Surat Kabar GennepDovnload 156.82 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte156.82 Kb.


Surat Kabar Gennep

Jaargang 2, 2e kwartaal 2011; nummer 2

Nog even en dan zien jullie mij niet meer,

Maar kort daarna ben ik er weer.

Was mijn lichamelijke aanwezigheid jullie

Tot kracht en bood het hoop.

Mijn Geest zal bij jullie blijven en jullie

Leiden totdat ik kom.

Wees dus niet bedroefd dat ik moet gaan

Weet dat we elkaar zullen ontmoeten.

Was het niet hier op aarde

Dan zeker in het huis van mijn Vader.

Ondertussen bereid je voor, ben bereid

Om Gods woorde te verkondigen aan

Een ieder die het maar horen wil.

Ik ben onderweg en jullie ook.

Afscheid nemen is maar voor even

Hemelvaart en PinksterenIn deze editie zijn de volgende onderwerpen te vinden:

 1. Voorwoord

 2. Overdenking

 3. Die u roept is getrouw…

 4. Mededelingen

 5. Tijd / Masa

 6. Baku dapa / MTB

 7. Kabar Komisi Dana

 8. Kabar MAGIM

 9. Woordenlijst

 10. De christelijk moraal in relatie tot dementie

 11. Sikap geredja tentang baptisan kembali

 12. Financiën

 13. Tweede collecte elke zondag en christelijke feestdag.

 14. Agenda

 15. Formulier ledenbestand

Redactioneel:

De derde editie is klaar. We hopen dat u de voorgaande edities informatief en interessant heeft gevonden.

De volgende surat kabar komt uit in de maand augustus! Heeft u zelf iets te melden, dan kunt u uw kopijen inleveren bij de redactie via pattinasarany@ziggo.nl

De redactieleden zijn Mat Hendriks, Richie Lekatompessy en ds Theo Pattinasarany

Wij wensen u veel leesplezier toe.Kata Pendahuluan
Dengan kenaikan Jesus Kristus kita ini bertanggungdjawab untuk beritakan Indjil, kabar baik, bagi dunia. Dengan semangat kita harus tjeriterakan perbuatan Allah terhadap orang-orang jang pertjaja akan Dia. Teristimewa dalam rumah tangga harus terdengar perbuatanNja dan kasihNja jang kekal. Sungguh Ia sudah pergi melainkan RohNja tetap berada ditengah-tengah kita, terlebih Ia hendak berdiam dalam hati. Bukankah kita katakan djauh dari mati dekat pada hati?
Ingatlah dan pertjajalah

Kerdjalah dengan pudji-pudjian

Kepada Tuhan Allah

Jang adalah batu karang

Bagi kita.


Voorwoord
Met dehemelvaart van Jezus Christus zo zijn wij als navolgers van Christus verantwoordelijk voor de verkondiging van het evangelie, de blijde boodschap, aan de wereld. Met gedrevenheid dienen wij de verhalen van Gods daden, toen en nu, te vertellen aan wie het maar horen wil. Bovenal mogen de verhalen van zijn daden en eeuwige liefde te horen zijn binnen het gezin. Waarlijk Jezus is heen gegaan maar zijn Geest is altijd onder ons, of beter gezegd Hij wil in een ieders hart wonen. Is het niet zo dat wij zeggen: Uit het oog maar IN ons hart?
Gedenk en geloof

Werk en loof

Tot uw Heer en God

De rots in ons bestaanZingt de Here een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde:


Schriftlezing: Jesaja 42: 10-17
Herhaaldelijk verkondigden de profeten – in Israël en in de kerk – en Jezus zelf de “nabije komst van de Heer en het koninkrijk van God”. Volgens psalm 96: 1 zal een nieuw lied klinken wanneer de Heer komt om de wereld te richten en zo de aarde vernieuwen. Ook in het boek Openbaring klinkt een nieuw lied over het Lam Gods, de rechter die zorg draagt voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Lam Gods die bevoegd is om de zegelen van het levensboek te breken.
Echter de eindtijd is er nog niet. Daarover kent geen mens de dag en tijdstip, zelfs niet de engelen en de Zoon, slechts de Vader weet het.

Bij tijd en wijle horen wij christelijke groeperingen dan wel gelovigen zeggen dat de eind der tijd nabij is. Zij kijken daarbij naar de vele misstanden op aarde al zou dat de criteria zijn voor de wederkomst.


De komst van de Heer moeten we verwelkomen, niet alleen het volk van God, maar de gehele mensheid en de natuur tot aan de uitersten der aarde mag het horen dat het heil, de heelmaking, van Gods schepping in aantocht is. En zij die God willen ontvangen, dienen Hem eer te bewijzen en te getuigen van zijn heerlijkheid. De hoop is gevestigd in Hem die niet loslaat de werken zijner handen.
Zo zing en verwelkom God met lofliederen. Hij is de Verlosser, die steeds maar weer het goede met ons voor heeft. Hij zal voor ons strijden. Daar waar de Heer geprezen wordt als Strijder, daar wordt Hij verheerlijkt als Schepper van de schepping. Dat wij zijn daden aan onze ouders mogen herinneren, toen, nu en in de toekomst.

Dat volgende generaties die geboren worden in Nederland niet vergeten zullen de daden van de Heer aan het Molukse volk.


Een van onze talenten is dat wij kunnen en graag zingen. Laten wij tot eer van onze God zingen. Bezingen de zegeningen die wij van God hebben mogen ontvangen. Ja laten wij verantwoording afleggen aan een ieder die het maar horen wil hoe goed God voor ons is geweest. Opdat de volgende generaties dit loflied zullen blijven zingen tot de Here Jezus komen zal.


Pudji Tuhan dengan kidung baru, bersorak-sorai tentang ach


Pembatjaan alkitab: Jesaja 42: 10-17
Berulang-ulang para nabi – dari Israil pun djuga geredja – serta Jesus Kristus sendiri memberitakan bahwa Tuhan segera datang atau keradjaan Allah sudah dekat. Menurut mazmur 96: 1 njanjian baru dikudungkan, bila Tuhan meletakkan hukumnja di bumi dan demikian dibaharuiNja dunia; demikian pula dalam kitab Wahju njanjian baru tentang Anak Domba terdengar jang mendjadikan hakim dunia mendjalankan penjataan „langit baru dan bumi baru“. Anak Domba jang berhak untuk membuka metrainja kitab kehidupan.
Tetapi achir zaman belum tiba. Daripada zaman itu manusia tidak ketahui, hari dan waktunja, malaekat dan Anak tidak tahu djuga, hanja Allah Bapa mengetahuinja. Sekali-kali terdengar suara dari kelompok kristen atau dari orang kristen bahwa achir zaman sudah dekat. Melihat pada segala kekatjauan jang berlaku didunia jang mendjadi kriteria bagi mereka.
Kita harus sambut kedatangan Allah kita, bukan sadja umat Allah, tetapi seluruh manusia dan bangsa pun djuga alam sampai kepada udjung bumi boleh dengar kabar keselamatan, jakni kesembuhan, bagi tjiptaan Allah jang sudah dekat. Serta jang mau sambut Allah hendak menjembah dan bri hormat dan kemuliaan kepadaNja. Karena harapan kita itulah didalam Dia jang tidak pernah lepas akan perbuatan tanganNja.
Begitulah menjanji dan sambut Allah dengan pudji-pudjian. Ialah Pelepas jang empunja rentjana jang baik dengan kita. Ia akan berprang guna kita. Dimana kita memuliakan namaNja seperti Pahlawan, disitulah Ia dimuliakan seperti Pentjipta alam. Baiklah kita merenung perbuatanNja kepada orang tua kita, dolo, sekarang dan di masa depan. Bahwa generasi jang berikut, mereka jang lahir di tanah Belanda tidak lupa perbuatan Allah bagi kaum Maluku.
Kita empunja talenta untuk menjanji. Mari kita bri hormat dan sjukur kepada allah. Menjanji daripada segala berkat jang Allah sudah karuniakan. Baiklah kita bertanggungdjawab atas panggilan itu untuk beritakan Indjil kepada siapa sadja jang mau dengar supaja generasi jang berikut turut menjanji sampai Tuhan Jesus datang kembali.

Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.


Roeping is een zwaar beladen woord. Mensen zijn er vaak bang voor om het te gebruiken, en ze staan vaak ook niet te dringen om “geroepen”te worden. Ook in de bijbel voelen slechts een enkeling zich geroepen tot het ambt. We horen de roepstem van God tot Abram, en Abram ging. Maar de meesten voelen zich niet geroepen of bekwaam om Gods heilswerk te doen. De profeet Jesaja riep: “Ik ben verloren! Onrein zijn mijn lippen en het volk waartoe ik behoor is even onrein als ik”. In antwoordt op Gods roepstem zei Mozes:”U moet mij niet kwalijk nemen, Heer, maar kunt u niet iemand anders sturen? Jesaja kreeg van God als antwoordt op zijn onreinheid het teken dat een gloeiende kool zijn mond raakte en hierdoor zijn de lippen van Jesaja gereinigd voor Gods werk.

Mozes kreeg Aaron om hem bij te staan. Duidelijk is dat God mensen nodig heeft.


Bij roeping denken velen vooral aan de roeping tot het ambt. Maar het is niet de enige roeping die de kerk kent. Mag ik u herinneren aan uw belijdenis waarin u te kennen gaf dienstbaar te zijn aan God en zijn gemeenschap? Alle gelovigen zijn immers geroepenen! Geroepen door God om Hem toe te behoren is de betekenis van de doop!
Roeping betekent, opdracht! God vertrouwt je de opdracht toe om het Woord te verkondigen: Ga heen, en maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Mat. 28: 19-20

Het is de Here die roept. Het is Jezus die de discipelen roept. Het is dus geen vraag wie er roept. Het is God! En als God roept dan is dat omdat Hij de mens iets toevertrouwt wat Hem zeer dierbaar is. De mensheid is God dierbaar:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verlore ga, maar eeuwig leven hebbe”. Joh. 3:16

De hele gemeente van Jezus Christus heet EKKLESIA = een ieder die gelooft is geroepen uit deze wereld Christus tegemoet.

Waarom zou een mens gehoorzamen wanneer God hem roept? De reden daarvoor ligt niet in de mens zelf, maar in de Here. Hij heeft Zich laten kennen als de Vader van Jezus Christus, als de Trouwe, die doet wat Hij zegt. Zo wil God zijn volk heiligen,opdat zij onberispelijk zullen zijn wanneer Jezus Christus komt om te oordelen. Dat is bemoedigend voor een ieder die zijn tekortkomingen tegenover God en de naaste onderkent. Geen mens kan zichzelf geschikt maken voor de dienst aan God.
Het is de Here zelf die het zal doen. Dat geeft een enorme ontspanning voor de gelovige! God maakt het werk waaraan Hij begon af, en dan is het af! Maar de Christen moet daarbij niet lui worden; dat kan niet eens, wanneer hij Gods heerschappij en de liefde tegenover God en de naaste serieus neemt.

God is trouw; en een christen mag trouw zijn aan God.

De brief aan de Tessalonizen ademt de verwachting van de spoedige komst van de Here Jezus.

De verwachting van Zijn komst kan in het verband van deze tekst niet gemist worden.


Als wachters op het morgenrood staan wij in het duister en wachten op het opkomen van het morgenlicht. Het licht dat de duisternis zal doen wijken en het nieuwe aankondigt. We zullen als gemeente steeds alert moeten blijven om niet in slaap te vallen. Maar we zullen in beweging moeten blijven om een levende gemeente te zijn die getuigt van Jezus Christus. Wat is dat een levende gemeente in deze tijd? Nu dat betekent dat we omzien naar de ouderen onder ons maar ook iets bieden aan onze jongeren in de gemeente. Dat betekent dat we ondersteuning bieden aan de jonge gezinnen met betrekking tot de geloofsopvoeding aan hun kinderen. Met andere woorden pelajanan guna persekutuan. Echter, een levende gemeente is niet alleen naar binnen gericht! Neen, de contacten met andere kerken en de kritische kijk naar de samenleving behoren ook tot de taken van onze kerk.
Om dat alles te doen valt niet mee. Veelal vinden we dat er reeds vele dingen zijn gedaan. Of zijn we teleurgesteld in elkaar als gemeenschap. Wat kunnen we nog doen en wie kunnen we nog vertrouwen. Nu, als de Here die ons roept Zijn vertrouwen stelt in de mens die Hij geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis, is het dan niet zo dat ook wij vertrouwen mogen stellen in hen die dienstbaar zijn aan de gemeente.
God roept een ieder van ons die oor heeft naar zijn evangelie. Die Gods woord aanvaardt en daarbij zelf zijn knieën zou buigen om te getuigen: Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader.

In uw zoektocht om gemeente van Christus te zijn. Steun elkander!


Mededelingen:Catechisatie:

Voor jonge gemeenteleden vanaf 15 jaar bestaat de mogelijkheid om catechisatie te volgen. De kerkenraad hoopt op de medewerking van ouders om hun kinderen catechisatie te laten volgen.

Groep 1 heeft catechisatie elke maandag om 19.00 u.

Nadere informatie over catechisatie kunt u vinden op onze website.


Doopdienst:

Langs deze weg vragen wij ouders wiens kinderen nog niet gedoopt zijn om hun kinderen te laten dopen.

Informatie over dopen en de regelgeving kunt u vinden in de infoschap dat op de gang staat. En op onze website gim-genapium.nl
Geboorte:

Wanneer uw kind is geboren dan stelt de kerkenraad het zeer op prijs om daar bericht van te ontvangen. Naast de felicitatie en gebed kunnen wij, indien u dat op prijs stelt, het opnemen in de nieuwsbrief.


Ledenlijst

De kerkenraad wil graag de ledenadministratie zo compleet mogelijk krijgen. Meestal zijn namen en adres bekend maar niet de doopdatum en belijdenisdatum. Daarom is in deze nieuwsbrief ook een ledenadministratieformulier te vinden. Wij vragen u om deze lijst in te vullen en het aan Tina Mokkink te geven. Zij verzorgt de ledenadministratie.


Vakantiegeld:

De kerkenraad doet een beroep op u wanneer uw vakantiegeld binnen is om niet te vergeten een gift te geven voor de kerk. Met de stijgende kosten voor onderhoud en het bekostigen van activiteiten is uw bijdrage van groot belang.
Samenstelling kerkenraad:

Voorzitter – ds Theo Pattinasarany

Secretaris 1 – diaken Richie Lekatompessy

Secretaris 2 – ouderling Tina Mokkink-Lekatompessy

Penningmeester 1 – ouderling Abe Lekatonpessy

Penningmeester 2 – vacant

Lid – diaken Don Maskikit

Lid - vacant


PemberitahuanKatechisasi:

Bagi anggota djemaat jang muda berumur 15 tahun ada kemungkinan untuk turut katechisasi. Badan madjelis harap kesediaan orang tua untuk dorong anak mereka turut katechisasi.

Kelompok satu mulai setiap hari senen pada djam 19.00. Informasi tentang katechisasi terdapat di websita kita.
Baptisan jang kudus:

Dengan djalan ini kami undang orang-orang tua untuk bawa anak-anak mereka ke tempat baptisan.

Informasi tentang baptisan dan sjarat2 saudara/I terdapat di serambi dan djuga di website kita

gim-genapium.nl


Kelahiran:

Bilamana anak sudah lahir kami sangat hargakan bilamana kabar diberi kepada badan madjelis. Selain daripada utjapan beruntung dan doa kita bisa susun kabar kelahiran di surat kabar.


Daftar keanggotaan:

Badan madjelis geredja hendak menjempurnakan daftar anggota djemaat. Saat ini kita empunja nama dan alamat tetapi bukan tanggal lahir, baptisan, sidi dan setrusnja. Oleh sebab itu kita susun daftar anggota djemaat dalam surat kabar ini. Kami minta daripada anggota djemaat untuk isi daftar ini serta kirim kembali ke nj. Tina Mokkink


Vakantiegeld:

Badan madjelis berseru kepada djemaat djangan lupa bri pemberian kepada Geredja bilamana vakantiegeld masuk. Dengan bertambah-tambah perongkosan perawatan gedung geredja dan hal membajai ongkos aktivas geredja bantuan saudara sekalian amat penting.Susunan badan madjelis geredja:

Ketua – pdt Theo Pattinasarany

Sekretaris 1 – sjemas Richie Lekatompessy

Sekretaris 2 – penatua Tina Mokkink-Lekatompessy

Bendahara 1 – penatua Abe Lekatonpessy

Bendahara 2 – vacant

Anggota – sjemas Don Maskikit

Anggota – vacantTIJD / Masa


 

God heeft aan ons tijd gegeven, van begin tot eind.

Het leven, dat uiteindelijk overgaat in de eeuwigheid.

Het einde van de eeuwigheid, zou het einde van het leven betekenen.

 

Is niet het kenmerk van  eeuwigheid, dat er geen sprake is van een eind of slot.Eeuwig is toch voor altijd.

 

God geeft leven.De mens verdeelt het in tijd.

Vastgesteld en voor ieder gelijk.

Maar toch.

Is tijd van leven, wel vast te stellen?

Hoe vreemd ook-

tijd wordt door ieder mens anders ervaren, anders waargenomen.

 

Waar we  tijd mee vullen en de wijze, waarop we dit beleven en invoelen,is bepalend, of  tijd snel of langzaam verstrijkt.

Tijd is gelijk, maar de beleving ervan zeker niet.

 

Tijd  in vreugde en blijdschap ervaren, geeft  intense, vaak dierbare herinneringen.Tijd- neemt toe en het levensgeluk wordt vergroot.

 

Mijn levensmotto is  niet, te streven naar zoveel mogelijk -tijd- in mijn leven.Neen, graag zoveel mogelijk tijd  in -blijdschap en geluk-,  samenleven met anderen.

 

Een gelukkig  jaar, schenkt mij meer vreugde en voldoening, als vele jaren vanverdriet en tegenslag.

 

De mens wordt in tijd gezien steeds ouder.Maar neemt de factor levensvreugde ook in evenredigheid toe?

De huidige mens, richt zich te veel op gezondheid en het absolute oud worden.

 

Besef  -alles is "geschonken-gegeven" tijd en onze mogelijkheden om deze tebeïnvloeden zijn uiteindelijk zeer beperkt.

 

Met het verstrijken van tijd, van de levensjaren, komt veelal de wijsheid.Wijsheid verkregen, door vele jaren van leven.

De positie van juist wijze mensen, is anders dan in het verleden.

Zij die eigenlijk ons grootste respect verdienen, krijgen het niet.

Oud zijn,is geen meerwaarde meer,

geen privilege meer.

 

De als mooiste en vreugdevolste jaren bedoelde levensjaren, zijn het niet meeren worden vaak zelfs onplezierig.

Het natuurlijke stervensproces van weleer, wordt ook steeds vaker -kunstmatig -

 

"Oud worden, een verworvenheid die men al of niet verkrijg". 

-Maar in vreugde de laatste jaren slijten behoeft meer als

alleen medische zorg-

 

    -Aandacht-   -Waardering-   -Respect-jawel: - liefde voor de mens op hoge leeftijd-.

 

Tijd is niet te omvatten en in te delen.Lang leven -in tijd- geeft geen enkele garantie op enige tijd in vreugde

of gelukzaligheid.

 

"Tijd is veel meer als wij ervan maken"Veel leeft nog in het verborgene.

Zeker is:

zonder tijd, geen leven.

 

Zo is tijd dan ook een alomvattend bepalende factor in ons leven.Tijd wordt door -God- gegeven.

 "Tijd  is  leven"

 

 

 Geschreven door Mat Hendriks.  

 

Baku dapa !

Op vrijdagavond 13 mei hield het Moluks Theologisch Beraad in de middag haar ledenvergadering en op de avond een presentatie met de titel “Baku dapa”.

Het Moluks Theologisch Beraad is een gezelschap van predikanten, theologen, antropologen die zich buigen over cultuur en evangelie. Zo zijn er drie boekwerken uitgebracht. Piring Natzar, Tete nenek mojang en Spirit, Cultural and Identity. In de afgelopen 10 jaren zijn internationale theologische conferenties gehouden. Een conferentie op Amahusu, in 2009 in Zuid Afrika, Stellenbosch en dit jaar op Ambon!


Drs. Simon Ririhena sprak over de theologische opleiding. Drs. Verry Patty sprak als voorzitter van het MTB over de werkzaamheden. Ds. Kitty Rumahmory sprak over de rol van de vrouw en haar ervaring tijdens de conferentie in Stellenbosch.

In het tweede gedeelte was er gelegenheid om vragen te stellen. De aanwezigen vonden de informatie heel boeiend en betreuren de lage opkomst. Tegelijkertijd zijn zij zeer benieuwd wat het MTB te vertellen heeft over de piring natzar. Daarom is er op 21 juni om 19.30 een Thema-avond over Piring Natzar in kerkgebouw Immanuel.


Sprekers zullen zijn: drs. Verry Patty en drs. Simon Ririhena.
We hopen op uw komst!


Baku dapa!

Pada hari djumaat 13 mei Moluks Theologisch Beraad (MTB) lakukan rapat anggota pada siang hari dan pada malam presentasi berdjudul “Baku dapa” kepada djemaat. MTB adalah kelompok terdiri daripada mereka jang berahli theologia dan antropologi. Mereka ini bergumul tentang hal indjil dan kubadajaan. Daripada kelompok ini tiga buku diterbit: Piring Natzar, Tete nenek mojang dan Spirit, Culture and Identity. Sepuluh tahun lamanja mereka lakukan beberapa konferensi theologi international. Mulai di kampung Amahusu, di Afrika, Stellenbosch dan tahun ini di Ambon.


Drs. Simon Ririhena bri tjeramah tentang pendidikan teologia. Drs Verry Patty bitjara selaku ketua tentang pekerdjaan MTB dan nj. Pdt. Kitty Rumahmory bitjara tentang peranan wanita dan pengalamannja di konferensi di Stellenbosch.
Dalam bahagian jang kedua para hadirin mendapat kesempatan untuk tanja-menanja. Mereka katakana bahwa informasi sangat penting serta menjesal bahwa sedikit peserta malam ini. Selainnja mereka mau tahu pandangan MTB tentang piring Natzar.

Oleh sebab itu ttgl. 21 juni pada djam 19.30 diadakan pertemuan Baku dapa mengenai Piring Natzar di Geredja Imanuel.


Pembitjara adalah. Drs. Verry Patty dan drs. Simon Ririhena
Themadag: Piring Natzar
Datum: 21 Juni 2011
Aanvang: 19.30
Muzikale intermezzo:

Kabar komisi DanaBraderie dd. 5juni 2011
Op zondag 5 juni a.s. zal de commissie Dana weer present zijn tijdens de Gennepse braderie

Vanaf 11.00 uur zullen de vrijwillig(st) ers starten met de verkoop van sate, loempia en pisang goreng.

De kraam staat ter hoogte van supermarkt “Albert Heijn”. U allen wordt van harte uitgenodigd een kijkje te nemen bij de kraam en natuurlijk de oproep om wat te kopen. De opbrengst is uiteraard weer bestemd voor onze kerk.

Gospelconcours dd. 2 juli
Op zondag 2 juli a.s. organiseert de commissie Dana een gospelconcours met aansluitend een feestavond. 8 gospel-groepen zullen, onder leiding van een jury, gaan strijden om de 1e plaats. Uiteraard doet ook onze gospel-groep “Immanuel” mee.

De overige gospel-groepen komen o.a. uit;

Bemmel, Opheusden, en Waalwijk. Verder zal een mannenkoor uit Assen een gastoptreden verzorgen. Het belooft een mooi en muzikaal evenement te worden.

’s-Avonds is er een feestavond met live-muziek van “A-five” uit Gennep zelf en als hoofdact “Remmen Los” uit o.m. Hoogeveen en Vaassen.


Zoals u ziet worden er kosten noch moeite gespaard dit evenement tot een groot succes te maken.

Voor meer info over deze dag, houdt u de website in de gaten, www.gim-genapium.nl.Nijmeegse Vierdaagse.

Aan de Nijmeegse Vierdaagse doen duizenden mensen mee. Ze lopen en krijgen dorst en trek. We willen deze mogelijkheid niet aan ons neus voorbij laten gaan en daarom zijn wij van plan om in Milsbeek op donderdag 21 juli a.s. met een standje te staan waar we versnaperingen zullen verkopen aan de wandelaars.

De opbrengst van die dag zal zijn voor de kerk. Heb je belangstelling om mee te helpen? Neem dan contact op met Hannah Lekatompessy.

Alle hulp is welkom!Kabar dari MAGIMMAGIM-dag daerah Selatan 18 juni
In samenwerking met tjabang Hatert en Venray zo organiseert MAGIM tjabang Gennep in opdracht van daerah Magim Selatan een regionale magim dag voor de alle kinderen .
De MAGIM-dag zal gehouden worden in Hatert op 18 juni. En het beloofd een gezellige dag te worden.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Een openingsdienst.

Er is een speurtocht in de bossen

Er worden Nederlandse en Molukse spelen gedaan.

Samenzang en samen eten.


Wil je als kind dit gebeuren mee maken?

Neem dan contact op met de pengadjars.
Woordenlijst:Roh Kudus - Heilige Geest

Api - Vuur

Wolken - Awan-awan

Troost - Penghiburan

Panggil - Roepen

Ingat - Denken

Trang - Licht

Arsj - Troon

Hakim - Rechter

De christelijke moraal in relatie tot dementie.


De titel “de christelijk moraal in relatie tot dementie” wil uiting geven aan de spanningsveld tussen ons geloof in God en de wijze waarop wij de problemen in ons leven interpreteren. Wij mensen hebben namelijk een ingebakken neiging tot morele gevoelens. Gevoed door de omgeving, cultuur en ook het geloof. De moraal handelt dan over de beginselen van normen en waarden die van invloed zijn op ons handelen en de keuzes waar wij voor staan.

Wanneer wij het dus over christelijk moraal hebben dan zegt de gelovige dat Gods woord gezaghebbend is in zijn of haar leven en medebepalend is in de keuzes die genomen dienen te worden. Omdat Gods Woord gezag heeft in het leven van de gelovige zo is zijn interpretatie van datzelfde woord bepalend hoe hij het lijden in zijn leven weet te verdragen. Dat kan een lust zijn maar zeer zeker ook een last.


Heel bepalend is ons Godsbeeld. Wie is God voor mij. Welke betekenis geef ik Hem in mijn leven. Is Hij wel diegene die ik dacht dat Hij was? En zolang er niets gebeurd blijft je geloof onveranderlijk en is het vanzelfsprekend, want het staat niet onder spanning. Totdat het jou overkomt. Jou of je dierbaren. Geslagen door blindheid, dement raken of met dementerenden te maken krijgen, of ongeneeslijk worden, noem maar op.

Dan staat je geloof onder spanning. En pijnlijk klinkt de waaromvraag: waarom mijn vader, mijn moeder, waarom ik? Waar hebben zij dit aan verdiend? Leg het maar uit! Waarom laat God de oorlog toe? Waarom bezwijkt iemand aan aids. God als U bestaat, waarom laat U dit dan gebeuren? Want U bent toch de Almachtige, U die aan het begin van alles hebt gestaan, U die ons gemaakt hebt naar uw beeld en gelijkenis? U bent toch de Alwetende, niets blijft voor U, o God, verborgen! Waarom grijpt u niet in? Vanuit het geloof dat God dus alles kan en moet kunnen en dat God alles weet en dus moet ingrijpen, zet ons geloof onder spanning wanneer dingen gebeuren die het tegendeel schijnen te tonen. Het is mogelijk dat iemand door het lijden dat hem overkomt, niet anders kan dan zijn beeld van god los te laten. Voor hem is God niet geloofwaardig. Kritisch moet wel gezegd worden dat zo’n iemand de menselijke natuur volledig uit het zicht heeft verloren. De betrekkelijkheid van het leven. Het fragiele van ons bestaan. Anderen zullen uit hun relatie met God kracht putten om te leven. Deze mensen putten kracht uit het geloof dat God met hen is in de duisternis en strijd om behoud van leven. Zij vinden de troost in een God die met hen meelijdt. En heel wat mensen zitten ergens tussen deze twee belevingen in.


Je tobt rond met iemand die je zeer na is. Niemand vraagt erom te lijden. Het overkomt je gewoon. Niemand leeft een heel leven zonder lijden. Het lijden aan onszelf, de wereld en god snijdt ons op een bepaald moment in het vlees en betekent een breuk met het gewone leven van alledag. Je wordt erdoor geschokt. Het treft je. Het ontneemt je de adem. Op dat moment besef je pas wat je verliest. En wanneer je de zorg niet meer op je kan nemen. En je handen haar loslaten en overdragen in de zorg door een ander. Ja dan breekt er iets. Je voelt misschien dat je gefaald hebt tegenover moeder of vader en zelfs tegenover God. Keihard klinken de woorden: Eert uw vader en uw moeder , opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal”. Keihard is de kritiek van de omgeving dat je eigenlijk je ouders niet in een verzorgingstehuis kunt plaatsen maar zelf moet verzorgen. Keihard betrap je het de prijs van welvaart, tweeverdieners en weinig tijd. En in tegenstelling tot de eerste generatie kan je waarschijnlijk geen genoegen nemen met de getuigenis: “Apa jang Tuhan buat itu baik adanja”, wat God doet is goed. Niet klagen maar dragen. Of de woorden van Job: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen , de naam des Heren zij geloofd (Job 1:21b).
Neen, eigenlijk zou je het uit willen schreeuwen:”God, ik ben het er niet mee eens! Ik ben kwaad want het klopt niet met mijn beeld van U! “U die man en vrouw samen hebt gevoegd tot de dood hen scheidt, hoe zit het nu? Zij rouwt om een gestorvene die nog leeft. Machteloos ziet de vrouw hoe haar man zich van haar vervreemd en verder wegglijdt als zand dat tussen haar vingers wegglijdt en hoe harder zij het zand probeert vast te houden, des te sneller sijpelt het weg.

Je snapt het niet en je vindt God onrechtvaardig en toch…..

Weet u God is in mijn beleving niet een God die alleen maar onze lofprijzingen in ontvangst wil nemen. Neen, Hij is ook een God die onze aanklacht wil horen. Na Jobs getuigenis horen wij Jobs klacht. Want door alles heen blijft Job hopen en vertrouwen. Van God zal het moeten komen en de Zijnen. De mensen die je vader en moeder in ontvangst nemen en hen behulpzaam zijn. Wat zou de geloofshouding moeten zijn om een dementerende uiteindelijk toch op te laten nemen? Nu, in mijn opvatting tweeërlei zaken. Allereerst wil je dat de dementerende toch tot zijn recht komt. Hij heeft recht op goede zorg en als je het bieden kan dan moet je dat vooral doen maar als je het niet bieden kan dan is er de mogelijkheid om de zorg aan anderen over te laten. Dat betekent niet dat zorgen voor je dierbare de dementerende is afgelopen. Neen, het verandert in een mate van gedoseerde zorg die reëel is voor jou.

Ten tweede als je het ziet als jouw falen, jouw tekortkomingen en het overwinnen van deze ziekte in de relatie tot de dementerende dan zal je zeker met loodzware schoenen de gang naar het verzorgingstehuis maken. Slechts wanneer je de dementerende uit liefde laat opnemen in het verzorgingstehuis slechts dan zal je je dierbare herkennen en hem niet zien als de dementerende. Juist in die geestelijke aftakeling mag je dierbare steeds de liefde ervaren die hij of zij zo vaak aan je gegeven hebt.


Er is het volgende gebed:
Ik bid U, Heer, voor de twee mensen

Wier liefde niet zomaar een woord was

Maar handen waren, beschermend en werkend

Maar ogen waren, gebiedend en wetend

Die altijd verstonden wat niet werd gezegd

Die altijd verbonden wat los werd gelaten

Die droegen en dragen

In lengte van dagen

Verwekten, bewaakten het hun toevertrouwde.

Die tranen gewist hebben,

Die zich nooit vergist hebben

In wat hun opdracht was: weest gij hun hoeder

Ik dank U en bid voor mijn vader en moeder

De twee grote mensen

Voor wie het woord liefde

Een werkwoord was.


Naast de last van het christelijk moraal is er ook de lust.
Jullie ouders zijn mensen van de eerste generatie. Zij hebben de volgende spreuk zich volledig eigen gemaakt: “Apa jang Tuhan buat itu baik adanja”. Zij berusten in deze geloofsspreuk en vinden daar hun rust. In hun ogen ondersteunt God hen en zal Hij het goede doen. Dan wel dat God iets tot een goed einde zal brengen. Zo vertrouwen zij op de liefdevolle God en Vader. Zij leggen het accent niet op WAT/APA in die zin dat alle ellende in deze wereld van God komt, maar zij leggen de nadruk op het GOEDE. Het komt goed want God is er.

Geheel hun leven hebben zij de verhalen van God mogen horen. Heel hun leven hebben zij Gods daden mogen aanschouwen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de oversteek over de grote oceaan, de aankomst in Nederland en het vinden van een plaats in den vreemde. In hun worsteling hebben zij Gods presentie steeds mogen ervaren. Zij bidden en zingen. Geen enkel ritueel is hen onbekend. Op het moment dat zij de man in een zwarte toga zien vragen zij niet meer wie dat is. Op het moment dat zij brood en wijn zien vragen zij niet wat het betekent. Wonderlijk mooi is te zien en te horen hoe zij in hun ziekte toch de troost weten te vinden in God. In hun leven waar de toekomst er niet meer toe doet slechts eens te mogen zijn bij hun Maker. Waar geschiedenis het heden bepaalt en mensen van weleer springlevend ten tonele verschijnenen. Hun levensgeschiedenis zich laat beschrijven als een stapel papier waar steeds het bovenste vel door de wind wordt meegevoerd om nooit meer terug te keren. In dat leven blijft God voor eeuwig bestaan als de Metgezel, de Getrouwe Heer, onveranderlijk en liefdevol. In Zijn hand hebben zij hun leven gesteld en in Hem mogen zij de rust ervaren.


In de stilte van hun leven. Wanneer het stil wordt om hen heen. En wij hun diepe gedachten niet meer kunnen volgen. Zo kennen zij en wij die ene God die zegt:
Here, Gij doorgrondt en kent mij;

Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,

Gij verstaat van verre mijn gedachten.

Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen

Met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

Want er is geen woord op mijn tong,

Of zie, Here, Gij kent het volkomen;

Gij omgeeft mij van achteren en van voren

En Gij legt uw hand op mij.

Het begrijpen is mij te wonderbaar,

Te verheven, ik kan er niet bij.
Ja, de wereld verandert. Mensen veranderen. Maar het Woord van God houdt eeuwig stand.

Zo moet de Molukse samenleving het gesprek voeren dat traditionele normen en waarden samengevat in de handhaving van Moluks identiteit en gemeenschapsbesef kritisch bekeken moeten worden naar hun haalbaarheid en realiteitszin. Welke handvatten heeft de huidige Molukker nog om zijn “verantwoordelijkheid naar ouders toe” in de traditionele zin te handhaven. Met andere woorden zijn er nog kinderen die hun ouders in hun gezin kunnen opnemen en verzorgen? Gelukkig is er een cursus mantelzorg die mensen willen bekwamen in het verzorgen van dementerende ouderen. En als dat niet meer het geval is moeten wij ons blijven schamen dan wel steeds bekritiseerd worden dat we hebben gefaald? Hebben zij daadwerkelijk gefaald? Of kunnen we uiteindelijk tegen ons zelf zeggen dat ook de opname in het verzorgingstehuis een goede zaak is omdat juist daar de noodzakelijk zorg gegeven kan worden. Je doet het omdat je het goede met je ouder voor ogen hebt. En toch blijft het knagen! Wat is nu goed?


Het blijft een moeilijke afweging maar laat de beslissing steeds zijn uit liefde. Laat dan in de ontmoeting vanuit het verleden in het heden de liefde de basis zijn. Want slechts zo zie je de mens van wie je zielsveel houdt. En wordt tot ziens, amatoo, een moment van ontmoeting.Sikap geredja tentang baptisan kembali
Sikap geredja tentang baptisan kembali oleh anggota-anggota djemaat jang turut Pentakosta, Maasbach, Evangelische Basisgemeente, Jehova dll. jang tidak akui akan baptisan anak-anak.

Pertanjaan:
Setjara bagaimana geredja bersifat terhadap anggota-anggota djemaat jang turut gerakan Pentakosta serta di baptis kembali walaupun sudah dibaptis. Apakah perbuatan ini bertentangan dengan pengakuan mereka pada waktu sidi dan djikalau begitu apakah sanksi daripada geredja terhadap oknom-oknom ini.
Persoalan:
Pertanjaan ini timbul pada waktu dalam djemaat ada persoalan timbul dimana anggota-anggota djemaat turut akan baptisan kembali. Walaupun penghentar djemaat sudah nasehatkan mereka untuk tidak turut baptisan kembali ini mereka toh turut serta dibaptis.

Begitulah Badan Madjelis Geredja dan Penghentar djemaat bergumul apakah perbuatan ini bisa dibiarkan begitu sadja atau menuntut suatu sikap daripada pemimpin geredja setempat.

Selain perbuatan ini mendjadi persoalan didalam djemaat karena ada jang berpendapat bahwa anggota-anggota ini sudah lewat akan peraturan geredja, tidak hormati akan perbuatan orang tua serta tidak mau sesuaikan diri dengan dogma geredja oleh sebab itu harus dikeluarkan dari Geredja Indjili Maluku.
Pemikiran:
Titik-titik jang disebut dibawa djudul ‘persoalan’, kita harus menjelidiki terdahulu. Beberapa pokok atau pertanjaan kita sebut:

sebagaimana baptisan kembali bertentangan dengan pengakuan iman kita jang dipergunakan dalam geredja kita.

sebagaimana baptisan maupun baptisan anak-anak maupun djuga baptisan dewasa/akil balik tidak bri kemungkinan untuk di ulang kembali.

bilamana geredja tidak bisa sesuaikan dirinja dengan baptisan kembali apakah mendjadi hukum jang benar.

setjara bagaimana geredja mampu untuk berdjaga-djaga akan pengaruhan jang datang dari luar masuk kedalam djemaat.

Geredja Indjili Maluku kenal dua sakramen, jakni Baptisan jang Kudus dan Perdjamuan Asa jang Kudus. Tradisi geredja kita itulah bahwa kita pertama-tama lakukan Baptisan anak-anak. Kita lakukan itu berdasarkan Firman Tuhan walaupun dalam Alkitab tidak disebut dengan djelas bahwa anak-anak akan dibaptiskan. Dalam Titah Baptisan jang Kudus beberapa nats disebut untuk mendjadi dasar pemikiran baptisan anak-anak. Kedjadian 17:7 - Aku akan mendirikan perdjandjian-Ku antara Aku dengan dikau dan anak tjutjumu, kemudian dari padamu dengan bangsamu, ia itu suatu perdjandjian kekal, bahwa Aku mendjadi Allah bagimu dan bagi segala anak tjutjumu jang kemudian daripadamu itu. Tjatatan pinggir ialah bahwa perkataan ini harus di lihat dalam konteks tanda sunat lebih daripada tanda baptisan. Melainkan maksud Allah djelas jakni umatNja jang teridiri dari jang dewasa dan anak tjutju.


Berikutnja di kutip Kisah Rasul 2: 39 – Karena bagi kamulah perdjandjian itu dan bagi anak-anakmu dan sekalian orang jang djauh-djauh seberapa banjak jang akan dipanggil masuk oleh Allah Tuhan kita. Nats ini njatakan hubungan pertobatan dan baptisan melainkan disebut djuga bahwa perdjandjian Allah itu untuk anak-anak.
Dan nats jang terachir ialah Markus 10: 13 – 16 dimana Jesus TIDAK lakukan baptisan melainkan Ia meletakkan tangan keatas anak-anak ini serta katakan bahwa anak-anak ini djuga akan masuk Keradjaan Allah. Sifat anak-anak ini jang terbuka untuk menerima serta berani untuk serahkan diri dalam tangan Tuhan mendjadi tjontoh bagi jang dewasa! Jesus mengasihi anak-anak ini serta berkati mereka dengan harapan bahwa mereka tidak lupa akan nama Tuhan.
Pokok jang selalu dipergunakan untuk pilih baptisan akil balik daripada baptisan anak-anak ialah bahwa pertama-tama orang-orang ini mengaku dolo atau harus bertobat dolo berikutnja mereka dibaptis. Pikiran ini pentingkan oleh sebab itu pertobatan dan pengakuan orang jang dibaptis ini lebih daripada baptisan selaku tanda anugerah Allah.
Inti daripada baptisan anak-anak itulah bahwa anak-anak ini menerima tanda kasih Allah. Pertama-tama baptisan adalah perbuatan kasih Allah terhadap manusia jang berdosa. Baptisan jang kudus menjaksikan dan memetraikan kepada kita penjutjian dosa kita oleh Jesus Kristus. Berikutnja djawaban manusia terhadap perbuatan Allah. Djawaban itu terdiri dari pengakuan dosa dan pembaharuan diri. Tetapi kedua ini tidak tetap. Hal pertobatan dan pengakuan dosa adalah keharusan manusia jang berdosa. Apakah itu berarti bahwa ia harus dibaptis tiap-tiap kali bilamana ia bertobat? Atau Baptisan jang Kudus hanja berlaku satu kali sadja untuk selama-lamanja!
Dari setiap tanda perdjandjian jang disebut dalam Alkitab kita harus mengaku bahwa tanda ini pertama-tama di dirikan oleh Allah. Allah angkat perdjandjian dengan manusia dan bangsa Israël. Allah mengambil initiatip jang pertama:

Jahja 15: 16 – Bukannja kamu ini jang memilih Aku, melainkan Aku inilah jang memilih kamu, serta menetapkan kamu,..

I Petrus 2: 9 – Tetapi kamu inilah suatu keluarga jang terpilih, suatu imamat jang berkeradjaan, suatu bangsa jang kudus, suatu kaum milik Allah sendiri, supaja kamu memasjurkan segala kebaikan Tuhan, jang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap masuk kedalam terangnja jang adjaib itu.
Geredja Indjili Maluku tidak pilih antara baptisan anak-anak atau baptisan akil balik. Keluar dari tradisi sungguh geredja lakukannja baptisan anak-anak lebih daripada baptisan akil balik. Tradisi ini jang empunja fikiran bahwa baiklah anak-anak dengan selekas mungkin menerima tanda kasih dan anugerah Allah. Dan bilamana ia berangsur –angsur djadi besar ia mengaku akan imannja dan dosa dan kesalahannja. Pengakuan dosa dan kesalahan. Hal pertobatan bukannja berlaku satu kali sadja tetapi sepandjang waktu hidup manusia jang berdosa. Pengakuan dosa dan pertobatan bukan sadja bagi jang dewasa melainkan dikerdjakan djuga oleh anak-anak kita! Begitulah kita antar anak-anak kita, orang tua dan saksi-saksi supaja mereka kenal akan Tuhan dan mengaku. Melainkan akil balik jang mau dibaptis ia pertama-tama mengaku imannja dan berikutnja ia dibaptis.
Baptisan dan pengakuan.
Sungguh tetap ada hubungan antara baptisan dan pengakuan. Pada waktu anak-anak di baptis dalam soal-soal baptisan ibu/bapa dan saksi-saksi mengaku serta bertanggung djawab bahwa anak mereka di didik untuk datang pada pengakuannja. Disini intinja terdapat dalam pendidikan rohani dan tanggung djawab persekutuan orang-orang masehi. Melihat dari segi persekutuan dan budaja orang Maluku Kristen begitulah pilihan ini mendapat dasarnja.

Baptisan akil balik/dewasa njatakan terlebih individualisme dimana orang jang dibaptis sendiri bertanggungdjawab setjara bagaimana ia isi dan artikan baptisannja.

Begitulah perdjalanan dari baptisan anak ke pengakuan adalah djalan jang lebih pandjang daripada seorang akil balik jang mengaku sebelum di baptis. Tetapi tetap tinggal pergumulan daripada setiap orang pertjaja sebagaimana ia tiap-tiap hari djawab akan djandjian Allah jang diberikan atas kasih dan anugerah.
Baptisan kembali.


Geredja Indjili Maluku akui tiap-tiap baptisan jang berlaku di geredja-geredja lain. Ataukah itu geredja Katholik atau Protestan tidak mendjadi soal. Tetapi seperti ia terima baptisan jang berlaku dalam geredja jang lain begitulah ia menantikan bahwa baptisannja djuga diterima dan diakui oleh geredja-geredja lain.

Oleh karena sektarische bewegingen seperti Pentakosta, Jehova, Maasbach, Evangelische basisgemeente dll. tidak akui akan baptisan anak-anak timbul perbedaan dogma jang tidak bisa di atasi. Dan oleh sebab itu empunja konsekwensi/akibat .

Begitulah tiap-tiap anggota djemaat harus mengetahui bahwa ia tidak bisa alami baptisan kembali dengan tidak empunja akibat.

Apakah akibat itu?

Pertama, ia menjangkal baptisannja jang berlaku atas pengakuan orang tua.

Kedua, ia menjangkal perbuatan kasih Allah jang sudah diberikan kepadanja.

Ketiga, ia menjangkal pengakuannja dan djandjiannja pada waktu ia sidi:

Adakah kamu dalam hatimu kehendaki mendjadi anggota Geredja Indjili Maluku, dengan ta’lukkan dirimu pada pemeliharaan dan siasatnja, sambil dengan setia mengambil bahagian pada pelajanan Firman Allah dan Sacramen-sacramen, …..

(pertanjaan jang ketiga dari soal-soal peneguhan sidi)


Bilamana geredja tidak bisa sesuaikan dirinja dengan baptisan kembali apakah mendjadi hukum jang benar. Pertama-tama berdasarkan pengakuannja tiap-tiap orang jang mempertimbangkan apakah ia berniat untuk turut baptisan kembali harus ambil keputusannja sendiri dan menjadari sedalam-dalamnja akibatnja. Tidak bisa sesuaikan diri dengan baptisan anak berarti djuga tidak bisa turut baptisan anak-anak dan tidak bisa bersedia untuk menerima djabatan selaku papa/mama ani.
Melainkan bagaimana bilamana orang ini tidak melihat titik ini. Apakah daripada Geredja ada kemungkinan untuk nasehat, tegor atau, lepaskan orang ini dari djabatannja? Untuk berdjaga akan dogma geredja, begitulah geredja harus njatakan dengan djelas bahwa pertama ia nasehatkan orang ini djangan turut akan baptisan kembali dan bilamana orang ini turut akan baptisan kembali diminta atau dilepaskan orang ini daripada keanggotaannja Geredja Indjili Maluku.

Setjara bagaimana Geredja mampu untuk memeleh pengaruhan ini?

Tak sempat diberikan djawaban jang djelas sebab pertama-tama tanggung djawab itulah pada oknom jang sudah lakukan pengakuannja. Melainkan bilamana geredja mau nasehatkan anggota-anggota djemaat ia harus lakukan itu dengan memberi suatu informasi jang djelas. Karena kebanjakkan pengaruhan itu jang bimbangi akan anggota-anggota kita.
Pdt. J.M.C. Pattikawa


Financiën

De inkomsten van de kerk zijn als volgt:


De collecte:

1. In de hal staat een collectebus (aksi gedung geredja) de collecte die u hier geeft blijft voor 100% in de gemeente. Het doel van deze collectebus is om geld bijeen te zamelen voor onderhoud van het kerkgebouw. We vragen uw aandacht daarvoor!!

2. De collecte opgehaald tijdens de eredienst wordt in drieën verdeeld. De gemeente behoud 40%, de Klassis ontvangt 25% en de Synode ontvangt 35%. Dat betekent wanneer u 1 euro geeft dat er slechts 40 eurocent in de gemeente blijft.
De giften:

1. U kunt uw giften aan de kerkenraad geven om uw dankzegging in het dankgebed op te nemen.

2. U kunt uw gift in de collectezak deponeren en dan is het voor de gemeente / untuk djemaat!

3. U kunt een gift overmaken op de bankrekening van de gemeente: 42.86.06.377

4. U kunt ook direct een gift geven aan de kerk in het algemeen. Daarvoor kunt u de bankrekening opvragen van het synodebestuur.

Inkomsten uit activiteiten:

Wij zijn heel tevreden met de participatie van gemeenteleden tijdens de kerkelijke activiteiten. De Pasar Indjil van vorig jaar was een daverend succes! U ziet zonder vrijwilligers kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden. Ook dit jaar is het noodzakelijk om geld in te zamelen ten behoeve van onze kerk. De werkgroep Pasar Indjil is voornemens de volgende activiteiten te organiseren: Stand in Millsbeek tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en een Gospelconcours.


Persembahan Tetap:

Elk belijdend lid is verplicht om 10 euro per maand PT te betalen. De Persembahan Tetap dient via automatisch overschrijving betaalt te worden en bij uitzondering contant aan de kerkenraad .De Persembahan Tetap is dus géén vrijwillige bijdrage maar een plicht!

Het voorziet in het levensonderhoud en het welzijn van de predikant en zijn gezin. De predikanten zijn namelijk fulltime in dienst van de kerk.

De Persembahan Tetap gaat volledig naar de synode. Het wordt gebruikt om de salaris van de predikanten te betalen. Het laatste besluit van de Synodale vergadering ( de allerhoogste orgaan binnen ons kerk) omtrent de PT is dat elk gemeente een vast bedrag per maand aan PT dient te betalen. Het bedrag is ongeveer 60% van de belijdende leden die een gemeente telt maal 10 euro.

Voor Gennep is het € 1.350 per maandVoor dat bedrag dient de gemeente garant te staan! Dat betekent dat we samen ervoor moeten zorgen dat het maandelijkse bedrag naar de synode gestort kan worden. Laten we daarom samenwerken en onze verantwoordelijkheid nemen als kerkenraad (om te dienen) en onze plicht doen als gemeenteleden ( PT betalen € 10,00 per maand), zodat wat de eerste generatie als erfenis aan ons hebben gegeven, voortgezet wordt door de volgende generaties.
Voor hen die een betalingsachterstand hebben kan altijd een betalingsregeling getroffen worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de penningmeester:

Ouderling Abe Lekatonpessy


Gezien de grote verschillen in inkomsten Persembahan Tetap per maand doen wij een dringende beroep op de belijdende gemeenteleden wanneer u nog geen automatische overschrijving doet of nog contant uw PT betaalt om indien mogelijk wel tot automatische overschrijving over te gaan.

Tweede collecte


Inleiding:

De toenemende verantwoordelijkheid als gebruiker van het kerkgebouw Imanuel en de tekorten om de vaste lasten te betalen maakt het noodzakelijk voor de kerkenraad om een tweede collecte in de zondagsdiensten en de bijzondere diensten in te stellen. Het voornemen is in de rapat djemaat dd. ….. bekend gemaakt. Tijdens de vergadering is geopperd om vóór het instellen van een tweede collecte de gemeente hiervan op de hoogte te stellen.Inkomsten:

Wat zijn de inkomsten van onze geloofsgemeenschap? De inkomsten zijn: collecte (40%), giften, inkomsten uit activiteiten. Daarnaast zijn er bijzondere inzamelingen zoals voor de MAGIM en Diakonie (hulp voor de getroffenen van de brand in Nijverdal en Hoogeveen).

In de hal staat een collectebus, bestemd voor het beheer van het kerkgebouw. Dit is 100% bestemd voor onderhoud van het kerkgebouw. Maandelijkse opbrengst nog geen 100 euro op jaarbasis 1.200 euro. Kosten onderhoud liggen op jaarbasis veel hoger.

We ontvangen ook giften van gemeenteleden en de giften zijn ook 100% voor de gemeente

Commissie Dana heeft de opdracht gekregen om binnen 3 jaar tijd een bedrag van 15.000 euro bij elkaar te krijgen middels activiteiten.
Uitgaven:

Vaste lasten, beheer gebouw, kerkelijke activiteiten.

Toelichting vaste lasten: Gezien de slechte economische situatie stijgen de prijzen van gas, water en licht.

Toelichting beheer: De inventarisatie onderhoud kerkgebouw is gerealiseerd. Het resultaat is dat er nog veel aan het kerkgebouw moet gebeuren. Om een aantal te noemen: dakbedekking, vervanging ketel, gebouw verven en kleine reparaties. Hoewel we dat zoveel mogelijk in eigen beheer doen zijn er grote kosten aan verbonden.


Noodzaak 2e collecte en legitimiteit:

De noodzaak is gelegen in de ongelijke verhouding inkomsten en uitgaven. De tweede collecte is een structurele aanvulling op de begroting. De opbrengst is namelijk 100% voor de gemeente
Is een tweede collecte legitiem? Landelijk gezien zien wij de tendens van een tweede collecte. En zo lang als de eerste collecte blijft bestaan met de verdeling: 40% gemeente, 35% synode, 25% classis zo kan een tweede collecte toegepast worden.

Wanneer gaat de tweede collecte in? 2e collecte gaat in per 1 juli 2011 !!!!


AGENDA:
Datum

Activiteit

Plaats

Tijd

30-05-2011

Kerkenraadvergadering

“Immanuel”

20.00 uur

02-06-2011

Hemelvaartsdag

“Immanuel”

10.00 uur

05-06-2011

Ibadah Ahad

“Immanuel”

10.00 uur

05-06-2011

Braderie

Centrum van Gennep

11.00 uur

12-06-2011

Pinksteren

“Immanuel”

10.00 uur

13-06-2011

2e Pinksterdag

“Immanuel”

10.00 uur

19-06-2011

Ibadah Ahad

“Immanuel”

10.00 uur

21-06-2011

Thema-avond Piring Natzar

“Immanuel”

19.30 uur

26-06-2011

Ibadah Ahad

“Immanuel”

10.00 uur

27-06-2011

Kerkenraadoverleg

“Immanuel”

20.00 uur

02-07-2011

Gospelconcours en feestavond

“Immanuel” en ’t Hökske

12.30 uur

21-07-2011

Verkoop tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Voetbalvelden Milsbeek

n.n.b.

Voor aanvullingen op de agenda kunt u de website raadplegen: www.gim-genapium.nl/agenda

Formulier ledenadministratie Gennep:
Ouders / Orang tua:
Achternaam voluit: man / vrouw*
Geboortedatum/ tgl. Lahir: __ Geboorteplaats:________________
Doopnamen / Nama2 baptisan _____ __________________
Doopdatum / tgl. Baptis _______________________Djemaat: ___________________

Belijdenis / Sidi ja/nee_________________________Plaats / tempat: ______________

Achternaam voluit: man / vrouw*
Geboortedatum/ tgl. Lahir: __ Geboorteplaats:________________
Doopnamen / Nama2 baptisan _____ __________________
Doopdatum / tgl. Baptis _______________________Djemaat: ___________________

Belijdenis / Sidi ja/nee_________________________Plaats / tempat: ______________


Gehuwd / Samenwonend / Alleenstaande / Weduwe / Weduwnaar*
Adres / Alamat: postcode: plaats:

Telefoonnummer:

Email:
Anak-anak / kinderen die thuis wonen:
Doopnaam voluit: jongen / meisje

Geboortedatum: geboorteplaats:

Doopdatum: plaats:

Belijdenisdatum: plaats:


Doopnaam voluit: jongen / meisje

Geboortedatum: geboorteplaats:

Doopdatum: plaats:

Belijdenisdatum: plaats:


Doopnaam voluit: jongen / meisje

Geboortedatum: geboorteplaats:

Doopdatum: plaats:

Belijdenisdatum: plaats:


Doopnaam voluit: jongen / meisje

Geboortedatum: geboorteplaats:

Doopdatum: plaats:

Belijdenisdatum: plaats:


Gaarne inleveren bij het secretariaat, mevr. Tina Mokkink-Lekatompessy!


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina