Stedenband Kortrijk – Cebu City Verslag werkbezoek delegatie Cebu aan Kortrijk



Dovnload 63.34 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte63.34 Kb.



Stedenband Kortrijk – Cebu City
Verslag werkbezoek delegatie Cebu aan Kortrijk

Maandag 11/05/2009 – donderdag 21/05/2009




Inleiding
In kader van de stedenband tussen Kortrijk en Cebu City (Filippijnen) ontving de stad Kortrijk van maandag 11 mei 2009 t/m donderdag 21 mei 2009 een delegatie uit Cebu. De delegatie bestond uit Nagiel Bañacia, Cathy Ruiz en Nida Cabrera.

De stedenband tussen Kortrijk en Cebu wil uitwisseling stimuleren tussen beide stadsbesturen. Op die manier wordt gewerkt aan capaciteitsopbouw in Noord en Zuid. De stedenband is eveneens een middel om een breder draagvlak te creëren voor internationale samenwerking binnen het stadsbestuur, stadsdiensten en bevolking.


Op de agenda van dit werkbezoek stonden drie grote thema’s:

 • burgerparticipatie

 • afvalbeleid

 • stedelijke administratie

Daarnaast was er ruimte voor overleg rond culturele uitwisseling, het Postgraduaat Noord-Zuid en ontmoeting met de Noord-Zuid raad.


De organisatie van het bezoek was in handen van de dienst Welzijn – Noord-Zuid.

Stijn Van Dierdonck is projectleider Noord-Zuid en verantwoordelijk voor de coördinatie van de stedenband vanuit Kortrijk. Opvolging gebeurt door Sonja Acx, adjunct van de directeur Burger & Welzijn en coördinator van het Welzijnsteam.

Afhankelijk van de inhoudelijke thema’s wordt met andere directies samengewerkt.
Dit bezoek kadert helemaal binnen de convenant gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking 2008 - 2010 die Kortrijk met de Vlaamse Gemeenschap afsloot.

Alle kosten in functie van dit bezoek worden dan ook door deze convenant gefinancierd.



Postgraduaat Noord-Zuid

Een belangrijke evolutie in de stedenband is de ontwikkeling van het Postgraduaat Noord-Zuid in Kortrijk. Deze eenjarige opleiding ging in oktober 2008 van start en is een samenwerking tussen de hogescholen Katho en Howest met ondersteuning van de stad Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.


De opleiding bestaat uit een theoretische introductie in ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens trekken de studenten voor minstens vijf maanden op stage naar het Zuiden. De samenwerking binnen het postgraduaat zorgde ervoor dat er vier studenten kozen om op stage te gaan naar Cebu City:

 • Katrijn Vos (Master in de Sociologie) – stage bij Women Resource Centre of the Visayas.

 • Marga De Jaegere (Master in de Politieke wetenschappen) – stage bij Centre for Participatory Governance (CPAG).

 • Sarah Haeseart (bio-ingenieur)– stage bij Southern Partners & Fair Trade Corporation.

 • Sarah Verweirder (Licentiate in Klinische Psychologie) - stage bij San Carlos University.

De koppeling met de stedenband zorgt ervoor dat we de samenwerking met Cebu kunnen versterken. Studenten bieden hun expertise aan en stellen die in dienst van de organisatie in het Zuiden.

De studenten voeren ook een aantal opdrachten uit in functie van de stedenband. Ze voeren onderzoek of verzamelen informatie rond specifieke thema’s (onderwijs, Fair Trade, participatie, …).

1.Delegatie





 • Nagiel Bañacia



Protocol Officer van de stad Cebu en eveneens verantwoordelijke voor de internationale contacten van de stad. Vanuit die functie heeft hij heel wat ervaring en netwerken in het buitenland. Nagiel is sterk betrokken bij de stedenband tussen Cebu en Haarlemmermeer (Nederland).

 • Cathy Ruiz

Verantwoordelijke van Centre for Participatory Governance (CPAG). Deze ngo is vooral actief op vlak van capaciteitsopbouw van de lokale bevolking en van participatie aan het beleid.

Hun hoofdtaak is begeleiding van participatory planning in de Barangay’s 1. Daarnaast heeft CPAG ook een aantal specifieke opdrachten vanuit het stadsbestuur (o.a. voorstellen doen voor meer efficiënte dienstverlening en afvalbeleid).


 • Nida Cabrera

De Barangay captain (cf. Burgemeester) van Barangay Luz. Deze wijk werkt heel sterk rond participatory planning en heeft daarnaast een sterk programma uitgebouwd rond waste management: ‘Kwarta sa Basura’ (= trash for cash, geld voor afval). Recyclage en composteren staan hierbij centraal.



2.Programma

Het programma was opgebouwd rond drie grote thema’s. Ieder thema had zijn eigen doelstellingen:




 1. Burgerparticipatie

Dit thema was de hoofdbrok van dit werkbezoek. In samenwerking met de gebiedswerking (Wouter Linseele, Henk Vandenbroucke, Berthiel Vanbetsbrugge) en de strategische cel (Davy Callewaert) werd een programma samengesteld. Het doel was om het thema te verkennen en te onderzoeken op welke manieren we kunnen samen werken.


 1. Afvalbeleid

De laatste jaren lag de prioriteit in de stedenband bij afvalbeleid (waste management). De bedoeling was om tijdens dit bezoek afspraken te maken over hoe we dit thema meer concreet kunnen aanpakken. Kunnen we dit thema naar een hoger niveau tillen door te focussen op concrete projecten en vragen?


 1. Organisatiestructuur en dienstverlening

Op vraag van Cebu werd dit thema toegevoegd. In Cebu zijn ze op zoek naar manieren om hun administratie meer te vereenvoudigen en efficiënter te maken, zowel in het stadhuis als in de Barangay’s. Een input vanuit Kortrijk kan hier een eerste stap zijn. Als er nog specifieke vragen zijn vanuit Cebu kunnen we dit in de toekomst verder ontwikkelen.
Volgende thema’s kwamen ook aan bod:


 1. Culturele uitwisseling

Een eerste verkenning op vlak van culturele uitwisseling tussen beide steden. Voor Kortrijk kan dit interessant zijn op vlak van sensibiliseren rond het Zuiden. Anderzijds biedt het mogelijkheden om interculturele uitwisseling tussen beide steden uit te bouwen.


 1. Postgraduaat Noord-Zuid

Vier studenten van het postgraduaat lopen stage in Cebu. Hoe zijn de ervaringen met de studenten tot nu toe? Hoe kunnen we de samenwerking versterken? Hoe kunnen we beter inspelen op vragen en behoeften?

Overzicht programma:



Maandag 11/05

Aankomst in Brussel.







Dinsdag 12/05

VM - Verkennende vergadering + ontmoeting met Burgemeester Lybeer




NM - Bezoek Broel-museum + overleg rond culturele uitwisseling







Woensdag 13/05

VM - Uitwisseling rond burgerparticipatie in Kortrijk en Cebu (gebiedswerking)




NM - Bezoek Prikkelpad Marke







Donderdag 14/05

VM – Bezoek vakbond (ACV)




NM – Bezoek wereldwinkel + overleg rond handelsdistrict







Vrijdag 15/05

VM - Centrum Overleie - Masterplan Overleie




NM - Wonen in de stad (stadsplanning) + sociale huisvesting (Goedkope Woning)







Zaterdag - zondag

Cultureel bezoek ism. NZ-raad (Westhoek, Brugge).







Maandag 18/08

VM - Overleg met Leefmilieu




NM – Bezoek dienstencentrum + stortplaats IMOG (Zwevegem)







Dinsdag 19/05

VM - Kwaliteitszorg en infrastructuur (Hans Verscheure, Mathieu Desmet)




NM - Organisatiestructuur en HRM-beleid (Geert Hillaert en Domien Dessein)




AV - Ontmoetingsavond ism. de Noord-Zuid raad.







Woensdag 20/05

VM - Overleg postgraduaat Noord-Zuid




NM - Evaluatievergadering







Donderdag 21/05

Vertrek



3.Verslag



Maandag 11 mei
Aankomst van Cathy Ruiz en Nida Cabrera in Brussel.

Nagiel Bañacia is op dit moment in Nederland en zal ons dinsdagmiddag vervoegen.


Dinsdag 12 mei ‘09


Het inhoudelijk programma start met een inleidende vergadering. Christophe Ramont (VVSG) geeft een introductie over het Vlaams beleid Ontwikkelingssamenwerking en de rol van stedenbanden daarin. Stijn Van Dierdonck en Sonja Acx overlopen het programma met de delegatie.

Aansluitend heet waarnemend Burgemeester Lybeer de delegatie welkom.

Het namiddagprogramma start met een korte introductie op het D-team (Welzijn).

De rest van het programma wordt ingevuld vanuit een culturele invalshoek. Isabelle De Jaegere leidt ons rond in het Broelmuseum. Daarna volgt een overleg met Christine Depuydt (Schepen van Cultuur), Roos Desmet, Catherine Baelde en Isabelle Dejaeghere van de Directie Cultuur. We onderzoeken op welke niveaus beide steden elkaar vinden op cultureel vlak.
Verschillende mogelijkheden komen boven drijven:


  • Uitwisseling met culturele groep (dans, muziek, …).

Er kan een samenwerking opgezet worden met Haarlemmermeer, de Nederlandse stad waar Cebu ook een stedenband mee heeft.

Ook Cebu heeft zijn eigen design beurs én wereldbefaamde designer (Kenneth Cobonpue).

  • Uitwisseling rond religieus Erfgoed.

  • Creatieve verwerking van afval/plastiek in de Barangay’s gekoppeld aan tentoonstelling 2010 rond Plastiek.



Woensdag 13 mei
Vandaag start het programma rond burgerparticipatie.

Een aantal gebiedswerkers (Wouter Linseele, Berthiel Vanbetsbrugg) en Davy Callewaert (Strategische cel) brengen het participatie-verhaal vanuit Kortrijk. Andre Desmet (Katho) heeft de opdracht om als buitenstaander de nodige synthese te maken.

Al snel blijkt dat om een goed zicht te hebben op de evolutie van burgerparticipatie in Vlaanderen je terug moet in de tijd en je bij de verzuiling en de ontwikkeling van Vlaanderen en Wallonië na de Tweede Wereldoorlog uitkomt.

In de namiddag trekt de delegatie naar het OC Marke waar ze ontvangen wordt door Hannelore Vanhoenacker (gebiedswerker Marke) en een aantal vrijwilligers die sterk betrokken waren bij de ontwikkeling van het Prikkelpad. Een concreet voorbeeld hoe je vertrekkend vanuit ideeën van burgers heel wat organisaties kan betrekken bij een mooi initiatief. Het project wordt gekaderd en een deel van het Prikkelpad wordt gedaan.



Donderdag 14 mei
Participatie door de bril van de middenveldorganisaties staat vandaag op de agenda. ’s Morgens geeft Lieven Vandendriessche (ACV) een inleiding in de rol van vakbonden in onze samenleving. Hij geeft aan dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om mensen actief te betrekken bij de organisatie. Een probleem dat ze ook in Cebu ervaren.
’s Middags ontvangt Wereldwinkel Kortrijk (Lieven Stock) de delegatie. Er volgt een gesprek over de rol van Fair Trade in Noord en Zuid. Kan Oxfam Wereldwinkel een rol spelen om producten uit de Barangay Luz hier aan de man te brengen?
Aansluitend volgt een overleg met Maarten Decraemer van het Handelsdistrict Kortrijk. De delegatie krijgt een boeiende uitleg over de samenwerking tussen verschillende handelaars in de Kortrijkse binnenstad en de verhouding tot het nieuwe winkelcentrum ‘K in Kortrijk’. Ook hier zijn terug heel wat herkenbare zaken voor de delegatie. Samenwerking met een winkelcentrum en afstemmen van activiteiten is een realiteit voor Nida Cabrera in Barangay Luz (in haar Barangay bevindt zich zo’n winkelcentrum).


Vrijdag 15 mei

In de voormiddag trekt de delegatie naar Centrum Overleie. Henk Vandenbroucke, de coördinator en gebiedswerker in Overleie, vertelt over de werking van het Centrum en de wijk Overleie. Verbazing bij de Cebuanen als ze horen dat Kortrijk ook armoede kent. Misschien niet even zichtbaar maar toch aanwezig. Er volgt een wandeling door Overleie en uitleg over het masterplan en vooral de rol van de inwoners van Overleie daarin.

Nida en Henk vinden elkaar als Barangay captains.

In de namiddag hebben we het over stadsplanning in Kortrijk. Filip Canfijn geeft een sociologische inkijk in de Kortrijkse situatie. Stadsplanning in Noord is niet te vergelijken met stadsplanning in Zuiden. In Cebu worden ze geconfronteerd met een sterke groei die moet gecontroleerd worden. Hier ligt alles vast en moeten het bestuur de mensen terug naar de steden lokken.


Aansluitend gaan we langs bij sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning (Ilse Piers) waar we uitleg krijgen over sociale woningen in Kortrijk/Vlaanderen.
Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei
Tine Mayeur (voorzitter NZ-raad) neemt de delegatie mee naar de Westhoek. (met gids).

Zondag bezoekt de delegatie Brugge.



Maandag 18 mei
In de voormiddag is er een overleg in Marke met de dienst Leefmilieu (Yves Baptiste, Liesbeth Vanderschaeve, Luc Verplatse). Er wordt bekeken hoe er een nieuwe stap kan gezet worden in de uitwisseling rond afvalbeleid. De algemene uitwisselingen rond afvalbeleid de voorbije jaren waren nodig om de situatie in beide steden te leren kennen. Nu is het echter de bedoeling om een stap verder te zetten en te werken rond concrete vragen of projecten.

De afspraak is dat er in Cebu bekeken wordt wat specifieke vragen zijn. Deze worden doorgespeeld aan de dienst Leefmilieu. Zij bekijken welk antwoord ze er op kunnen geven. Op basis van deze communicatie bekijken we of het nuttig is om op termijn een nieuw bezoek te plannen rond waste management.


In de namiddag heeft Nagiel een overleg met Hans Vandenberghe (Jeugddienst) over mogelijkheden van uitwisseling met jongeren. Dit lijkt een interessante piste. Uitwisseling tussen jongeren in Noord en Zuid zorgt ervoor dat de bevolking op een heel andere manier bij de stedenband betrokken wordt. Contact met Haarlemmermeer lijkt hier aangewezen aangezien zij al een aantal jaar jongerenuitwisselingen hebben.
Nida en Cathy gaan ondertussen naar Dienstencentrum Condédreef.

Er volgt nog een blitzbezoek aan de stortplaats van IMOG in Moen. Vooral het luik rond compostering interesseert Nida heel sterk.


Dinsdag 19 mei 2009
Op vraag van de delegatie wijden we vandaag aan dienstverlening en organisatie van de stadsadministratie.

In de voormiddag vertelt Mathieu Desmet (Directie Facility) over de evolutie naar gecentraliseerde dienstverlening in het nieuwe stadhuis. Het werken aan duidelijke communicatie (bvb. kleurencodering) inspireert Nida om de city-hall van haar Barangay te herbekijken.



Hans Verscheure vertelt over het nieuwe project rond efficiënte dienstverlening.

Algemene reactie: overdrijven jullie niet in je streven naar efficiëntie? Verwacht de burger dit? Moet je daar zover in gaan?


In de namiddag volgt een uiteenzetting over hoe de stad bestuurlijk georganiseerd is, zowel op lokaal, provinciaal als in de euroregio (Geert Hillaert). Domien Dessein geeft vervolgens het HRM-beleid van de stad weer met o.a. Investors in People en algemeen personeelsbeleid.
s avonds is er een ontmoetingsavond voor allen met interesse in de stedenband. Adviesraden en Filippino’s in Kortrijk werden uitgenodigd.

Nagiel start de avond met een verwelkoming in het Nederlands(!) en vervolgens een inleiding over de Filippijnen en Cebu.

Cathy gaat in op participatie in Cebu en de werking van CPAG. Nida maakt het heel concreet met de voorbeelden vanuit haar Barangay.


Woensdag 20 mei
In de voormiddag is er een overleg met Andre Desmet (Katho) en Paul Vandenberghe (Howest) over het postgraduaat Noord-Zuid. Dit jaar zitten vier studenten van de opleiding op stage in Cebu. Welke rol kan het stadsbestuur Cebu daarin spelen? Hoe kunnen we de samenwerking versterken?
Over de middag lunchen we met Bernard Pauwels (Erfgoedcel) omtrent een project rond religieus erfgoed. Ook hier terug perspectieven voor een culturele uitwisseling. Aangezien de Kortrijkse Erfgoedcel volgend jaar al met dit project start, kunnen we hier misschien wel op inspelen.
In de namiddag volgt er een evaluatievergadering.


4.Werkpunten.

4.1.Waste management

De laatste jaren was afvalbeleid of waste management het hoofdthema binnen de stedenband. Na diverse bezoeken is bij beide partijen het gevoel om een stap verder te zetten en dit thema een meer concrete invulling te geven. De dienst Leefmilieu van de stad is hier vragende partij voor. Maar ook vanuit Cebu wil men op een meer concrete manier invulling geven aan dit thema.


Voorstel:

In Cebu bekijkt men met diverse partijen wat hun prioriteiten zijn. Daarop doen ze een project voorstel. De dienst Leefmilieu bekijkt welke bijdrage ze kunnen leveren. Het gaat in eerste instantie vooral over kennis uitwisseling.


Verantwoordelijke: Cathy Ruiz (CPAG)
Mogelijke pistes:

  • op basis van een concrete vraag stuurt Kortrijk een expert naar Cebu die ginder tracht oplossingen te vinden.

  • Langdurige stage rond specifiek thema

  • Wekelijkse expertise-uitwisseling via internet/skype/…

4.2.Burgerparticipatie

Tijdens dit bezoek werd vooral gefocust op hoe stad Kortrijk participatie een plaats geeft in zijn beleid en werking.

De stad Kortrijk werkt op verschillende manieren aan participatie van de bevolking. Er zijn de verschillende adviesraden, de participatieprocessen in verschillende directies (cultuur, mobiliteit, leefmilieu, jeugd, welzijn, ... ), de gebiedswerking, …

De stedenband biedt de stad de mogelijkheid om op een actieve manier werk te maken van een participatiebeleid. De expertise en ervaring die CPAG heeft in Cebu, kan verfrissend werken voor onze manier van kijken op betrekken van doelgroepen (expertiseopbouw).



Verantwoordelijke: Stijn Van Dierdonck (verkennend)

4.3.Cultuur

We bekijken waar mogelijkheden zijn om tot een culturele uitwisseling te komen.

Volgende pistes komen boven drijven:


 1. Periode oktober 2010

In Haarlemmermeer (Nederland) wil men een culturele groep (muziek, dans, …) uit Cebu laten overkomen. Kortrijk informeert naar hun plannen en bekijkt of er samenwerking mogelijk is.

Via directie Cultuur kan er in oktober een koppeling gemaakt worden aan de Vito-parade.



Verantwoordelijke: Stijn Van Dierdonck (contacten met Haarlemmermeer).


 1. Interieur 2010

Kenneth Cobonpue is een bekend designer uit Cebu. Kan hij een plaats krijgen op Interieur?

Recycling – hoe op een creatieve manier omgaan met afval/plastiek? (creaties van Barangay Luz) – tentoonstelling rond plastiek in 2010.


Verantwoordelijke: Stijn Van Dierdonck, Isabelle Dejaeghere.


 1. Religieus erfgoed

In 2009 – 2010 focust de Erfgoedcel zich religieus erfgoed. Kan Cebu hier een bijdrage leveren? (link Sinulog-festival, Santo Niño, …).
Verantwoordelijke: Stijn Van Dierdonck, Bernard Pauwels (Erfgoedcel).


 1. Andere pistes: literatuur, karaoke, uitwisseling rond sociaal artistieke projecten (specifieke expertise), Olympische spelen 2012 – lichaam en beweging vanuit Aziatische invalshoek. Kan Cebu hier een input doen?



4.4.Noord-Zuid Postgraduaat

Hoe kan de samenwerking tussen het postgraduaat Noord-Zuid en de stedenband versterkt worden?



  • betere communicatie vooraf: welke studenten(opleidingen) schrijven zich in en wat kan er op basis daarvan geboden worden? Specifieke vragen vanuit Cebu op voorhand doorgeven of aanbod uitbreiden met extra plaatsen.

  • Namen en praktische gegevens van studenten op tijd door geven, zodat het stadsbestuur Cebu op de hoogte is en de nodige begeleiding kan voorzien.


Verantwoordelijke: André Desmet (katho), Paul Vandenberghe (howest)

4.5.Jongeren uitwisseling

Nagiel is sterk voorstander van het opzetten van uitwisseling tussen jongeren in Cebu en Kortrijk (cf. Haarlemmermeer). De bedoeling is om op die manier het draagvlak van de stedenband te verbreden dmv. Interculturele uitwisseling. Op termijn kan je zo een netwerk uitbreiden in Noord en Zuid.


Verantwoordelijke: Stijn Van Dierdonck, Nagiel Bañacia, verantwoordelijke Haarlemmermeer.
Verkenning piste:


  • Idee onderzoeken door contact te leggen met Haarlemmermeer. Hoe pakken zij dat aan. Wat zijn hun ervaringen?

  • Onderzoek Sarah Haesaert (postgraduaat) omtrent onderwijs in Cebu en interesse in interculturele uitwisseling.

  • Mogelijke partners: Jint (ondersteuning, subsidiëring), ProMayo, PTI (Johan Mayeur), …


1 Een barangay is de kleinste bestuurlijke eenheid in de Filipijnen. Steden en gemeenten in de Filipijnen zijn onderverdeeld in barangays. Een barangay wordt bestuurd door een aantal verkiesbare bestuurders, die weer worden voorgezeten door een 'barangay captain'.






De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina