Statuten vzwDovnload 60.18 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte60.18 Kb.


STATUTEN VZW

Netwerk van Solidaire Aankoopgroepen van Agroecologische Landbouw


Tussen:
M …....

M ……


M …....
Die verklaren samen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van vijfentwintig juni negentien honderd eenentwintig.

TITEL I
Naam - Maatschappelijke ZetelArt. 1 - De vereniging wordt genoemd :

«Netwerk van Solidaire Aankoopgroep van Agroecologische Landbouw», afgekort « SAGAL Netwerk »
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,

bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging,

onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “ vereniging zonder

winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
Art. 2 - De zetel van de vereniging is gevestigd op ............., gelegen in het gerechtelijk arrondissement ..................
Elke wijziging van de maatschappelijke zetel dient zonder verwijl te worden gepubliceerd in de anexen van het Belgische Staatsblad.

TITEL II
Doel - Activiteiten


Art. 3 – De vereniging heeft tot doel om de solidaire aankoopgroepen (SAGAL) van agroecologische landbouw en de producenten-partners samen te brengen en te ondersteunen. Het doel is om korte keten te stimuleren, het zelfbestuur te faciliteren en artisanale landbouw te steunen. De Charter van de SAGAL tekent dit project uit en maakt integraal deel uit van deze statuten.

Met het oog op het bereiken van dit doel, zal de vereniging de volgende taken op zich nemen:


 • het organiseren van ontmoetingen, uitwisselingsruimte en evenementen die de banden in en tussen de groepen, tussen de producenten en tussen de groepen en de producenten versterken

 • het ontwikkelen van instrumenten die het opstarten van nieuwe SAGALs en hun opvolging vergemakkelijken

 • het ontwikkelen van instrumenten die toelaten de naleving van de principes van de Charter door de SAGAL-leden en de producenten te evalueren

 • het ontwikkelen van informatieinstrumenten en reflexieruimten voor de leden van SAGALs omtrent korte keten en agroecologische landbouw

 • het promoten en verspreiden van het gedachtengoed waarop de SAGALs geschoeid zijn

 • deelname aan het publieke debat omtrent landbouw, voeding en andere gerelateerde thema's

 • vertegenwoordiging van de SAGALs en hun leden in het kader van publieke debatten

 • het uitbouwen van sterke verbanden met andere verenigingen die werken rond landbouw, ecologie, milieu en sociale rechtsvaardigheid

Zij mag deelnemen in - en samenwerken met - alle ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.

TITEL III
LEDEN
SECTIE I
TOETREDING
Art. 4 - De vereniging bestaat uit natuurlijke en rechtspersonen, die effectieve en toegetreden leden kunnen zijn;
De rechtspersonen wijzen een natuurlijke persoon aan die hen vertegenwoordigt in de vereniging.
Het minimuum aantal leden mag niet minder dan drie zijn.
Behalve wanneer anders aangegeven in de statuten genieten de effectieve en toegetreden leden over dezelfde rechten.

Art. 5 - §1 De effectieve leden worden onderverdeeld in twee groepen


 1. De eerste categorie bestaat uit:
 • rechtspersonen die het statuut van een VZW hebben waarvan het sociale doel in overeenstemming is met agroecologie en die een sterke band ontwikkelden met de SAGALs

 • natuurlijke personen die woordvoerder zijn van een SAGAL en die document afleveren waarin staat dat zij hun SAGAL vertegenwoordigen. In dit document staat dat de groep de Charter van de SAGALs en onderhavige statuten onderschrijft. Een SAGAL kan slechts door een enkele natuurlijke persoon vertegenwoordigd worden.
 1. De tweede categorie bestaat uit:

 • rechtspersonen, agroecologische landbouwers die voedingsmiddelen leveren aan ten minste één SAGAL vertegenwoordigd in de vereniging, en die de Charter onderschrijven en tevens onderhavige statuten.

De eerste effectieve leden zijn de stichtende leden. Om hierna het statuut van effectief lid te bekomen dien een geschreven aanvraag gericht te worden aan de Raad van Bestuur van de vereniging. Deze laatste draagt de kandidaten voor aan de Algemene Vergadering die haar goedkeuring uitdrukt op basis van een eenvoudige meerderheid van de stemmen rechtsgeldig uitgebracht door de twee categorieën der leden.

§2 Iedere persoon die toegetreden lid wenst te worden dient een geschreven aanvraag aan de Raad van Bestuur te richten. De toegetreden leden kunnen lid zijn van een SAGAL voor zover zij geen effectief lid zijn of een derde die de doelstellingen van de vzw wenst te steunen.


De beslissing van de Raad van Bestuur is onherroepbaar en dient niet te worden gemotiveerd. Zij wordt schriftelijk medegedeeld aan de kanditda(a)t(e).

§3 De geweigerde kandidaat kan zich slechts terug aandienen één jaar later, te tellen van de beslissing van de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur.


Sectie II


Ontslag, uitsluiting, opschorting

Art. 6 - De effectieve leden en toegetreden leden zijn vrij zich op elk ogenblik

Uit de vereniging terug te trekken door hun ontslag schriftelijk te Betekenen aan de raad van bestuur.


Art. 7 - De uitsluiting van een toegetreden lid wordt besloten door de raad

van bestuur. Dat van een effectief lid mag enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen of gevolmachtigden Kan namelijk uitgesloten worden het effectieve of toegetreden lid die : • zijn lidgeld niet betaald binnen de 2 maand nadat een herinnering schriftelijk werd toegestuurd

 • afwezig is of niet vertegenwoordigd is op 3 opeen volgende vergaderingen zonder rechtvaardiging

De raad van bestuur kan de uitoefening van de rechten schorsen, tot de beslissing op het voorstel van uitsluiting door de algemene vergadering, van de leden die zich schuldig gemaakt hebben van zware fouten tegen de statuten of de wetten of nog door hun houding schade berokkenen aan de eer of de wellevendheid.Art. 8 – Het ontslagnemend of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of

rechthebbenden van het overleden lid hebben geen enkel recht op de activa.

Ze kunnen noch rekeningsoverzicht noch rekeningsovergave noch inventaris opvragen of eisen noch doen verzegelen. Het lidgeld van het lopende jaar wordt niet terugbetaald indien het reeds werd betaald

Sectie III


Ledenregister
Art. 9 – De raad van bestuur houdt een register van de leden bij op de sociale zetel overeenkomstig artikel 10 van de wet van 1921 waar alle effectieve of toegetreden leden deze kunnen nakijken.

De aansluiting, het ontslag of de uitsluiting van de effectieve leden wordt vastgesteld door een inschrijving in dit register.


TITRE IV
LidgeldenArt. 10 - De effectieve en de toegetreden leden kunnen verplicht worden een

Jaarlijks lidgeld te betalen, welke verschillend kn zijn per categorie Van leden. Het bedrag van dit lidgeld wordt door de algemene vergadering vastgesteld en mag niet hoger zijn dan 1000€.


TITRE V
ASSEMBLEE GENERALEArt. 11 - De Algemene Vergadering is uitsluitend samengesteld uit de effectieve leden. Toegetreden leden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en beschikken hierin over een consultatieve stem.
Art. 12 - De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheden die uitdrukkelijk in de Wet of in deze statuten beschreven staan.

De volgende bevoegdheden kunnen door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:
 1. Wijziging van de sociale statuten

 2. Benoemen en afzetten van bestuurders

 3. Desgevallend, de benoeming van commissarissen

 4. De goedkeuring van begrotingen en rekeningen evenals de kwijting van bestuurders en commissarissen. Desgevallend, indien hun verantwoordelijkheid ter sprake komt, kan er tegen hen vervolging ingesteld worden

 5. De vrijwillige ontbinding van de vereniging

 6. Het toelaten of het uitsluiten van effectieve leden

 7. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

 8. De overdracht van algemeenheid der goederen in overeenkomstig art. 58 van de wet van 27 juni 1921


Art. 13 - De Algemene Vergadering dient minstens één keer per jaar bijeengeroepen teworden, tijdens het eerste semester van het kalenderjaar.

De vereniging kan op elk ogenblik door een beslissing van de Raad van Bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden in een uitzonderlijke Vergadering bijeengeroepen worden. Indien de uitzonderlijke Vergadering door de effectieve leden wordt aangevraagd dient deze aanvraag in een email aan de Raad van Bestuur gedaan te worden.


Art. 14 – Elke Vergadering vindt plaats op de dag, het uur en de plaats die in de uitnodiging vermeld staan.

Alle effectieve en toegetreden leden dienen op de Vergadering te worden uitgenodigd.

De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voor de vergadering in een geadresseerde email verzonden en deze uitnodiging wordt, in naam van de Raad van Bestuur, door de voorzitter of de secretaris getekend.

De dagorde wordt in de uitnodiging bekendgemaakt.

Er kan altijd een bijkomend voorstel aan de dagorde worden toegevoegd. Dit bijkomend voorstel moet in de dagorde opgenomen worden indien het voorstel door één twintigste van de effectieve leden ondertekend is. Zodra de Raad van Bestuur het voorstel ontvangen heeft, dient zij -ten minste drie werkdagen voor de geplande datum van de Vergadering- alle leden hiervan op de hoogte te stellen door middel van een geadresseerde email. Indien het onmogelijk is om dit binnen de drie dagen te doen, worden de voorstellen aan de dagorde van de volgende Algemene Vergadering toegevoegd, tenzij de Vergadering hier wegens hoogdringendheid anders over beslist. Deze beslissing kan enkel genomen worden indien er een meerderheid is van twee derden binnen de twee categorieën van effectieve leden en deze leden hun stem op een geldige wijze hebben uitgebracht.
Art. 15 - Alle effectieve en toegetreden leden hebben het recht de Vergadering bij te wonen.

Effectieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid of door een derde die lid is van de zelfde GASAP of van de zelfde boerderij, indien dit lid een geschreven volmacht kan voorleggen die getekend en gedateerd is. Elk lid mag slechts één volmacht voorleggen.

Enkel effectieve leden hebben stemrecht. Zij beschikken elk over één stem.
Art. 16 - De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, of desgevallend, door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over voorstellen die in de uitnodiging vermeld staan en desgevallend over de voorstellen die aan de dagorde zijn toegevoegd. Bij hoogdringendheid en indien tweederden van de effectieve leden van beide categorieën hierover een geldige stem hebben uitgebracht, kan de Vergadering beslissen voorstellen aan de dagorde toe te voegen.

In het onderdeel ‘allerlei’ kunnen slechts berichten opgenomen worden die van die aard zijn dat er geen stemming over vereist is.
Art. 17 – De Algemene Vergadering kan beraadslagen wanneer de helft van de effectieve leden van beide categorieën aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve in uitzonderlijke gevallen, zoals door de wet of door deze statuten voorzien.

Indien dit quorum niet bereikt wordt, wordt binnen de maand een nieuwe Vergadering bijeengeroepen en deze zal geldig beraadslagen, zelfs indien het hierboven vermelde quorum niet behaald wordt.


De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bij tweederde meerderheid genomen. Eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen binnen beide categorieën van de effectieve leden, uitgezonderd in gevallen waarin de wet of deze statuten er anders over beslissen.

Onthoudingen en blanco stemmen worden niet in het quorum opgenomen.


Art. 18 – 1. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van haar statuten, of over het uitsluiten van een lid, of over de ontbinding van de vereniging, of over de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, of over de overdracht van algemeenheid der goederen indien zij dit doet conform de bepalingen van de artikels 8, 12, 20, 26 quater en 58 van de wet van 1921.

2. Zo kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen over wijzigingen in de statuten indien deze wijzigingen uitdrukkelijk vermeld staan in de uitnodiging en indien op de vergadering minstens twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien twee derden van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan er een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen , ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering kan minder twee weken na de eerste gehouden worden.

Elke wijziging kan slechts aangenomen worden indien er binnen beide categorieën van effectieve leden een twee derde meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen is.

Een wijziging die betrekking heeft op één of meerdere doelen voor het bereiken van dewelke de vereniging is opgericht, kan slechts aangenomen worden indien er binnen beide categorieën van effectieve leden een vier vijfde meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen is.
Art. 19 - De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een register van Processen-verbaal. Deze Processen-verbaal worden getekend door twee bestuurders en door de effectieve leden die dit vragen. Dit register wordt bijgehouden op de Maatschappelijke Zetel, waar alle leden er inzage in kunnen verkrijgen op voorwaarde dat het register ter plekke blijft. Derden kunnen, indien zij hier terecht belang bij hebben, per extract een kopie van het Proces-verbaal ontvangen.

Elke wijziging in de statuten dient zonder verwijl aan de Griffie te worden overhandigd en dient per extract in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden, zoals in het artikel 26novies vermeld staat. Hetzelfde geldt voor alle akten met betrekking op de benoeming en het stopzetten van de functie van bestuurders en , desgevallend van commissarissen.

TITRE VI
ADMINISTRATION
Art. 20 – De Raad van Bestuur wordt ‘kern’ genoemd en is samengesteld uit minstens drie fysieke personen en uit maximaal 15 fysieke personen, die verkozen worden onder de effectieve leden of onder de leden van een SAGAL of onder de leden van een landbouwbedrijf waarvan één effectief lid deel uitmaakt.

De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van twee jaar, en kunnen op elk ogenblik door de Vergadering ontslagen worden.

Het aantal bestuurders moet altijd minder zijn dan het aantal effectieve leden. Indien echter slechts drie personen effectief lid zijn van de vereniging kan de Raad van Bestuur slechts uit twee personen samengesteld zijn.

Bestuurders die reeds een mandaat vervuld hebben zijn opnieuw verkiesbaar.

Indien er een vacature optreedt tijdens de looptijd van een mandaat kan de Raad van Bestuur een vervanger aanstellen die het vacante mandaat voor de rest van de looptijd vervult.
Art.21 – De Raad van Bestuur functioneert op collegiale basis. Naast de bepalingen die in deze statuten opgenomen zijn, kunnen de bepalingen over het functioneren van de Raad van Bestuur verder toegelicht worden in het Reglement van Inwendige Orde.

Indien de voorzitter verhinderd is, worden zijn taken waargenomen door de vice-voorzitter of door een bestuurder die hiertoe door de Raad van Bestuur is aangewezen.


Art.22 – De Raad van Bestuur vergadert wanneer één van de bestuurders hiervoor per email een uitnodiging verstuurt. De vergaderingen kunnen bijgewoond worden door elke persoon die hiervoor belangstelling heeft. Niettemin beschikken enkel de bestuurders over stemrecht wanneer beslissingen niet bij eenstemmigheid kunnen genomen worden.

De Raad van Bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer de helft van haar leden aanwezig is.

Indien het quorum niet bereikt wordt tijdens de tweede vergadering, die gehouden wordt tijdens dezelfde maand als de eerste, kan de Raad van Bestuur geldig beraadslagen over de onderwerpen die in de dagorde van de eerste vergadering werden opgenomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
Art. 23 – De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in gevallen waarover in deze statuten andere bepalingen gelden; bij de telling van de stemmen wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

De beslissingen worden in Processen-verbaal opgetekend. Deze worden door minstens twee bestuurders ondertekend en in een speciaal register bewaard. Dit register kan door effectieve leden geraadpleegd worden.


Art.24 – De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid over het besturen en het beheren van de vereniging.

De raad kan ook een beroep doen op raadgevers, die al dan niet deel uitmaken van de vereniging, in functie van de belangstelling of de kennis, of de ervaringen die deze raadgevers hebben inzake agroecologische landbouw. Deze raadgevers kunnen samenkomen, hetzij op vraag van de Raad van Bestuur, of zij kunnen uitgenodigd worden door de Raad van Bestuur. Hun taak bestaat erin de vereniging nader in te lichten over bepaalde punten en steun te bieden bij de reflectie en bij het concreet functioneren van de vereniging.


Art. 25 - Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférente à cette gestion, à un ou plusieurs « administrateurs-délégués » ou « délégué(s) à la gestion journalière »1 , choisis en son sein ou en dehors et dont il fixera les pouvoirs et le terme du mandat, ainsi qu’éventuellement le salaire ou les appointements.
Dans les limites de la gestion journalière, les délégués disposent du pouvoir de représentation de l’association et agissent individuellement.
Le mandat du délégué à la gestion journalière prend fin à son terme. L’administrateur délégué dont le mandat d’administrateur prend fin, est réputé démissionnaire, sauf si son mandat d’administrateur est renouvelé.
La délégation de la gestion journalière est à tout moment révocable par le conseil d’administration.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe sans délai et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit à l’article 26novies.
Art. 26 –Deux administrateurs agissant conjointement signent valablement les actes régulièrement décidés par le conseil ; ils n’ont pas à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
L’association est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d’une décision du conseil d’administration.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter l’association sont déposés au greffe sans délai, et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit à l’article 26novies de la loi.
Art. 27 - Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Celui-ci est exercé à titre gratuit excepté le cas échéant, le mandat de délégué à la gestion journalière.
Art. 28 – Les administrateurs sont individuellement habilités à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à l'association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition.

TITRE VII


Diverse Beschikkingen

Art. 29 - La Charte du Réseau Bruxellois des GASAP est annexée aux présents statuts et en fait partie intégrante. Elle ne peut être modifiée qu’aux conditions requises pour la modification des statuts.
Un règlement d'ordre intérieur peut être présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale qui l’approuve. Des modifications à ce règlement peuvent être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des deux catégories de membres.
Art. 30 - L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
Art. 31 - Le compte de l'exercice écoulé accompagné d’un rapport écrit sur les activités de cet exercice et le budget de l'exercice suivant sont annuellement soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
Les comptes sont tenus conformément à l’article 17 de la loi et reçoivent la publicité prévue à cet article.
Art. 32 –Le cas échéant, et en tous les cas lorsque la loi l’exige, l'assemblée générale désigne un commissaire, choisi parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, chargé de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel. Il est nommé pour trois années et est rééligible.
Art. 33 - En cas de dissolution volontaire de l'association, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'association, l'assemblée générale indique l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social. Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d’une œuvre qui poursuit la réalisation d’un but identique ou subsidiairement similaire à celui de la présente association.
Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu’à l’affectation de l’actif net, sont déposées au greffe et publiées aux annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26novies de la loi.
Art. 34 - Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, régissant les associations sans but lucratif.


Overgankelijke beschikkingen

A) Les fondateurs prennent à l’unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe des statuts, des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter l’association.


1. Exercice social, budget et cotisation
Par exception à l’article 30, le premier exercice débutera le jour du dépôt des présents statuts au greffe pour se clôturer le trente et un décembre 2012.
Le budget de ce premier exercice est approuvé.
La cotisation pour le premier exercice est fixée à ….€ - ou – Aucune cotisation n’est due pour le premier exercice.
2. Administrateurs:
Sont désignés en qualité d'administrateurs, qui disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi et les statuts et qu’ils exercent en collège :
.…………..
qui acceptent ce mandat.

3. Commissaire:


Compte tenu des critères légaux, les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
4. Reprise d’engagements souscrits au nom de l’association en formation :
L’association déclare reprendre les engagements souscrits à son nom et pour son compte par :

……
B) Les personnes composant le conseil d’administration2 prennent à l’unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe des statuts, des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter l’association.


a) Eventuellement En application de l’article 21 ils désignent en qualité de

Président : ...

Vice-président : ...

Trésorier : ...

Secrétaire : ...

b) Eventuellement : En application de l’article 25, ils désignent en qualité deDélégué(s) à la gestion journalière ou administrateur(s) délégué(s) :Ce(s) mandat(s) vien(nen)t à échéance… .

Dans les limites de la gestion journalière, il(s) agi(ssen)t et représente(nt) individuellement l’association. )

c) Eventuellement : En application de l’article 26 des statuts, ils désignent en qualité de personnes chargées de la représentation de l’association :Qui accepte(nt) ce(s) mandat(s)
Elle(s) exerce(nt) en agissant conjointement le pouvoir de représentation qui leur est conféré par la loi et les statuts.

Fait à ……… le ……… en 2 exemplaires.


M……. M……… ………


1 Si une personne chargée de la gestion journalière fait partie du conseil d’administration, elle porte alors le titre de « administrateur-délégué » alors qu’elle porte le titre de « délégué à la gestion journalière » si elle ne fait pas partie du conseil d’administration.


2 Les décisions qui suivent doivent être consignées dans le registre des procès-verbaux du conseil d’administration.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina