Statuten studiekring vrij onderzoekDovnload 19.11 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte19.11 Kb.

STATUTEN STUDIEKRING VRIJ ONDERZOEK
Titel 1 : Aard en doelstellingen van de vereniging.


art 1: De naam van de vereniging is: Studiekring Vrij Onderzoek.

art 2: De zetel van de vereniging is gevestigd: Triomflaan 62, 1160 Oudergem.

art 3: De duur van de vereniging is onbepaald.

art 4: De vereniging stelt zich tot doel: de verdediging, de toepassing en de actualisering van het principe van Vrij Onderzoek, zowel binnen als buiten de universiteit.

art 5: Dit doel wordt nagestreefd aan de hand van een jaarlijkse interpretatie en evaluatie door het bureau van titel I ('de beginselen en de zending van de universiteit') van het organiek statuut van de VUB, zoals goedgekeurd op de Raad Van Bestuur van 18 januari 1994:
artikel 1: De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij Onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.
artikel 2: De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.
artikel 3:

§ 1 Tot de zending van de universiteit behoren:

het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;

-de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;

-de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid
§ 2 De Universiteit kan de nodige interne en externe contacten, relaties en initiatieven tot stand brengen met personen, instellingen of organisaties teneinde haar zending, zoals omschreven in § 1, te vervullen. Minstens éénmaal per jaar wordt hierover verslag uitgebracht door het Rectorencollege aan de Raad van Bestuur. Wanneer deze personen, instellingen of organisaties in de Universiteit worden opgenomen, bepaalt de Raad van Bestuur op welke wijze zal worden voldaan aan artikel 2 van dit Statuut.

Titel 2: De leden.


art 6: De vereniging telt effectieve en steunende leden:

a) effectieve leden zijn: studenten ingeschreven aan de VUB of oud studenten van de VUB, die zich lid maken van de vereniging door het invullen, tekenen en betalen van een jaarlijkse lidkaart, en zich dusdanig expliciet tot het Vrij Onderzoek bekennen. Zij zijn stemgerechtigd en verkiesbaar voor het bureau volgens de modaliteiten in art. 15 b., c. en d..

b) zijn steunende leden: ieder die een door het bureau vastgestelde bijdrage betaalt. Zij zijn stemgerechtigd op de A.V. maar niet verkiesbaar voor het bureau. Steunende leden kunnen gecoöpteerd worden door het bureau volgens de modaliteiten vastgelegd in art 9.4)

art 7: Een lid kan alleen maar uitgesloten worden indien twee derden van de A.V. zich ervoor uitspreekt. De enige reden waarvoor een lid kan uitgesloten worden is het schenden van het principe van Vrij Onderzoek.Titel 3: De organen van de vereniging.

A. Het Bureau.

Art 8:


a) Het bureau van de Studiekring Vrij Onderzoek is samengesteld uit de volgende personen, die op de statutaire algemene vergadering een persoonlijke evaluatie over de werking van de Studiekring dienen naar voren te brengen en zich belasten met de volgende taken (die geenszins een bevoegdheidsafbakening inhouden):

1) de voorzitter: algemene coördinatie en afvaardiging Studentenraad. De voorzitter kan een lid van het bureau aanduiden om hem in de studentenraad te vervangen.

2) de ondervoorzitter: in het bijzonder de technische / praktische kant van de algemene coördinatie, vervangt de voorzitter waar nodig.

3) de secretaris: administratie van de Studiekring en opstellen van de verslagen van de vergaderingen.

4) de penningmeester: alle financiële aspecten van de werking van de Studiekring; hij/zij dient tweemaandelijks een gedetailleerd overzicht van de financiële toestand aan het bureau voor te leggen en maakt het financieel verslag op dat dient voorgelegd aan de Studentenraad.

5) bureauleden.


b) De kandidaat - bureauleden hebben de keuze om aan de A.V. voor te stellen de functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris niet op te vullen en deze gezamenlijk waar te nemen. Wel wordt dan door het bureau een verantwoordelijke aangeduid naar de Studentenraad toe. Voor de Studentenraad heeft deze dezelfde bevoegdheden als een voorzitter.
c) De functies zijn ook toegankelijk door coöptatie, behalve die van voorzitter of verantwoordelijke Studentenraad en ondervoorzitter.
art 9: Werking en bevoegdheden van het bureau:

1) Het bureau is belast met het dagelijks bestuur van de Studiekring.

2) Het bureau beraadslaagt en beslist bij gewone meerderheid van aanwezige bureauleden. De gewone meerderheid wordt als volgt bepaald: het geheel getal onmiddellijk groter dan de helft van het aantal geldige stemmen. De onthoudingen worden enkel bij het aantal geldige stemmen gerekend wanneer het aantal uitgebrachte onthoudingen strikt groter is dan het aantal voor- of tegenstemmen. In staking van stemmen is het voorstel verworpen.

3) Elk bureaulid dat drie bureauvergaderingen verzuimt zonder gegronde reden wordt als ontslagnemend beschouwd.

4) Het bureau kan met twee derde meerderheid van de aanwezige effectief verkozen bureauleden beslissen over de coöptatie van leden die voor de goede werking noodzakelijk zijn en wiens coöptatie op de volgende A.V. ter bekrachtiging wordt voorgelegd. Het aantal door het bureau gecoöpteerde bureauleden kan de helft van het aantal effectieve bureauleden niet overschrijden. Een dergelijke mogelijkheid tot coöptatie wordt op de voorafgaande bureauvergadering aangekondigd en genotuleerd in het verslag. De tweederde meerderheid wordt als volgt bepaald: het geheel getal onmiddellijk groter dan twee derde van het aantal geldige stemmen, onthoudingen inbegrepen.

5) De gecoöpteerde bureauleden hebben hetzelfde stemrecht in het bureau als de verkozen bureauleden. Dit houdt in dat ze op de statutaire algemene vergadering eveneens een persoonlijke evaluatie over de werking van de Studiekring dienen naar voren te brengen.

6) Het bureau roept de algemene vergadering (A.V.) samen op de wijze door de statuten bepaald; het stelt de dagorde op.

7) De gewone meerderheid van het bureau kan stelling nemen i.v.m actuele en dringende problemen.B. De Algemene Vergadering (A.V.)

art 10:


a) De A.V. is samengesteld uit de leden van de vereniging. Zij komt statutair tweemaal per jaar samen, uitgezonderd mogelijke buitengewone algemene vergaderingen.

b) De A. V. komt een eerste maal binnen de twee weken na het einde van het winterverlof samen. In dit geval beschikt de A.V. over de volgende specifieke en wel afgebakende bevoegdheden met het oog op beleidscontrole:

-afzetten van bureauleden met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden. -coöptatiebevoegdheid tot de helft van het aantal bureauleden en dit bij gewone meerderheid der

aanwezige leden.

-bekrachtiging van de coöptatie van de door het bureau gecoöpteerde bureauleden bij gewone

meerderheid der aanwezige leden. .

Bij deze statutaire halfjaarlijkse A.V. dient elk bureaulid een persoonlijke evaluatie over de werking van de Studiekring naar voren te brengen zoals beschreven in art. 8 a). Het bureau of de voorzitter - afhankelijk van artikel 8 b) - maakt een moreel- en activiteitenverslag op en legt dit voor.

c) De A. V. komt ook samen tussen bet einde van bet lenteverlof en 15 mei. Bij deze statutaire A.V. Dient elk bureaulid een persoonlijke evaluatie over de werking van de Studiekring naar voren te brengen zoals beschreven in art. 8a. Het bureau of de voorzitter – afhankelijk van art.8b – maakt een moreel- en activiteiten verslag op en legt dit voor. De penningmeester licht het financieel verslag toe.


art 11: De bijeenkomst wordt aangekondigd door middel van een rondschrijven aan de leden tenminste één week voor de vergadering. Hierin worden de agendapunten vermeld.

art 11: De bijeenkomst wordt aangekondigd door middel van een e-mail aan de leden tenminste één week voor de vergadering. Hierin worden de agendapunten vermeld.
art 12: De A.V. is het hoogste beslissend orgaan van de Studiekring. Zij beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige leden, behalve waar statutair anders voorzien is. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen. Een stemming over personen is steeds geheim. Andere stemmingen zijn eveneens geheim als minstens één van de aanwezige leden hierom vraagt. Bij discussie over de geldigheid van een stem beslist de A.V. indien de statuten geen uitsluitsel kunnen geven. Het stemmen per volmacht is niet toegestaan.
art 13: Elke statutenwijziging dient goedgekeurd te worden op een A V. bij twee derde meerderheid van de aanwezige leden.
art 14:

a) Een buitengewone A.V. (B.A.V.) kan bijeengeroepen worden door gewone meerderheid van de leden van het bureau of door schriftelijke aanvraag van één vijfde van de effectieve leden.

b) De A. V. kan bij absolute meerderheid beslissen om binnen de drie weken een buitengewone A.V. bij hoogdringendheid samen te roepen. De absolute meerderheid wordt als volgt bepaald: het geheel getal onmiddellijk groter dan de helft van het aantal geldige stemmen, onthoudingen inbegrepen.
art 15:

a) De verkiezingen grijpen plaats op de tweede statutaire A.V.

b) De kandidaturen moeten schriftelijk gericht zijn aan het uittredend bureau en uiterlijk de laatste week van april toekomen. Het bureau mag geen enkel ander criterium van aanvaarding aannemen dan kandidaten die zes maanden effectief lid zijn van de vereniging en gedurende deze periode het principe van Vrij Onderzoek verdedigd en toegepast hebben.

b bis) De kandidaten voor de functie van Voorzitter en Ondervoorzitter moeten worden voorgesteld door het bureau of minstens één jaar lid zijn geweest van het bureau gedurende de twee afgelopen werkingsjaren.

b ter) De kandidaten voor het bureau lichten hun kandidatuur toe op de A.V.

c) De leden van de Studiekring, aangesloten tijdens het academiejaar, ten laatste één maand voor de verkiezingen, hebben stemrecht op de A V. Het lidmaatschap loopt tot en met 31 oktober van het volgende academiejaar.d) Een kandidaat bureaulid kan slechts verkozen worden tijdens de eerste stemronde indien hij de absolute meerderheid der aanwezige stemmen behaalt. Voor de functies blijven tijdens de tweede stemronde de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste stemronde over. De kandidaat met het hoogste aantal voorstemmen is verkozen indien het aantal voorstemmen gelijk is wordt er gekeken naar wie het kleinst aantal tegenstemmen heeft.
art 16: Een werkingsjaar loopt van de A. V. zoals bepaald in artikel 10 c) tot de A V. zoals bepaald in artikel 10 c) van het daaropvolgende academiejaar.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina