’t Oldhof Borne mr vergadering 2Dovnload 29.09 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte29.09 Kb.

’t Oldhof Borne - MR vergadering 2

Notulen MR vergadering ’t Oldhof 27 oktober 2014
Aanwezig:

Personeelsgeleding:

Marloes Polman (secretaris)

Daniëlle Franken (website, postmap)

Maria Verheijen (GMR)Oudergeleding:

Barbara Hanekamp (voorzitter)

John Nijenhuis (vice-voorzitter, GMR)

Nanda Kleerebezem (notulist)Directie:

Petra Straver


AGENDA:

1. Vaststellen agenda

Is vastgesteld.


2. Goedkeuring notulen d.d. 15 september 2014

De vergadering van 9-2-2015 vervalt. Nanda past het vergaderschema aan. Notulen worden goedgekeurd.


Nanda heeft nog niet officieel vernomen vanuit de OR of de notulen naar Petra R. gestuurd moeten worden. Dit is wel binnen de OR besproken, blijkt uit hun notulen. Als het definitief is zullen de goedgekeurde notulen ook naar Petra R. gemaild worden.
3. Mededelingen van directie

Het schooljaarverslag is nog niet afgerond. Wellicht komt er een verslag in aangepaste vorm, omdat Petra maar een klein deel van het schooljaar directeur is geweest.


Overleg over de begroting start 28-10-14
Het schooljaarplan wordt de eerstvolgende teamvergadering besproken.
Annemarie is weer volledig terug op school. Vervangster Chantal is weg.
4. Aanwezigheid directie bij MR-vergadering
Petra zal alle vergaderingen volledig bijwonen.
5a. Mededelingen / ingekomen stukken en termijnkalender

n.v.t.


b. Postmap

Gaat weer rond.


6. Mededelingen vanuit GMR / team
GMR

1/3 van de GMR-leden is vervangen door nieuwe leden. Er is een nieuwe voorzitter vanuit de oudergeleding, Harro E.


Besproken is de toekomst van de stichting. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen waar drie directeuren, twee ouders(GMR) en twee personeelsleden(GMR) zitting in nemen. Elke school is vertegenwoordigd. Maria neemt zitting namens ’t Oldhof.
Team

De doedag op zaterdag 25 oktober was een groot succes. Er was een fijne sfeer en er is hard gewerkt door ouders, team, leerlingen en buurtbewoners. Petra spreekt zich hier zeer positief over uit.


In januari is er weer een bijeenkomst van de werkgroep ‘Regels’.
Van de termijnkalender:

7. Jaarverslag MR 2013-2014
Het jaarverslag dat door Marloes is opgesteld wordt goedgekeurd.

Danielle zorgt ervoor dat het op de site komt.Overige onderwerpen:

8. Vanuit de groep ‘toekomstscenario’s’
Elke school heeft de opdracht gekregen om het volgende te onderzoeken:

-wat is er goed aan je school?


-wat is er goed aan onze stichting?
-Kortom: wat willen we niet kwijt?
-wat zijn onze ambities?
-hoe ziet voor jou de ideale school er uit?
-hoe zou de ideale school zich over 5-10 jaar moeten manifesteren/presteren?
Vanuit de MR zijn hier ideeen over:
+punten ’t Oldhof: Familieschool; kleinschalige school; goede sfeer; Laagdrempelig; betrokkenheid; binding met buurt; 8 groepen

Als ideale school zien we een school waar de BSO intern is.


De fusie is een fusie op bestuurlijk niveau. Er is nog geen visie wat we met de fusie willen bereiken.

Doel van de gemeente is dat er over 5 jaar 5 kindcentra in Borne zijn.


De MR wil aan de OR vragen om onze achterban(de ouders) te bevragen over wat zij belangrijk vinden. Maria mailt de voorzitter van de OR of het in de volgende OR-vergadering meegenomen kan worden.

9. Nieuwe CAO PO van 15 oktober 2014:
Uit de CAO:

De pauze wordt in de CAO gedefinieerd. Als op een dag meer dan vijfeneenhalf uur gewerkt wordt, bestaat er recht op een pauze van een half uur tussen 11:00 u en 14:00 u. Indien de PMR daarmee instemt, kan die pauze worden opgesplitst in 2 x 15 minuten.”


Het lesgevend personeel heeft geen half uur pauze op dagen dat ze buiten moeten surveilleren. De PMR zal het team moeten bevragen of er iemand is die dit recht opeist. Is dit niet het geval dan hoeft het huidige beleid niet gewijzigd te worden.
10. W.v.t.t.k.

- stand van zaken werkgroep regels


De werkgroep komt in januari weer bijeen.

Afgelopen bijeenkomst is er een mind-map gemaakt waar alle zaken in het kader van veiligheid(in de breedste zin) op staan.


Besproken is:
- regels moeten duidelijk zijn. We moeten elkaar durven aanspreken

- er moet draagvlak komen (doe-dag draagt hier aan bij)

- het aanleren van bepaald gedrag is belangrijk. We kiezen voor een positieve benadering.
De week van het pesten is geweest. Hier is in alle groepen aandacht aan besteed. Leerlingen hebben een contract getekend en een polsbandje ontvangen. Op het plein is een anti-pesttegel geplaatst.
11. Rondvraag
Nanda: Op de site staat nog bij ‘directie’ de verkeerde naam. Ook de klassenfoto’s moeten nog vernieuwd worden wordt vanuit de MR aangevuld. Danielle gaat hier achteraan.

Maria: communicatie achterban. De PMR houdt het team op de hoogte van ontwikkelingen binnen de MR. De notulen kunnen door teamleden op de site bekeken worden. We willen de agenda voortaan vooraf op de site plaatsen. Het team weet dan wat er besproken zal worden.

John: MR-cursussen. 11 november is er een MR-cursus: Marloes heeft zich aangemeld via de link die John heeft doorgemaild.


actiepunt

Wanneer?

Wie?

OR mailen om achterban te raadplegen

nov. 2014

Maria

Site aanpassen (foto’s en naam directeur

nov. 2014

Daniëlle


Vergaderdata 2014-2015MR


GMR

2

20 oktober 2014

29 september 2014


3

17 november 2014


12 november 2014

4

12 januari 2015


8 januari 2015

5

10 maart 2015


18 februari 2015

6

13 april 2015


7 april 2015

7

18 mei 2015

21 mei 2015

8

Notulen 27-10-2014De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina