Straatnamen SchijndelDovnload 458.64 Kb.
Pagina1/11
Datum24.07.2016
Grootte458.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Straatnamen Schijndel
Inleiding
Naast onze plaatsnaam Scinle, aanduidingen van gehuchten als Borne, Elschot, Wijbosch, Elde, Oetelaar en Hermalen, mooie namen van herbergen zoals de Wildeman en de Gouden Leeuw en honderden namen van gronden als de Boerdonken, de Tolakkers en Oliemolen, zijn ook de actuele straatnamen een belangrijk historisch element in het huidige Schijndelse landschap.

Straatnamen bedenken is een steeds voortdurend proces want voor elke nieuwbouwwijk wordt verwacht dat er passende namen worden bedacht. In steeds meer dorpen en steden duiken, buiten de bloemenbuurten, componistenstraten enzovoorts, de laatste tijd weer veel echte historische namen op. Dat is een mooie ontwikkeling; het is immers iets eigens van een dorp of stad. Heel lang is het ook nog zo geweest dat op het straatnaambordje een kort onderschrift werd geplaatst. Recent heeft de gemeente Schijndel dat nog gedaan door bij het prachtige Ben Peterspad aan te geven dat het hier om een gerenommeerde plaatselijke heemkundige gaat.

We hebben door de eeuwen heen wel wat middeleeuwse straatnamen overgehouden, zoals de Groeneweg, Putsteeg, Pompstraat (voorheen het Steegske) en de Kluis (voorheen die Cluse), maar de huidige straatnamen zijn vanaf 1937 officieel door de gemeenteraad en de laatste jaren door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Om passende namen te kunnen vaststellen heeft men destijds de heer Ad van Bokhoven, archivaris van de gemeente, verzocht op basis van historische gegevens voorstellen tot naamgeving te doen en deze voorstellen ter aanbeveling door te sturen naar de straatnamencommissie, die uiteindelijk een advies richting gemeentebestuur opstelde.

Waarom een straatnaam is ingevoerd en op grond van welke historische gegevens, is veelal in de vergetelheid geraakt, terwijl het toch om een boeiend stukje Schijndelse geschiedenis gaat, die letterlijk “van de straat kan worden opgeraapt”.

Het hier aangeboden overzicht is bijna helemaal gebaseerd op wat in het Schijndelse gemeentearchief bewaard is gebleven en dat is best wel boeiend!


Henk van den Brand, lid historische werkgroep van de Heemkundevereniging Schijndel

Oktober 2011

A

Aagje Dekenstraat

Raadsbesluit 9 januari 1992.

Bekend als Aagje (1741 – 1804), Nederlands schrijfster; gaf met Maria Bosch stichtelijke gedichten uit. Later werd zij de hartsvriendin en medewerkster van E. Wolff – Bekker.

Aakendonk

Raadsbesluit 14 oktober 1966.

Aanduiding in het kadaster, terwijl de gronden aldaar reeds van oudsher als zodanig werden aangeduid.

Aardenburgsesteeg

Raadsbesluit 14 oktober 1966.

Aanduiding in het kadaster, terwijl de gronden aldaar reeds van oudsher als zodanig werden aangeduid.

Het Geburgt, ook wel Aardenburg geheeten; ter dier plaatse stond weleer een kasteel of burgt langs de rivier de Aa.

Acaciastraat

Raadsbesluit 10 januari 1964.

In verband met de realisering van de oostelijke afronding van het uitbreidingsplan Hoevenbraak is het noodzakelijk aan enkele nieuw aan te leggen straten namen te geven. Omdat die straten grenzen aan de buurt waar de straten naar leden van ons Koningshuis en naar boomsoorten zijn genoemd, is het uit een oogpunt van snelle oriëntatie gewenst om ook de nieuw aan te leggen straten dienovereen-komstig te noemen.

Achterdijk

Raadsbesluit 14 oktober 1966.

Aanduiding in het kadaster, terwijl de gronden aldaar reeds van oudsher als zodanig werden aangeduid.

Achterste Hermalen

Raadsbesluit 29 juni 1954. Zie onder Beek.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.

Bij een vroegere toekenning van straatnamen is de aanduiding “Achterste Hermalen” en “Hermalen” niet juist geweest. Al van oudsher (op de Tienden Kaart) staat het Achterste Hermalen aangegeven aan de linkerzijde (zuidzijde) van de weg naar Boxtel en “Hermalen” aan de noord-westzijde daarvan. Nu de wijkaanduiding komt te vervallen wordt daarin wijziging gebracht.

Hoe oud de benaming Achterste Hermalen is, is niet bekend. Naarmate de bewoning in Hermalen zich oudtijds uitbreidde werden er nadere onderscheidingsnamen in dat gebied gegeven teneinde de ligging van de gronden nader aan te duiden. Men denke hierbij aan Beek, Putsteeg, Nachtegaal enz. Uiteraard heeft de naam Achterste Hermalen daar ook zijn ontstaan aan te danken. Met zekerheid is bekend dat de naam Achterste Hermalen in het jaar 1816 werd gebruikt. Immers in het bewaard gebleven register grondbelasting ongebouwde eigendommen aangelegd in 1816, staan gronden geboekt welke waren gelegen in het Achterste Hermalen.

Akkermunthof

Raadsbesluit 23 februari 1973.

Zie onder Andoornstraat.

Akkerstraat

Raadsbesluit 26 augustus 1937.

Deze straat had tot dusver geen naam. Te rekenen vanaf de Hoofdstraat, mondt die straat uit in een complex landerijen (langs de St.Servatiusstraat) hetwelk steeds “Akkers” is genoemd geweest. Daarom is die straat Akkerstraat genoemd.

Raadsbesluit 14 april 1961.

In het raadsvoorstel van 6 april 1961 wordt voorgesteld de straat, welke sinds 1946 is aangelegd in het verlengde van de Akkerstraat naar de Deken Baekersstraat, een naam te geven. Deze weg, welke ten tijde van de naamgeving van de Akkerstraat nog niet bestond, heeft tot heden nog geen naam. De Akkerstraat is destijds zo genoemd omdat die, te rekenen vanaf de Hoofdstraat naar de St. Servatiusstraat, naar een complex landerijen liep, hetwelk steeds de akkers werd genoemd. De meeste juiste naam voor de weg in kwestie is dan ook Akkerstraat. Hij loopt immers door het gebied hetwelk in vroeger eeuwen reeds “de gemeijne akkers” werd genoemd.

Aletta Jacobshof

Raadsbesluit 31 augustus 1989.

Er worden woningen gebouwd in de tuin van huize De Borne. De naam Borne zou als straatnaam hier op zijn plaats zijn, ware het niet dat van oudsher de benaming Borne voorkomt in het landelijk gebied.

Mevrouw Aletta Jacobs (1854 – 1929) vestigde zich als eerste vrouwelijke arts in Amsterdam waar zij veel aandacht besteedde onder andere aan de problemen van de arbeidersklasse. Verder was zij actief in de vredesbeweging en voor het vrouwenkiesrecht. De keuze van deze naam sluit goed aan bij die van Dr. van Beurden; de Aletta Jacobshof mondt uit in de Dr. van Beurdenstraat.Alexanderstraat

Raadsbesluit 12 december 1958.

Prins Willem Alexander Karel Hendrik Frederik was geboren te ’s-Gravenhage op 25 augustus 1851, hij was Generaal Majoor bij de Grote staf en is als Prins van Oranje overleden te ’s-Gravenhage op 21 juni 1884.

Raadsbesluit 11 januari 1963. De naam Alexanderstraat komt te vervallen. Zie onder Wilhelminaplein.Aloysiusstraat

Besluit burgemeester en wethouders 25 maart 1997.

De voormalige Aloysiusschool op deze locatie is het leidmotief voor deze straatnaam.

Ambachtstraat

Raadsbesluit 5 september 1978.

Aangezien de straat gelegen is op het industrieterrein waar diverse kleine bedrijven gevestigd zijn is besloten de onderhavige straat deze naam te geven.

Raadsbesluit 5 juni 1986.

Ter plaatse waar het industrieterrein Rooiseheide is uitgebreid met het terrein van het voormalig spoorwegemplacement worden momenteel wegen aangelegd. De uitbreiding van het stratenplan betreft verlenging van de bestaande Ambachtstraat naar oostelijke en westelijke richting.

Andoornstraat

Raadsbesluit 23 februari 1973.

De andoorn behoort tot de plantenfamilie van de lipbloemigen (labiaten). Tot deze plantenfamilie behoren ook Tijm, Marjolein, Lavendel, Salvia, Akkermunt en Rozemarijn.

Anemoonstraat

Raadsbesluit 23 februari 1973.

Zie onder Papaverstraat.

Ankerpad

Raadsbesluit 12 januari 1962.

Op het bij dit besluit behorende plan Boschweg Zuid-West is ook een smalle verbindingsweg geprojecteerd. Het zou van weinig achting voor onze zeehelden getuigen indien men ook aan die weg een naam van een zeeheld zou geven. Daarom is naar een andere oplossing gezocht en daarbij is niet uit het oog verloren dat de Jan van Amstelstraat verbinding geeft met het plan waarin de straten naar zeehelden zijn genoemd. De bewuste smalle weg, verankert als het ware het plan met de Jan van Amstelstraat.

Anna Blamanstraat

Raadsbesluit 9 januari 1992.

Pseudoniem van Johanna Petronella Vrugt (1905 – 1960), Nederlands schrijfster, een der belangrijkste auteurs van haar generatie. Haar sterk door het Franse existentialisme beïnvloede romans behandelen de problematiek van onder andere liefde, waarheidsdrang, eenzaamheid en dood. Zij is een tijdgenoot van Reve en Hermans. Haar doorbraak kwam met de omstreden roman “Eenzaam avontuur”. (1948) De schrijfster ontvangt in 1957 voor haar proza de P.C. Hooftprijs.

Asterhof

Raadsbesluit 23 februari 1973.

Zie onder Korenbloemstraat.

Avantilaan

Raadsbesluit 14 oktober 1966.

Voor deze weg lopende langs het nieuwe zwembad, het sportpark en de ijsbaan is deze benaming gekozen.

B

Bachhof

Raadsbesluit 14 november 1980. Zie onder Mozartstraat.

Componist Johan Sebastian Bach 1685 - 1750Baksdijk

Raadsbesluit 10 december 1965.

Deze benaming heeft ongetwijfeld haar ontstaan te danken aan een in het verleden aldaar gestaan hebbende hoeve welke Baxhoef werd genoemd en welke hoef weleer in het bezit is geweest van een familie Bax. Zulks moge blijken uit het volgende: Wouter Henrix van Broeckhoven geeft in erfcijns aan de kinderen van wijlen Corstaen van den Hoevel, zoon van wijlen Henric Hannen, een huis enz. “Baxhove” te Scijnle in Delschot. Actum 25 augustus 1431. Wouter Henrix van Broeckhoven draagt op aan Aert Rover, zoon van wijlen Lambert van Beerze, een hoeve geheten Bacxhoeve en een beemd aldaar te Scijnle in die Hautart. Actum 9 juli 1451. Aert Rover, zoon van Lambert van Beerze van Scijnle verkoopt aan Aert zoon van wijlen Goyart vanden Meervenne een stuk beemd in Bacxhove aan Bacxdijck. Actum 6 oktober 1451. Nu is het weer zo, dat de vader van genoemde Wouter van Broeckhoven, Bac van Broeckhoven werd genoemd. De grootvader van dezelfde Wouter van Broeckhoven werd genoemd “Wouter Bac” en ook “Wouter Bac van Broeckhoven”.

Baroniestraat

Raadsbesluit 14 april 1978.

Geen verklaring.

Bartokstraat

Raadsbesluit 27 maart 1986.

Bij raadsbesluit van 14 november 1980 zijn aan diverse straten gelegen in het bestemmingsplan Plein namen van componisten gegeven. Binnen afzienbare tijd zal in het kader van de uitvoering van het voormelde bestemmingsplan begonnen worden met de aanleg van straten in het plandeel Zuid West, het deelplan omgeving Teeuwishoek en het stratenplan Jansen de Wit. Aan de straten gelegen in het deelplan Teeuwishoek zijn reeds bij voormeld raadsbesluit van 14 november 1980 namen gegeven. Het oorspronkelijke stratenplan van dit deelplan is echter aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid, zodat de straatnaamgeving herzien moet worden. Voor de duidelijkheid en de herkenbaarheid van de wijk is het wenselijk componistennamen te gebruiken.

Raadsbesluit 31 augustus 1989.

De nieuwe verkaveling in het westelijk gedeelte van het plan Plein maakt het nodig dat het raadsbesluit van 27 maart 1986 gedeeltelijk wordt ingetrokken. Het betreft een gedeelte van de Bartokstraat, de Offenbachstraat, de Debussyhof, Strausshof, Wagnerhof en Brucknerhof.

Baselaarshoef

Raadsbesluit 12 maart 1983. Zie onder Korenmolen.

De betekenis van Baselaarshoef is niet bekend. De benaming komt reeds in dit gebied voor sedert 1757. Inmiddels is de achtergrond van die naam gevonden ……in Schijndel heeft een hoeve gestaan die eigendom was van de paters van de Baseldonk/Bazeldonk uit ’s-Hertogenbosch die ook ‘de baselaars’ werden genoemd. Deze hoeve noemde men in de volksmond ook wel ‘de Roij Poort’ vermoedelijk vanwege de kleur van de grote toegangspoort. De oudste Schijndelse vermelding dateert uit 1513 in ‘de laet van de Baseldonck’ = de belastingbetaler uit Schijndel die op hun hoeve woont en later ‘de Baselaershoeff’ in 1647

Beatrixstraat

Raadsbesluit 13 januari 1950. Zie onder Julianaplein.Beek

Raadsbesluit 29 juni 1954.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds. Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien. Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft. Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan. Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert. Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast. Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft. De Gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied. Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg. Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied. Op een kaart zijn de namen van de wegen en gebieden welke tot op heden officieel nog geen naam hadden en wel daarvoor in aanmerking komen, ingetekend. Slechts die namen zijn aangehouden, waarmede die wegen en buurtschappen sinds mensenheugenis worden aangeduid.

Raadsbesluit 14 oktober 1966. Zie onder Sluiperman.De Beek, ontleend door een tak van de rivier de Dommel, welke langs dat gehucht stroomt, en hoezeer versmald en toegegroeid zijnde, nog beekloop genoemd wordt.

Beemdstraat

Raadsbesluit 14 augustus 1970.

Gezien de situering van deze weg (hij loopt in het midden van het woongebied de Beemd langs het gedeelte dat voor bijzondere bebouwing bestemd is) leent hij zich uitstekend voor deze naam.

Begoniastraat

Raadsbesluit 6 april 1979.

De naam van een gedeelte van de Leliestraat wordt gewijzigd in Begoniastraat om de duidelijkheid ter plaatse te bevorderen.

Ben Peterspad

Besluit burgemeester en wethouders 5 juli 2005.

Geen officiële straatnaamgeving. Betonnen fiets- en wandelpad in Smaldonk.

Besluit burgemeester en wethouders 16 augustus 2005.

Officiële vaststelling van deze naam.

Genoemd naar Ben Peters, prominent lid van de Heemkundekring Schijndel, het Natuur- en Milieucentrum en de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, overleden op 30 december 2004.

Schrijver van “Schijndel in het Groen” en “De Gele Rijders”.

Bergstraat

Raadsbesluit 19 september 1947.

Zie ook onder Deken Baekersstraat.

Raadsbesluit 10 juni 1949.

Gewijzigd in Eikenstraat.

Uit het raadsvoorstel: Bij het reeds genoemde besluit van 19 september 1947 werd aan een straat in het complex Hoevenbraak de benaming gegeven van “Bergstraat”. Van een der bewoners van die straat, werd namens alle bewoners van die straat, het verzoek tot ons gericht om de Bergstraat van benaming te doen veranderen. Reeds meerdere klachten omtrent deze benaming “Bergstraat” zijn ons ter orde gekomen. Zoals wij eerder onder uw aandacht hebben gebracht, streven wij er naar om zoveel mogelijk historisch gegroeide namen aan de nieuwe wegen te geven. Daarom besloot uw college destijds, overeenkomstig ons voorstel, om de hier bedoelde straat lopende naar de buurtschap “Den Berg”, Bergstraat te noemen. Het valt nu eenmaal niet te ontkennen dat de buurtschap enkele tientallen jaren geleden bewoond werd door meerdere personen welke uit politioneel oogpunt een niet al te beste naam hadden. Het verzoek om de naam Bergstraat te veranderen is dan ook niet geheel ongemotiveerd te achten. Wij vinden hierin aanleiding om uw raad voor te stellen een andere benaming aan deze straat te geven. Omdat de andere straten welke door de buurtschap Hoevenbraak lopen allen naar een boomsoort zijn genoemd stellen wij uw college voor de naam Bergstraat te veranderen in Eikenstraat.Berkenstraat

Raadsbesluit 19 september 1947.

Zie onder Deken Baekersstraat.

Raadsbesluit 12 mei 1978.

Naam gewijzigd in Wilgenstraat.

Berliozhof

Raadsbesluit 14 november 1980. Zie onder Mozartstraat.Bernhardstraat

Raadsbesluit 13 januari 1950. Zie onder Julianaplein.Betelgeuze

Besluit burgemeester en wethouders 5 december 1995.

Zie onder Planetenlaan. Ster.

Betje Wolffstraat

Raadsbesluit 9 januari 1992.

Elizabeth Wolff – Bekker (1738 – 1804), Nederlands schrijfster, verwierf blijvende roem met de in samenwerking met haar vriendin Aagje Deken geschreven historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782).

Beukenstraat

Raadsbesluit 13 januari 1950.

De straatnamen Beukenstraat, Meidoornstraat en Plataanstraat behoeven geen nadere toelichting. Zij zijn te beschouwen als een voortzetting van de straten, genoemd naar boomsoorten in de uitbreiding van het nieuwe gehucht “Hoevenbraak”.

Biezenstraat

Raadsbesluit 14 november 1980.

In het bestemmingsplan Wijbosch 1978 werd in 1979 een nieuwe straat aangelegd. De naam Biezenstraat ligt in dezelfde sfeer als de namen Rietstraat en Griendstraat welke in de onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.

Binnenpad

Raadsbesluit 24 juli 1941. Zie ook onder De Drie Haringen.

De naam Binnenpad duidt op een door de omliggende akkers ingesloten voetpad. De Binnenpad, waarvan de oudste vermelding dateert van 1816, is verkaveld in het uitbreidingsplan Hoevenbraak.

Binnenweg

Raadsbesluit 13 januari 1950.

Deze benaming wordt voorgesteld omdat de, bij raadsbesluit van 24 juli 1941 genoemde “Binnenpad”, welke thans nog iets zuidelijker ligt, eerlang zal verdwijnen en zal worden verkaveld in het uitbreidingsplan “Hoevenbraak”. Wij achten het gewenst de benaming Binnenpad, welke indertijd uit historisch oogpunt werd gegeven, onder de benaming “Binnenweg” te doen voortleven.

Bizetstraat

Raadsbesluit 14 november 1980. Zie onder Mozartstraat.Bloemenpad

Raadsbesluit 23 februari 1973.

De zandweg, welke de huidige Leliestraat, de Distelstraat en de Houtstraat met elkaar verbindt en nagenoeg evenwijdig loopt met de Papaverstraat.

Raadsbesluit 15 februari 1990.

Heesterpad vernaamd in Bloemenpad.

Bodem van Elde

Raadsbesluit 30 juni 1959.Uit het raadsvoorstel van 18 juni 1959: Van Gemonde’s Belang is een schrijven ontvangen houdende het verzoek om de straatnaam Gemondseweg welke onder drie der bij de parochie Gemonde betrokken gemeenten voorkomt, te wijzigen omdat zulks dikwijls aanleiding geeft tot verwarring. Het ligt voor de hand dat zich te Gemonde moeilijkheden dienaangaande kunnen voordoen. Tot de gemeente Boxtel was eenzelfde verzoek gericht. Het bestuur van die gemeente heeft ons medegedeeld dat te Boxtel de naam Gemondseweg is gewijzigd in St.Lambertusweg. Deze benaming houdt kennelijk verband met de patroonheilige van het aloude Gemonde, zijnde de H.Lambertus. Na ampele overweging zijn wij tot de overtuiging gekomen dat de meest geëigende benaming voor de huidige Gemondseweg is: Bodem van Elde. De Bodem van Elde, ook wel genoemd “ De Vier Gemalen”, neemt niet alléén in de geschiedenis van Schijndel, maar ook in die van de drie andere daarbij betrokken gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Sint Oedenrode, een zeer belangrijke plaats. Hij ontleent zijn naam aan een grondoppervlakte, voor wat Schijndel betreft, ongeveer ¼ gedeelte van het huidige Schijndel, hetwelk in het jaar 1314 door Hertog Jan III van Brabant in gebruik werd gegeven aan bepaaldelijk genoemde personen en verder aan eenieder die daarvan tegen betaling gebruik wilde maken. Van de zich in dat complex bevindende woeste gronden mocht dus niets verkocht worden. Dit was wel het geval met het oostelijk van de Molendijk gelegen grondgebied van het huidige Schijndel, hetwelk in het jaar 1309 door Hertog Jan II aan die bewoners werd verkocht. De Bodem van Elde werd onder opperbescherming van de Hertog van Brabant bestuurd door een achttal gezworenen, twee uit ieder der vier voornoemde dorpen waaronder hij ressorteerde. De gezworenen moesten toezien dat de Bodem van Elde op de juiste wijze werd gebruikt (het beweiden met de schapen, het turfsteken enz.) Bij overtreding moest dit worden aangebracht bij de schout van het betreffende dorp. Nog geruime tijd nadat de heerlijke rechten in 1798 waren afgeschaft bleef deze toestand voortduren. In het jaar 1802, toen de woeste gronden van de Bodem van Elde onder de vier gemeenten werden verdeeld, werd het Schijndelse gedeelte daarvan tot het privaatrechtelijk grondbezit der gemeente gerekend. Uit de archiefinventaris blijkt dat de gemeente, terstond nà 1802 en op grote schaal gronden onder de Bodem van Elde ging verkopen. Om deze merkwaardige toestand in de gedachten levendig te houden bestaat daar thans een mooie gelegenheid voor. Het overgrote gedeelte van de huidige Gemondseweg loopt nagenoeg door het gebied van de voormalige Bodem van Elde. De enkele benaming Bodem van Elde behoeft niet vreemd te klinken. Men zal er spoedig geheel en al mee vertrouwd raken. Deken we maar eens aan De Schutsboom, De Pegstukken, De Keur, De Meijgraaf enz. Voor zover de huidige Gemondseweg niet door de Bodem van Elde loopt zouden wij deze historisch gegroeide benaming willen behouden. Uit practisch oogpunt zouden we de naam Gemondseweg willen veranderen in Bodem van Elde bij het trefpunt van de Gemondseweg met het gemeentelijk grondbezit “Het Elderbroek”.

Bogaard

Raadsbesluit 29 juni 1954.

Zie onder Beek.

Den Boogaard, de gronden zijn aldaar bijzonder goed en zeer geschikt voor boomgaarden. Dit gehuchtje had vroeger een kasteeltje of slotje met boomgaard.

Boogschutter

Besluit burgemeester en wethouders 5 december 1995.

Zie onder Planetenlaan. Sterrenbeeld.

Besluit burgemeester en wethouders 17 augustus 2010. Straatnaam kennelijk nog niet eerder vastgesteld.Boomstraat

Raadsbesluit 10 december 1965.

Aert Stamelart van Uden verkoopt aan Jan Gerritszn Molle en Jacop Henrix Bollen zoon, 303 eikebomen op twee kampen behorende bij ’t goed Wybosch in Scijnle. Het zijn “koermoem” (= keurbomen) dit wil zeggen dat de kopers de bomen kunnen uitkiezen uit de daar staande bomen. Aert Stamelart van Uden verkoopt aan Jan Geritsz. Mol en Jacop Hendriksz. Bol 101 “kuerboem” staande op de beemden van een hoeve van wijlen Marselis van Os in Scijnle, Wybosch. Het is derhalve een feit dat er in Wijbosch enkele flinke eikenbossen zijn geweest. Men weet niet waar die bossen precies waren gelegen maar wel dat het in Wijbosch is geweest.

Raadsbesluit 2 april 1976.

De nieuw aan te leggen straten, waaraan bejaarden woningen en dubbele woonhuizen worden gebouwd, zijn als het ware een verlengstuk van de huidige Boomstraat.

Raadsbesluit 31 augustus 1989.

Straat wordt doorgetrokken.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina