Subsidiewegwijzer voor ondernemingenDovnload 0.81 Mb.
Pagina1/36
Datum18.08.2016
Grootte0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
SUBSIDIEWEGWIJZER

VOOR ONDERNEMINGEN

2004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Euro Info CentreSamenstelling:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Europa Economie

Euro Info Centre
Verantwoordelijke uitgever:

André Van Haver

Wnd. directeur-generaal
Druk:
Uitgave: juli 2004
Depotnummer: D/2004/3241/106
 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Euro Info Centre.


SUBSIDIEWEGWIJZER

VOOR ONDERNEMINGEN

2004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Europa Economie

Euro Info Centre

INLEIDING


Met plezier stel ik u de twaalfde editie voor van de gids over overheidsstimulansen voor ondernemingen. Deze subsidiewegwijzer biedt u een overzicht van de belangrijkste regionale, nationale en Europese steunmaatregelen voor ondernemingen, in het bijzonder voor KMO's. Na een korte situering van elke maatregel besteden we aandacht aan de mogelijke begunstigden, de geldende criteria en de voordelen. Tevens vindt u in deze subsidiegids de verantwoordelijke contactadressen per steunmaatregel.
Deze gids werd samengesteld door het Euro Info Centre van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het informatiecentrum maakt deel uit van een netwerk van 280 Europese centra, dat ook buiten Europa contacten heeft. Het Euro Info Centre kwam er op initiatief van de Europese Commissie en staat sinds 1990 ten dienste van alle ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Het heeft als taak de informatiestroom over Europese aangelegenheden te bevorderen en maakt de maatregelen bekend die op nationaal en gewestelijk niveau worden genomen ter uitvoering van de Europese beslissingen.
Het Euro Info Centre zal deze brochure jaarlijks actualiseren zodat u op de hoogte blijft van de recentste wijzigingen en acties. De redactie van de huidige brochure werd afgesloten op 15 juni 2004.
De informatie die u in deze brochure vindt, is ook beschikbaar op de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaanderen.be/subsidiewegwijzer en http://www.vlaanderen.be/euroinfocentre.
Geïnteresseerden kunnen voor extra informatie uiteraard steeds terecht bij het Euro Info Centre zelf, dat ook over andere Europese materies inlichtingen verstrekt.
Over de dienstverlening van het Euro Info Centre is een afzonderlijke informatiefolder beschikbaar. U kunt die gratis aanvragen door een briefje te sturen naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Euro Info Centre, Markiesstraat 1, 1000 Brussel.
Ik hoop dat deze brochure mensen uit het bedrijfsleven beter wegwijs kan maken in het labyrint van steunmaatregelen die van toepassing zijn op de ondernemingen in het Vlaamse Gewest.
André Van Haver

Wnd. directeur-generaal

Administratie Economie

INHOUDSTAFEL


DEEL I : STEUN BIJ INVESTERINGEN EN ADVIES


 1. ADVIESCHEQUES, DNACHEQUES, GRATIS OPSTART, DE GROEPREMIE, ECOLOGIE-INVESTERINGEN - INVESTERINGSPREMIE

  1. Adviescheques

  2. Dnacheques

  3. Gratis opstart

  4. De groeipremie

1.4.1 Groeipremie via oproepsysteem

1.4.2 Groeipremie voor strategische projecten  1. Ecologie-investeringen - investeringspremie

2. INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN (GIMV)

2.1 Groeikapitaal en Buy-in/out  1. Venture Capital

   1. Life Sciences

   2. Information en Communication Technology

2.3 Biotech Fonds Vlaanderen

3. FEDERAAL PARTICIPATIEFONDS

3.1 Instaplening

3.2 Overdrachtlening

3.3 Progresslening

3.4 Startlening en Plan Rosetta voor zelfstandigen  1. Solidaire lening

  2. Business Angel+

  3. 50+

 1. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV (PMV)

  1. ARKimedes-regeling

  2. Waarborgregelingen

   1. Waarborgen van Investeringskredieten

   2. Waarborgen van Risicokapitaal

  3. Talentenbank

  4. Vriendenlening

DEEL II : FISCALE STEUN


1. INVESTERINGSAFTREK

2. COORDINATIECENTRA

3. DISTRIBUTIECENTRA

4. DIENSTENCENTRA

5. VRIJSTELLING VOOR BIJKOMEND PERSONEEL VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN UITVOER

6. VRIJSTELLING VOOR BIJKOMEND PERSONEEL VOOR ONDERNEMINGEN MET MINDER DAN 11 WERKNEMERS EN VOOR VRIJE BEROEPEN

DEEL III : STEUN BIJ AANWERVINGEN
1. PARAFISCALE MAATREGELEN


  1. De vermindering 2004

   1. De structurele vermindering

   2. Doelgroepvermindering

    1. Oudere werknemers

    2. Nieuwe werkgevers – eerste aanwervingen

    3. Werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering of een vierdagenweek instellen

    4. Langdurig werkzoekenden – algemene categorie

    5. Langdurig werkzoekenden – de doorstromingsprogramma’s

    6. Langdurig werkzoekenden – de sociale inschakelingseconomie

    7. Jonge werknemers

  2. De specifieke verminderingen

   1. Vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met lage lonen

   2. Tegemoetkoming aan de non-profitsector tot bevordering van de werkgelegenheid

   3. Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (sociale maribel)

   4. Wetenschappelijk onderzoek

2. FINANCIELE MAATREGELEN

2.1 Aanmoedigingspremies in de privé-sector


2.1.1 Opleidingskrediet


2.1.2 Zorgkrediet

2.1.3 Steun aan werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

2.1.4 Suppletieve regeling

2.2 Tegemoetkoming bij de aanwerving van personen met een handicap

2.3 Inschakelingspremie

DEEL IV : STEUN BIJ OPLEIDINGEN


1. VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB)

1.1 Collectieve opleidingen in eigen beheer of in samenwerking met derden

1.2 Individuele Beroepsopleiding in de onderneming

1.3 Individuele Beroepsopleiding in een onderwijsinrichting 1. SECTORALE MAATREGELEN EN INITIATIEVEN

3. PROJECTEN TER STIMULERING VAN DE EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN

DIVERSITEIT IN ONDERNEMINGEN, INSTELLINGEN EN LOKALE BESTUREN (DIVERSITEITSPLANNEN EN BESTE PRAKTIJKEN)

4. VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (VIZO)

4.1 Vorming

4.1.1 VIZO - Leertijd

4.1.2 VIZO – Ondernemersopleiding (gecertificeerde opleiding)

4.1.3 VIZO - Voortgezette vorming (niet-gecertificeerde opleiding)

4.2 Vormgeving

4.3 Eigen bedrijfsadviseurs

4.4 Matrix-adviesnetwerk voor ondernemers

5. BEDRIJFSOPLEIDING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP


 1. PETERSCHAPSPROJECTEN

 2. OPLEIDINGSCHEQUES

DEEL V : STEUN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING


1. INSTITUUT VOOR DE AANMOEDIGING VAN INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN (IWT-VLAANDEREN)

1.1 O&O-projecten van bedrijven - algemeen

1.2 KMO-programma

1.3 Eureka

1.4 Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden


  1. Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van de Europese Unie

  2. Strategisch Basisonderzoek (SBO)

  3. TETRA-Fonds

2. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

DEEL VI : STEUN BIJ EXPORT


1. EXPORT VLAANDEREN

1.1 Financiële tussenkomsten van exportgerichte initiatieven – Kleine en Middelgrote Ondernemingen

2. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE BUITENLANDSE HANDEL

3. NATIONALE DELCREDEREDIENST – EXPORTKREDIETVERZEKERING

4. FINEXPO – COMITE VOOR DE FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN DE EXPORT

4.1 Stabilisering van de rentevoet  1. Intrestbonificaties

  2. Intrestbonificatie met aanvullende gift

4.4 Leningen van staat tot staat

5. MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - TER BESCHIKKING STELLEN VAN VLAAMSE UITRUSTINGSGOEDEREN

6. JAPAN EN DE EUROPESE UNIE - EXPROM

6.1 Gateway to Japan

6.2 Executive Training Programme

6.3 Ad-hoc programma's

DEEL VII : EUROPESE STEUN
1. STRUCTUURFONDSEN

1.1 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

1.1.1 Communautaire iniatieven

1.1.1.1 Interreg III

1.1.1.2 Urban II

1.1.1.3 Interact

1.2 Europees Sociaal Fonds (ESF)

1.3 Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) – Afdeling Garantie en Oriëntatie

1.4 Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV)

2. EUROPESE INVESTERINGSBANK (EIB)

2.1 Individuele kredieten

2.2 Globale kredieten 1. EUROPEES INVESTERINGSFONDS (EIF)

  1. ETF-startersregeling

  2. MKB-Garantiefaciliteit

  3. Startkapitaalactie

4. CENTRUM VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONDERNEMINGEN (COO)

  1. Samenwerking met de ACS-landen

  2. ProInvest: een programma voor de promotie van investeringen in de ACS-landen

5. OVERIGE INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING

5.1 Al-Invest

5.2 Asia-Invest


 1. LIFE III-PROGRAMMA

 2. MEDIA-PLUS

DEEL VIII : SAMENWERKING MET CENTRAAL- EN OOST-EUROPA


1. SAMENWERKINGSPROGRAMMA VLAANDEREN MET CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

2. KMO-FINANCIERINGSFACILITEITEN (PHARE EN MEDA-GELDEN) 1. TACIS-PROGRAMMA

 2. SAPARD

5. TEMPUS  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina