Specificatie 0S 17 Gestandaardiseerde beschrijving van brondocumentatie bij het deponeren van archeologisch vondstmateriaalDovnload 41.9 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte41.9 Kb.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda

telefoon 0182-540675 www.sikb.nlSPECIFICATIE 0S 17

Gestandaardiseerde beschrijving van brondocumentatie bij het deponeren van archeologisch vondstmateriaal (dmv de pakbon)

Om de efficiency bij het aanleveren en accepteren van archeologische vondsten efficiënt te doen verlopen wordt de begeleidende informatie in standaardvorm (de pakbon) weergegeven. Specificatie OS 17 omvat de eisen aan de gestandaardiseerde beschrijving van brondocumentatie bij het deponeren van archeologisch vondstmateriaal.

 1. Definitie van begrippen

Onder brondocumentatie wordt verstaan: alle door een onderzoeksinstelling gegenereerde documentatie in het kader van een archeologisch onderzoek. De inhoud, terminologie en structuur van deze gegevens wordt bepaald door de onderzoeksinstelling. Aangezien dit de originele opgravingsdocumentatie betreft, is het ongewenst deze te wijzigen t.b.v. het deponeren van vondstmateriaal. Voor de brondocumentatie gelden de eisen van de KNA.

Inhoud van de brondocumentatie: • Rapportage.

 • Vondstdozen.

 • Tekeningen, foto’s, dag- en weekrapporten.

 • Analoge/digitale lijsten van vondsten, tekeningen, foto’s, etc

 • Meta-informatie van de opgraving (Archis en E-depot).

 • Vondstdeterminaties.

 • Etc.

Onder pakbon wordt verstaan: het document dat bij het te deponeren vondstmateriaal wordt gevoegd en op gestandaardiseerde wijze een beschrijving geeft van de inhoud van de brondocumentatie. De pakbon bestaat uit: • Deel A: algemene beschrijving van de opgravingsdocumentatie.

 • Deel B: basisbeschrijving materiaalcategorieën.

 • Deel C: basisbeschrijving artefacttypen.

De drie delen van de pakbon worden ingevuld met behulp van codelijsten (zie paragraaf 4). 1. Het doel van de pakbon

Bij het deponeren van opgravingsgegevens door vergunninghouders aan depots wordt het volgende overgedragen:

 • de fysieke vondsten, (veld)tekeningen, foto’s, opgravingsadministratie, rapportages

 • de pakbon: een gestandaardiseerde beschrijving van de opgraving en van het te deponeren materiaal

Het doel van de pakbon is om – ten behoeve van het deponeren van vondstmateriaal - een gestandaardiseerde beschrijving en (digitale) uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Het betreft de volgende gegevens:


Op deze wijze krijgt elk depot, onafhankelijk van de aanleverde partij, een geüniformeerde pakbon met de basisbeschrijving van de aangeleverde opgravingsdocumentatie. Daarnaast ontvangt elk depot de ongewijzigde, originele, brondocumentatie van de uitvoerende partij.
 1. Op papier en/of digitaal

De pakbon wordt –afhankelijk van de wensen van de depothouder- op papier of digitaal (of beide) aangeleverd.

Digitaal aanleveren door de vergunninghouder maakt geautomatiseerd inlezen van de data door de depothouder mogelijk, zodat overtypen van de gegevens achterwege kan blijven. De vergunninghouder en de depothouder maken bij de digitale uitwisseling van data alleen gebruik van software die werkt conform het standaard uitwisselingsformaat (protocol 0102).
 1. Codelijsten die gebruikt worden bij het invullen van de pakbon

De pakbon bestaat uit 3 delen (algemene projectbeschrijving, materiaalcategorieën en artefacttypen) die worden in gevuld met behulp van de volgende bestanden:


Onderdeel

Inhoud

Bestandsnaam

Pakbon deel A

Algemene projectbeschrijving

PRJ 144 algemene projectbeschrijving.xls

Pakbon deel B

Basisbeschrijving materiaalcategorieën

PRJ 144 materiaalcategorieen.xls


Pakbon deel C

Basisbeschrijving artefacttypen

PRJ 144 artefacttype.xls


Codetabel 1

ABR-code


PRJ 144 ABR code.xls

Codetabel 2

Deponeringscode


PRJ 144 deponeringscode.xls

Codetabel 3

Periode


PRJ 144 periode.xls

De bestanden bevatten de koppeling met de geautomatiseerde uitwisseling: het zijn tevens de domeintabellen van protocol 0102. Onderstaand wordt een toelichting op de inhoud en het gebruik van deze 6 bestanden gegeven.
  1. Algemene projectbeschrijving (het projectformulier van de opgraving)

In de algemene beschrijving wordt gestandaardiseerd weergegeven wie de uitvoerder is, welke documentatie beschikbaar is en wat de aanleiding en resultaten van het onderzoek zijn. Het formulier met de algemene projectbeschrijving komt sterk overeen met de formulieren die voor Archis en het E-depot worden ingevuld. Het projectformulier is bedoeld om depothouders algemeen inzicht te verschaffen in het te deponeren vondst-, foto- en tekeningenmateriaal met de bijbehorende documentatie.

Voor de eisen aan de inhoud: zie het bestand “PRJ 144 algemene projectbeschrijving.xls”.

  1. De basisbeschrijving van materiaalcategorieën

In de basisbeschrijving materiaalcategorieën wordt de materiaalcategorie (codes) van elke vondst op gestandaardiseerde wijze vastgelegd. Per vondst- en monsternummer wordt op de pakbon aangegeven welke materiaalcategorie(en) het betreft. Daarbij is gekozen voor één standaard codering voor de materiaalcategorieën. De gebruikte codes zijn ontleend aan het ABR, maar kennen niet de gebruiksrestricties uit het ABR.

Menselijk botmateriaal dient, indien redelijkerwijs en visueel waarneembaar, te worden onderscheiden van dierlijk botmateriaal.

Voor de eisen aan de inhoud: zie het bestand “PRJ 144 PRJ 144 materiaalcategorieen.xls”.


  1. De basisbeschrijving van de artefacttypen

In de basisbeschrijving artefacttypen worden het artefacttype van elke vondst op gestandaardiseerde wijze vastgelegd. Per vondstnummer wordt op de pakbon aangegeven welk artefacttype het betreft. Daarbij is gekozen voor één standaard codering voor de artefacttypen. De gebruikte codes zijn ontleend aan de ABR, maar kennen niet de gebruiksrestricties uit het ABR.

Voor de eisen aan de inhoud: zie het bestand “PRJ 144 artefacttype.xls”.

  1. Codering via de ABR-code

Vondstmateriaal wordt beschreven volgens de codelijst zoals aangegeven in het bestand “PRJ 144 materiaalcategorieen.xls”. De gebruikte codes sluiten aan op de ABR codes voor materiaaltypen. Toegevoegd is een code voor kunststoffen, welke steeds meer binnen opgravingen worden aangetroffen.
In het kader van het project KIMOMO heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), op basis van de bestaande ABR-coderingen, een nieuwe lijst “ABR code” samengesteld voor de karakterisering van het artefacttype van een vondst. Daarbij is de ABR code opgebouwd uit een combinatie van een algemene code en een specifieke code. Onderstaand een voorbeeld:


Samengestelde ABR code

Algemene code

Specifieke code

Toelichting op algemene code

Toelichting op specifieke code

AFSLAG

AFSLAG
Afslag
AFSLAG.AFGEKNOT

AFSLAG

AFGEKNOT

Afslag

afgeknot

AFSLAG.BIFACIAL

AFSLAG

BIFACIAL

Afslag

bifaciaal geretoucheerd

De pakbon maakt gebruik van de samengestelde code zoals gedefinieerd in de kolom “Samengestelde ABR code”.


Voor de te gebruiken codes: zie het bestand “PRJ 144 ABR code.xls”.


  1. Codering via de deponeringscode

In de ABR-codelijst (zie onder d) is niet aangegeven welk minimum detailniveau voor de invoer van het artefacttype vereist is. Voor de pakbon is daarom gedefinieerd dat het artefacttype van elke vondst minimaal als volgt wordt gekarakteriseerd:

 • vaatwerk

 • werktuig

 • gebruiksvoorwerp overig

 • sieraad

 • munten

 • bouwmateriaal

 • productieafval

 • onbepaald

 • kleding

 • crematie

 • graf

 • afval

 • halffabricaat

Voor de te gebruiken codes: zie het bestand “PRJ 144 Deponeringscode.xls”.
Indien van een vondst een hoger (dan bovenstaand) detailniveau bekend is, wordt de vondst volgens de ABR-codering (zie d) in de pakbon beschreven, op dat hogere detailniveau.


  1. Codering van de periode

Voor de codering van de periode wordt de volgende codelijst gebruikt: “PRJ 144 periode.xls”.

Bijlage
Hoe werkt het in de praktijk?

Bedrijf A moet de opgravingsdocumentatie aanleveren aan Depot B. 1. Bedrijf A creëert op eigen wijze, conform KNA, de gehele opgravingsdocumentatie (brondocumentatie).

 2. Bedrijf A maakt daarnaast een pakbon met:

  1. De algemene projectbeschrijving

  2. De basisbeschrijving materiaalcategorieën

  3. De basisbeschrijving artefacttypen

 3. Bedrijf A controleert of de software voldoet aan de standaard eisen van het uitwisselingsprotocol 0102;

 4. Bedrijf A draagt de integrale brondocumentatie en de pakbon over aan het depot B.

 5. De depotbeheerder herkent de gestandaardiseerde pakbon en leest deze in via een standaard importprogramma die werkt conform protocol 0102 (of neemt de informatie handmatig over).

 6. De integrale, niet gestandaardiseerde opgravingsdocumentatie (brondocumentatie) wordt via de gestandaardiseerde informatie in de pakbon ontsloten voor wetenschappelijk onderzoek


Welke vrijheid heeft een depotbeheerder om aanvullende eisen te stellen naast de pakbon?

De basale opgravingsdocumentatie vindt via de pakbon plaats. De depothouder stelt geen eisen aan de gestandaardiseerde beschrijving anders dan via de pakbon.


De pakbon bevat geen informatie over of eisen aan:

Het staat de depothouders vrij om op deze onderwerpen aanvullende eisen te stellen.
Na overdracht van de pakbon aan het depot staat het de depothouder vrij om voor eigen gebruik (een kopie van) de inhoud van de pakbon aan te passen. De depothouder mag bijvoorbeeld het detailniveau van de vondstbeschrijving versimpelen of juist verfijnen.
Wat volgt in versie 2 van het uitwisselingsprotocol?

In deze eerste versie van de pakbon is de beschrijving van de materiaalcategorie van organische materialen beperkt tot het algemene ABR detailniveau. Voor de een volgende versie van de pakbon wordt een uitbreiding van de beschrijvingsmogelijkheden van organisch materiaal voorzien. Daarbij zullen de codes uit de bestaande systemen voor planten, dieren en hout worden gebruikt.PRJ 144 6 december 2010

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheerDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina