Standaardreglement Gemeentelijke Afdeling cdaDovnload 44.34 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte44.34 Kb.
Standaardreglement Gemeentelijke Afdeling CDA

Laatstelijk gewijzigd door het Partijbestuur op 22 januari 2010


I NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED
Artikel 1

 1. De gemeentelijke afdeling is het verband van het Christen Democratisch Appèl, hierna te noemen CDA, binnen een gemeente.

 2. De afdeling is gevestigd ten op postbus 397 5000 AJ Tilburg

 3. De grenzen van het werkgebied der afdeling worden gevormd door de grenzen van de gemeente Tilburg.

 4. Alle leden woonachtig binnen de grenzen van een gemeente vormen tezamen een gemeentelijke afdeling.

II GRONDSLAG


Artikel 2

De gemeentelijke afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen.


III DOEL, MIDDELEN EN TAKEN
Artikel 3

De afdeling streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.

Zij legt haar concrete doelen vast in een programma, dat gebaseerd dient te zijn op het Program van Uitgangspunten en richt zich daarmee uitdrukkelijk tot de samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering.
Artikel 4

De afdeling wil op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag haar doel bereiken door het bevorderen van de bezinning op en de verdieping, vernieuwing en verbreiding van de christen-democratische gedachte met alle middelen die haar ten dienste staan, met name door uitvoering van de volgende taken: 1. het op basis van de grondslag van de partij bijdragen aan en bevorderen van de verwezenlijking van de doelstelling van de partij;

 2. het bevorderen van de deelneming aan het werk van en de onderlinge samenwerking van de leden in de partij, onder meer door de bevordering van de participatie van vrouwen en jongeren;

 3. het (mede) zorgen voor alle organisatorische belangen van de partij in het werkgebied;

 4. het - met instemming van het partijbestuur - (doen) instellen, vormen en versterken van wijk- c.q. dorpsafdelingen binnen de gemeente en de bevordering van de samenwerking van deze afdelingen;

 5. het toezicht op de wijk- c.q. dorpsafdelingen binnen het werkgebied;

 6. de bespreking van het politieke beleid, zowel in de gemeente als in algemene zin, en dat van de partij in het bijzonder, alsmede het geven van alle noodzakelijke en gewenste voorlichting daaromtrent;

 7. het ondernemen van de noodzakelijke en gewenste activiteiten in verband met het politieke vormings- en scholingswerk, het jongerenwerk en het seniorenwerk;

 8. de zorg voor de public relations en communicatie en het (mede) coördineren van de public relations en communicatie en activiteiten van de verbanden binnen het werkgebied;

 9. de instelling van commissies, onder meer voor campagne en pr;

 10. de burgers in haar werkgebied de opvattingen van het CDA regelmatig onder de aandacht te brengen, o.a. door voorlichting en kadervorming;

 11. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad, overeenkomstig de procedure vastgelegd bij de statuten van het CDA, de indiening van de aldus verkregen CDA-kandidatenlijst en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;

 12. de vaststelling van een verkiezingsprogramma, zulks met een landelijk op te stellen modelprogram als leidraad;

 13. de verkiezing van de afgevaardigden naar het algemeen bestuur van de provinciale afdeling;

 14. de bevordering van de samenwerking van de in de gemeenteraad via de kandidatenlijst van het CDA gekozen gemeenteraadsleden onderling en van die tussen deze raadsleden en de afdeling. Zo mogelijk wordt het werk van de raadsleden ondersteund door instelling van één of meer fractiebegeleidingsgroepen;

 15. te bevorderen, dat ook in andere vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordigers van het CDA worden gekozen;

 16. in overleg en met instemming van het partijbestuur (doen) aangaan van een samenwerkingsverband tussen gemeentelijke afdelingen;

 17. het houden van al dan niet besloten (leden)vergaderingen;

 18. het uitvoeren van alle andere taken haar bij of op grond van CDA-statuten of reglementen opgedragen.

IV LEDEN
Artikel 5 1. De algemene vergadering van de gemeentelijke afdeling is toegankelijk voor alle leden binnen haar gebied.

 2. Elk lid dat toegang heeft tot de algemene vergadering, is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, te stemmen, amendementen en moties in te dienen en - onverminderd het bepaalde omtrent kandidaatstelling en reglementswijziging - voorstellen te doen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, eerste lid.

IV-A VAN HET ROYEMENT


Artikel 6

Een lid kan uit zijn lidmaatschap ontzet worden door het partijbestuur op voordracht van de gemeentelijke afdeling. Een voorstel tot voordracht voor ontzetting van een lid moet bij het bestuur van de gemeentelijke afdeling schriftelijk en met redenen omkleed ingediend worden. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling geeft het betrokken lid met redenen omkleed onmiddellijk schriftelijk kennis van het ingediende voorstel, dan wel van het voornemen van het bestuur een voordracht voor ontzetting bij het partijbestuur in te dienen. Het betrokken lid kan zich binnen vier weken na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk bij het bestuur van de gemeentelijke afdeling tegen het ingediende voorstel verweren. Het betrokken lid kan zijn schriftelijk verweer mondeling toelichten.

Wanneer het bestuur nochtans besluit het betrokken lid aan het partijbestuur voor ontzetting uit het lidmaatschap voor te dragen, doet het daarvan per aangetekende brief mededeling aan het betrokken lid.
V ORGANEN VAN DE AFDELING
Artikel 7

De organen van de afdeling zijn: 1. de algemene vergadering;

 2. het bestuur;

 3. het dagelijks bestuur.

V-A ALGEMENE VERGADERING


Artikel 8

 1. Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend wanneer aan de financiële verplichtingen jegens de partij is voldaan.

 2. De afdeling komt ten minste tweemaal per jaar in algemene vergadering bijeen. Bij voorkeur vindt één van de jaarlijkse algemene vergaderingen plaats in het laatste kwartaal.

 3. De oproep tot bijwoning van de algemene vergadering wordt ten minste acht dagen tevoren verzonden aan alle leden. De oproep vermeldt tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen agenda.

 4. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering binnen een termijn van vier weken na verzending van een schriftelijk verzoek daartoe door ten minste tien leden, onder opgave van de onderwerpen die de verzoekers aan de algemene vergadering wensen voor te leggen. Indien aan het verzoek niet binnen drie weken na ontvangst daarvan gevolg is gegeven door verzending van een oproep, als bedoeld in het vorige lid, hebben de verzoekers het recht van beroep bij het bestuur van de desbetreffende provinciale afdeling. Na instelling van het beroep vindt een bijeengeroepen algemene vergadering plaats onder leiding van de desbetreffende provinciale afdeling.

 5. Jaarlijks komt op de algemene vergadering in elk geval aan de orde:

 1. het jaarverslag van de secretaris, waarin is aangegeven hoe men heeft getracht het doel, zoals is aangegeven in artikel 3, te verwezenlijken en de opgedragen taken te vervullen;

 2. de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar;

 3. het verslag van de financiële onderzoeks (kas)commissie, door de algemene vergadering in te stellen;

 4. de begroting voor het komende jaar;

 5. de periodieke bestuursverkiezingen;

 6. de werkzaamheden van de commissies;

 7. de bespreking van actuele politieke onderwerpen, in het bijzonder van het beleid van de fractie voor de verkiezing waarvan de afdeling verantwoordelijkheid draagt. Het beleid wordt getoetst aan het verkiezingsprogramma en het Program van Uitgangspunten, zoveel mogelijk in aanwezigheid van degenen die verantwoordelijkheid dragen voor het doen realiseren van dit beleid.

 1. Afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar instellingen, organen of verbanden, waartoe de afdeling de afvaardigingsbevoegdheid heeft, worden aangewezen door de algemene vergadering bij schriftelijke verkiezing, tenzij sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling.

Deze verkiezing wordt vermeld op de agenda van de desbetreffende algemene vergadering.

 1. Met betrekking tot de verkiezing door de algemene vergadering van de leden van het bestuur en de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar de vergaderingen van de instellingen, organen of verbanden waartoe de afdeling de afvaardigingsbevoegdheid heeft, gelden de volgende bepalingen.

Het bestuur stelt de leden tijdig op de hoogte van het bestaan van een vacature. Het stelt ieder lid van de afdeling in de gelegenheid te solliciteren naar de betreffende vacature. Het stelt voorts ieder lid in de gelegenheid om voor de betreffende vacature één of meer kandidaten schriftelijk bij het bestuur aan te melden.

Het bestuur bericht aan de aangemelde kandidaat dat hij voor het lidmaatschap van het bestuur en/of als afgevaardigde of plaatsvervanger, zoals bovenstaand bedoeld in aanmerking wordt gebracht en verzoekt hem zo spoedig mogelijk, echter maximaal binnen een termijn van drie weken mee te delen of hij een eventuele kandidaatstelling zal aanvaarden. Ingeval binnen de genoemde termijn geen bericht wordt ontvangen, wordt de betreffende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur.

Het bestuur stelt een (ingeval van een vacature voor de functie van voorzitter bij voorkeur meervoudige) voordracht op, die - tegelijkertijd met de namen van de binnengekomen, doch niet op de voordracht voorkomende kandidaten - ten minste één week vóór de algemene vergadering waar de verkiezing zal plaatsvinden, aan de leden wordt bekend gemaakt. Gekozen kan slechts worden uit hen, die overeenkomstig de voorgaande bepaling bekend gemaakt zijn.

Tegenkandidaten kunnen echter alsnog schriftelijk worden aangemeld tot aan de aanvang van de betreffende algemene vergadering indien hun kandidatuur door ten minste vijf leden wordt ondersteund en voor zover de tegenkandidaten instemmen met hun kandidaatstelling.

In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd van bovenstaande regeling af te wijken.
V-B BESTUUR
Artikel 9 Samenstelling


 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden.

 2. Indien in de afdeling een erkende afdeling of (werk)groep bestaat van het CDAV, heeft in het bestuur ten minste één vertegenwoordiger van het CDAV zitting. Indien in de afdeling een erkende afdeling of (werk)groep bestaat van het CDJA, heeft in het bestuur ten minste één vertegenwoordiger van het CDJA zitting. Indien in de afdeling een seniorenberaad bestaat, heeft in het bestuur ten minste één vertegenwoordiger van het seniorneberaad zitting.

 3. Gemeenteraadsleden en leden van een niet rechtstreeks gekozen regionale of gewestraad kunnen geen stemhebbend lid van het bestuur zijn. Wel maakt in elk geval de fractievoorzitter of zijn plaatsvervanger, namens de CDA-raadsfractie als adviserend lid deel uit van het bestuur.

 4. De stemhebbende leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond éénmaal herkiesbaar. Hun zittingsperiode vangt aan terstond na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin zij tot bestuurslid gekozen zijn; behoudens het geval van vervulling van een tussentijdse vacature.

 5. Het bestuur stelt jaarlijks, voorafgaand aan een algemene vergadering, een rooster van periodiek aftreden op, zodanig dat de functies van voorzitter en penningmeester en de functies van secretaris en vice-voorzitter niet tegelijkertijd vacant komen. Dit rooster wordt tezamen met de convocatie voor die algemene vergadering aan de gemeentelijke afdelingen gezonden.

 6. Een nieuw gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens vacature wordt vervuld. Het rooster van aftreden wordt indien nodig aangepast.

 7. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, bij voorkeur uit een meervoudige voordracht. De verdeling van de overige functies vindt plaats door het bestuur uit zijn midden.

 8. Het bestuur kan, voor zover noodzakelijk, aan bepaalde personen verzoeken de vergaderingen van het bestuur als adviseur bij te wonen.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden 1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de afdeling en met de uitvoering van de taken die aan de afdeling zijn opgedragen. Het bereidt de vergaderingen van de algemene vergadering voor.

 2. Het bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de toestand van het CDA, beide zowel binnen het werkgebied van de afdeling als daarbuiten.

 3. Het bestuur ontplooit initiatieven, doet voorstellen en neemt besluiten ter zake van de hem opgedragen taken.

 4. Een van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder belast met de taken van de afdeling op het gebied van public relations en communicatie en voorlichting.

 5. Een van de leden van het bestuur wordt in het bijzonder belast met de taken van de afdeling op het gebied van vorming en scholing.

 6. Het bestuur doet opgave van zijn samenstelling aan het CDA-bureau. Van wijzigingen in de samenstelling dient binnen vier weken na het besluit daartoe aan het CDA-bureau kennis gegeven te worden.

 7. Het bestuur brengt ieder jaar een schriftelijk verslag uit over de toestand van de afdeling en de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag omvat ook het verslag van de vormings- en scholingswerkzaamheden, waaronder met name de activiteiten ten behoeve van de senioren en de jongeren, alsmede de activiteiten met betrekking tot het raadsfractiewerk.

 8. Het bestuur is bevoegd, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid, machtiging te verlenen aan het dagelijks bestuur tot het verrichten van bepaalde taken die aan het bestuur zijn opgedragen.

 9. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per kwartaal.

V-C DAGELIJKS BESTUUR


Artikel 11

 1. Het dagelijks bestuur, indien door de algemene vergadering ingesteld, bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder ten minste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en voorts uit zoveel leden als de algemene vergadering zal bepalen, met dien verstande dat het aantal leden van het dagelijks bestuur minder dan de helft van het aantal leden van het bestuur moet tellen, de adviserende leden hieronder niet begrepen. Indien het bestuur bestaat uit vijf personen, functioneert dit bestuur tevens als dagelijks bestuur.

 2. Voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester kunnen, zoveel mogelijk in onderling overleg, in spoedeisende gevallen namens de afdeling, het bestuur en het dagelijks bestuur optreden.

 3. Het dagelijks bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en de toestand van het CDA, beide zowel binnen het werkgebied van de afdeling als daarbuiten.

 4. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en verricht voorts alle hem door het bestuur opgedragen taken.

 5. Het dagelijks bestuur ontplooit initiatieven, doet voorstellen en neemt besluiten ter zake van de hem opgedragen taken.

 6. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste éénmaal per kwartaal.

Artikel 12 De voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen.
Artikel 13 De secretaris

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op, convoceert de vergaderingen en maakt het verslag ervan. Hij maakt het jaarverslag en bewaart het archief. Hij zorgt voor het bijhouden van een ledenlijst.


Artikel 14 De penningmeester

 1. De penningmeester heeft het beheer over de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Hij zorgt dat de leden hun contributie, via het CDA-bureau, betalen en boekt alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door kwitanties gedekt.

Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitgebracht over de financiële toestand van de afdeling.

 1. Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid.

VI BESLUITVORMING EN STEMMINGEN


Artikel 15

 1. Ongeacht het aantal aanwezigen kunnen de algemene vergadering en het bestuur altijd beraadslagen, de agenda vaststellen en de notulen goedkeuren.

 2. Elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een tevoren door ten minste vijf procent van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden ingediend verzoek bij de stemming vaststelt dat niet vijftig procent van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien de stemming uitwijst dat het quorum niet is bereikt, wordt de stemming op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.

 3. De leden die hebben verzocht om vaststelling van het quorum, worden bij het tellen van de aanwezigen als bedoeld in het tweede lid meegerekend, ook als zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn.

 4. Wanneer minder dan vijf procent van het aantal leden aanwezig is, kan de voorzitter vaststellen dat het quorum niet is bereikt.

 5. Indien vastgesteld is dat het vereiste quorum ontbreekt, wordt een nieuwe vergadering belegd, waar hetzelfde voorstel opnieuw aan de orde is.

 6. Ongeacht het aantal aanwezige stemhebbende leden worden in de nieuwe vergadering geldige besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is bepaald.

 7. Inzake de oproep van de in het vijfde en zesde lid bedoelde vergadering dient een termijn van ten minste veertien dagen in acht genomen te worden.

 8. Indien het onderwerp waaromtrent het bestuur of de algemene vergadering een besluit dient te nemen een zodanig spoedeisend karakter draagt dat de in het vorige lid gestelde termijn voor oproeping redelijkerwijs niet in acht kan worden genomen, is het bestuur bevoegd de gestelde termijn zoveel te bekorten als noodzakelijk is.

 9. Indien het spoedeisende karakter door ten minste vier leden van het bestuur en/of door ten minste vier leden van de algemene vergadering wordt betwist, staat beroep open bij de Commissie van Beroep, mits dit terstond wordt ingesteld. Het instellen van beroep heeft een schorsende werking.

 10. Besluiten van de algemene vergadering en bestuursbesluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat geen geldig besluit kan worden genomen, indien het quorum niet aanwezig is, met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

Onder eenvoudige meerderheid wordt verstaan: de helft plus één van de uitgebrachte stemmen; de blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen.

 1. Een lid kan niet meer dan één stem uitbrengen.

 2. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de stemhebbende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd.

 3. Bij staken van stemmen bij besluiten over zaken wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen.

 4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Is er sprake van een enkelvoudige kandidaatstelling, dan wordt voorgesteld die persoon bij acclamatie te benoemen.

Desgewenst wordt toch schriftelijk gestemd, indien dit door één of meer stemgerechtigde leden van de algemene vergadering wordt verlangd.

 1. Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen vrij. Is een derde stemming noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft, dan kan slechts gekozen worden tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben.

 2. Hebben evenwel personen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat niet vaststaat wie van hen tot de in het vorige lid bedoelde twee personen moet worden gerekend, dan vindt tussen deze personen tussenstemming plaats.

 3. Staken bij deze tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen, dan beslist het lot.

VII FINANCIËN


Artikel 16

 1. De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit:

 1. het aan de afdeling toekomende en van het partijbestuur te ontvangen deel van de contributie van de onder afdeling ressorterende leden;

 2. schenkingen, legaten en erfstellingen;

 3. andere inkomsten.

 1. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 2. Voor het aanvaarden van de in het eerste lid onder b bedoelde geldmiddelen geldt het beleid dat is vastgelegd in het door het partijbestuur opgestelde Giftenreglement.

Artikel 17

Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 18


 1. De algemene vergadering benoemt op een overigens niet bindende voordracht van het bestuur elk jaar een financiële commissie, bestaande uit ten minste twee personen, die lid van de afdeling zijn, maar geen zitting hebben in het bestuur.

 2. De financiële commissie heeft tot taak de administratie van de penningmeester na te zien en verslag uit te brengen aan het bestuur en de algemene vergadering. Goedkeuring hiervan strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

VIII KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAAD


Artikel 19

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt door de algemene vergadering vastgesteld, overeenkomstig het Reglement voor de voorbereiding van kandidaatstelling voor de verkiezing der leden van de gemeenteraad.


IX PERMANENTE CAMPAGNE
Artikel 20

Het bestuur benoemt, al of niet uit zijn midden, een commissie, die onder verantwoordelijkheid van en in overleg met het bestuur belast is met de zorg voor de permanente campagne en PR binnen het werkgebied. Het bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid omtrent alle te ondernemen campagne-activiteiten.


Artikel 21

Indien de voorzitter van de in het vorige artikel bedoelde commissie geen deel uitmaakt van het bestuur, woont hij de bestuursvergaderingen bij zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.

Inzake de permanente campagne heeft hij een adviserende stem.
X ONTBINDING
Artikel 22

Ontbinding van de afdeling vindt plaats bij besluit van de algemene vergadering, dan wel bij besluit van het partijbestuur.

De stemming over dit besluit geschiedt schriftelijk overeenkomst de bepalingen van de statuten van het CDA. Vereist is dat het landelijk dagelijks bestuur van het CDA toestemming verleent tot ontbinding van de afdeling.

In geval van ontbinding wijst de algemene ledenvergadering dan wel het partijbestuur de bestemming aan voor de eigendommen van de afdeling, met dien verstande, dat zij zo enigszins mogelijk worden aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn verkregen.


XI SLOTBEPALINGEN
Artikel 23

Wijziging(en) en aanvulling(en) van dit reglement kan (kunnen) op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf leden, woonachtig binnen het werkgebied, worden aangebracht door de algemene ledenvergadering.Het als zodanig gewijzigde reglement wordt eerst van kracht na goedkeuring door het landelijk dagelijks bestuur van het CDA.
Artikel 24

In alle gevallen waarin dit reglement, de CDA-statuten en andere CDA-reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina