Stichting met raad van toezichtDovnload 75.48 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte75.48 Kb.
Notaris SLAGMAN

CONCEPT d.d. 06.06.2012

Indien er onjuistheden voorkomen in dit concept

verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op

te nemen.

Willemskade 12

Leeuwarden

STICHTING MET RAAD VAN TOEZICHT

Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: --------------------

*. ----------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te ---

richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ---------

Naam en Zetel --------------------------------------------------------

Artikel 1---------------------------------------------------------------

1. De stichting draagt de naam: Stichting Grutte Pier. -----------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. --------------

Doel -------------------------------------------------------------------

Artikel 2---------------------------------------------------------------

1. De stichting heeft ten doel: -------------------------------------

a. het realiseren van een nieuw Cambuurstadion met -------

bijbehorend Multifunctioneel Centrum en alle overige ----

bijbehorende faciliteiten zoals bijvoorbeeld horeca en ----

detailhandel, in de gemeente Leeuwarden, zulks ter ------

ontwikkeling van de beoogde locatie nabij het WTC te ---

Leeuwarden, alsmede het bevorderen van de -------------

werkgelegenheid in de provincie Fryslân; ------------------

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe

bevorderlijk kunnen zijn. ------------------------------------

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken --

door het verkrijgen van subsidies, legaten enzovoorts*. ------

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen *(en beloning) -----

Artikel 3---------------------------------------------------------------

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van

toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie ------------

bestuurders. ------------------------------------------------------

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de raad -

van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden

voorzien. ---------------------------------------------------------

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie

benoemd. De functies van secretaris en penningmeester -----

kunnen door één persoon worden vervuld. ---------------------

4. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht -

uit een bindende voordracht van ten minste twee personen --

2

voor elke vacature, op te maken door het bestuur. De raad --van toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ---

ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die --

meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in --

een voltallige vergadering van de raad van toezicht kan ------

worden uitgebracht. ---------------------------------------------

De raad van toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de -

voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts --

indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ------

ontstaan van de vacature aan de raad van toezicht werd -----

medegedeeld. ----------------------------------------------------

5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier -

jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken

rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is ---

onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een --------

tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het ---

rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens -------

vacature hij werd benoemd. -------------------------------------

6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het

bestuur zijn bevoegdheden. -------------------------------------

7. De raad van toezicht kan aan een of meer bestuurders een --

beloning toekennen. ---------------------------------------------

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen

in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----------

Bestuur: taak en bevoegdheden ------------------------------------

Artikel 4---------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ------

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring

van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van -----

toezicht. ----------------------------------------------------------

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of --------

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ---

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van

een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met ---

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van -----

toezicht. ----------------------------------------------------------

4. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die

in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te

onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden

omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden --------

medegedeeld. ----------------------------------------------------

5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van ---------

boedelbeschrijving worden aanvaard. --------------------------

Bestuur: vergaderingen ----------------------------------------------

3

Artikel 5---------------------------------------------------------------1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de --

gemeente Leeuwarden. ------------------------------------------

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ----

wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering)

gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling

van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast ---

wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. ----------------

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de

bestuurders daartoe de oproeping doet. ------------------------

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven

dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de ------

vergadering niet meegerekend, door middel van een ---------

oproepingsbrief. --------------------------------------------------

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van

de vergadering, de te behandelen onderwerpen. --------------

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien --

deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de ----

leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de --------

vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige ------

bestuurder. -------------------------------------------------------

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de

secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de

vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend

door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist

hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard

door de secretaris. -----------------------------------------------

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in

functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het -

bestuur zijn uitgenodigd. ----------------------------------------

Bestuur: besluitvorming ---------------------------------------------

Artikel 6---------------------------------------------------------------

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen --

indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders --

aanwezig of vertegenwoordigd is. -------------------------------

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere

bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, -

ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering --------

voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan ------

daarbij slechts voor één andere bestuurder als ----------------

gevolmachtigde optreden. ---------------------------------------

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie -

zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt

een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet -----

eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste ---

vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het -

aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden

besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste --------

4

vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproepingtot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en -----

waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----------------

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders -

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ---

over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de -

door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en

houden van vergaderingen niet in acht genomen. -------------

4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten ---------

vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit

wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening

door de voorzitter als notulen wordt bewaard. -

5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één

stem. -------------------------------------------------------------

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid ----------

voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met -------

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn ---

verworpen. -------------------------------------------------------

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, -

tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een -------

schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming -----

geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ------------------

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn ----------

uitgebracht. ------------------------------------------------------

8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter --

van de vergadering. ---------------------------------------------

Bestuur: defungeren -------------------------------------------------

Artikel 7---------------------------------------------------------------

Een bestuurder defungeert: -----------------------------------------

a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon

is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; -----

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ----

c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 --------

bedoelde rooster van aftreden); --------------------------------

d. door ontslag door de raad van toezicht; ------------------------

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -

f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht. ------------------

Vertegenwoordiging --------------------------------------------------

Artikel 8---------------------------------------------------------------

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. --------------------

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee

gezamenlijk handelende bestuurders. --------------------------

3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan -

tegen derden beroep worden gedaan. --------------------------

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer ---------

bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de --

5

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. --------------Raad van toezicht ----------------------------------------------------

Artikel 9---------------------------------------------------------------

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht

heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het -----

bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting --

alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in

deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of ---

toegekend. -------------------------------------------------------

2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van -------

toezicht vast te stellen aantal van ten minste * en ten -------

hoogste * natuurlijke personen. --------------------------------

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ------

ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo --

spoedig mogelijk worden voorzien. -----------------------------

4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en -

een secretaris aan. -----------------------------------------------

5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel ---------

uitmaken van het bestuur. --------------------------------------

6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de -

uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke

gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen

betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze --

mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te -

nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en ---

andere gegevensdragers van de stichting. ---------------------

7. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting

in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer

deskundigen. -----------------------------------------------------

8. Een lid van de raad van toezicht defungeert: ------------------

a. door zijn overlijden; -----------------------------------------

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c. door zijn aftreden; -------------------------------------------

d. door zijn toetreding tot het bestuur; -----------------------

e. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht. ----

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts -----

worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht

waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering

van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of --------

vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------

9. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van toezicht

zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad ---

van toezicht komt ten minste vier maal per jaar bijeen. -------

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van

toezicht ---------------------------------------------------------------

Artikel 10 -------------------------------------------------------------

1. Ten minste twee maal per jaar komen het bestuur en de raad

van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter --

6

bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in detoekomst te voeren beleid. --------------------------------------

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke ------------

vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht ---------

gelijkelijk bevoegd. ----------------------------------------------

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de

voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is --

voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van

toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment ---

wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste -------

aanwezige lid van de raad van toezicht. ------------------------

Boekjaar en jaarstukken ---------------------------------------------

Artikel 11 -------------------------------------------------------------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de --

stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de

stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze -------------

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te -----

voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en -----

andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat -

daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de ----

stichting kunnen worden gekend. -------------------------------

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na -----

afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en -

lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast

te stellen. De balans en de staat van baten en lasten ---------

behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe

worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de ---

vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad -

van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het -

bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten

te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht ----

aangewezen registeraccountant, accountant- ------------------

administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de

zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige --

brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van --

toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een --

verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid --

bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het -

bestuur. ----------------------------------------------------------

4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te

verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de --------

vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is

gemaakt. ---------------------------------------------------------

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende -

zeven jaren te bewaren. -----------------------------------------

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, ---------

7

uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van batenen lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden ---

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt ---

met juiste en volledige weergave der gegevens en deze ------

gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn

en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. ---

Reglement ------------------------------------------------------------

Artikel 12 -------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin

die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van -

het bestuur (nadere) regeling behoeven. -----------------------

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd

zijn. ---------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te -------

beëindigen. -------------------------------------------------------

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement

is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing. -------------

Statutenwijziging -----------------------------------------------------

Artikel 13 -------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van

de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een

besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen --

worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders

aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----------------------------

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte

tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd -

de desbetreffende akte te doen verlijden. ----------------------

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de

wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore

van het handelsregister. -----------------------------------------

Ontbinding en vereffening -------------------------------------------

Artikel 14 -------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -------------

2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met ---------

algemene stemmen worden genomen in een vergadering ----

waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --

3. Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan BVO

Cambuur, dan wel diens rechtsopvolger. Het besluit tot ------

ontbinding behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring

van de raad van toezicht. ----------------------------------------

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders,

tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars -

zijn aangewezen.-------------------------------------------------

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden

van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet ---------

voorgeschreven termijn onder berusting van de door de -----

vereffenaars aangewezen persoon. -----------------------------

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, --

8

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing ------------Slotbepalingen--------------------------------------------------------

Artikel 15 -------------------------------------------------------------

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet --

voorzien, beslist het bestuur. -----------------------------------

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de -

gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, -------

waarvan uit geschrift blijkt. -------------------------------------

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig

december tweeduizend twaalf. ----------------------------------

Slotverklaring --------------------------------------------------------

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: --

a. het bestuur bestaat uit * bestuurders; -------------------------

b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam

vermelde functie: ------------------------------------------------

1. * --------------------------------------------------------------

2. * --------------------------------------------------------------

3. * --------------------------------------------------------------

c. de raad van toezicht bestaat uit * leden; -----------------------

d. voor de eerste maal zijn leden van de raad van toezicht, in de

achter hun naam vermelde functie: -----------------------------

1. * --------------------------------------------------------------

2. * --------------------------------------------------------------

3. * --------------------------------------------------------------

WAARVAN AKTE is verleden te LEEUWARDEN op de datum in het

hoofd van deze akte vermeld. ---------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud --

van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten

hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de

akte*( en/,) tijdig voor het verlijden* (OPTIE: een conceptakte -

te hebben ontvangen en/,) van de inhoud van de akte te hebben

kennis genomen* (OPTIE: en te zijn gewezen op de gevolgen, -

die voor partijen uit de akte voortvloeien). -------------------------

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna --------

ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij,notaris, om * ---------------------------------------------------------
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina