Stichting la sendaDovnload 20.29 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte20.29 Kb.STICHTING LA SENDA

Veenendaal

Beleidsplan

RSIN: 8178.60.903


KvK: 30225212
Adres: Spoorlaan 46
Postcode: 3903 XB
Plaats: Veenendaal
Contactpersoon: Mw.W.Bos-Dreijer

1. Inleiding

Stichting La Senda is een Stichting opgericht op 13 april 2007 door de heren P.Slingerland en J.van Wingerden en mevrouw W.Bos-Dreijer.


De grondslag van de stichting is de Bijbel als het onfeilbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God.

2. Het doel en het beleid 2014

De stichting heeft als doel; 1. De bevordering van de communicatie van het evangelie en de opbouw van de christelijke gemeente in Spanje.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt onder meer ondersteuning te bieden aan het werk dat de heer Willem van de Poll en mevrouw Sonja Heinsius in het kader van de bovengenoemde doelstelling verrichten en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële en stoffelijke ondersteuning, advies en begeleiding, vorming en toerusting, informatievoorziening en alle overige manieren die binnen het kader van de doelstelling kunnen worden aangewend
3. Activiteiten en Beleid 2014
Het beleid voor 2014 is in feite een enthousiast voortzetten van de activiteiten zoals die ook in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen:


 • Gemeentewerk

  • Omdat de voorgangers op verlof zijn, maken we sinds september 2012 deel uit van het leidersteam van de CAMA gemeente in Tres Cantos. We hebben toegezegd tot juli 2014.

   • We zijn mede verantwoordelijk voor het algemene beleid

   • Willem levert een bijdrage in aanbidding, spreekbeurten en discipelschap

   • Sonja is actief in diverse activiteiten voor vrouwen alsmede kinderwerk en meisjesgroep

  • Daarna is het plan om weer aan de slag te gaan met Vineyard in Spanje

   • Twee opties:

- Planten van een nieuwe gemeente in de regio Madrid

- Deel uitmaken van het leiderschap van een bestaande gemeente- Diverse groepen opgezet en geleid, waaronder een huisgemeente in Tres Cantos

- Drie keer de jaarlijkse nationale conferentie in Spanje georganiseerd

- Willem heeft de Vineyard Leiderschapscursus gedaan

- Internationaal netwerk opgebouwd, o.a. door het bezoeken van conferenties  • Spreekbeurten in andere gemeentes

 • Evangelisatie
  • Afgelopen zomer coördineerde Willem de eerste tour van de groep No Longer Music in Spanje

   • De resultaten hebben ieders verwachtingen overtroffen

   • Het heeft ervoor gezorgd dat verschillende gemeentes samenwerkten

   • De missionaire organisatie Steiger International heeft Willem benaderd voor een tweede tour.

  • Organiseren van de 2e tournee van No Longer Music in Spanje/Portugal. Dat behelst:

   • promotie door o.a. spreekbeurten en presentaties in lokale gemeentes

   • uitbouwen van het netwerk van contacten en lokale partners in heel Spanje

   • voorbereiding en toerusting van vrijwilligers d.m.v. workshops en conferenties

   • opzetten van een gedegen nazorg (o.a. Alpha cursus)

  • Opzetten en realiseren van openlucht acties

  • Organiseren van evenementen; (huiskamer)concerten, excursies, maaltijden en workshops/conferenties.

  • Kontakten met Spaanse vrienden, buren, kennissen

 • Toerusting

  • Willem geeft individuele coaching aan Spaanse christenen in het bedrijfsleven

  • Hij organiseerde een conferentie voor zakenlieden en professionals vanuit Bijbels perspectief.

  • Beiden discipelen we nieuwe/jonge christenen

  • Samen doen we huwelijkscounseling op Bijbelse grondslag (Alpha huwelijkscursus).

  • Willem adviseert initiatiefnemers voor evangelisatie in de rockscene in Spanje (Rockalerta)

 • Tentenmakerschap

  • Willem geeft Engelse lessen aan jongeren en volwassenen, zowel individueel als in groepsverband

   • Vertrouwensband met studenten geeft gelegenheid om het evangelie te delen

   • Houdt daarmee voeling met de samenleving, wat er leeft onder de Spanjaarden.

  • Sonja geeft Engelse lessen:

   • Individueel aan vrouwen, vooral gericht op conversatie.

   • E-Crafts: aan kinderen van 7-11 jaar d.m.v. Handenarbeid.

  • Samen deden we drie jaar “E-Week” aan huis: een mini zomerkamp Engels voor kinderen

4. Organisatiestructuur

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen.

Het bestuur van Stichting La Senda bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: Taak en bevoegdheden.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

De leden van het bestuur zijn:

de heer P.Slingerland (Nieuwerkerk aan den IJssel), voorzitter

Mevrouw W.Bos-Dreijer (Veenendaal), penningmeester/secretaris

De heer J. van Wingerden (Zeist) lid

5. Vermogensbeheer

Als voortvloeisel uit het doel van stichting La Senda komen alle middelen van de stichting ten goede aan de activiteiten. Daarbij past geen opbouw van vermogen. Het beschikbare vermogen (zie jaarrekening) is alleen bestemd voor zendingsdoelen en operationele doelen.

Omdat er geen vermogensopbouw plaatsvindt is er derhalve geen beleggingsstatuut.

7. Bijlagen

Statuten

Jaarrekening 2012Uittreksel Kamer van KoophandelDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina