Staatsinrichting Officiële Naam Republiek Suriname StaatsvormDovnload 29.4 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte29.4 Kb.

Staatsinrichting
Officiële Naam

Republiek Suriname


Staatsvorm

Republiek, onafhankelijk sinds 25/11/1975


Uitvoerende Macht

Staatshoofd: President Ronald Venetiaan

Regeringsleider: President Ronald Venetiaan

Kabinet: Kabinet wordt samengesteld door de president uit de leden van de assemblée


Wetgevende Macht

De Assemblée telt 51 leden die voor een periode van vijf jaar gekozen worden via proportionele vertegenwoordiging per district. De Assemblée voert tezamen met de regering de wetgevende macht uit. Daarnaast bestaat de zogenoemde Staatsraad die als een soort Eerste Kamer fungeert. De Staatsraad kan wetsontwerpen indienen en wetten die door de Assemblée zijn goedgekeurd voor heroverweging terugsturen. De raad bestaat uit de president en vertegenwoordigers van de vakbonden (2 leden), de werkgevers (1 lid), het leger (1 lid) en de politieke partijen in de Assemblée (10 leden).


Constitutie

30 september 1987


Hoofdstad

Paramaribo


Bestuurlijke Indeling

Op dit moment is Suriname nog een zeer centraal geleid land; er is in Suriname eerder sprake van gedeconcentreerd bestuur, dan van decentraal bestuur. De nationale overheid heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beleid en de levering van diensten aan de burgers, zoals het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen, afwateringssystemen, vuilophaaldiensten en openbare markten. Suriname kent wel een gelaagde bestuursstructuur, vastgelegd in de grondwet. Suriname is ingedeeld in tien districten plus de hoofdstad. De districten zijn Paramaribo, Brokopondo, Commowijne, Coronie, Marowijne, Para, Wanica, Sipalawini, Saramacca en Nickerie. Districten lopen onderling sterk uiteen in karakter als gekeken wordt naar bronnen van inkomsten, landschap, samenstelling van de bevolking en bevolkingsdichtheid. De concentratie van de bevolking in Groot-Paramaribo zorgt voor een groot verschil aan inwoners per district. Zo heeft Coronie 3.000 inwoners en heeft Paramaribo 240.000 inwoners. Het district Sipilawini is in omvang het grootst, 80% van de totale oppervlakte van Suriname. De districten zelf zijn weer onderverdeeld in ressorten, gebieden die onder een bestuursambtenaar met vaste standplaats vallen.


Op lokaal niveau vinden verkiezingen voor de vertegenwoordigende raden plaats (Districtsraden en Ressortraden). De Districtsraad wordt indirect samengesteld uit en door de leden van de Ressortraden. De leden van de Ressortraad worden rechtstreeks in het betrokken ressort gekozen bij algemene en vrije verkiezingen.

De districten voeren nationale overheidstaken uit. Werknemers, inclusief het hoogste ambt van de districtscommissaris, zijn in dienst bij en worden dus ook benoemd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De districtscommissaris was tot de invoering van de Districtsraden in 1989 de enige lokale autoriteit. Districten ontvangen van het ministerie een klein budget voor het uitvoeren van een zeer klein aantal taken. De districten hebben geen bevoegdheid om op autonome wijze inkomsten voor het district te genereren of om eigen begrotingen op te stellen en uit te voeren. De centrale overheid geeft weinig of geen compensatie voor het gemis van het genereren van eigen opbrengsten aan de districten.

Het miniserie van Regionale Ontwikkeling is belast met de zorg voor het regionaal bestuur; dat houdt in dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid van deze bestuurslaag bij het nationale ministerie ligt. Verder is het ministerie belast met het bevorderen van goede betrekkingen tussen het regionale en nationale bestuur en met het geïntegreerd handelen die de regionale ontwikkeling ten goede moet komen. Het ministerie is ten slotte belast met het zorgen voor samenhang van beleid tussen de verschillende districten en met de bevordering van inspraak van burgers op het niveau van de districten en de burgers.

Op termijn zal Suriname op veel vlakken decentraal bestuurd gaan worden. Decentralisatie van het bestuur is al in 1996 ingezet onder leiding van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De decentralisatie is gericht op het toekennen van eigen bevoegdheden en daarbij behorende middelen aan de elf districten. Het decentralisatieproces zorgt op termijn voor meer zelfstandige bevoegdheden op lokaal niveau. Het decentralisatieproces is sterk gericht op financiële decentralisatie. Districten krijgen ook een eigen budget voor de uitvoering van de nieuwe bevoegdheden.

Het meest recente decentralisatieproces is in 2000 gestart. In vijf districten worden pilot projecten uitgevoerd. In het decentralisatieproces staat centraal dat wetgeving moet worden aangepast, participatie van de burgers bij het proces wordt bevorderd, budgetten worden overgeheveld naar districten, die daarvoor een eigen financieel beheer moeten gaan voeren en ook eigen inkomsten zullen kunnen gaan genereren. In 2007 zullen districten bevoegdheden en middelen krijgen op de onderwerpen:

-          Markten

-          Wegen

-          Waterbeheer

-          Afvalverwerking

Bron: VNG InternationalActiviteiten van VNG in Suriname

In de afgelopen jaren zijn de contacten tussen Suriname en Nederlandse gemeenten sterk aangehaald. De republiek Suriname heeft met meerdere Nederlandse gemeenten samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Met Suriname onderhouden Nederlandse gemeenten bijzondere banden, omdat voor een groot aantal inwoners Suriname het herkomstland is.

In 2001 is door een aantal Nederlandse gemeenten en de Unie van Waterschappen het Suriname Platform gevormd om aan de Nederlandse kant de gemeentelijke activiteiten in Suriname te coördineren. Het secretariaat van het Suriname platform is ondergebracht bij VNG International.

Voor de financiering van de uitvoering van een aantal projecten hebben de Nederlandse gemeenten een beroep gedaan op het programma GSO en LOGO, waarvan VNG International uitvoerder is. Binnen het programma GSO is de laatste jaren hierdoor veel aandacht voor Suriname. In 2002 werd 10% van budget aan projecten in Suriname besteed. Vanwege het toegenomen aantal projecten zet VNG International aanvullend bij de activiteiten van de Nederlandse gemeenten zelf activiteiten op in Suriname. Overleg en afstemming vindt plaats in het Suriname Platform.

Het Suriname Platform stelt zich ten doel de samenwerking tussen Nederlandse gemeenten en waterschappen met Surinaamse districten en ressorts te ontwikkelen en te verdiepen. Daarbij staat het uitwisselen van informatie en het zoeken van afstemming over de verschillende initiatieven die de leden in Suriname ontplooien, voorop. Het Suriname Platform streeft er naar gezamenlijke activiteiten te ondernemen om het draagvlak voor samenwerking met Suriname te vergroten. Ten slotte wil het Suriname Platform kleinere gemeenten de mogelijkheid bieden om op volwaardige wijze bij te dragen en samen te werken in activiteiten met Suriname.
De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten geweest tussen Nederlandse gemeenten en Suriname. Zo hebben er verschillende expertise uitwisselingen plaatsgevonden op het gebied van water. Om op deze manier de drinkwatervoorziening van Suriname te verbeteren en uit te breiden. De kwaliteit van de ondersteunende processen te verbeteren en het verder ontwikkelen van management vaardigheden.

Ook zijn er verschillende projecten geweest die gericht waren op het huisvestingsbeleid. Projecten waren gericht op het vestigen van een volkshuisvestigingsbeleid in Suriname door bij te dragen aan het gereed komen van beleidsnotities en beleidsinstrumenten.


Bron: VNG International
Verkiezingen

Bij de laatste verkiezingen op 25 mei 2005 heeft de Nieuw Front partij van president Ronald Venetiaan een aanzienlijke verlies geleden. Door een coalitie met de A combinatie te vormen is de coalitie tenslotte op 28 zetels (van de 51) terecht gekomen. Voldoende voor een meerderheid maar nog niet voldoende om de eigen president te mogen kiezen.

De Nationaal Democratische Partij (NPD) van ex-legerleider Dési Bouterse behaalde een aanzienlijke winst en won 14 zetels in het parlement.
Bron: Elsevier

Geschiedenis

Op 25 november 1975 wordt Suriname een onafhankelijke republiek. Bij verdrag wordt overeengekomen dat Nederland voor 3,5 miljard Nederlandse gulden aan ontwikkelingshulp zal verlenen. Vlak voor en na de onafhankelijkheid vindt een grote uittocht van emigranten plaats die hoofdzakelijk naar Nederland gaan. Een paar jaar later, in februari 1980, plegen 16 sergeanten onder leiding van Desi Bouterse een staatsgreep. Directe aanleiding voor de staatsgreep is de weigering van de regering-Arron om de eis tot oprichting van een legervakbond in te willigen. Een periode van toenemende repressie culmineert in 1982 in de zogeheten decembermoorden waarbij op 8 december 1982, 15 tegenstanders van het militaire bewind worden geëxecuteerd. De Nederlandse ontwikkelingshulp wordt onmiddellijk stopgezet. In 1986 start het Junglecommando van Brunswijk (een oud-lijfwacht van Bouterse) een strijd tegen het bewind van legerleider Bouterse. In toenemende mate in het nauw gebracht, zoekt Bouterse weer toenadering tot de 'oude' democratische partijen. Nadat in september 1987 per referendum een nieuwe grondwet wordt aanvaard, verslaat de coalitie Front voor Democratie en Ontwikkeling op 25 november 1987 bij democratische verkiezingen de partij van Bouterse (NDP). De aldus gekozen regering-Shankar wordt echter op kerstavond 1990 via een telefonisch dreigement van de militairen (de zogenaamde  'telefooncoup') door Bouterse ten val gebracht.

Op 24 mei 1991 wint het Front wederom de verkiezingen, waarna Ronald Venetiaan in september van dat jaar tot president wordt verkozen. De regering-Venetiaan zorgt dat het militaire apparaat weer ondergeschikt wordt aan het civiele gezag. Ook wordt weer monetaire stabiliteit bereikt, waardoor economisch herstel mogelijk wordt.

Na de verkiezingen van 1996 treedt de regering-Wijdenbosch aan. Nadat in augustus 1997 bekend wordt dat Nederland een opsporingsverzoek tegen Bouterse heeft ingediend wegens handel in cocaïne, bekoelt de verhouding met Nederland. Het is onder de regering Wijdenbosch dat Suriname in november 1997 eenzijdig het overleg over de bestedingen van ontwikkelingsfondsen opzegt. Minister Pronk besluit vervolgens dat geen nieuwe committeringen uit verdragsmiddelen kunnen worden aangegaan.

De winnaar van de verkiezingen op 25 mei 2000 was de coalitie ‘Nieuw Front’ onder leiding van Venetiaan. Op 4 augustus van dat jaar werd Venetiaan door het Parlement tot president gekozen waarna op 15 augustus 2000 de regering aantrad. Hierop is de bilaterale relatie met Nederland weer volledig hersteld.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bevolking

Populatie

438.144 ( CIA 2005)


Bevolkingsgroepen

De bevolking vertoont een grote etnische verscheidenheid als gevolg van de gevoerde koloniale arbeidspolitiek tot instandhouding van de plantagelandbouw. De bevolking is geconcentreerd in de kuststreek, daar woont ca. de helft in een straal van 35 km rondom Paramaribo. Er zijn 8 verschillende bevolkingsgroepen te benoemen. In 1994 zijn de verhoudingen Hindoestanen 35%, Creolen 32%, Javanen 15%, Marrons of Bosnegers 10,5%, Indianen 2,5%, Europeanen 1,5%, anderen 1,5%.


Religie

Het grootste gedeelte van de bevolking hangt het Christelijke geloof aan, 25,2 % is protestant en 22,8% is katholiek. 27,4% van de bevolking is Hindoestaan. 19,6% van de bevolking is moslim.Geografie
Grootte

totaal: 163.270 km2 (Ongeveer 5 maal Nederland)
land: 161.470 km2
water: 1800 km2
Landgrenzen

Suriname grenst aan Brazilië 597 km, Frans-Guyana 510 km en Guyana 600 km


Klimaat

Suriname heeft voor het grootste gedeelte een tropisch regenwoudklimaat. De droogste maanden zijn in het algemeen september en oktober. Suriname heeft een dubbele regentijd. In januari regent het flink, maar van april tot en met juli is de grote regentijd. Aan het eind van de regentijden komen soms hevige buien voor.Extra info
Kranten
De Ware Tijd
Waterkant

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname

Ambassadeur is Z.E. mr. H.J.W. Soeters


Van Roseveltkade 5

Paramaribo

Tel: 00-597-477211

Fax: 00-597-477792


Bron: Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname


Ambassade van de Republiek Suriname in Nederland

Ambassadeur is Z.E. mr. Edgar Stephanus Raghoenath Amanh


Alexander Gogelweg 2

2517 JH Den Haag

Tel: 070 3650844

Fax: 070 3617445

Bron: Corps Diplomatique (doorlinken naar http://213.53.163.217/cccd.asp?taal=NL)
Suriname Platform
Op dit moment zijn de volgende Nederlandse gemeenten lid van het Suriname Platform:


  • Amsterdam

  • Den Haag

  • Haarlemmermeer

  • Lelystad

  • Rotterdam

  • Spijkenisse

  • Arnhem

  • Unie van Waterschappen

Voor meer info: Platform Suriname


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina