Stellingen en antwoorden groenlinksDovnload 43.48 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte43.48 Kb.
STELLINGEN EN ANTWOORDEN GROENLINKS

KIESKOMPAS 2014

 1. Er moet meer cameratoezicht komen op straat

Niet eens

Toelichting:

GroenLinks legt liever de nadruk op daadwerkelijk politietoezicht op plekken en tijdstippen waar problemen te voorzien zijn. Als de politie minder tijd hoeft te besteden aan illegale wietteelt en daar omheen hangende criminaliteit komt er echt méér tijd vrij voor aanwezigheid op straat. In ons verkiezingsprogramma hebben we in actiepunt 119 over cameratoezicht vermeld:

Er wordt kritisch getoetst of het ingestelde cameratoezicht werkelijk bijdraagt aan een veiliger Sittard-Geleen. In plaats van uitbreiding van cameratoezicht pleiten wij voor uitbreiding van menselijk toezicht.”


 1. De pas die inwoners nodig hebben om wiet te kunnen kopen, moet worden afgeschaft

Helemaal eens

Toelichting:

De wietpas is in feite een grote mislukking gebleken in gemeenten van de grensregio. Straathandel met alle nadelige gevolgen van dien ( onveiligheid, vermenging met hard drugs)neemt er mee toe. Eerste evaluaties wijzen hier ook op en tal van lokale Burgemeesters willen er net als GroenLinks ook snel van af. Alleen die eigenwijze VVD Minister Opstelten nog niet.

 1. Vanwege de bevolkingskrimp mag het aantal voorzieningen(zoals sportverenigingen en buurthuizen) worden teruggebracht

Niet eens

Toelichting:

Natuurlijk heeft de bevolkingskrimp ingrijpende gevolgen voor ons verenigingsleven en voorzieningen. En nu al is zichtbaar dat er van onderop initiatieven van betrokken bewoners zijn om te bezien hoe ze toch ontmoetingsplekken in een dorp of wijk overeind kunnen houden. Zoals afgelopen maand in Obbicht waar twee leegstaande schoollokalen worden gebruikt als sociaal café voor ontmoeting en activiteiten voor dorpsbewoners. Dit soort initiatieven juicht GroenLinks van harte toe. Daarmee worden voorzieningen gewoon anders en kleinschaliger georganiseerd. Sommige voorzieningen zijn voor de hele stad (bv daklozenopvang) andere op stadsdeel niveau (bibliotheken) of wijk en dorpsniveau (gemeenschapshuizen, sportaccommodaties) Daar waar verenigingen samenwerking opzoeken kan het zijn dat er één nieuwe kwalitatief betere voorziening komt in ruil voor twee eerderen. Het gaat er GroenLinks om dat gemeente stimuleert: krachtige verenigingen in goede duurzame gebouwen en sportaccommodaties. Dan gaat kwaliteit voor nabijheid. Dat uitgangspunt onderschrijft GroenLinks maar we willen niet dat we rigoureus “van bovenaf” bepalen wat op wijk of dorpsniveau overal het beste is. Het voorbeeld van Obbicht geeft aan dat creativiteit mooie maatwerkoplossingen kan opleveren! 1. De gemeente mag de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk met eigen geld aanvullen.

Mee eens

Toelichting:

Lokale overheden krijgen op gebied van sociaal beleid en zorg, waaronder de jeugdzorg, steeds meer taken. We gaan van de verzorgingsstaat naar de verzorgingsstad.

Het Rijk voert de decentralisaties uit met gelijktijdig forse kortingen op de budgetten. Dat vraagt van gemeenten een extra inspanning om binnen die budgetten door het slim te organiseren met zo weinig mogelijk bureaucratie het bestaande niveau van zorg minimaal te handhaven. Zeker in de aanvangsfase kan het zijn dat we het financieel met de gekorte rijksmiddelen niet redden. Wat GroenLinks betreft staat het belang van het kind voorop en als dat belang het vraagt kan en mag er gemeentelijk geld bij om onvolledig rijksbudget aan te vullen. De eerlijkheid gebiedt te stellen dat dit niet structureel voor hoge bedragen kan opgaan voor alle nieuwe taken binnen het sociaal domein die nu op het bordje van de gemeenten komen. Als blijkt dat het met gekorte budgetten niet kan moet de gemeente samen met anderen actie voeren om van het Rijk de benodigde middelen wel te krijgen.

Voor onze standpunten over de Jeugdzorg verwijzen we naar actiepunten 61 en 62 in ons programma. 1. Op welzijnsorganisaties mag worden bezuinigd

Mee oneens

Toelichting:

GroenLinks heeft bij nieuwe bezuinigingen niet de welzijnsorganisaties als eerste op het lijstje staan. We constateren in een tijd met hogere werkloosheid en toenemende armoede ook een grotere druk op welzijnsorganisaties zoals bv het maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en sociale raadslieden In ons programma ( actiepunt 139) hebben we nadrukkelijk gesteld dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van ons armoede- en zorgbeleid. Natuurlijk willen we kritisch kijken of er door efficiënter te werken en ingesleten bureaucratie te bestrijden ook bij welzijnsorganisaties geld vrij gemaakt kan worden. Maar dat zouden we dan vooral willen inzetten om dienstverlening aan onze inwoners te optimaliseren. En er hebben al bezuinigingen plaats gevonden: hier weer meer snoeien gaat echt ten koste van de inwoners. 1. De gemeente moet geld investeren om van Sittard het stadscentrum van de gemeente Sittard-Geleen te maken

Mee eens

Toelichting:

GroenLinks heeft in haar programma, actiepunt 150, verwoord dat we de keuze maken dat de binnenstad van Sittard een (boven)regionale functie heeft en het stadscentrum van Geleen een lokale functie. Daarmee durven we een keuze te maken en verlaten we het beleid tot nu toe dat beide stadscentra gelijkwaardige boven regionale centra zouden zijn. De praktijk laat zien dat dit niet (meer) zo is. Dat betekent niet dat in Geleen niet meer geïnvesteerd zou moeten worden. Zo hebben we in actiepunt 156 aangegeven dat de verloederde horecawand aan de Geleense markt verplaatst kan worden naar de overzijde van de markt en het oude stadhuis, waarna de voormalige horecawand omgebouwd kan worden tot stadswoningen.

Er is afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in bestrijding van leegstand en verhogen aantrekkingskracht van de stadscentra. De gemeente is vooral faciliterend, brengt partijen bijeen en denkt creatief mee. Investeringen moeten primair van de marktpartijen komen, de gemeente heeft maar beperkte investeringsruimte.


 1. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag

Mee oneens

Toelichting:

We zijn niet tegen winkelen op zondag, maar dat hoeft ook niet alle 52 zondagen voor alle winkels. In ons programma (actiepunt 154) staat dat de gemeente samen met de winkeliers afspraken maakt over de gewenste (zondag) openstelling. Draagvlak onder de ondernemers (per branche of gebied) is voor GroenLinks een voorwaarde. De openstelling van een aantal supermarkten op een deel van de zondag voorziet in een behoefte en is voorbeeld van branche gerichet afspraken. 1. Café’s mogen zelf bepalen hoe laat ze sluiten

Mee oneens

Toelichting

Stelling suggereert dat er discotheken zijn…..Een discotheek ontbreekt in onze gemeente, die mag er wat GroenLinks betreft zeker komen maar dat is aan het particulier initiatief. In Sittard-Geleen is in nauw overleg met de horecaondernemers, politie, wijkplatform en aantal bewoners van de centrumgebieden recent besloten om de verruimde openingstijden ( op stapavonden tot 4u00) voort te zetten. Een pilot in 2013 verliep positief. Omdat dit beleid ook gedragen wordt door de horecaondernemers zelf zien we geen rede daar nu van af te wijken door iedereen individueel vrij te laten nog langer open te kunnen blijven. Het huidig beleid werkt naar tevredenheid. En wat goed is moet je zo houden! 1. Om de winkelgebieden in Sittard en Geleen aantrekkelijk te maken, mogen nieuwe winkels alleen nog in de stadscentra komen.

Mee eens

Toelichting:

Er is al veel leegstand in de centra, dus hier is plek genoeg voor nieuwe winkels! In ons programma staat dat op het gebied van detailhandel de bestaande stadscentra en de wijkwinkelcentra eerste prioriteit hebben. (actiepunt 150) Als je in een krimpende markt ook nog nieuwe winkels gaat toestaan buiten bestaande winkelgebieden vererger je daarmee leegstand. Dat kan leiden tot verloedering en als wijkwinkelcentra omvallen hebben bewoners voor dagelijkse boodschappen niets meer op loopafstand. GroenLinks ziet niets in de roep om iedereen geheel vrij te laten zich te willen vestigen waar die wil. De gemeente heeft een regie functie en voert die uit in nauw overleg met vertegenwoordigers uit de detailhandelssector. 1. Sittard-Geleen moet stoppen met het financieel ondersteunen van de Chemelotcampus (tussen Geleen en Stein)

Mee eens

Toelichting:

Sittard-Geleen betaalt nu jaarlijks € 600.000 voor de Chemelotcampus. In ons programma staat: “GroenLinks is ervan overtuigd dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van een klimaat waarin Chemelotcampus en NedCar/VDL zich verder kan ontwikkelen. Maar niet met het huidige instrumentarium van additionele subsidies. De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer, investeerder of ontwikkelaar gaan zitten. De gemeente moet iets toevoegen aan de rol van provincie en rijk. Goed onderwijs, goede huisvestingsmogelijkheden, een breed aanbod van culturele voorzieningen, goed openbaar vervoer, versterking van groen in en rond de stad: dat zijn de instrumenten die de gemeente moet inzetten ter ondersteuning.”

Er worden komende jaren door de provincie en de universiteit al vele tientallen miljoenen geïnvesteerd in de Chemelotcampus, daar zijn aanvullende gemeentelijke investeringen volgens ons niet op deze wijze nodig. En er zijn op de Chemelotcampus ook een aantal sterke multinationals aanwezig die hun bijdrage kunnen en moeten leveren!


 1. Langs snelwegen die door de gemeente lopen mogen reclamezuilen komen

Helemaal oneens

Toelichting:

Al die grote verlichte commerciële reclamezuilen langs de snelwegen vinden we een ontsiering van de openbare ruimte, kosten energie en kunnen ook het verkeer afleiden. In ons programma staat in actiepunt 10: “De groenvoorzieningen worden niet ontsierd door commerciële reclame-uitingen”. 1. Parkeren op straat moet gratis zijn in de hele gemeente

Mee oneens

Toelichting:

In een groot deel van de gemeente is parkeren op straat en in alle wijkwinkelcentra gratis. Dat kan wat GroenLinks betreft ook zo blijven. Maar om in de betaald parkeergebieden ( stadscentra en bij station Sittard) parkeren op straat gratis te maken heeft veel nadelige gevolgen. Langparkeerders waarmee minder plek voor bezoekers. Forse vermindering parkeerinkomsten en leegstand in de parkeergarages. Het kost echt miljoenen en in een tijd van toch al tekorten in het gemeentelijk huishoudboekje zal dat ten koste gaan van andere zaken! Gratis parkeren betekent per huishouden zeker €70 per jaar aan extra lasten of forse bezuinigingen elders! GroenLinks wil wel het gratis parkeren voor fietsers in onze bewaakte stallingen handhaven! (zie ons actiepunt 118) 1. Bij station Lutterade mag aan- en loskoppeling van (rangeren) van vrachttreinen plaatsvinden

Helemaal oneens

Toelichting:

GroenLinks heeft ingestemd met railterminal op het bestaande sporen van het Mauritscomplex en bedrijventerrein Chemelot. Vervoer per spoor is veiliger en milieuvriendelijker dan met vrachtauto’s. We hebben ons daarbij ingezet voor een Zuid-aansluiting op het bestaande spoornet om overlast en rangeren op station Sittard fors te verminderen. Dat is ons ook zo voorgehouden bij besluitvorming over de railterminal. Nu de Zuid-aansluiting duurder uitpakt is zeer recent een alternatief in het nieuws gekomen. Het rangeren in plaats van Sittard dan maar ter hoogte van station Lutterade te gaan doen. GroenLinks wijst dit scherp af. Aangrenzende woonbuurten van Lindenheuvel en Geleen-Centrum krijgen daar veel te veel overlast en onveiligheid van. Recent is hier een wijkparkje gerealiseerd en dat zou dan weer verdwijnen. Niet doen! Wij blijven inzetten op Zuid-aansluiting en als die duurder uitpakt moeten de bedrijven op Chemelot voor hun vervoersdeel meebetalen! 1. Kruisingen met verkeerslichten moeten worden omgebouwd tot rotondes, ook als dit de gemeente geld kost

Mee eens

Toelichting:

Doen we gelukkig al, recent nog de fraaie rotonde ter hoogte van het Kluiskerkje in Geleen. In ons verkiezingsprogramma staat in actiepunt 19:

Het aantal stoplichten wordt beperkt: bij geplande reconstructies krijgen waar mogelijk rotondes en ongelijkvloerse kruisingen voorrang”


 1. Sittard-Geleen mag meebetalen om Maastricht-Aachen airport te laten voortbestaan

Helemaal oneens

Toelichting: In ons programma staat in actiepunt 148: “GroenLinks vindt hernieuwde deelname van de gemeente Sittard-Geleen aan de exploitatie van Maastricht Aachen Airport ongewenst. Deze luchthaven heeft al zeer veel gemeenschapsgelden gekost en de privatisering blijkt nu mislukt. Er liggen binnen een straal van 100 km al veel luchthavens. GroenLinks vindt het niet gepast dat de (lokale) overheid de meest vervuilende vervoersvorm gaat subsidiëren. In plaats van een eigen noodlijdende luchthaven aan het subsidie-infuus te hangen, wil GroenLinks goede IC-spoorverbindingen vanuit Limburg naar Luik en Aken, met aansluiting op het EU-hogesnelheidsnetwerk”.

 1. In Sittard-Geleen moeten meer goedkope huurhuizen worden gebouwd.

Mee eens

Toelichting:

Het gaat er GroenLinks om dat er een toereikend aantal kwalitatief goede sociale huurwoningen beschikbaar blijven en dat de bestaande wachttijden korter worden. Dat staat in actiepunt 81 van ons programma. Vanwege de bevolkingskrimp zal er in de woningvoorraad gesloopt worden en dan met name die woningen welke kwalitatief niet meer aan de maat zijn. Maar we willen ook (beperkte) nieuwbouw in de betaalbare sector: voor mensen met een smalle beurs, zorg bestendige woningen voor ouderen en studentenwoningen. Betaalbaar kan mede door woningen energiezuinig of energieneutraal te bouwen! 1. De gemeente moet meer geld investeren om de drie probleemwijken ( Stadbroek, Sanderbout en Lindenheuvel) op te knappen

Mee eens

Toelichting:

In alle drie genoemde wijken zijn meerjarige investeringsplannen al in uitvoering. Komende jaren worden die voortgezet: sloop van kwalitatief niet meer bij de tijd zijnde woningen, bouw van zowel nieuwe huur als koopwoningen, investeren in sociaal beleid en aandacht voor gemeenschapsvoorzieningen. Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte te verbeteren maar ook om perspectief voor bewoners te vergroten op werk, participatie. Kansen van mensen vergroten. Dat zetten we voort en als blijkt dat hiervoor meer geld nodig is zijn we als GroenLinks bereidt daar serieus naar te kijken. 1. Om duurzame energieopwekking door burgers te steunen moet de gemeente geld steken in de lokale energiecoöperatie

Mee eens

Toelichting:

In ons programma staat in actiepunt 30: “Sittard-Geleen zet sterk in op innovatie in de energievoorziening waarbij vergroening centraal staat met gebruik van zonne- en windenergie. Er wordt samenwerking gezocht met de Lokale Energiecoöperatie. Dit burgerinitiatief wil op basis van het landelijke Energieakkoord collectieve projecten van de grond krijgen, met zonnedaken in buurten op daken van scholen en bedrijven.”

De Lokale Energiecoöperatie is niet direct uit op geld van de gemeente, ze wil vooral dat de gemeente mee werkt en stimuleert dat projecten van de grond komen.


 1. In Sittard-Geleen mogen windmolens komen

Mee eens

Toelichting:

GroenLinks wil op termijn Sittard-Geleen klimaatneutraal maken en het gebruik van (eindigende) fossiele energie fors terug dringen. Dan is er naast energiebesparing en zonne-energie ook windenergie nodig. In ons programma staat in actiepunt 30: “In het kader van de Limburgse opgave voor méér wind op land gaat Sittard-Geleen een project voor windmolens bij Holtum-Noord realiseren. GroenLinks wil bevorderen dat bewoners kunnen participeren in de afname van goedkope schone windenergie, wellicht via de Lokale Energiecoöperatie” Naast genoemde mogelijke locatie is ook de locatie Chemelot langs de A2 of bij NedCar mogelijk. Verhalen dat wind op land hier niet zou renderen kloppen niet. Zie succes en opbrengst windmolens in Leudal en in het aangrenzende gebied van Heinsberg / Gangelt. In kader van noodzakelijke omslag van kolen naar schoon is wind echt nodig! Maar wel op een locatie met draagvlak en participatie van bewoners! 1. De Chemelotcampus mag uitbreiden ook als dit ten koste gaat van groen

Helemaal oneens

Toelichting:

Op de bestaande Chemelot locatie is nog ruim 100 ha aan ruimte voorhanden. We hebben geen behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in het groen! In ons programma staat in actiepunt 149: “Indien er uit de Chemelotcampus initiatieven komen die zich buiten de campus verder willen ontwikkelen, dan komt het oude bedrijventerrein van Philips in Sittard-Noord hiervoor als eerste in aanmerking. In géén geval wordt groene ruimte op bijvoorbeeld Graetheide of Lexhy ervoor opgeofferd. Er is op bestaande bedrijventerreinen in stad en regio voldoende ruimte voorhanden.” 1. De gemeente mag geen geld meer investeren in voetbalclub Fortuna Sittard

Mee eens

Toelichting:

Voor de betaald voetbal organisatie de BVO Fortuna willen we geen (nieuwe) financiële steun verlenen. De jeugdafdeling staat daarbuiten en daar staan we wel open voor ondersteuning net als bij jeugdafdelingen van andere sportverenigingen. (Zie actiepunt 93) 1. Culturele instellingen die de Limburgse volkscultuur uitdragen moeten voorrang krijgen bij het verstrekken van subsidie

Mee oneens

Toelichting:

GroenLinks draagt de Limburgse volkscultuur een warm hart toe.. Ook wij genieten van onze schutterijen, muzikale kwaliteiten van harmonieën en fanfares en van de volkstoneelverenigingen in dorpen en buurten!

Maar voorrang geven achten we onjuist. In actiepunt 128 hebben we het belang van lokale culturele verenigingen en instellingen onderstreept!


 1. Alle bestaande bibliotheken moeten open blijven, ook als het de gemeente extra geld kost

Mee eens

Toelichting:

GroenLinks wil de nu nog bestaande 3 vestigingen: Sittard, Geleen en Born komende periode open houden en wil vernieuwingen samenhangend met het digitale tijdperk die vanuit de bibliotheeksector zelf worden aangedragen ondersteunen. Lezen stimuleren vanaf de basisschool is wezenlijk.

De kleinere bibliotheken in stadsdeel Geleen zijn al vóór de herindeling gesloten met een nieuwe moderne Bibliotheek ervoor in de plaats bij de Hanenhof. In Stadsdeel Sittard komt er een nieuwe Bibliotheek samen met de Hogeschool Zuyd en een vergroot filmhuis in de in aanbouw zijnde Ligne. Belangrijk is dat nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheekwereld door de sector zelf goed gevolgd worden en de gemeente meedenkt hoe we deze openbare voorziening met een educatief karakter maximaal kunnen ondersteunen.


 1. Om weer grote popconcerten mogelijk te maken moet de gemeente meebetalen aan het verbouwen van de Hanenhof in Geleen

Mee eens

Toelichting:

Jarenlang was GroenLinks de politieke motor voor een poppodium in Sittard-Geleen. En dat is gelukt! In het weekend vóór de verkiezingen opent onze wethouder het vernieuwde Poppodium Volt! En er gaat nu ook structureel méér geld naar popcultuur. De gemeente heeft aan de particuliere exploitant van de Hahenhof in Geleen bij herhaling gevraagd om plannen waarbij een hoger podium voor grotere (pop)concerten onderdeel kan vormen. De gemeente wil niet alleen meedenken maar de gemeenteraad heeft hiervoor ook al middelen gereserveerd. De plannen moeten echter van de commercieel exploitant komen en gedragen worden. 1. Alle recreatieve zwembaden moeten open blijven, ook als de gemeente daar aan moet meebetalen

Niet eens

Toelichting:

Uit ons verkiezingsprogramma, actiepunt 94: “Sittard-Geleen telt drie zwembaden. Op langere termijn is het financieel onhaalbaar om deze zwemaccommodaties alle drie met gemeentelijke subsidies overeind te houden. Komende periode zal hierover een keuzegemaakt moeten worden. GroenLinks wil dat het debat hierover gevoerd gaat worden”

De eerste jaren zullen alle drie de zwembaden ( Glanerbrook, ’t Anker en Nieuwe Hateboer) open blijven omdat er meerjarige contracten zijn. Maar als die in 2017 aflopen zal er een visie voor de langere termijn moeten liggen.


 1. De gemeente mag meer geld investeren in de ontwikkeling van de Sportzone

Mee oneens

Toelichting:

Het woordje “meer geld” brengt ons tot standpunt oneens. Er is afgelopen jaren door gemeente en provincie fors geïnvesteerd in de Sportzone en er zijn ook resultaten zichtbaar! De afgesproken en reeds geraamde meerjarige investeringen in de sportzone wil GroenLinks graag voortzetten maar de eerlijkheid gebiedt te stellen dat we terughoudend zijn met nieuwe extra investeringen in de Sportzone. Mede in relatie tot financieel zware periode waar gemeenten mee te maken krijgen leggen we andere prioriteiten. (overeind houden sociaal domein, zorg e.d.) 1. Alle basisscholen moeten open blijven, ook als dit de gemeente meer geld gaat kosten

Mee eens

Toelichting:

GroenLinks wil dat alle basisscholen open kunnen blijven, zolang de juiste kwaliteit onderwijs aan de leerlingen gegeven kan worden. Op 1 februari j.l. heeft het Rijk een belangrijke beleidswijziging aangekondigd: extra gelden voor kleine scholen om de kwaliteit in stand te kunnen houden.  Dat opent voor onze schoolbesturen met (te) kleine scholen nieuw perspectief!  De gemeente moet hierbij creatief meedenken met schoolbesturen en ouders. Wij vinden dat burgers er op moeten kunnen rekenen dat in alle delen van de gemeente op redelijke afstand een basisschool en mogelijkheden voor kinderopvang aanwezig zijn. Speciale aandacht schenkt GroenLinks aan de keuzemogelijkheid voor openbaar onderwijs dat ook voldoende gespreid in Sittard-Geleen voorhanden moet blijven. 1. Sittard-Geleen moet meer samenwerken met buurgemeenten, ook als hierdoor de eigen invloed afneemt

Mee eens

Toelichting:

Samenwerking kan echt voordelen hebben. Een beter product en goedkoper zaken doen: samen inkopen, ondersteunende diensten samen organiseren of zoals bij de afvalinzameling en het werkbedrijf: samen in de regio de schaalvoordelen benutten ten gunste van de inwoners.

In ons verkiezingsprogramma staat: “De gemeente staat de komende jaren voor zware opgaven: meer taken uitvoeren, met minder geld. Om te kunnen blijven zorgen voor een goede dienstverlening aan bewoners, zal samenwerking met andere gemeenten nodig zijn. De inwoners van Sittard-Geleen moeten daarvan zelf zo weinig mogelijk merken. We willen alles zo dicht mogelijk bij bewoners organiseren: voor GroenLinks staat de menselijke maat voorop”


 1. Om kosten te besparen mag de gemeente loketten sluiten en diensten digitaal aanbieden

Mee eens

Toelichting:

Deze keuze heeft de gemeenteraad al gemaakt! In Geleen is net een geheel vernieuwde stadswinkel geopend en in Born en Sittard blijven afhaalpunten beschikbaar. GroenLinks heeft over digitale dienstverlening in haar programma staan, actiepunt 112: “GroenLinks vindt digitalisering een goede ontwikkeling. Zoveel mogelijk diensten horen voor burgers digitaal beschikbaar te zijn. Inwoners mogen niet tussen digitale wal en schip vallen. Een persoonlijke benadering (telefonisch en aan de balie) blijft belangrijk” 1. De gemeente moet meebetalen aan een spoorlijn langs de A2

waarover gevaarlijke stoffen vervoerd kunnen worden, ook al gaat dat ten koste van andere projecten

Neutraal

Toelichting:

Veiligheid is van groot belang. De recente ramp met giftrein in Wetteren (B) heeft ons weer laten zien dat de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Echter een geheel nieuw spoortracé langs de A2 kost vele tientallen miljoenen. Primair ligt de verantwoordelijkheid hier bij het Rijk en de Spoorbedrijven. Daar moeten ook de investeringsmiddelen vandaan komen. Om nu alle andere projecten in de gemeente die op het investeringsprogramma staan ( denk aan fietsvoorzieningen, Absbroekbos , Stadspark, groen in Beekdalen, Duurzaamheid, Gemeenschapshuizen, Sportterreinen, Zorgvoorzieningen etc) in te leveren ten gunste van dit doel gaat GroenLinks te ver. Als Rijk, Provincie en NS met plan komen wil GroenLinks dat de gemeente binnen haar beperkte mogelijkheden wel meedoet.Op korte termijn is er al winst nu ammoniak transport via het schip in de haven van Stein gaat komen en dan per leiding naar Chemelot vervoerd wordt. Daarmee voorkomen we al op korte termijn ammoniaktreinen door de bebouwde kom!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina