Staatssteunbeleid en de ets-richtlijn 4 Onder deze richtsnoeren vallende specifieke maatregelen 5Dovnload 131.04 Kb.
Pagina7/7
Datum22.07.2016
Grootte131.04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

BIJLAGE III

EFFICIËNTIEBENCHMARKS VOOR HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK DIE ONDER DE NACE-CODES ALS VERMELD IN BIJLAGE II VALLENNACE-code

Product vastgesteld op PRODCOM8-niveau

Benchmark

MWh/T
[product 1]…

[product 2]…[product 3].

… per [t]BIJLAGE IV
MAXIMALE REGIONALE CO2-EMISSIEFACTOREN IN DE VERSCHILLENDE GEOGRAFISCHE GEBIEDEN (tCO2/MWh)

Elektriciteit

Centraal- en West-Europa 1

België, Luxemburg, Frankrijk

0,61

Centraal- en West-Europa 2

Duitsland, Oostenrijk, Nederland

0,79

Tsjechië en Slowakije

Tsjechische Republiek, Slowakije

1,06

Iberië

Portugal, Spanje

0,57

Scandinavië

Zweden, Finland, Noorwegen

0,67

Bulgarije
1,12

Cyprus
0,75

Denemarken
1,23

Estland
1,12

Griekenland
0,82

Hongarije
0,84

Ierland
0,56

Italië
0,60

Letland
0,00*

Litouwen
0,00*

Malta
0,86

Polen
0,00*

Roemenië
1,10

Slovenië
0,97

Verenigd Koninkrijk
0,58

* Gerapporteerde gegevens betreffen alleen WKK-productie (moet besproken worden met de betrokken lidstaten)


Toelichting betreffende de maximale regionale CO2-emissiefactoren

De methode voor de vaststelling van het maximale steunbedrag houdt rekening met de CO2-emissiefactor voor elektriciteit geleverd door stookinstallaties in verschillende geografische gebieden. Een dergelijke regionale differentiatie weerspiegelt het belang van met fossiele brandstof gestookte centrales voor de op de groothandelsmarkt bepaalde eindprijs en hun rol als marginale centrale in de rangorde.


De Commissie heeft de regionale waarde(n) van de CO2-emissiefactoren vooraf vastgesteld. Deze factoren vormen de maximale CO2-factor met het oog op de berekening van het steunbedrag. Wanneer elektriciteit wordt geleverd op basis van een lagere dan de in deze richtsnoeren vastgestelde CO2-emissiefactor of in geval van gereguleerde elektriciteitstarieven, wordt de steun evenwel berekend op basis van de lagere CO2-emissiefactor. Met het oog op een gelijke behandeling van alle elektriciteitsbronnen en om mogelijke misbruiken te voorkomen, wordt dezelfde CO2-emissiefactor toegepast op alle voorzieningsbronnen (eigen elektriciteitsproductie, overeenkomst tot elektriciteitslevering of levering via het net) en op alle begunstigden in de betrokken lidstaat.1Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

2Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn (EG) 2003/87 teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, PB L 140 van 5.6.2009, blz. 63.

3Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004, PB L 338 van 13.11.2004, blz. 18; Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008, PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3; Verordening (EG) nr. 219/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009, PB L 87 van 31.3.2009, blz. 109.

4Actieplan Staatssteun – Minder en beter gerichte staatssteun: een routekaart voor de hervorming van het staatssteunbeleid (2005-2009), COM(2005) 107 definitief van 7.6.2005.

5Zie bijlage II bij bijlage 15713/1/08REV1 van 18 november 2008 (25.11).http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0610&format=XML&language=NL.

6Addendum bij "I/A" Nota van het Secretariaat-generaal van de Raad aan het COREPER/de RAAD 8033/09 ADD 1 REV 1 van 31 maart 2009.

7Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad, PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.

8PB C 82 van 1.4.2008, blz.1.

9Beschikking 2007/74/EG van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte in toepassing van Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 32 van 6.2.2007, blz. 183.

10Besluit van de Commissie van 29.3.2011 houdende richtsnoeren inzake de methodiek voor de voorlopige kosteloze toewijzing van emissierechten aan installaties voor elektriciteitsproductie overeenkomstig artikel 10 quater, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EEG, C(2011) 1983 definitief van 29.3.2011.

11Mededeling van de Commissie – richtsnoeren voor de facultatieve toepassing van artikel 10 quater van Richtlijn 2003/87/EG van 31.3.2011, PB C 99, blz. 9.

12 Zie voetnoot 10.

13 Zie voetnoot 10.

14 Zie voetnoot 10.

15PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

16PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1.

17PB C 119 van 22.5.2002, blz. 22.

18Zie de definitie in de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming, PB C 82 van 1.4.2008, blz. 1, of enig ander op het tijdstip van de steunverlening rechtsgeldig document.

19Code 12 15 0 in het juridisch kader dat is ingesteld bij Verordening nr. 58/97 van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken.

20 NACE rev.1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

21Besluit van de Commissie van 24 december 2009 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico, PB L van 5.1.2010, blz. 10.

22 Production Communautaire, beschikbaar op

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

23Besluit 2011/278/EU van de Commissie van 27 april 2011 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 130 van 17.5.2011, blz. 1. In bijlage I, punt 2, van dit Besluit 2011/278/EU zijn een aantal producten opgesomd waarvoor een dergelijke substitueerbaarheid van brandstof, tenminste in zekere mate, geacht wordt te bestaan.

NL Error! No document variable supplied. NL


1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina