special purpose enties, ook wel special purpose vehicles, special purpose companies of variabele interest entities genoemd, zijn separate entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid die voor een specifiek doel zijn opgericht. De oprichter, ook wel sponsor of transferor genoemd, vormt de SPE ten behoeve van zichzelf. De meeste SPE’s hebben hun activiteit(en) vooraf bepaald en afgebakend en worden daarom brain-dead genoemd. Feng et al (2006) omschrijft een SPE als “a legally distinct entity with a limited life, created to carry out a narrowly defined pre-specified activity, typically to benefit only one “sponsor” company”

Een SPE wordt voornamelijk ingezet om financiële risico’s te isoleren. Door een nieuwe entiteit op te richten waar bijvoorbeeld een groot project in wordt geplaatst, heeft een eventueel faillissement of ander falen van dat project geen invloed op de onderneming die de SPE heeft opgericht. Andersom geldt hetzelfde; door het project in een aparte entiteit te stoppen, wordt dit project niet beïnvloed door risico’s die de sponsoronderneming met haar bedrijfsactiviteiten loopt. Dit betekent dat een SPE ‘bankruptcy remote’ is wat het voor financiers aantrekkelijker maakt geld in te investeren. Zodoende heeft een onderneming een incentive bepaalde activa naar een SPE te verplaatsen zodat ze gemakkelijker gefinancierd kunnen worden. Dharan (2002) ondersteunt dit “Because they are designed to conduct just one pre-specified activity, it is often possible to attract a group of investors to invest in them because the cash flows and risks of the venture done by the SPE are clearly specified by design”4.2.1 Karakteristieken special purpose entity


Hoewel de sponsor nauw verbonden is met de SPE, heeft hij slechts weinig of zelfs geen aandelen in de SPE en wordt de SPE niet als dochter of deelneming geclassificeerd. Dit betekent dat de SPE in principe niet wordt meegenomen op de consolidatiebalans. De sponsor en SPE zijn verbonden via strikte contracten. Naast contracten met de sponsor heeft de SPE contracten met alle betrokken partijen, zoals financiers, leveranciers en afnemers (nexus of contracts). De contracten en statuten zijn vaak zo strikt opgesteld dat de besluitvormingsmogelijkheden van het besturende orgaan erg worden gelimiteerd en er sprake is van een automatische piloot mechanisme (Ernst&Young 2009).

SPE’s zijn entiteiten met een aantal bijzondere karakteristieken die voor bepaalde van tevoren gedefinieerde doeleinden zijn opgericht ten behoeve van de sponsor (Dharan 2002). Gorton en Souleles (2005) zetten de volgende typische karakteristieken van SPE’s uiteen:  • SPE’s zijn dun gekapitaliseerd

  • SPE’s hebben geen onafhankelijk management of werknemers

  • administratieve functies worden uitgevoerd door een trustee die voorgeschreven regels volgt

  • SPE zijn zo gestructureerd dat ze niet failliet kunnen gaan

In essentie zijn SPE’s robots die geen personeel hebben, geen economische beslissingen nemen, geen fysieke locatie hebben en niet failliet gaan. Het zijn constructies die uit financiële of verslaggevingsoverwegingen zijn opgezet.

Dat SPE’s dun zijn gekapitaliseerd houdt in dat de activa van de SPE voornamelijk worden gefinancierd met vreemd vermogen. Omdat de sponsor vaak garant staat voor het vreemd vermogen is het risico beperkt en kunnen lagere rentekosten worden gerekend. Bovendien zorgt onder andere deze garantie ervoor dat de SPE niet failliet zal gaan.


Bijvoorbeeld: een bedrijf wil een nieuw kantoorpand laten bouwen. Om de financiering voor dit project rond te krijgen, besluit de ondernemingleiding een SPE op te richten. De enige activiteit waar de SPE zich op richt is de bouw van het pand. Om de bouw te financieren geeft de SPE obligaties uit die worden gedekt door de sponsor. In het contract tussen de sponsor en de SPE is opgenomen dat de sponsor het recht heeft het gebouw te leasen. Met het geld dat de sponsor hiervoor betaalt, betaalt de SPE rente aan de obligatiehouders.

4.2.2Motieven oprichting SPE’s


Het isoleren van risico’s en het daarmee gemakkelijker aantrekken van financiering is het meest voorkomende motief voor de oprichting van een SPE. Na’im (2006) noemt naast dit motief ook belastingontwijking en het uitvoeren van jaarrekeningbeleid als reden voor het opzetten van een SPE: ”SPVs are institutions established, like its name, for specific purposes, such as setting up a structure to make certain accounts be off balance sheet, mitigating risks, improving credit rating, and tax planning.” Jaarrekeningbeleid is in het verleden een belangrijke reden geweest om SPE’s op te richten. Tegenwoordig is jaarrekeningbeleid een belangrijk motief om SPE’s aan banden te leggen. Deze scriptie vestigt de aandacht op SPE’s opgericht voor securitisatie en de mogelijkheid daarin tot jaarrekeningbeleid.

4.3Securitisatie


Vooral banken maken veel gebruik van SPE’s voor securitisatie. Bij securitisatie worden bepaalde activa zoals hypotheken of handelsdebiteuren samengevoegd en verkocht als verhandelbare securities. Door de activa als pakket (“pool of assets”) aan te bieden wordt het risico gespreid. Wanneer bijvoorbeeld één van de duizend debiteuren oninbaar blijkt, is het verlies een duizendste van elke portefeuille. Wanneer de debiteuren niet-gesecuritiseerd werden verkocht, zou één iemand zijn hele investering kwijt zijn in geval van een oninbare debiteur. Voor een investeerder is het dus aantrekkelijker te investeren in een SPE met securities.

Securitisatie is voor de sponsor bovendien aantrekkelijk omdat hij nu relatief illiquide activa ineens liquide kan maken. Dat betekent dat hij in één keer over veel liquide middelen beschikt die anders gedurende een aantal jaar beschikbaar zouden komen. Op deze manier kan financiële ruimte worden gecreëerd voor nieuwe projecten. Bovendien kan door middel van het verkopen van securities het risico worden afgewenteld op de kapitaalmarkt.

Een bedrijf kan ook over gaan tot securitisatie om de balans te verkorten. Banken zijn hier met name gebaat bij omdat zij volgens het Basel-akkoord verplicht zijn een bepaalde verhouding tussen activa en eigen vermogen aan te houden.

4.3.1Toepassing securitisatie in de praktijk


Aan de hand van onderstaande voorbeelden wordt geïllustreerd hoe securitisatie in een praktijksituatie wordt toegepast. Appendix E geeft bovendien een algemeen overzicht weer van de oprichting van een SPE.
Bijvoorbeeld; een bank heeft een aantal hypotheken op de actiefzijde van de balans staan waarvan ze de opbrengst direct wil genieten. Om dat te realiseren richt de bank een SPE op en verkoopt ze de hypotheken als groep aan de SPE. In ruil voor de activa ontvangt de sponsor liquide middelen. De SPE biedt deze activa aan als securities aan vreemd vermogen verschaffers. Deze komen snel over de brug aangezien het risico laag is en de sponsor garant staat voor renteopbrengsten. Met het geld dat de vreemd vermogen verschaffers aanbieden wordt de sponsor betaald.
Een ander voorbeeld wanneer het voordelig is om securitisatie toe te passen: Stel een bank heeft twee jaar geleden een portofolio leningen afgesloten tegen een vast rentepercentage van 8%. De marktrente is ondertussen gestegen naar 10%. De bank loopt daarom veel geld mis en wil de leningen verkopen om vervolgens met dat geld nieuwe leningen aan te bieden tegen het huidige percentage van 10%. Door de leningen te bundelen en ze als securities te verkopen aan een SPE kan dit gerealiseerd worden. De SPE betaalt de bank cash geld waarmee de bank nieuwe leningen kan verstrekken tegen 10% rente.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina