Stedelijke vernieuwing in Gelderland Beleidsbrief projectgemeenten 2005 t/m 2009 22-8-2016 H: 08Dovnload 167.12 Kb.
Pagina1/9
Datum23.08.2016
Grootte167.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Stedelijke vernieuwing in Gelderland
Beleidsbrief projectgemeenten
2005 t/m 2009

22-8-2016 H:08

Vastgesteld GS 4 januari 2005, aangepast 15 februari 2005

(inclusief kleine wijzigingen gemeentenamen op 25-1-2005)

CONCEPT

Inhoud


Inhoud 3

Voorwoord 5

Hoofdstuk 1. Inleiding 7

1.1 Een hernieuwde start in 2005 7

1.2 Projectgemeenten 7

1.3 Leeswijzer 8

Hoofdstuk 2. Kansen voor ISV-2 92.1 Ervaringen in projectgemeenten 9

2.2Perspectief voor ISV-2 9

Hoofdstuk 3. Provinciale accenten 113.1 Wonen: herstructurering en transformatie 11

3.2 Versterkende maatregelen 11

3.3 Continuïteit 12

Hoofdstuk 4. Beoordeling projectaanvragen 134.1 Inleiding 13

4.2 Algemene voorwaarden: verplicht 14

4.3 Provinciaal accent wonen: verplicht 15

4.4 Versterkende maatregelen: facultatief 16

4.5 Beoordelingstermijnen 19

Hoofdstuk 5. Het budget 205.1 Inleiding 20

5.2 De omvang en inzet van het ISV-budget 20

5.3 Berekening ISV-bijdrage in concrete projecten 21

Hoofdstuk 6. Ondersteuning en andere faciliteiten 246.1 Inleiding 24

6.2 Ondersteuning bij ISV-aanvragen 24

6.3 Aanvullende faciliteiten en budgetten in Gelderland 24

Bijlage 1 Overzicht nog te saneren woningen per regio 28

Bijlage 2 Rijksprestatievelden en prestatie-indicatoren 30

Bijlage 3 Prestatieniveau’s duurzaamheid 33Voorwoord


Als budgethouder ondersteunt de provincie de stedelijke vernieuwing in Gelderland. In de periode 2000 t/m 2004 zijn veel initiatieven in gang gezet. Het vormt een goede basis voor een nieuwe start op 1 januari 2005 voor de komende vijf jaar.


In de voor u liggende beleidsbrief staan de Gelderse projectgemeenten centraal. Deze brief is het kader voor een nieuwe ronde stedelijke vernieuwing (ISV-2) voor die gemeenten. Het vormt een tweeluik met de beleidsbrief voor de programmagemeenten: ‘Samen verder werken aan de stedelijke vernieuwing in Gelderland’. Beide beleidsbrieven worden verankerd in de gewijzigde provinciale verordening stedelijke vernieuwing, die na de inspraakronde aan het begin van het nieuwe ISV-tijdvak door Provinciale Staten wordt vastgesteld (begin 2005).
De nieuwe provinciale accenten voor stedelijke vernieuwing in Gelderland werden op 25 maart jl. gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst ‘Gemeenten en corporaties: Samen werken aan wonen’; een bestuurlijke bijeenkomst voor het Woonbeleid met Kwaliteit en tevens de start voor het ISV-2 proces.
Concreet richt de aandacht zich op herstructurerings- en transformatielocaties waar verbetering van de woon- en leefsituatie plaatsvindt door vervanging en/of toevoeging van woningen. Dat zijn onze nieuwe provinciale accenten. Ten opzichte van de oude regeling is gekozen voor ruimere financiële bijdragen voor projectgemeenten, een forse nadruk op wonen, verminderde aandacht voor economie en meer specifieke mogelijkheden voor geluidssanering. Het puntensysteem is vereenvoudigd. Projecten met koppelingen naar andere beleidsvelden krijgen nog steeds prioriteit.
Ons doel is om de stedelijke vernieuwing, tevens dorpsvernieuwing, een wezenlijke impuls te geven. Een impuls voor goede projecten die de woon- en leefomgeving verbeteren. Met deze beleidsbrief zet de de provincie de vervolgstap. Zodat gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen ook na 2005 voortvarend samen verder kunnen werken aan de stedelijke vernieuwing in Gelderland!

Theo Peters

Gedeputeerde Stedelijke Vernieuwing

Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1 Een hernieuwde start in 2005


In 2005 begint een nieuwe vijfjarige periode van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2). De Wet stedelijke vernieuwing en een nieuw beleidskader voor ISV-2 van het rijk vormen daarvoor de basis1. Deze beleidsbrief geeft aan deze basis nadere invulling voor de projectgemeenten in Gelderland. Voor de programmagemeenten zijn er al eerder provinciale uitgangspunten gepresenteerd in de beleidsbrief ‘Samen verder werken aan de stedelijke vernieuwing’.
Stedelijke vernieuwing is in Gelderland tevens dorpsvernieuwing. Het begrip stedelijke vernieuwing richt zich op bestaand bebouwd gebied2 en is in de wet als volgt gedefinieerd: ‘Op stedelijk gebied gerichte inspanningen die leiden tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van de cultuurhistorische kwaliteiten, bevordering van de sociale samenhang , verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of op een andere manier tot structurele kwaliteitsverhoging van het stedelijk gebied’.
De meest opvallende wijziging in het rijksbeleid, ten op zichte van het vorige ISV-tijdvak, is dat versterking van het economisch draagvlak niet meer genoemd wordt als een activiteit op het gebied van stedelijke vernieuwing.

1.2 Projectgemeenten


Anders dan voor de programmagemeenten is het voor gemeenten zonder een continue stedelijke vernieuwingsopgave weinig zinvol om een vijfjarig ontwikkelingsprogramma op te stellen met daaraan gekoppeld budget. Omdat ook deze gemeenten incidenteel met stedelijke vernieuwing te maken hebben, kunnen zij voor specifieke projecten in aanmerking komen voor projectfinanciering.
De nieuwe projectgemeenten staan hieronder vermeld, inclusief de nieuwe gemeenten die ontstaan door de herindeling per 1 januari 2005.
Projectgemeenten (42) in Gelderland vanaf 1 januari 2005 3

Aalten, Barneveld, Beuningen, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Doesburg, Druten, Duiven, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Groenlo, Groesbeek, Hattem, Heerde, Heumen, Lochem, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Millingen a.d. Rijn, Montferland, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Putten, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Ubbergen, Voorst, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zevenaar.


NIEUWE ISV - KAART

projectgemeenten

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina