Startnotitie Binnenstedelijke Ontwikkeling 19 september 2011Dovnload 122.17 Kb.
Pagina1/8
Datum24.08.2016
Grootte122.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

19 september 2011 Startnotitie Binnenstedelijke OntwikkelingStartnotitie

Binnenstedelijke Ontwikkeling
19 september 2011


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

1.Doel van deze notitie 3

1.1Aanleiding 3

1.2Achtergrond 3

1.3Afbakening 4

1.4Doel van deze notitie 4

1.5Totstandkoming intern en extern 5

1.6Opties voor vervolg 5

2.Huidige ontwikkelingen en trends 7

3. Bestaande kaders 10

3.1Bestaande beleidskaders 10

3.2Bestaande financiële kaders 11

4.Richting geven 12

4.1Ingrediënten 12

4.2Voorgestelde focus 12

4.3Mogelijke effecten 12

5.Palet van mogelijkheden 14

5.1Betere afstemming vraag en aanbod van de binnenstedelijke functies wonen en werken 14

5.2Toekomstbestendigere binnenstedelijke kwaliteit 15

5.3Efficiënter ruimtegebruik 16

5.4Huidige activiteiten en hun effecten 17

6.Marsroute 21

6.1Link met voorontwerp-PRS en OMU 21

6.2Communicatie 21

Samenvatting 22

Bijlage 1 Toelichting bestaande kaders en rollen 23

Bijlage 2 Gebruikte documenten 25


 1. Doel van deze notitie
  1. Aanleiding

In de commissie WMC van 6 juni 2011 hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd dat er na de zomerperiode een visie over Wonen aan deze commissie wordt voorgelegd, en dat dan wordt nagegaan hoe daar financieel invulling aan gegeven kan worden. Genoemde onderwerpen voor deze notitie zijn onder andere het Aanjaagteam, de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) in oprichting, binnenstedelijke vernieuwing en het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Ook is gevraagd om (in overleg met externe partijen) de voor de provincie interessante ontwikkelingen op dit gebied mee te nemen.


De genoemde onderwerpen zijn echter niet op zichzelf staand, en passen binnen het bredere speelveld van Binnenstedelijke Ontwikkeling. Daarom is de vraag voor een woonvisie in breder perspectief opgepakt en is deze notitie over Binnenstedelijke Ontwikkeling opgesteld.

  1. AchtergrondInzet op binnenstedelijke ontwikkeling

In het provinciaal beleid zetten we in op binnenstedelijke ontwikkeling. Dat blijkt onder andere uit het Coalitieakkoord en het recent verschenen voorontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Deze keuze vloeit voort uit de provinciale waarden en ambities: door de centrale ligging, de aantrekkelijke steden en landschappen en de sterke positie op het gebied van kennis en cultuur doet de provincie Utrecht het goed op economisch gebied. De provincie wil deze positie graag behouden en versterken. Maar er zijn bedreigingen, onder andere op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, de mismatch tussen vraag en aanbod van woon- en werkruimtes en de toenemende druk op landschap en natuur. Door te kiezen voor binnenstedelijke ontwikkeling beoogt de provincie de Utrechtse positie te versterken zonder dat dit ten koste gaat van het aantrekkelijke landschap.


Complex en integraal werkveld

In de PRS is aangegeven dat er binnenstedelijk voldoende ruimtelijke mogelijkheden zijn, maar de uitvoerbaarheid is complex en vraagt aandacht. Zeker omdat bij een dergelijke integrale problematiek ook ruimte nodig is voor het meenemen van milieuknelpunten, duurzaamheidsaspecten en levensloopbestendigheid, zowel bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering/herontwikkeling van bestaande gebieden.


Focus en vervolgstappen

De vraag is hoe de provincie het thema van Binnenstedelijke Ontwikkeling zo goed mogelijk vorm kan geven en welke rollen de provincie daarin oppakt, wat samen met de partners gedaan wordt en wat daarin van partners zelf wordt verwacht. Het zal hierbij nodig zijn, gezien de beperkte financiële middelen en ook de beperkte primaire verantwoordelijkheid, om selectief te zijn en focus aan te brengen in het brede speelveld van Binnenstedelijke Ontwikkeling. Met deze notitie wordt hiertoe een eerste stap gezet1. Vervolgens zal, na akkoord op de geschetste hoofdlijnen, een uitwerking worden gemaakt tot een kadernota, waarin meer de concreetheid wordt gezocht op te ondernemen activiteiten.  1. AfbakeningBreed werkgebied

Het thema Binnenstedelijke Ontwikkeling kan op verschillende manieren worden ingestoken en vraagt daarom om een toelichting. Binnenstedelijke Ontwikkeling zoals in deze notitie genoemd, wordt mede bepaald door de voorontwerp-PRS, dat zich vooral richt op gebiedsontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied, via de (landelijke en) stedelijke ontwikkelzones.


Relatie Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen

Het voorstel is om onder Binnenstedelijke Ontwikkeling de integrale opgave op locaties binnen de rode contouren te verstaan. Wonen is hierbij een belangrijk onderdeel (meer dan tweederde deel van het woningbouwprogramma is immers binnenstedelijk gepland), maar het gaat om integrale ontwikkelingen met meer belangen. Goed om hier te vermelden, is dat het beleidsterrein Wonen breder is dan het prioriteitsgebied van de binnenstedelijke woningopgave. Ook de realisatie van woningen op in de voorontwerp-PRS vastgelegde uitbreidingslocaties is voor de provincie belangrijk.2


frame1
Ten behoeve van de afbakening van het thema en de noodzakelijke focus kunnen we het volgende aangeven:

 • Het gaat om nieuwe ontwikkelingen en herontwikkelingen binnen bestaand bebouwd gebied.

 • Het accent van de inspanningen ligt op de functies wonen en werken, echter functiemenging, transformatie, aanwezigheid groen, recreatieve mogelijkheden en voorzieningen en mobiliteit zijn belangrijk voor de leefbaarheid en duurzaamheid en daarom integraal meegenomen.

 • Bedrijventerreinen die hun huidige functie behouden, worden (al hoewel ze wel binnen het thema Binnenstedelijke Ontwikkeling vallen) niet in deze notitie opgenomen3. Voor de aanpak van verouderde bedrijventerreinen bestaat immers al specifiek beleid. Ook is er met de OMU in oprichting een instrument voorhanden om als provincie ook financieel bij te dragen aan bepaalde herstructureringsprojecten.

 • Uitbreidingslocaties zijn van belang als het gaat om regionale afstemming en het toevoegen van woonmilieus die niet binnenstedelijk kunnen worden geaccommodeerd. In de huidige context van economische en vastgoedmarktontwikkelingen is de insteek om de provinciale focus te leggen bij binnenstedelijke ontwikkelingen. De provinciale rol bij de uitbreidingslocaties kan dan vooral worden opgepakt via het scheppen van planologisch kaders.

  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina