Subsidievoorwaarden Jaarthema-projecten Streekfonds Het Groene Woud Jaarthema 2012: stad-land-relatieDovnload 19.06 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte19.06 Kb.
Subsidievoorwaarden Jaarthema-projecten
Streekfonds Het Groene Woud


Jaarthema 2012: stad-land-relatie

Doelstelling

Stichting Streekrekening Het Groene Woud stelt gelden (2 x € 15.000,- en 1 x € 5.000,-) beschikbaar uit het Streekfonds Het Groene Woud voor duurzame projecten die voldoen aan het jaarthema 2012: stad-land-relatie. Bij deze projecten dient de stedelijke omgeving (derde schil) het hart van Het Groene Woud (eerste schil) te versterken (of omgekeerd of beiden).


Werkgebied

Als in deze voorwaarden gesproken wordt over Het Groene Woud, dan wordt hier nadrukkelijk het gehele grondgebied van de tien gemeenten in Het Groene Woud bedoeld (Vught, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Best, Oirschot, Boxtel, Haaren, Oisterwijk, Son en Breugel) en het grondgebied van de drie omliggende steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg.
Doelgroep

Stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven alsmede individuele personen in Het Groene Woud.


Voorwaarden t.a.v. Jaarthema-projecten

Projecten die ingediend worden t.a.v. het jaarthema dienen te voldoen aan de onderstaande voorwaarden: • Voldoen aan de algemene voorwaarden van Stichting Streekrekening Het Groene Woud (zie bijlage 1)

 • Fysieke maatregelen betreffen binnen de grenzen van Het Groene Woud.

 • Het project dient te voldoen aan het jaarthema 2012: de stedelijke omgeving (derde schil) dient het hart van Het Groene Woud (eerste schil) te versterken (of omgekeerd of beiden).

 • De volledige uitvoering dient plaats te vinden vóór 1 januari 2014.

 • Het projectvoorstel moet een hoog duurzaamheidsgehalte bevatten qua materiaalgebruik. Tevens dient de borging van de instandhouding c.q. beheer en onderhoud aangegeven te worden.

 • Het project versterkt de visie van Het Groene Woud (zie website www.hetgroenewoud.com).

 • Het project dient grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd te worden.

 • Het projectvoorstel bevat een degelijke motivatie.

 • Een begroting is onderdeel van het projectvoorstel. Met name dient aangegeven te worden hoe de eventuele cofinanciering geregeld is/wordt.

 • Het projectidee (max. 2 A4) dient vóór 1 juli 2012 ingestuurd te worden; het projectvoorstel vervolgens vóór 20 augustus 2012 (incl. aanvraagformulier en concept-persbericht).

 • Projecten die ingediend worden als Jaarthema-project kunnen geen gangbare aanvraag doen bij Stichting Streekrekening Het Groene WoudProcedure

 • De projectenideeën (max. 2 A4) worden voor 1 juli 2012 ingediend bij het Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij. Dit kan via een ingevuld projectideeformulier.

 • Indieners ontvangen bericht dat de aanvraag is ontvangen.

 • Medewerkers van het Streekhuis kunnen - indien gewenst – adviezen geven over de verdere uitwerking van het voorstel.

 • De complete projectaanvragen worden voor 20 augustus 2012 ingediend. De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een projectvoorstel en een concept-persbericht.

 • Medewerkers van het Streekhuis screenen de ingediende projecten op de bovengenoemde voorwaarden.

 • Medewerkers van het Streekhuis stellen een voorstel op voor een longlist en een shortlist en leggen dit met een advies voor aan het PAC (Project Advies Commissie); onderdeel van de Streekraad Het Groene Woud & De Meierij.

 • De PAC stelt een shortlist van projecten op en biedt dit als voorstel aan aan het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud (september).

 • In de vergadering van 1 oktober 2012 neemt het bestuur van Stichting Streekrekening Het Groene Woud een besluit over de shortlist van maximaal 10 projecten.

 • De 10 uitgekozen projecten ontvangen informatie over het verloop van het diner pensant waar elke projecttrekker zijn/haar project kort presenteert en tevens een oordeel geeft over de andere projecten die gepresenteerd worden.

 • Dezelfde avond neemt de jury, bestaande uit (een gedeelte van) het Stichtingsbestuur, een besluit over de projecten en kent de subsidiebedragen toe (voorzien op 29 november 2012).

 • De projecten die een bijdrage toegezegd hebben gekregen, ontvangen een subsidiebeschikking met hierin opgenomen de voorwaarden die gelden voor de subsidie.


Sluitingsdata

Projectideeën kunnen tot 1 juli 2012 ingediend worden bij het Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij via streekhuis@hetgroenewoud.com. Vervolgens moeten de complete projectaanvragen voor 20 augustus ingediend zijn; eveneens bij het Streekhuis.Geldigheidsduur

De subsidievoorwaarden Jaarthema-projecten Streekfonds Het Groene Woud zijn door het bestuur vastgesteld voor het jaar 2012. Ieder jaar worden de subsidievoorwaarden aangepast aan het nieuwe jaarthema en zo nodig aangepast.


Contactpersoon

Projectsecretariaat Streekfonds Het Groene Woud


p/a Van ’t Laar Hof

T.a.v. Désiré van Laarhoven

Looeind 11

5298 LX Liempdeinfo@vantlaarhof.nl

06-83246226Bijlage 1. Algemene Voorwaarden Streekfonds Het Groene Woud
Algemene voorwaarden:

 • Indiener moet een Rabo StreekRekening Het Groene Woud hebben.

 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder verleende tegemoetkomingen. Elke aanvraag staat op zich.

 • De algemene voorwaarden geven geen automatisch recht op een tegemoetkoming. Er wordt aangegeven wanneer men voor een tegemoetkoming in aanmerking zou kunnen komen.

 • De Streekrekening is altijd stapelbaar: met Europese programma’s en andere financieringsbronnen.

 • Stimuleringsbijdragen worden versterkt tot ten hoogste het maximum van alle kosten van het project.

 • Het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud beslist welke vorm van tegemoetkoming toegekend wordt.

 • Het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud kan afwijken van de algemene voorwaarden.

 • Bij onenigheid over de algemene voorwaarden beslist het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud te allen tijde.

 • Als er geen geld beschikbaar is in het Streekfonds Het Groene Woud, kan er ook geen bijdrage verstrekt worden.

Toelichting op enkele voorwaarden:Zelfstandige beslissingsbevoegdheid bestuur
Een aanvraag die aan de ten tijde van de indiening geldende richtlijnen of criteria voldoet, wordt niet automatisch ingewilligd. Honorering is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen, en is in voorkomend geval begrensd tot de in de richtlijnen/criteria aangegeven limieten (in bedragen en/of percentages).
Bovendien is het in alle gevallen uiteindelijk het bestuur van Stichting Streekrekening Het Groene Woud dat geheel zelfstandig beoordeelt en bepaalt of, en zo ja, in hoeverre een project of een onderdeel daarvan voor toekenning van financiële steun in aanmerking komt, en onder welke voorwaarden en condities. Steeds is het schriftelijke besluit van het bestuur bindend en beslissend bij het al dan niet toekennen van een financiële donatie.
Aan de publicatie van (intern werkende) donatierichtlijnen en –criteria kunnen geen rechten worden ontleend.
Controle en verantwoording
Bij toekenning van een donatie van € 50.000,- of hoger verstrekt de aanvrager achteraf, binnen 12 weken na realisering en voltooiing van het project, een schriftelijke accountantsverklaring waarin wordt bevestigd dat het toegekende bedrag daadwerkelijk, volledig en volgens afspraak is besteed aan het project waarvoor de financiële steun werd toegekend.
Beloopt de donatie een lager bedrag, dan kan aanvrager volstaan met een eigen schriftelijke verantwoording (financieel verslag) waarin wordt aangetoond dat het toegekende bedrag daadwerkelijk, volledig en volgens afspraak is besteed. Het bestuur van Stichting Streekrekening Het Groene Woud houdt zich het recht voor kopieën van nota’s en betalingsbewijzen op te vragen.
Verloopt de realisering van een project in te onderscheiden fasen, dan kan de beschikbaarstelling van de toegekende donatie plaatsvinden volgens een door het bestuur vast te stellen betalings- en voortgangsschema.
Steeds is Stichting Streekrekening Het Groene Woud of een door de stichting daartoe aangewezen persoon gerechtigd om te controleren of de toegekende donatie conform de voorwaarden wordt of is besteed. Daartoe geeft de aanvrager steeds onbeperkt toegang tot de plaats(en) waar het project wordt of is uitgevoerd, alsmede inzage in de administratie van aanvrager en alle daartoe relevante documenten en bescheiden.
Wijzigingen in het project gedurende de looptijd
Mocht door overmacht, voortschrijdend inzicht of andere reden gedurende de looptijd een wijziging in het project plaatsvinden waardoor financiële middelen in een andere verhouding aan doelen worden besteed, dan dient een verzoek tot budgetherschikking te worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud. Pas na schriftelijke goedkeuring kan van de aangepaste begroting worden uitgegaan.
Sanctie bij niet-nakoming
Bij niet (volledige en/of tijdige) nakoming van voormelde verplichtingen is het bestuur van Stichting Streekrekening Het Groene Woud zonder meer gerechtigd om een toegekend en uitgekeerd bedrag onmiddellijk geheel of gedeeltelijk van de ontvanger terug te vorderen. In dat geval is de ontvanger verplicht om binnen 14 dagen na dagtekening van de terugvordering het teruggevorderde bedrag, alsmede de wettelijke handelsrente daarover t/m de dag van betaling, aan Stichting Streekrekening Het Groene Woud terug te betalen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina