StatennotitieDovnload 65.35 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte65.35 Kb.
Gedeputeerde Staten


STATENNOTITIE

PS2006-935

Aan de leden van Provinciale Staten

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Voortgangsrapportage 2006: Zorg Advies Teams in Gelderland
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Beknopte samenvatting Statennotitie:


Voor 2006 kunnen wij u melden dat in Gelderland het aantal Zorg Advies Teams en andere vormen van onderwijs-zorgstructuren zijn toegenomen. Voor de jongeren van circa 12-16 jaar blijkt dat in alle Gelderse gemeenten met voortgezet onderwijs er een Zorg Advies Team of een ander type onderwijs-zorgstructuur functioneert. Dit betekent dat Gelderland in 2006 voor het voortgezet onderwijs een dekking van 100% heeft. Voor het primair onderwijs geldt dat in 44 van de 56 Gelderse gemeenten momenteel een Zorg Advies Team of een ander type onderwijs-zorgstructuur functioneert. Dit betekent dat Gelderland in 2006 voor het primair onderwijs een dekking van 79% heeft. Voor het middelbaar beroepsonderwijs geldt dat alle Gelderse ROC's een zorgcoördinator hebben binnen de school, schoolinterne zorg hebben en een Zorg Advies Team of een ander type onderwijs-zorgstructuur hebben. Aandachtspunten voor 2007 blijven de inzet voor het primair onderwijs, de bestuurlijke borging van de Zorg Advies Teams en de kwaliteit van de Zorg Advies Teams.
= = = = =

Aan de leden van Provinciale Staten


Eind 2005 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de dekking van Zorg Advies Teams in en om het onderwijs in de provincie Gelderland. Via deze voortgangsrapportage berichten wij u eind 2006 opnieuw over de stand van zaken omtrent de dekkingsgraad van onderwijs-zorgstructuren in Gelderland. Tevens geven wij u een kort overzicht van de actuele landelijke ontwikkelingen en de verrichte provinciale activiteiten op dit thema. Tot slot gaan wij in op onze doelstellingen ten aanzien van Zorg Advies Teams in 2007.
In uw Statenakkoord en het provinciale jeugdbeleid is aangegeven dat: "de relatie tussen jeugdzorg en het basisonderwijs sterk wordt verbeterd". Dat betekent dat: "halverwege de statenperiode alle Bureaus Jeugdzorg een aantoonbare relatie met alle scholen voor primair onderwijs in hun regio zijn aangegaan". Tevens hebben uw Staten aangegeven dat elk Bureau Jeugdzorg binnen twee jaar een Zorg Advies Team op elke school voor het voortgezet onderwijs en met name het (voortgezet) middelbaar beroepsonderwijs realiseert.
Wij hebben als college van Gedeputeerde Staten deze opdracht uit uw Statenakkoord overgenomen in ons Collegewerkplan 2003. Op dat moment was algemeen de aanname dat Bureau Jeugdzorg een wettelijke en initiërende rol zou krijgen bij het opzetten van Zorg Advies Teams. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De regie bij het initiëren van Zorg Advies Teams ligt bij de gemeente, maar wel in samenwerking met het onderwijs. Derhalve hebben wij niet onze doelstellingen bijgesteld, maar wel het tempo waarin deze te realiseren zijn.
Dit geldt met name voor het primair onderwijs. Voor eind 2006 hebben wij het streven geformuleerd van een dekkingsgraad van Zorg Advies Teams van 75% voor het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zitten wij op een 100% dekkingsgraad van Zorg Advies Teams. Ook bij de zeven ROC's is er 100% dekking. In het onderstaande gaan wij eerst in op de kwantitatieve verdeling van de onderwijs-zorgstructuren in Gelderland en vervolgens nader in op de verschillende typen Zorg Advies Teams c.q. onderwijs-zorgstructuren.
Overzicht onderwijs-zorgstructuren in Gelderland

Uit de provinciale inventarisatie blijkt dat in alle Gelderse gemeenten met voortgezet onderwijsscholen een zorgstructuur in en om het voortgezet onderwijs functioneert1. Voor een totaaloverzicht van het aantal scholen en de dekkingsgraad van de onderwijs-zorgstructuren verwijzen wij u naar bijlage 2, inclusief kaartoverzicht.


De Gelderse gemeenten verschillen in de wijze waarop de zorgstructuren in en om het onderwijs worden vormgegeven. Het Zorg Advies Team is verreweg de meest voorkomende vorm van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en externe instellingen. In 36 gemeenten zijn Zorg Advies Teams opgezet (=82%); in 8 Gelderse gemeenten functioneren andere type onderwijs-zorgstructuren (=18%). In 5 van deze 8 gemeenten met een andersoortige zorgstructuur is slechts één school voor het voortgezet onderwijs aanwezig. De zorgstructuur in het voortgezet onderwijs is vaak georganiseerd in de vorm van Zorg Advies teams. Zorgnetwerken (12+/buurtnetwerken) komen verhoudingsgewijs minder voor.


Alleen gemeenten met VO-scholen (44)

Voor het primair onderwijs geldt (qua dekkingsgraad) een ander beeld. Uit de inventarisatie blijkt dat in 44 van de 56 Gelderse gemeenten momenteel een onderwijs-zorgstructuur functioneert. Dit betekent dat Gelderland in 2006 voor het primair onderwijs een dekking van 79% heeft. Voor een totaaloverzicht van het aantal scholen en de dekkingsgraad van de onderwijs-zorgstructuren primair onderwijs verwijzen wij u eveneens naar bijlage 2, inclusief kaartoverzicht.
De Gelderse gemeenten verschillen in de wijze waarop de zorgstructuren in en om het primair onderwijs worden vormgegeven. In 26 gemeenten zijn Zorg Advies Teams opgezet (=47%); in 18 Gelderse gemeenten functioneren andersoortige onderwijs-zorgstructuren (=32%).

Organisatie onderwijs en regionale bestuurlijke afspraken

Per gemeente zijn er veel meer scholen voor het primair onderwijs, dan voor het voortgezet onderwijs. Tevens is de bestuurlijke organisatiegraad erg divers als het gaat om het primair onderwijs. Er zijn bestuurlijke koepels die alle scholen in het primair onderwijs in een gemeente omvatten, of een deel van de scholen. Daarnaast zijn er ook een behoorlijk aantal scholen voor primair onderwijs die één bestuur per school hebben. In tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, waar de samenwerking onderling voor een aantal thema's zoals zorg doorgaans goed en vaak bovenlokaal georganiseerd is, geldt dat niet altijd voor het primair onderwijs.


Scholen voor primair onderwijs werken samen in zogenaamde "Weer Samen Naar School" samenwerkingsverbanden2. Deze WSNS'en zijn veelal per denominatie gerangschikt en bestrijken veelal meerdere scholen in diverse gemeenten.
De provincie Gelderland heeft via de regionale convenanten jeugdbeleid-jeugdzorg afspraken gemaakt met alle Gelderse gemeenten over zorgstructuren in en om het onderwijs. De gemeenten hebben immers de regie bij het opzetten en vormgeven van de onderwijs-zorgstructuur. De VNG heeft via de Lokale Educatieve Agenda de gemeente gefaciliteerd om afspraken te gaan maken met het lokale onderwijs hierover. Een beperkt aantal gemeenten heeft dit instrument ingezet. De regionale convenanten jeugdbeleid-jeugdzorg hebben er voor gezorgd dat alle Gelderse gemeenten bezig zijn met de voorbereidingen voor het opzetten van Zorg Advies Teams of hebben dit al gerealiseerd.
In 8 van de 12 Gelderse gemeenten waarin momenteel nog geen onderwijs-zorgstructuur voor het primair onderwijs functioneert, zijn Zorg Advies Teams in voorbereiding. In de bijlagen is informatie per gemeente en op kaarten opgenomen.
Typen Onderwijs-zorgstructuren: Zorg Advies Team, buurtnetwerk, jongerennetwerk 12-

Een rondgang langs alle Gelderse gemeenten en de monitor 2006 heeft geleerd dat het concept van Zorg Advies Team op verschillende wijze lokaal wordt ingevuld. Ten eerste zijn de namen voor het concept van een ZAT divers: de jeugdzorgadviesteams, Zorg Advies Teams of School en Hulp teams etc.


Daarnaast vindt de invulling van het concept ZAT ook verschillend plaats. Een Zorg Advies Team is veelal rondom (een aantal) scholen geformeerd en daar nemen in ieder geval aan deel: (school)maatschappelijk werk, onderwijs, leerplicht, GGD, Bureau Jeugdzorg en de politie op afroep. Bij een behoorlijk aantal gemeenten is daar sprake van. In deze ZAT's vindt idealiter de (gezamenlijke) signalering plaats en de casuïstiekbespreking. Tevens wordt ook bepaald wat er gaat gebeuren en wordt dit gevolgd. In de praktijk zijn daar nog diverse varianten op. Voorbeelden van andere type zorgstructuren in en om het primaire onderwijs in Gelderland, zijn zorgnetwerk 12 min, PCL+3 en buurtnetwerken. In 12 Gelderse gemeenten is er (nog) geen vorm van onderwijs-zorgstructuur aanwezig (21%).
Er bestaan Zorg Advies Teams die zich (nog) alleen maar richten op signalering, of ZAT's die casuïstiek bespreken en de voorbereidingen plegen voor eventuele indicatiestellingen of hulpverlening. Daarnaast zijn er onderwijs-zorgstructuren die op een andere wijze zijn georganiseerd. Daarbij kan gedacht worden aan onderwijs-zorgstructuren die buurtgewijs of juist voor de hele gemeente zijn opgezet, waarbij een ketenpartner ontbreekt of een structuur waarbij de schoolmaatschappelijk werker de "linkin pin" is tussen de scholen en de externe partners.

In bijlage 2 zijn informatie en kaartoverzichten opgenomen waarbij met de verschillende typen onderwijs-zorgstructuren rekening is gehouden.


Landelijke ontwikkelingen

In 2006 heeft het Kabinet een reactie opgesteld naar aanleiding van diverse adviezen van Operatie Jong over jeugdbeleid. In de kabinetsreactie wordt aangegeven dat gemeenten de regie hebben als het gaat om het opzetten van de Zorg Advies Teams en de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Voor de aansluiting van de leeftijdsgroep 0-4 jarigen bij de onderwijs-zorgstructuur adviseert het Kabinet om het zogenaamde Centrum voor Jeugd en Gezin te laten participeren in de Zorg Advies Teams, om sneller en efficiënter samenwerkingsafspraken te maken en passende hulp te bieden. Tevens heeft het Kabinet, met name het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in het landelijke plan "Aanval op de Uitval" een aantal maatregelen afgekondigd die gericht zijn op Zorg Advies Teams in het MBO en de aandacht van de nazorg van het VMBO naar het MBO. Het Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (LCOJ) heeft in 2006 zijn aandacht gericht op het versterken van de Zorg Advies Teams en ook ondersteuning geleverd bij een aantal Gelderse gemeenten. Het LCOJ richt zich in 2007 met name op het verbeteren van de kwaliteit van de Zorg Advies Teams.


Gelderse ontwikkelingen

In 2006 is de aandacht voornamelijk gericht geweest op: • Uitvoering van de prestatieafspraken met Bureau Jeugdzorg, namelijk een optimale aansluiting bij de preventieve netwerken c.q. Zorg Advies Teams door Bureau Jeugdzorg. Met Bureau Jeugdzorg is de afspraak gemaakt dat zij voor alle Zorg Advies Teams in het voortgezet, middelbaar en primair onderwijs ten minste op afroep beschikbaar zijn. Indien er geen onderwijs-zorgstructuur bestaat, moeten zij per cluster van scholen voor het primair onderwijs een contactpersoon hebben.

 • Acht regionale convenanten jeugdbeleid-jeugdzorg zijn afgesloten tussen gemeenten en provincie over onder andere: de wederzijdse inspanning voor het opzetten c.q. versterken van onderwijs-zorgstructuren en de deelname van Bureau Jeugdzorg en gemeentelijke ketenpartners in de Zorg Advies Teams.

 • Wij hebben Spectrum in 2006 de opdracht gegeven om ondersteuning te bieden aan gemeenten en scholen bij het opzetten van een Zorg Advies Team of het versterken daarvan.

 • Het ondersteunen van vier regio's bij het opzetten van Zorg Advies Teams voor het primair onderwijs door Spectrum.

 • Het ondersteunen van drie Gelderse ROC's en bijbehorende regio's bij het opzetten van Zorg Advies Teams ten behoeve van potentiële voortijdig schoolverlaters door middel van incidentele subsidie of begeleiding door Spectrum, in samenwerking met het LCOJ.

 • Het bevorderen van kennisuitwisseling tussen alle Gelderse ROC's als het gaat om schoolinterne en schoolexterne zorg. Dit heeft ook geleid tot een provinciaal onderzoek "Zorgen voor zorg in en om ROC's", waarbij twee Gelderse regio's nader onderzocht zijn als het gaat om ketensamenwerking tussen de partijen. Dit is beschikbaar gesteld aan de regio's en aan alle andere ROC's in Gelderland.

 • In samenwerking met Spectrum en de Gelderse gemeenten is een tweede meting gehouden over de dekking van Zorg Advies Teams in Gelderland. Resultaten zijn kort in deze notitie beschreven en verder in de bijlagen.

 • Het uitgeven van een speciale uitgave van GLD.Sociaal over de verschillen en overeenkomsten tussen Zorg Advies Teams en Coördinatie van Zorg (verspreid aan alle jeugdorganisaties, onderwijs, politie en huisartsen). Tevens zijn er over het thema van Zorg Advies Teams diverse artikelen geschreven in de provinciale media en het magazine van Spectrum.


Provinciale inspanningen voor 2007

Wij zijn als college van mening dat, gezien het belang van een goede onderwijs-zorgstructuur voor alle jongeren in Gelderland, een dekkingsgraad van 100% voor het voortgezet onderwijs in Gelderland wenselijk is en blijft. Dat resultaat is in 2006 behaald.

Op basis van de nu met gemeenten afgesloten regionale convenanten zien wij de mogelijkheid om voor het primair onderwijs gefaseerd toe te groeien naar een 100% dekkingsgraad van kwalitatief hoogwaardige ZAT's eind 2007. Gezien de thans opgedane ervaringen met het opzetten van ZAT's in het voortgezet onderwijs, achten wij het raadzaam hier te kiezen voor een gefaseerde aanpak conform de afspraken in de convenanten jeugdbeleid-jeugdzorg. Omdat wij het komende jaar ons zowel willen richten op het toegroeien naar een 100% dekkingsgraad voor het primair onderwijs, als op het versterken van de bestaande Zorg Advies Teams in het onderwijs zullen wij in 2007 de volgende inspanningen plegen.
Indien er geen sprake is van een onderwijs-zorgstructuur in het primair onderwijs dan:


 • leveren wij ondersteuning aan gemeenten bij het opzetten van een bovenschools netwerk voor met name het primair onderwijs, waar het samenwerkingverband primair onderwijs (WSNS), leerplicht, maatschappelijk werk, GGD en op afroep Bureau Jeugdzorg en politie aan deelnemen. Het netwerk heeft als primaire functies preventie, signalering en deskundigheidsbevordering. De provincie kan door middel van de inzet van Spectrum en eventuele subsidiemogelijkheden hier een impuls aan geven;

 • zorgen wij dat Bureau Jeugdzorg uitvoering geeft aan de afspraak dat zij altijd op afroep aanwezig zijn bij een bovenschoolse zorgstructuur. Indien er geen zorgstructuur is dan zorgt Bureau Jeugdzorg op een andere wijze voor hun toegankelijkheid.

Indien er sprake is van een bestaande onderwijs-zorgstructuur dan: • leveren wij ondersteuning bij het optimaliseren van de bestaande structuur om uiteindelijk uit te komen op de functies zorg voor individuele jongeren beleggen/casuïstiekbespreking, doorverwijzing en terugkoppeling/nazorg. Deze kwaliteitsslag zal door de uitvoerende partijen moeten worden nagestreefd en uitgevoerd. De provincie kan door middel van de inzet van Spectrum en eventueel subsidiemogelijkheden hier een impuls aan geven. Dit streven kan worden opgenomen in de jaarlijkse afspraken tussen provincie en gemeenten en in de prestatieafspraken van BjzG;

 • gaan wij via de regionale convenanten jeugdbeleid-jeugdzorg sturen op het behouden en versterken van de onderwijs-zorgstructuur.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs het volgende: • Wij bevorderen de kennisdeling tussen alle Gelderse ROC's omtrent de onderwijs-zorgstructuur met externe partijen in hun regionale netwerk.

 • Wij sturen via de regionale convenanten jeugdbeleid-jeugdzorg op de bestuurlijke borging van de onderwijs-zorgstructuur in en om het MBO en met name de inzet van gemeentelijk en provinciaal gefinancierde partijen.

Voor het Bureau Jeugdzorg het volgende: • Met Bureau Jeugdzorg nagaan hoe de inzet en de functionele invulling in alle Gelderse regio's ten aanzien van deelname aan ZAT's/onderwijs-zorgstructuren verloopt en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met het voor BjzG beschikbare budget en het model of type aanwezige (of gewenste) onderwijs-zorgstructuur.

Arnhem, 5 december 2006 - zaaknr. 2006-022539Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje

-

Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer

-

secretaris

+ + + + +

bijlagen:


 • Afkortingen

 • Overzicht Onderwijs & Zorg per Gelderse gemeente

Bijlage 1


Afkortingen

BjzG: Bureau Jeugdzorg Gelderland

GGD: Gemeentelijke Gezondheids Dienst

LCOJ: Landelijk Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg

MBO: middelbaar beroepsonderwijs

OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PCL: Permanente Commissie Leerlingenzorg

ROC: Regionaal Opleidingscentrum

WSNS: Weer Samen Naar School (bovenschools samenwerkingsverband

primair onderwijs)

ZAT: Zorg Advies Team
Bijlage 2: Overzicht Onderwijs & Zorg per Gelderse gemeente

In 2006 is in Gelderland een inventarisatie uitgevoerd om te achterhalen hoe ver gemeenten en scholen zijn met de opzet en uitvoering van Zorg Advies Teams of soortgelijke onderwijs-zorgstructuren. In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen die uit de Gelderse inventarisatie naar voren komen. De nadruk ligt op de huidige dekkingsgraad van de onderwijs-zorgstructuur in het reguliere onderwijs en de spreiding van Zorg Advies Teams over de Gelderse regio's. De uitkomsten zijn ook verwerkt in bijgevoegde kaarten. Zichtbaar wordt in welke gemeenten inmiddels een onderwijs-zorgstructuur/Zorg Advies Team functioneert.


De provincie Gelderland heeft met alle Gelderse gemeenten afspraken gemaakt over het opzetten en/of onderhouden van een functionele onderwijs-zorgstructuur voor het primair en het voortgezet onderwijs. De bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in de regionale convenanten jeugdbeleid-jeugdzorg. In veel regio's heeft de ontwikkeling van een zorgstructuur voor het onderwijs prioriteit gekregen bij de uitwerking.
Tijdens de gegevensverzameling bleek dat gemeenten en scholen actief met het thema bezig zijn. Dit overzicht is nadrukkelijk bedoeld om de voortgang te bewaken en is derhalve een momentopname.4 Deze rapportage zal begin 2007 ook worden verstuurd naar alle Gelderse gemeenten en onderwijs-samenwerkingsverbanden.
Toelichting Gelderse inventarisatie

In het voorjaar van 2006 is door de provincie en met behulp van Spectrum een analyse opgesteld van de stand van zaken van de zorgstructuren in en om het primair en voortgezet onderwijs in Gelderland. In het najaar is opnieuw een (snelle) inventarisatie uitgevoerd om zicht te krijgen op de vorderingen in de regio's. De Gelderse gemeenten zijn gevraagd naar de huidige stand van de aanwezige zorgstructuren, alsmede naar de herkenbaarheid van de analyses zoals die eerder door de provincie en Spectrum zijn opgesteld. Van gemeenten die niet hebben gereageerd, zijn de gegevens (indien beschikbaar) uit het voorjaar 2006 gebruikt.Hoe de Zorg Advies Teams optimaal kunnen functioneren wordt in 2007 nader uitgewerkt. In deze rapportage wordt volstaan met enkele kwalitatieve aspecten van de huidige ZAT's.

1. Onderwijs-zorgstructuur Primair Onderwijs (PO)
De resultaten van de inventarisatie naar de onderwijs-zorgstructuren in en om het primair onderwijs in Gelderland worden hieronder beschreven. Deze paragraaf begint met een korte beschrijving van het aantal vestigingen van het primair onderwijs in Gelderland.

Aantal vestigingen primair onderwijs per gemeente


Voor de inventarisatie van het aantal vestigingen in het primaire onderwijs per gemeente is de ‘Basisregistratie Instellingen' van het CFI gebruikt. In totaal zijn in Gelderland 955 basisscholen. Het aantal vestigingen per gemeente varieert van één basisschool in de gemeente Rozendaal en Millingen aan de Rijn tot 70 vestigingen in de gemeente Apeldoorn. Ruim de helft van de Gelderse gemeenten (32) heeft tussen de 10 en 20 vestigingen. Circa eenvijfde van de gemeenten heeft minder dan 10 vestigingen primair onderwijs.

Dekkingsgraad onderwijs-zorgstructuur primair onderwijs


In de bijgevoegde kaart (kaart 1) is de onderwijs-zorgstructuur voor het primair onderwijs in Gelderland in 2006 per gemeente in beeld gebracht. Zichtbaar wordt in welke gemeenten inmiddels een onderwijs-zorgstructuur/Zorg Advies Team functioneert. Ook is opgenomen of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en provincie over deze zorgstructuren/ZAT's. De kaart bevat eveneens het aantal vestigingen van het primair onderwijs in Gelderland.
Uit de inventarisatie blijkt dat in 44 van de 56 Gelderse gemeenten momenteel een zorgstructuur in en om het primair onderwijs functioneert. Dit betekent dat Gelderland in 2006 voor het primaire onderwijs een dekking van 79% heeft.
De Gelderse gemeenten verschillen in de wijze waarop de zorgstructuren in en om het onderwijs worden vormgegeven. In 26 gemeenten zijn Zorg Advies Teams opgezet (=47%); in 18 Gelderse gemeenten functioneren andere type onderwijs-zorgstructuren (=32%). Voorbeelden van andere zorgstructuren in en om het primair onderwijs in Gelderland zijn: zorgnetwerk 12 min, PCL+ of buurtnetwerken.
In twaalf Gelderse gemeenten is er (nog) geen vorm van onderwijs-zorgstructuur aanwezig (21%). In kaart 1 is aangegeven om welke gemeenten het gaat. Ter aanvulling kan gemeld worden dat in de gemeente Oldebroek in 2005 een 12- netwerk is opgericht dat inmiddels niet meer functioneert. De wens is om dit in de uitvoering van het regionale convenant jeugdbeleid-jeugdzorg op te pakken.
Zorg Advies Teams in voorbereiding


Diverse gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen voor het opzetten van Zorg Advies Teams. In kaart 1 is met een arcering zichtbaar gemaakt in welke gemeenten er ontwikkelingen gaande zijn. Er kan een onderscheid worden aangebracht in gemeenten waar momenteel een andere onderwijs-zorgstructuur functioneert en gemeenten waar nog geen of onvoldoende sprake is van een onderwijs-zorgstructuur op bovenschools niveau.
In acht Gelderse gemeenten waarin momenteel nog geen onderwijs-zorgstructuur functioneert, zijn Zorg Advies Teams in voorbereiding. In de vier Liemers-gemeenten (Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar) zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat het Zorg Advies Team voor het primaire onderwijs in de Liemers in het eerste kwartaal van 2007 operationeel is. Ook Beuningen gaat aan de slag met de ontwikkeling van een interne en externe zorgstructuur in het primaire onderwijs. De teams zullen operationeel zijn in het schooljaar 2007-2008. De termijn van realisatie van de ZAT's in de gemeenten Maasdriel, Neerijnen en Barneveld is naar verwachting uiterlijk eind 2007.
Daarnaast zijn er Zorg Advies Teams in voorbereiding in de gemeenten Overbetuwe, Renkum, Zaltbommel, Apeldoorn, Zutphen en Lochem. Voor Apeldoorn, Zutphen en Lochem geldt dat dit gerealiseerd zal zijn in het schooljaar 2007-2008.
Bij een realisatie van Zorg Advies Teams in alle bovengenoemde gemeenten, loopt de dekkingsgraad van deze teams in de Gelderse gemeenten (op termijn) op van 47% naar 70%.
Spreiding Zorg Advies Teams Primair Onderwijs over Gelderse regio's

Uit de Gelderse inventarisatie blijkt welke regio's voorop lopen bij de realisatie van Zorg Advies Teams. In de regio's Nijmegen, Achterhoek en de West Veluwe is er een hoge dekkingsgraad van ZAT's primair onderwijs. In vrijwel alle gemeenten in deze regio's is een Zorg Advies Team aanwezig. In de regio's Noord-Veluwe, Oost Veluwe en Rivierenland zijn er enkele gemeenten met ZAT's en overheersen andere onderwijs-zorgstructuren. De regio Arnhem onderscheidt zich door verhoudingsgewijs veel gemeenten zonder een functionele onderwijs-zorgstructuur. In zes van de elf gemeenten in deze regio's zijn echter Zorg Advies Teams in voorbereiding. In de regio Midden IJssel (met de gemeenten Lochem en Zutphen) is alles ondergebracht in PCL+ en buurtnetwerken. In beide gemeenten zijn momenteel ontwikkelingen gaande voor het opzetten van Zorg Advies Teams in plaats van buurtnetwerken.


Functioneren van Zorg Advies Teams primair onderwijs

Bij de gegevensverzameling lag de nadruk op het achterhalen van de huidige dekkingsgraad van de onderwijszorgstructuren in Gelderland. Over het functioneren van de Zorg Advies Teams kunnen slechts een aantal algemene bevindingen worden gepresenteerd.


Deelname scholen aan Zorg Advies Teams primair onderwijs

Met de beschikbare gegevens kan geen exacte uitspraak worden gedaan over het totaal aantal scholen dat deelneemt aan of toegang heeft tot de Zorg Advies Teams. Over het algemeen hebben formeel alle scholen in de gemeenten met Zorg Advies Teams toegang tot de zorgstructuur. Het formeel toegang hebben tot de Zorg Advies Teams betekent vaak nog geen volledige deelname van de scholen aan de zorgstructuur. Ook zijn er verschillen waarneembaar tussen scholen in de mate van het inbrengen van casuïstiek.


Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is in alle gevallen op afroep beschikbaar. In een aantal gemeenten of regio's wordt gemeld dat Bureau Jeugdzorg structureel deelneemt aan de bijeenkomsten. Op basis van de inventarisatie blijkt dat signalering van problemen en deskundigheidsbevordering als functies voor het ZAT slechts in beperkte mate plaatsvindt. Alleen in de West Veluwe wordt dit expliciet genoemd, evenals bij de gemeenten Tiel en Culemborg. In de meeste gevallen staat casuïstiekbespreking centraal.


Gemeenten kunnen met Bureau Jeugdzorg afspraken maken over de inzet van BJz bij de Zorg Advies Teams. Deze afspraken voor 2007 over de aansluiting van Bureau Jeugdzorg worden in de maanden november en december 2006 nader vormgegeven.

De gedane inventarisatie levert nog een beperkt beeld op: • In de regio Achterhoek zijn er geen individuele afspraken tussen gemeenten en BJz. Binnen de Jeugdzorg Advies Teams-structuur gaat het echter om samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten, algemeen maatschappelijk werk e.d.. Namens de gemeenten zijn er binnen deze structuur afspraken gemaakt. In (de gemeente) Arnhem wordt via schoolmaatschappelijk werk duidelijke afspraken gemaakt met BJz.

 • In regio Midden IJssel, Oost Veluwe en West Veluwe zijn er afspraken tussen alle gemeenten en BJz. Dit geldt eveneens voor de gemeenten Nijmegen, Harderwijk en Ermelo.


2. Onderwijs-zorgstructuur voortgezet onderwijs (VO)
De belangrijkste bevindingen over de onderwijs-zorgstructuren in het voortgezet onderwijs in Gelderland zijn hieronder samengevat. Allereerst volgt een korte toelichting op het aantal VO-scholen in Gelderland.
Aantal vestigingen VO-scholen

Voor de inventarisatie van het aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs per gemeente is de ‘Basisregistratie Instellingen' van het CFI gebruikt. In totaal zijn in Gelderland 148 vestigingen voor het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo).

Niet in alle Gelderse gemeenten is het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd; in twaalf Gelderse gemeenten zijn geen VO-scholen. In de gemeenten Nijmegen, Apeldoorn en Arnhem zijn de meeste VO-vestigingen; in 15 gemeenten is slechts één school voor het voortgezet onderwijs aanwezig.

Dekkingsgraad onderwijs-zorgstructuur voortgezet onderwijs


In de bijgevoegde kaart 3 is de onderwijs-zorgstructuur voor het voortgezet onderwijs in Gelderland in 2006 per gemeente in beeld gebracht. Zichtbaar wordt in welke gemeenten inmiddels een onderwijs-zorgstructuur/Zorg Advies Team functioneert. Ook is opgenomen of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en provincie over deze zorgstructuren/ZAT's. De kaart bevat eveneens het aantal vestigingen voortgezet onderwijs in Gelderland.
Uit de inventarisatie blijkt dat in alle Gelderse gemeenten met VO-scholen (44) een zorgstructuur in en om het voortgezet onderwijs functioneert. Dit betekent dat Gelderland in 2006 in het voortgezet onderwijs een dekking van 100% heeft.
De Gelderse gemeenten verschillen in de wijze waarop de zorgstructuren in en om het onderwijs worden vormgegeven. Het ZAT is verreweg de meest voorkomende vorm van samenwerking tussen VO-scholen en externe instellingen. In 36 gemeenten zijn Zorg Advies Teams opgezet (=82%); in 8 Gelderse gemeenten functioneren andere type onderwijs-zorgstructuren (=18%). De zorgstructuur in het VO is vaker dan in het PO georganiseerd in de vorm van Zorg Advies teams. Zorgnetwerken (12+/buurtnetwerken e.d.) komen verhoudingsgewijs minder voor.


Alleen gemeenten met VO-scholen (44)

In gemeenten met Zorg Advies Teams is 89% van de Gelderse VO-scholen gevestigd. In vijf van de acht gemeenten met een andere zorgstructuur is slechts één VO-school aanwezig.
Gemeenten zonder VO-scholen

Gemeenten zonder voortgezet onderwijs hebben ook een verantwoordelijkheid voor problemen en begeleiding van hun jonge inwoners. Leerlingen afkomstig uit deze gemeenten worden besproken in de aanwezige onderwijs-zorgstructuren op hun scholen. In minimaal de helft van deze gemeenten (zonder VO-scholen) functioneren andere type zorgnetwerken.


Spreiding Zorg Advies Teams voortgezet onderwijs over Gelderse regio's

De hoge dekkingsgraad van ZAT's in de Gelderse regio's komt naar voren in onderstaande grafiek. In de regio's Achterhoek, Arnhem, Noord- en Oost Veluwe zijn er slechts enkele gemeenten met een andere onderwijs-zorgstructuur. In Midden IJssel zijn er geen ZAT's, maar is alles ondergebracht in buurtnetwerken (jeugdhulpverlenings-netwerken).
Functioneren van Zorg Advies Teams voortgezet onderwijs

Deelname scholen aan Zorg Advies Teams voortgezet onderwijs

Met de beschikbare gegevens kan geen exacte uitspraak worden gedaan over het totaal aantal scholen dat deelneemt aan de Zorg Advies Teams. In de meeste gemeenten nemen alle scholen deel of hebben toegang tot de Zorg Advies Teams. Uitzondering daarop zijn enkele gemeenten in de regio Arnhem en in Rivierenland (Culemborg, Zaltbommel en Neder-Betuwe) en Nijkerk. Er is wel lokale afstemming met leerplicht, GGD, maatschappelijk werk en beperkt met Bureau Jeugdzorg.


Inzet Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is in alle gevallen op afroep beschikbaar voor Zorg Advies Teams VO. In enkele gemeenten in Rivierenland tenminste op afroep, deels structureel; in zowel de Achterhoek, Nijmegen als Arnhem neemt BJz structureel deel. In de ZAT's staan veelal de casuïstiekbesprekingen centraal. Het beeld m.b.t. afspraken tussen gemeenten en BJz over de inzet van BJz bij de Zorg Advies Teams is vergelijkbaar met het beeld voor het primair onderwijs.
1 In 44 Gelderse gemeenten zijn er scholen voor voortgezet onderwijs.

2 Doel van Weer Samen Naar School, en de WSNS-samenwerkingsverbanden, is dat kinderen de zorg en begeleiding die zij nodig hebben zo veel mogelijk op de basisschool krijgen. Als blijkt dat het op de basisschool toch niet goed lukt, gaan kinderen - eventueel tijdelijk - naar een speciale school voor basisonderwijs.

3 Permanente Leerlingen Commissie, dit is georganiseerd door het primair onderwijs en dient met name om indicatiestelling en toeleiding naar het speciaal onderwijs goed vorm te geven. In een aantal gevallen bestaat er een zogenaamde PCL+ met externe partners die een bredere casuïstiek behandelen.

4 De laatste peildatum is 10 november 2006.
Inlichtingen bij José Kosters, tel: 026-3599311

e-mail j.kosters@prv.gelderland.nl
verzondenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina