Stichting Alert Postbus 16122Dovnload 36.24 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte36.24 Kb.


Stichting Alert

Postbus 16122

2301 GC Leiden

Nederland

www.alertfonds.nl

alert@alertfonds.nl


Heb jij een goed idee?
Ben jij tussen de 15 en 32 jaar en wil je voor andere jongeren...

... een debat organiseren met milieu-organisaties en multinationals...

... een demonstratie tegen wapens en oorlog organiseren...

... tijdens verkiezingen in Rusland jongeren als waarnemers inzetten...

... een toneelstuk mogelijk maken over seksualiteit en islam...

…een magazine publiceren over mondialisering en de gevolgen daarvan...

…of heb je een ander goed idee dat aansluit bij de thema’s van Alert…
én heb je geen budget??
Alert is een onafhankelijk fonds, dat streeft naar een gelijke verdeling van kennis, kapitaal, macht en een beter milieu. Alert geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën & initiatieven. Het bestuur van Alert bestaat uit jongeren tussen de 18 en de 32 jaar. Zij behandelen de aanvragen en kennen de subsidies toe.

Wel/Niet

Alert subsidieert tot een maximum bedrag van 1500 Euro. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project voldoen aan de onderstaande voorwaarden:


Alert subsidieert wel:

 • Eenmalige en kleinschalige (inter)nationale projecten voor en door jongeren, bijvoorbeeld demonstraties, workshops, publicaties, manifestaties etc.

 • Initiatieven die zich richten op o.a. milieu, emancipatie, politieke bewustwording, internationale solidariteit en de interculturele samenleving


Alert subsidieert geen:

 • Groepen of organisaties die zich intolerant opstellen naar andere groepen in de maatschappij

 • Projecten bedacht en / of uitgevoerd door of voor volwassenen

 • Studiereizen en buitenlandse stages

 • Projecten met hoge overheidssubsidie

 • Reis- en personeelskosten

 • Structurele organisatiekosten

 • Initiatieven die een totaal budget hoger dan € 15.000,- hebben


Aanvraag

Wanneer je voor een subsidie in aanmerking denkt te komen kun je een aanvraag doen. Je kunt hiervoor het onderstaande aanvraagformulier invullen. De aanvraag kun je opsturen naar Stichting Alert, Postbus 16122, 2301 GC Leiden. Per e-mail kan ook naar alert@alertfonds.nl.


LET OP!! Lees het aanvraagformulier eerst zorgvuldig door en vul het dan zo volledig mogelijk in. Hoe meer informatie je geeft, hoe meer kans op subsidie je initiatief maakt! Vergeet niet om bij buitenlandse aanvragen een referent op te geven. Deze referent moet in Nederland wonen of bij Alert bekend zijn. Stuur altijd een begroting mee. Binnen twee maanden na ontvangst van je aanvraag wordt een beslissing genomen en krijg je te horen of je in aanmerking komt. Over de uitslag van de subsidieaanvraag wordt niet gecorrespondeerd.
Snel Geld Nodig? Dien een snelverzoek in!

Wanneer je een initiatief of idee hebt dat op zeer korte termijn wordt uitgevoerd en je denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, dan is het mogelijk een snelverzoek in te dienen. Je hoeft dan niet het gehele aanvraagformulier in te vullen, maar in een brief of e-mail moet je duidelijk maken wie je bent, wat je doet, waarom, waar en wanneer, en natuurlijk hoeveel geld je nodig hebt en waar je het aan gaat besteden. De volgende gegevens moeten worden vermeld:


Naam van de organisatie / korte achtergrond van de organisatie / naam project / omschrijving project (doel, doelgroep, activiteiten) / periode waarin het project plaatsvindt / de gegevens van een Nederlandse referent / het rekeningnummer en de gegevens van de rekeninghouder. Let op: voeg een begroting toe!

Binnen twee weken na je verzoek krijg je antwoord. Let wel op, een snelverzoek is alleen mogelijk tot een maximum bedrag van 250 Euro.

Verantwoording

Na afronding van het project verwacht Alert binnen afzienbare tijd een inhoudelijke en financiële evaluatie over het project te ontvangen, ook in het geval van een snelverzoek.Aanvraagformulier

Contactgegevens van de organisatie:

Naam Organisatie :

Adres :


Postcode & Plaats :

Telefoonnummer :

Fax :

E-mailadres / Website :Registratie KvK (indien beschikbaar):
Bankgegevens:

Als het een Nederlands rekeningnummer is:

Rekeningnummer :

Ten name van :

Plaats :
Als het een rekeningnummer buiten Nederland is:

IBAN begunstigde organisatie (dit is je Europese rekeningnummer – aan te vragen bij je bank):

Of: bankcode / rekeningnummer (buiten de Europese Economische Unie):

Ten name van :

Adres (inclusief plaats en land) :

BIC code (te vinden op www.swift.com, zorgt ervoor dat buitenlandse boekingen binnen Europese Economische Unie correct worden verstuurd):

Naam bank :

Adres bank (inclusief plaats en land) :

Onderwerp / kenmerk overboeking :


Contactpersonen van de organisatie:

(voor buitenlandse aanvragen is een Nederlandse of een bij Alert bekende referent verplicht)


Contactpersoon van de organisatie

Naam :


Adres :

Postcode & Plaats :

Telefoonnummer :

E-mailadres :


Referent

Naam :


Adres :

Postcode & Plaats :

Telefoonnummer :

E-mailadres :


Om onze dienstverlening te verbeteren, willen we je hierover een aantal vragen stellen:


 1. Hoe zijn jullie van het bestaan van Alert op de hoogte geraakt? (bijv. via het fondsenboek, internet of via een andere organisatie?

>>


 1. Mogen we het inhoudelijke verslag van het project gebruiken voor voorlichtingsactiviteiten?

>>

Bij toekenning wordt gebruik van het Alert-logo op prijs gesteld. Het logo is te vinden op http://www.alertfonds.nl/nl/img/logogroot.jpg
Informatie over de organisatie


 1. Wat is de doelstelling van de organisatie?

>>


 1. Sinds wanneer bestaat de organisatie?

>>


 1. Hoe groot is de organisatie? (lokaal/regionaal/landelijk/mondiaal)

>>


 1. Hoe ziet de structuur van de organisatie eruit?

>>


 1. Hoeveel mensen zijn bij de organisatie betrokken? (betaald & vrijwillig)

>>


 1. Wat is de gemiddelde leeftijd in de organisatie? (bestuur, vrijwilligers)

>>


 1. Welke activiteiten heeft de organisatie eerder ondernomen?

>>


 1. Krijgt de organisatie overheidssubsidie? Zo ja, hoeveel?

>>

Informatie over het project


 1. Omschrijf kort het project. (Let op: voeg het projectplan als bijlage toe)

>>


 1. Wat is het doel van het project?

>>


 1. Wat is/zijn de belangrijkste doelgroep(en)?

>>


 1. Hoeveel mensen uit de doelgroep(en) denk je te bereiken?

>>


 1. Hoe worden de doelgroepen benaderd?

>>


 1. Wanneer start en wanneer eindigt het project?

>>

Informatie over de begroting


 1. Hoeveel EURO is nodig voor het totale project? (Let op: voeg de begroting als bijlage toe)

>>


 1. Geef kort aan wat de verwachte uitgaven zijn voor de belangrijkste kostenposten.

(bijv. huur, materiaalkosten, publiciteit, representatie, vergoedingen, organisatie, transport)

>>


 1. Geef kort aan hoe naar verwachting het benodigde bedrag wordt verzameld

(bijv. met behulp van verkoop, subsidies, sponsoring, advertentie-opbrengsten)

>>


 1. Is dit het eerste subsidieverzoek bij Alert?

(Let op: indien een eerder verzoek is ingediend, vermeld dan hier het correspondentienummer)

>>


 1. Hoeveel subsidie wordt aan Alert gevraagd? (in EURO’s)

>>


 1. Aan welk(e) onderde(e)l(en) van de begroting wordt de subsidie van Alert besteed?

>>


 1. Zijn er ook bij andere fondsen / organisaties subsidies aangevraagd?

Zo ja, bij welke en om welk bedrag gaat het? Voor welke onderdelen van de begroting?

>> 1. Wanneer kan Alert het inhoudelijke en financiële verslag verwachten (datum)?

(Richtlijnen verslaglegging: Verloop project, financieel verslag & evaluatie (bereikte doelstellingen, opkomst, publiciteit). Bij voorkeur per post, maar digitaal aanleveren via alert@alertfonds.nl kan ook.)

>>
Bijlagen:
 • Een compleet werkplan van het project, inclusief begroting (verplicht)

 • De statuten en / of registratie van de organisatie

 • Een jaaroverzicht van de organisatie met inkomsten en uitgaven

 • Het activiteitenprogramma van dit jaar

 • Referenties of krantenartikelen

Binnen drie weken nadat wij het formulier hebben ontvangen, wordt je bericht over de verdere procedure. Het is mogelijk dat een bestuurslid je nog schriftelijk of telefonisch benadert om mogelijke onduidelijkheden in de aanvraag op te lossen. Doorgaans ontvang je binnen acht weken schriftelijk bericht over de genomen beslissing.


Dit formulier ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen opsturen naar:

Stichting Alert

Postbus 16122

2301 GC Leiden

The Netherlands
Of per e-mail naar alert@alertfonds.nl.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina