Statement of responsibility student / verklaring verantwoordelijkheid student your personal details / Uw persoonlijke gegevens van de vergunninghouderDovnload 30.88 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte30.88 Kb.

-4 Statement of responsibility 2014 - 2015


STATEMENT OF RESPONSIBILITY STUDENT / VERKLARING VERANTWOORDELIJKHEID STUDENT
Your personal details / Uw persoonlijke gegevens van de vergunninghouder
Surname as in passport

Naam zoals in paspoort
Given name as in passport

Voornamen
Date and place of birth Nationality

Geboortedatum en plaats Nationaliteit
V-number Student number

V-nummer Studentnummer
Steet name House number Room number

Straatnaam Huisnummer Kamernummer
Postal code City

Postcode Stad
E-mail: Tel.nr:

Information study program / Informatie over je studie

1. Name current study programme:Naam huidige opleiding:
2. Programme started on (mention date);

Opleiding begonnen op (datum):
3. Estimated date of graduation (mention month and year);

Geschatte datum van diplomering (maand en jaar):

2. I started another programme this academic year: o Yes o No

Name of program:Ik volg nu een andere opleiding dan afgelopen studiejaar: o Ja o Nee

Naam van de nieuwe opleiding:


I declare that the Information I have filled in on this page is true (sign please):

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld (plaats je handtekening):The undersigned declares that:

Undersigned declares that:

Ondergetekende verklaart dat:

I am fully responsible and aware that upon request of the Immigration and Naturalization service (IND) I must be able to give proof of the following:Ik ben verantwoordelijk voor het leveren van de volgende bewijsstukken indien de Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND) ernaar vraagt: 1. Proof of enrolment at Hanze University of Applied Sciences, Groningen / bewijs van inschrijving aan Hanzehogeschool Groningen 1. Proof of sufficient financial means next scholar year / bewijs van voldoende financiële middelen volgend academisch jaar

Period of enrollment / periode van inschrijving: September to (invulveld met keuze mogelijkheid maand + jaar


I have at least 835 euro per month to provide for day-to-day living expenses during my studies (check the appropriate box and complete the amount per month / Ik zal ten minste 814 euro per maand ontvangen om te voorzien in mijn levensonderhoud gedurende mijn studie (vul in de volgende rubrieken in wat voor u van toepassing is)


 • I receive € 835 or more per month from my sponsor* in The Netherlands

 • Ik ontvang € 835 of meer per maand van een sponsor* in Nederland
 • I receive € 835 or more per month from my sponsor* outside The Netherlands

 • Ik ontvang € 835 of meer per maand van een sponsor* buiten Nederland
 • I receive € ……………… a month in the form of a scholarship or grant from an institution* or organisation*

 • Ik ontvang € …………………. per maand in de vorm van een toelage of beurs van een instelling* of organisatie*

* Sponsor’s personal details / sponsoring institution / organisation / Persoon / instelling / organisatie die u financieel ondersteund


Name / naam: …………………………………………………………………………………………….……………………………..
Telephone number / telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………
Email or web address / e-mail of web adres: …………………………………….……………………………………………………. • I have a bank account in my own name, with a balance of at least € 10020 or more to cover day-to-day living expenses for one year / ik heb een eigen bankrekening met daarop in totaal € 10020 of meer om in mijn dagelijkse onkosten te voorzien gedurende 1 jaar

account number / bankrekeningnummer : ………………………………………….


name of bank / naam van de bank : ………………………………………….

I declare that the Information I have filled in on this page is true (sign please):

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld (plaats je handtekening):

I am aware that the IND may verify the accuracy of this statement, either as part of random checks or as part of a targeted investigation. I can provide the IND documentation to show that I do in fact have access to the income as stated above, within two weeks. I grant the IND permission to request information from the bank about the balance on the account.


Ik ben mij ervan bewust dat de IND de echtheid van deze verklaring kan verifiëren dmv steekproefsgewijze controle of als onderdeel van een doelgericht onderzoek. Ik kan als de IND erom vraagt binnen twee weken tijd alle documenten overleggen waaruit blijkt dat ik daadwerkelijk toegang heb tot de bron van inkomsten zoals ik hierboven vermeld heb. Ik geef de IND toestemming om gegevens omtrent mijn rekening in te winnen bij de bank
Please note that the amount required by the IND will increase slightly each year. We will inform you as soon as it has changed via the notice board on www.mijnhanze.nl/iso.

Wees je je ervan bewust dat het door de IND vastgestelde norm bedrag jaarlijks iets verhoogd zal worden. Wij zullen jullie via www.mijnhanze.nl/iso op de hoogte houden.


 1. Proof of insurance for the entire period that I am in the possession of a valid residence permit (until expected date of graduation

Bewijs van verzekering geldig voor de periode dat mijn nieuwe verblijfsvergunning geldig
Accepted insurances / geaccepteerde verzekeringen:

AON


IPS

Dutch healthcare Insurance / Basiszorgverzekering

Other insurances are only accepted by the IND if they have an unlimited coverage for healthcare and coverage for psychiatric care in a mental hospital; andere verzekeringen worden alleen geaccepteerd als zij een ongelimiteerde dekking bieden voor gezondheidszorg, opname en verzorging in een psychiatrische inrichting.


 1. Sufficient academic progress: I am aware that in order to retain my residence permit, I will have to attain at least half of the number of study points I can obtain each study year. For students starting in September the minimum amount of credits which should be obtained is 30 ects, for February enrollment it is 15 ects,

I am aware and agree that Hanze UAS will check my academic progress at the end of every study year and report to the IND should I have achieved less than the minimum of required ects unless I have suffered serious delay due to: illness, special family circumstances, being a recognized top athlete or engaging actively as a representative of a recognised organisation. 
Voldoende studievoortgang: Ik ben mij ervan bewust dat, wil ik mijn verblijfsvergunning behouden, dat ik dan minstens de helft van de te behalen ects per jaar zal moeten behalen. Voor studenten die in September instromen is het minimul te behalen credits 30 ects, voor studenten die in Februari beginnen is dit 15 ects.

Ik ben mij ervan bewust en geef toestemming aan de Hanzehogeschool Groningen om jaarlijks mijn studievoortgang te controleren en indien ik onvoldoende punten heb behaald, zonder dat er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals ziekte, bijzondere familie omstandigheden, het zijn van een erkende topsporter of het bekleden van een erkende bestuurlijke functie dat de IND hiervan op de hoogte wordt gesteld. 1. I am in the possession of a valid residence permit / Ik ben in het bezit van een geldig verblijfsvergunning.
 1. I am in the possession of a valid passport / ik ben in het bezit van een geldig paspoortI declare that the Information I have filled in on this page is true (sign please):

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld (plaats je handtekening):

Furthermore:


I the undersigned am aware and agree that the Hanze University of Applied Sciences, Groningen has an obligation by law to inform the IND of any changes in my personal situation which may have effect on the validity of my residence permit.
I am aware that a conviction for a crime can result in me having to leave The Netherlands / Het is mij bekend dat een veroordeling voor een misdrijf ertoe kan leiden dat ik niet langer in Nederland mag blijven
The information I have provided on this form is complete and truthful. I am aware that my personal details will be processed for the purpose of carrying out immigration procedures and will be passed on to other organizations that also need them for this purpose. I shall notify Hanze University of Applied Sciences, Groningen of any changes in my situation that may affect my residence status.

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid aangevuld en ingevuld. Ik weet dat mijn persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfrecht, geef ik direct door aan de Hanzehogeschool Groningen.


I declare that I meet the above mentioned requirements imposed by the IND onto holders of a residence permit for study purpose (sign please):

Ik verklaar dat ik mij bewust ben van- en voldoe aan de hierboven genoemde verplichtingen zoals die door de IND gesteld zijn t.a.v houders van een verblijfsvergunning voor studie (plaats hier je handtekening)

Name and surname:Voor- en achternaam:
Signature:

Handtekening:

Date (today):Datum (vandaag)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina