Stadswerf Oostenburg ToelichtingDovnload 0.72 Mb.
Pagina2/13
Datum22.07.2016
Grootte0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding


In maart 2010 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel in het programakkoord 2010-2014 aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om woningen op Oostenburg Noord te realiseren. In overleg met Stadgenoot, eigenaar van het grootste deel van gronden in het gebied, zijn de mogelijkheden voor wonen onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in het werkboek "Stadswerf Oostenburg, de ontwikkeling op weg” (Urhahn Urban Design, 19 maart 2012). Het werkboek beschrijft de visie van Stadgenoot op het terrein en een ontwikkelstrategie voor de lange termijn. De ontwikkelstrategie heeft tot doel het gebied geleidelijk te laten transformeren naar een aantrekkelijk werk- en woongebied. Ook wordt in het werkboek een stedenbouwkundig raamwerk beschreven.

Het stadsdeel heeft vervolgens een ruimtelijk kader opgesteld, waarbinnen het stedenbouwkundig raamwerk voor de ontwikkeling van Oostenburg Noord verder kan worden uitgewerkt tot een bestemmingsplan. Ook is het raamwerk op haalbaarheid getoetst aan een aantal wettelijke kaders, waarvan de Wet geluidhinder de belangrijkste is. Het ruimtelijk kader en de resultaten van de haalbaarheidstoets zijn weergegeven in een apart document: 'Stadswerf Oostenburg, ruimtelijk kader en haalbaarheidstoets', vastgesteld door de deelraad op 28 mei 2013.

In overleg met omwonenden, eigenaren en belangstellende kopers is in het najaar van 2013 in drie bijeenkomsten gewerkt aan een verfijning van het stedenbouwkundig raamwerk, als opmaat naar het bestemmingsplan. In januari van dit jaar is dit participatietraject afgesloten met een slotbijeenkomst. De resultaten van de participatie zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan.

1.2 Ligging en begrenzing


Oostenburg is een van de oostelijke eilanden gelegen aan de noordoostelijke rand van stadsdeel Centrum. Het plangebied Stadswerf Oostenburg omvat het voormalig Stork-terrein en ligt op het noordelijk deel van het eiland Oostenburg. Het plangebied wordt begrensd door de spoordijk in het noorden, de Wittenburgervaart in het westen, de Oostenburgerdwarsvaart in het zuiden en de Oostenburgervaart in het oosten. Het bestemmingsplangebied sluit aan op het bestemmingsplan Water met dien verstande dat de brug over de Oostenburgerdwarsvaart aan de zuidkant van het gebied binnen voorliggend bestemmingsplan valt.plangebied

1.3 Bevoegdheden


Bij besluit van 26 januari 1994, no. 34 heeft de gemeentraad de Verordening op de Stadsdelen vastgesteld. Bij deze verordening is onder meer de bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen aan de stadsdelen overgedragen.

Op 12 juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot intrekking van de Verordening op de stadsdelen en tot vaststelling van de Verordening op de bestuurscommissies. Deze verordening treedt op 19 maart 2014 (naar verwachting op onderdelen gewijzigd) in werking. Directe aanleiding voor de wijziging vormt de wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Wet afschaffing deelgemeenten). De nieuwe verordening voorziet in een andere inrichting van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Er zal onder andere een herverdeling komen van taken en bevoegdheden van de stadsdelen (die zullen overgaan in bestuurscommissies). Concreet betekent dit onder andere dat de bevoegdheid voor het vaststellen van bestemmingsplannen in alle gevallen bij de gemeenteraad van Amsterdam komt te liggen. Dit betekent dit dat de gemeenteraad van Amsterdam bevoegd is het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg vast te stellen.


1.4 Geldend planologisch kader


Voor het plangebied van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg geldt het bestemmingsplan Oostenburg - Noord 2013, vastgesteld door de stadsdeelraad op 25 juni 2013. Bij besluit van 20 augustus 1986 (nr. 1084) is een geluidszone ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld rond het (voormalige) industrieterrein Wittenburg-Oostenburg. Het plangebied ligt in het gezoneerd. industrieterrein.

1.5 Doelstelling


Gelet op de ambitie tot ontwikkeling van het plangebied en de huidige wet- en regelgeving is het noodzakelijk een bestemmingsplan in procedure te brengen dat voorziet in een goede eigentijdse planologische en juridische regeling voor het gebied. Het bestemmingsplan biedt de nodige flexibiliteit en legt de beoogde ontwikkelingen vast in een aantal uit te werken bestemmingen. In de uitwerkingsregels zijn de randvoorwaarden en nadere uitwerkingsregels opgenomen. Het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg vormt het moederplan en in de komende tien jaar zullen ambtshalve of naar aanleiding van een concreet bouwplan, uitwerkingsplannen worden opgesteld.

1.6 Crisis- en herstelwet


De Crisis- en herstelwet beoogt een versnelling in de ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke projecten te bewerkstelligen, teneinde bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis.

Hiertoe zijn tijdelijke wijzigingen in de ruimtelijke procedures (bijvoorbeeld het bestemmingsplan) van toepassing verklaard op verschillende soorten projecten. Zo zijn bijvoorbeeld de behandelingstermijnen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verkort en is het belanghebbende begrip aangepast. De projecten waarvoor dit geldt zijn opgenomen in bijlage I en II van de Crisis- en herstelwet.

In bijlage I van de Crisis- en herstelwet is als categorie van gevallen onder andere genoemd de 'ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.1 of afdeling 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied of de herstructurering van woon- en werkgebieden'. Voorliggend bestemmingsplan moet worden gezien als een onderdeel van deze categorie.

1.7 Leeswijzer


Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding en gaat vergezeld van een toelichting. Op de verbeelding zijn de bestemmingen in het plangebied weergegeven. Deze bestemmingen zijn gerelateerd aan de in de regels opgenomen juridische regeling.

De verbeelding en de regels vormen samen de bestemmingsplanregeling zoals deze door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De toelichting geeft de achtergronden (relevant beleid, resultaten van uitgevoerde onderzoeken) bij de bestemmingsplanregeling.

De toelichting van dit bestemmingsplan bestaat uit 20 hoofdstukken. Hier wordt in het kort de inhoud van deze hoofdstukken beschreven.

Na dit eerste inleidende hoofdstuk volgt in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 een beschrijving van het plangebied en de beoogde plannen. Hier wordt onder andere ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, beschrijving van het plangebied als ook de beschrijving van de bestaande functies. In Hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van het relevante ruimtelijk beleid afkomstig van het Rijk, de provincie, de regio en de gemeente. In Hoofdstuk 5 tot en met Hoofdstuk 17 worden diverse omgevingsaspecten beschreven. In Hoofdstuk 18 wordt uitgelegd op welke wijze dit is vertaald in juridische zin en is de keuze voor de planvorm gemotiveerd. In Hoofdstuk 19 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en tot slot behandelt Hoofdstuk 20 de maatschappelijke uitvoerbaarheid (het overleg ex artikel 3.1.1 Bro). Ook besteedt dit hoogdstuk aandacht aan de participatie en inspraak.

Tot slot zijn de relevante rapporten als bijlagen bij de toelichting en regels gevoegd.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina