Stad aarschotDovnload 11.06 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte11.06 Kb.
STAD AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 25.01.2007

Aanwezig : Dirk Michiels-voorzitter;

Frans Deboes, Burgemeester;

Verstraete Bob, Peeters André, Wolput Florent, Pelgrims Herman, Verlinden Christel, Vinckx Els, schepenen;

Janssens Marcel, De Keyser André, Van Emelen Nicole, Wittemans René, Broos Emiel, Swinnen Monique, Vranken Gerry, Vankerkhove Marie-Thérèse, Verryt Luc, Van de Schoot Johan, Van der Stappen Claudia, Lemmens Kurt, Schellens Geert, Rutten Gwendolin, Omblets Steven, Lauvrijs Greet, Lembrechts Jan, De Roover Natalie, Van Aerschot Evy, De Keyser Willy, Vranken Ria, raadsleden

C. Van Calster, secretaris.


2007

Dienst/referte : S/CVC/RM Secretariaat

Budgetverantwoordelijke : Christi Van Calster

Art. nr. + omschrijving :

Onderwerp : visum : vrijstelling van visumverplichting voor bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur overeenkomstig het gemeentedecreet. art. 160 § 2 .

De Gemeenteraad,


Gelet op het Gemeentedecreet dd. 15.07.2005,


  • Titel II, Hfst. I, Afd. III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art. 42-43);

  • Titel II, Hfst. II, Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art. 57-58);

  • Titel IV, Hfst. IV, Afd. I Budgethouderschap (art. 158-162); inzonderheid art. 160 § 2;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 24.11.2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikelen 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 4 : “De verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die in het kader van de wet op de overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 122, 1° van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, kunnen door de gemeenteraad uitgesloten worden van de visumverplichting.”


Gelet op de Omzendbrief ABB 2006/19 dd. 01.12.2006 betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering van 24.11.2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op

  • de wet van 29.07.1991, betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

  • de wet van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;

  • het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en de Omzendbrief VR2004/26 dd. 04.06.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten;

  • de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

  • het KB van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

  • het KB van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en bijlage “Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken” ;

  • alle latere wijzigingen aan hogergenoemde wet en KB’s inzake overheidsopdrachten van kracht geworden, uiterlijk de 10de dag, die de uiterste datum voor het ontvangen van de offertes voorafgaat;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. ……………. houdende definitie van het begrip dagelijks bestuur overeenkomstig het Gemeentedecreet, art. 43 § 2, 9°, 10°, 11°, 12° en art. 159 § 2, 2e lid;


Om de continuïteit in de werking van de gemeentelijke diensten te kunnen verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Met 24…stemmen voor (CD&V/N-VA – VLD – SPA/Spirit - PVD), / …stemmen tegen en 5…onthoudingen (Vlaams Belang – Groen!);
BESLUIT :
Enig artikel : Verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die in het kader van de wet op de overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 122, 1°, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, namelijk verbintenissen waarvan het bedrag momenteel niet hoger ligt dan € 5.500,- (excl. BTW) worden vrijgesteld van de visumverplichting.
Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De Secretaris, De Voorzitter,

Christi Van Calster. Dirk Michiels

Voor eensluidend uittreksel.De Secretaris, De Burgemeester,
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina