Synthese Informatief deelDovnload 282.33 Kb.
Pagina8/23
Datum14.08.2016
Grootte282.33 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

3.4Performantie van de knooppunten


De Vlaamse zeehavens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende zijn samen met de luchthaven van Zaventem knooppunten van internationaal belang. Zij functioneren als poorten waar een groot aantal goederen Vlaanderen binnenkomen, eventueel bewerkt worden en weer verder getransporteerd worden naar hun bestemming in Vlaanderen of een andere Europese bestemming (en omgekeerd).
Om hun rol als internationale knoop te kunnen vervullen hebben de Vlaamse Zeehavens belang bij een vlotte ontsluiting, zowel langs de zeekant als langs de landkant. Toch ondervinden zij op dit vlak nog een aantal problemen zoals de beperkte capaciteit van zowel het spoor, de aansluitende binnenvaartverbindingen als ook van de sluizen in de haven. Maar ook de congestie op het wegennet is een belangrijk knelpunt.
Voor Vlaanderen is Zaventem de grootste luchthaven zowel voor het personenvervoer als het vrachtvervoer. Er werden verschillende inspanningen geleverd om de luchthaven van Zaventem multimodaal bereikbaar te maken (zowel per bus, trein als fiets). De toegankelijkheid over de weg werd verbeterd door de heraanleg van de A201 samen met de constructie van frontpark 3 en bijhorende signalisatie. Veder wordt een rechtstreekse verbinding aangelegd tussen de autoweg E19 en Brucargo (noordelijke ontsluitingsweg). In voorbereiding hierop werd een nieuwe interne hoofdtoegangsweg tot Brucargo aangelegd. De haalbaarheid van een parallelverbinding tussen de E40 en E19 met een toegang tot de luchthaven is in onderzoek. Verder is het is de bedoeling om de luchthaven ook per tram te ontsluiten. Voor de luchthaven zijn ook de ontwikkelingen aan de luchtkant belangrijk. De luchthaven kan enkel haar certificering als luchthaven behouden als aan de eisen verbonden aan deze certificering is voldaan. Deze voorschriften worden echter steeds strenger bijvoorbeeld de voorschriften die steeds grotere veiligheidszones op het einde van een startbaan verplichten waardoor meer ruimte dient gevrijwaard te worden rond de luchthavens.
Voor het spoorvervoer vormt het HST-station Antwerpen-Centraal maar ook Brussel Zuid een belangrijke internationaal knooppunt. Dankzij de nieuw aangelegde noord-zuidverbinding is de reistijd op het traject tussen Antwerpen en Amsterdam tot 55 minuten ingekort.
Naast deze knooppunten op internationaal niveau zijn voor Vlaanderen ook een aantal knooppunten op regionaal niveau van belang. Voor wat de regionale luchthavens betreft zijn de problemen inzake ontsluiting aan de landzijde eerder beperkt. Wel zijn de luchthavens enkel via de weg bereikbaar (inclusief lijnbus). De problemen aan de luchtzijde houden vooral verband met het ondertunnelen van de R11 te Antwerpen om de RESA (Runway End Safety Area) mogelijk te maken.

Voor het spoorvervoer zijn de IC-stations zijn belangrijke multimodale knooppunten in het personenvervoer. Aangezien de mogelijkheden aan voor- en natransport in de stations een bepalende factor zijn voor het treingebruik werden op dit vlak verschillende initiatieven genomen. Zo werden de laatste jaren de stedelijke busstations zodanig uitgebouwd dat een vlotte overstap mogelijk wordt. Ook kreeg de ontwikkeling van de verschillende stationsomgevingen bijzondere aandacht. In de meeste stations worden ook specifieke voorzieningen voor fietsers uitgebouwd, autodeelsystemen voorzien, enz. De autoparkings worden privaat geƫxploiteerd en zijn meestal betalend.Vlaanderen beschikt ook over een netwerk van intermodale platforms en multimodale hubs voor het goederenverkeer. Door verschillende steunmaatregelen, kenden deze een groei in volumes tijdens de laatste 10 jaar.
Tot slot zijn er de knooppunten op lokaal niveau. In het personenvervoer zijn de haltes van het openbaar vervoer belangrijke lokale knooppunten.


3.5Tevredenheidbeoordeling door de gebruikers


De gebruikersbevragingen hebben voornamelijk betrekking op het personenvervoer. Sinds 2004 worden door het Agentschap Wegen en Verkeer klantenbevragingen uitgevoerd. Uit een recent (2009) klantentevredenheidsonderzoek blijkt dat vooral de staat van het wegdek, de fietspaden en de (organisatie van de) wegenwerken nog de nodige aandacht vragen.
De Vlaamse Vervoermaatschappij voert sinds 1996 een klantentevredenheidsmeting uit bij haar reizigers. In 2008 vond een nieuwe tevredenheidsmeting plaats. Hieruit bleek dat 77 % van de reizigers tevreden tot zeer tevreden is. In het stads- en streekvervoer zijn de gebruikers het minst tevreden over de drukte in de voertuigen, de properheid en de haltes.
Sinds 1993 meet de NMBS de tevredenheid van haar klanten. De laatste jaren vertoont de tevredenheid een dalende trend. De gemiddelde tevredenheid (2008) bedraagt 69 %. Aandachtspunten zijn de frequentie van de treinen maar ook de informatie en de netheid in de treinen evenals de stiptheid, een kwaliteitscriterium waar de klant het meeste belang aan hecht.
In 2007 werd het meldpunt Fietspaden opgestart. De meeste meldingen gaan over de slechte staat van het wegdek.

H.4Relevante maatschappelijke effecten en ontwikkelingen


Het vierde hoofdstuk analyseert de maatschappelijke effecten en ontwikkelingen verbonden aan het functioneren van het mobiliteitssysteem. Deze maatschappelijke effecten hangen samen met zowel de uitbouw als het onderhoud van het transportsysteem maar ook met het gebruik ervan en kunnen zowel positief als negatief van aard zijn. Conform het mobiliteitsdecreet, dat een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit vooropstelt, worden zowel de economische, sociale als de ecologische effecten bekeken. Vervolgens wordt ingegaan op de mate waarin de externe effecten doorgerekend worden aan de gebruiker. Het internaliseren van externe kosten wordt vaak als een belangrijke hefboom gezien om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit. Ten slotte worden een aantal maatschappelijke ontwikkelingen besproken die relevant zijn voor het bereiken van de vijf strategische doelstellingen.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina