Stemgerechtigde ledenDovnload 25.03 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte25.03 Kb.

Verslag GECORO-raad 23/10/2008
Aanwezige personen :

Carine Boeckx ( voorzitter ), Hilda Tommelein, Carine Cornelis, André Vanluyten, Jos Theys, André Collaer,stemgerechtigde leden;

Peter Van Impe, Pieter Laga, Lucas Lecluyse, Rudy Mattheus, Marie-Louise Vanhees,plaatsvervangende leden.

Paul Hugaerts,Schepen ruimtelijke ordening

Leen Verreck,afgevaardigden politieke partijen;

Roger Van Horenbeek,secretaris
Verontschuldigd: Benita Van Hurck, Koen Miseur, Marc Artois, Marc Vanneste, Carine Vrancken, Leen Verreck, Werner Boullaert.
Afwezig: Koen Sempels, Hugo Schrevens, Christophe Eraly, Carine Vrancken, Lieven Dehandschutter, Louis Schrevens, Rina Rabau, Koenraad Van Coppenolle, Jurgen Neumann.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De vergadering wordt geopend om 19u35.
Agendapunten:

1) Goedkeuring verslag vergadering 09/10/2008.

2) behandeling en bespreking bezwaarschriften GRS:

Voor te bereiden volgende vergadering :  • Rusthuizen.

  • Items m.b.t St.Bernard.

  • Lokaal bedrijventerrein.

  • Nieuw bedrijventerrein.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Verslag voorgaande vergadering.

Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt goedgekeurd.


 De heer Luc Lecluyse heeft met betrekking tot het item ‘Kalvariebos’ overlegd met dhr. Marc Artois en wenst hierover nog het volgende mede te delen :

- De opstelling van het beheersplan gebeurde in samenwerking met Natuurpunt.

- Tijdens de opmaak van dit plan is er ook een vergadering geweest met de buurtbewoners.

- Het is de bedoeling dat de bomen die de heksenkring vormen geveld worden, maar een heraanplanting moet voorkomen dat deze heksenkring in de toekomst zou verdwijnen.

- Verder zullen er in dit bos nog selectieve kappingen gebeuren, evenwel telkenmale met de nodige heraanplantingen en conform het bestaand beheersplan.

 De aanwezigen benadrukken ook dat nog onduidelijkheid bestaat over het aantal bouwlagen in het hoofddorp. Is dit 3 bouwlagen en een dakverdieping of 4 bouwlagen en een dakverdieping ? Een betere definiëring wordt best in het einddocument opgenomen.

Deze bemerking zal alvast als een algemeen standpunt meegegeven worden in het advies van de gecororaad.
2) Behandeling en bespreking bezwaarschriften GRS:
Grootschalige kleinhandel in St. Bernard - behoud bedrijvenzone St. Bernard :

Een kleinhandelsconcentratie in St. Bernard met een oppervlaktebeperking van maximaal 1000 m² en gesitueerd ter hoogte van het kruispunt gewestweg N2 Staatsbaan-Melkerijstraat is niet strijdig met de bepalingen van hogere structuurplannen ( RSV en PRS).

Een ontwikkeling van een kleinhandelsconcentratie op de site ‘Celis en Scheys’, na het verdwijnen van de bedrijven aldaar, wordt afgeraden, omdat dit strijdig is met de doelstellingen opgenomen in het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS). Hiermede wordt opnieuw een activiteitenas gecreëerd langs de N2. Voor de site ‘Celis en Scheys’ wordt daarom best een andere invulling vooropgesteld.

Met betrekking tot de site Happyland moet ook rekening gehouden worden met het recent afgeleverd planologisch attest. De provincie Vlaams-Brabant verleende immers een positief planologisch attest voor de bestaande site van Happyland maar weigerde het planologisch attest voor het huidig parkinggedeelte. Dit attest is duidelijk in strijd met de doelstellingen vermeld in het PRS i.c. de oppervlakte van het bedrijf ( uitbreiding tot ca. 4000 m²).

Bij de opmaak van een uitvoeringsplan voor deze site moet ook de watertoets doorgevoerd worden. Het parkeerterrein en de onmiddellijk aansluitende percelen zijn immers zeer watergevoelig.

De grote verharde oppervlakte van de parking verhindert de waterinsijpeling in de grond en verhoogt de onmiddellijke afvoer en daarmee ook het overstromingsgevaar. Bij de opmaak van het toekomstig uitvoeringsplan moeten insijpelingszones voorgesteld worden.


Lokaal bedrijventerrein – Nieuwe industriezone :

De benodigde ruimte voor uitbreiding van het bedrijventerrein (6 ha) moet beter afgewogen worden in relatie tot de oppervlakte die voorzien is in het RSV ( max. 5 ha).

De zoekzones naar mogelijke uitbreidingen kunnen aangevuld worden met volgende andere locaties :

- De zoekzone 1 op p. 173 van het ontwerp GRS kan verruimd worden met inbegrip van de 2 woningen aan de gewestweg N 2, ter hoogte van het kruispunt Staatsbaan - Endepoelstraat.

- Het ander hoekperceel, aansluitend aan de bedrijfssite Arca-Bifa, kan eveneens als potentiële zoekzone onderzocht worden.

Het voordeel van beide zones is dat zij onmiddellijk aansluiten aan uitgeruste wegen en geen extra infrastructuurwerken behoeven en er minder oppervlakte moet afgenomen worden van het agrarisch gebied achter de huidige bedrijvenzone ( zoekzone 3). Dit gebied is trouwens opgenomen in de herbevestigde agrarische gebieden (HAG’s) die door het Vlaams gewest werden bevestigd.


Rusthuizen - specifieke bejaarden woningen :

Het voorliggend ontwerp GRS heeft geen rekening kunnen houden met het nieuwe decreet thuiszorg en ouderenzorg. Een terugkoppeling aan dit nieuwe decreet is aangewezen. Op basis van de richtnormen in dit decreet is het aanbod van rusthuisbedden te klein. St. Bernard en Binkom kunnen de toekomstige opvangbehoeften niet volledig opvangen. De potentiële locaties in het hoofddorp kunnen ondersteund worden. De zoekzone klooster kan nog verruimd worden met de voormalige schoolgebouwen van het Rozenkransinstituut.

Er is geen visie weergegeven over serviceflats. Op basis van de nieuwe wetgeving moet hiervoor nog een inhaalbeweging gebeuren en een afwegingskader opgenomen worden in het GRS.

Enkele cijfergegevens duiden deze nood aan:

Een uitbreiding rustoord oase te Binkom tot +- 95 wooneenheden of verzorgingsbedden.

Een invulling van serviceflats ( in het nieuwe decreet assistentiewoningen genoemd), aangepast aan de programmatie van de Vlaamse overheid op 01 oktober 2008, voorziet 204 eenheden in de regio Lubbeek. Deze regio bestaat uit Lubbeek en de aangrenzende gemeenten, waarbij voor Lubbeek 34 wooneenheden worden vooropgesteld. Maar een beleidsoptie kan ook een hogere invulling geven op het grondgebied van Lubbeek.


Windmolens :

De raad heeft hierover reeds een uitspraak gedaan in zitting van 13/03/2008 :- Algemeen gesteld zijn de gecoroleden gewonnen voor het zoeken naar alle alternatieve energiebronnen binnen de gemeente.

- Op basis van de beschikbare gegevens wenst de gecororaad geen standpunt in te nemen over de keuze van de alternatieve energiebronnen, noch over de locaties waar deze worden geplaatst.

De gecororaad aanziet windmolens dus niet als de oplossing voor de integratie van alternatieve energie.

Bovendien moeten deze windmolens kunnen ingepast worden in de provinciale ruimtelijke visie :

De provincie acht kleinschalige windparken vanaf 4 windturbines en kleiner dan 10 Megawatt van provinciaal niveau. Inzake de lokalisatie van windturbines stelt de provincie volgende ruimtelijke principes en randvoorwaarden voorop:

- Maximaal meervoudig ruimtegebruik;

- Woongebieden, natuurgebieden en landschappelijk waardevolle gebieden met een grote gaafheid, herkenbaarheid en visueel-ruimtelijke kwaliteit, komen niet in aanmerking voor plaatsing van turbines.

- De turbines komen bij voorkeur voor aansluitend bij de stedelijke gebieden, kernen in het buitengebied en grootschalige technische landschappen en bij industrie.

- Hinder voor omwonenden dient vermeden.

- Er dient zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren zoals stadsranden, wegen, kanalen, lijninfrastructuren, constructies als pylonen en masten...

- Verstoring van vluchtroutes van vogels dient vermeden.

- De inplanting van de windturbines dient te kaderen binnen het provinciale ruimtelijke en gebiedsgerichte beleid.

Rekening houdend hiermee en met de uitvoeringsbesluiten die de Vlaamse overheid heeft goedgekeurd m.b.t. windturbines kan men stellen dat geen van de voorgestelde locaties voldeden aan de richtnormen die door de Vlaamse overheid bepaald werden.


Gemeentelijk woonbeleid :

De Vlaamse overheid maakt opmerkingen met betrekking tot het doelgroepenbeleid en de te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden. Via een principieel akkoord werd een akkoord gegeven voor aansnijding van het WUG Hazeput voor 40 bijkomende woningen. De ciijfergegevens op p.217 dienen aangepast op basis van dit principieel akkoord.


Stiltegebieden :

Binnen de gebiedsgrenzen van Lubbeek komen geen grote lijninfrastructuren voor, hetgeen mogelijkheden schept een aantal stiltegebieden aan te duiden binnen de gemeente. Stiltegebieden zijn immers gebieden waar de natuurlijke geluiden overheersen, zowel afkomstig van fauna als flora.

Tot dergelijke stiltegebieden kunnen grote landbouwlandschappen behoren, maar ook natuurgebieden, natuurverbindingsgebieden, etc... Veelal zijn dergelijke gebieden grensoverschrijdend.

Het gemeentebestuur dient al dan niet stiltegebieden in overweging te nemen en eventueel deze gebieden aan te duiden. Gezien de mogelijke locaties van stiltegebieden moet de gemeente Lubbeek, als initiatiefnemer, in overleg treden met de buurgemeenten.


3) Voor te bereiden volgende vergadering :

  • Zonevreemde woningen, bedrijven en recreatie.

  • Driesgehuchten.

  • .Mobiliteit.

  • Erosiebestrijdingsplan.

  • Woonparken.


4) Allerlei:

VLORO (Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting) heeft zowel aan het gemeentebestuur als aan de voorzitter van de gecororaad een schrijven gestuurd met een relaas van de gevolgen die het nieuwe decreet grond - en pandenbeleid voor de gemeente zullen inhouden. Een afschrift van dit schrijven werd bezorgd aan de aanwezigen.


De zitting wordt gesloten om 10.00u .
De secretaris De Voorzitter

Roger Van Horenbeek Carine Boeckx
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina