T taag -tajo taaiDovnload 0.96 Mb.
Pagina5/15
Datum22.07.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

tempestoso - onstuimig, stormachtig

templum - tempel

tempo   maat, snelheid, speed, spoed, vaart

tempometer   metronoom

temporair   tijdelijk, temporeel

temporaliteit - tijdelijkheid

temporeel - aards, tijdelijk, wereldlijk

temporisatie - draling, opschorting, verschuiving

temporiseren   rekken

temptatie - kwelling, plaag, ramp, teistering, verzoeking

tempus - tijd

tèn aanzien van   t. a. v.

ten achtste - octavo

ten algemenen nutte   t.a.n.

ten bate van   t.b.v.

ten bate van de schatkist – fiscaal

ten bedrage van   ad

ten dele   deels, gedeeltelijk, half

ten dele schrijven - afkorten

ten derde - tertio

ten dienste zijn - dienen

ten doel gesteld - bedoeld

ten doop houden - dopen

ten duizend - promille, permille

ten eerste   eerstens, opdat, primo

ten einde   afgelopenom, opdat

ten einde lopen - aflopen, eindigen, expireren

ten einde raad   hopeloos, radeloos, wanhopig

ten elfde (Lat.) - undecimo

ten gebruike geven - afstaan, lenen

ten gebruike van - adusum

ten gevolge - door, wegens

ten gevolge van een gelofte - geschonken, votief

ten grondslag liggend - fundamenteel

ten grootte van - magnitudinus

ten gunste van   t.g.v.

ten halve breken - knikken

ten honderd   percent, procent, pct.

ten hoogste - hoogstens, maximaal

ten jare   anno, a, o

ten koste van anderen leven - parasiteren

ten kwade veranderen   altereren, perverteren, verdraaien, vervalsen

ten laatste   t.l., (uit)eindelijk, last, onlangs, postremo, tenslotte, toen

ten laste leggen - aanrekenen, betichten, toerekenen, toeschrijven, verwijten, wijten

ten laste van - t.l.v.

ten laste van de eiser - reconventioneel

ten naaste bij   bijkans, bijna, omstreeks, omtrent, ongeveer, plusminus, zowat

ten name van   t.n.v.

ten negende - nono

ten nutte aanwenden - profiteren, utiliseren

ten nutte maken   utiliseren

ten nutte maken van – utilisatie

ten offer brengen - opofferen

ten onder brengen   fnuiken

ten onder gaan - kelderen, vallen, vergaan, verloederen

ten ondergang neigen   tanen

ten onrechte - onbillijk, onjuist, onrechtvaardig

ten opzichte van - betreffende, t.o.v.

ten overvloede - bovendien, buitendien, daarenboven

ten slotte   eindelijk, l. s., tl., lest

ten stelligste  nadrukkelijk, opzettelijk, uitdrukkelijk, waarlijk

ten tweede - secundair, secundo, tweedens

ten tijde   p. t (pro tempore)

ten tonele brengen - opvoeren

ten tweede   secundair, secundo, tweedes

ten uitvoer brengen - voltrekken, volvoeren

ten val komen - struikelen, vallen

ten verkoop zending voor rekening van de afzender - consignatie

ten vierde - kwarto, quarto

ten vijfde - penta

ten volle - geheel, totaal, volledig, volop, voluit

ten volle afwijzend - preclusief, uitsluitend

ten volle uitrekenbaar - rationaal, rationeel

ten volle vooruit - voluit

ten zeerste - buitengewoon, bijzonder, erg, hoofst, grotelijks, zeer

ten zeerste gesteld op - verzot

ten zesde - sexto

ten zevende - septimo

tenabel - houdbaar, verdedigbaar

tenaciteit - taaiheid, vasthoudendheid

tenaillon - vestingwerk

tenakel - zethoutje

tenant - drager, schildhouder

tenauwernood - amper

tenax - halsstarrig, vasthoudend, vrekkig

tenden - uitgeput

tendens   bedoeling, geneigdheid, list, loze, moraal, neiging, pointe, stemming, strekking, tendentie, teneur, treek, trend

tendentie - geneigdheid, neiging, stemming, strekking, streven

tender - aanhangwagen, kolenwagen, spoorwagen,

tenderen - bedoelen, neigen, spannen, strekken

tendineus - pezig

tendinitis - peesontsteking

tendovaginitis - peesschedenontsteking

tenebrae - duisternis, klaagzangen

teneervellen - omverwerpen

teneinde - omdat

tenen - kwellen, plagen

tenen mand   ben, bun, kaar, korf

tenen of vingers betreffend - digitaal

teneinde - om, opdat

teneramente - fijn, liefelijk, teder

tenero - fijn, liefelijk, teder

teneur   bedoeling, geest, inhoud, strekking, tendens, tendentie

tengel   angel, brandnetel, hand, kopspijkertje, lat, poot, schaar, strook, tang, tengelnagel, vinger

tengeldoek - behangerslinnen

tengelen - netelen, prikken, steken

tengelkoorts - netelkoorts

tenger - broos, delicaat, frele, gevoelig, graciel, iel, mager, onbeduidend, pieterig, rank, slank, smal, teer, zwak

tenger en smal - rank

tengerte - tengerheid

tengevolge - door

tengerte - tengerheid

tenhemelopneming - assumptio

tenietdoen - delgen, nullificeren, opheffen, vernietigen

tenietdoening - redhibitie, nullificatie, nullificering, opheffing, royement, solutie, vernietiging, verijdelen

tenietdoening van een vonnis - cassatie

tenietdoening van koop   redhibitie

tenietgaan   besterven, ongeldigwording, peremptie, verdwijnen, verjaring

tenlastelegging - aanklacht, beschuldiging

Tennessee, hoofdstad van - Nashville

tenminste   althans, licht, minimaal, minstens, welteverstaan

tennis - balspel

tennisarm - epicondylitis, tendoperiostitis

tennisartikel - racket, shuttle, tennisracket

tennisbeker - DavisCup

tennisrackets waterproof maken - baboliseren

tennisspel - badminton, lawntennis

tennisspel waarbij men de bal tegen een netwerk slaat -

monotennistennisspelen - tennissen

tennisspeler - tennisser

tennisspeler uit Nederland - Okker

tennisterm   ace, backhand, deuce, drive, dubbelspel, enkelspel, forehand, game, love, net, netbal, racket, serveren, service, set, single, smash, volley

tennistoernooi in Engeland - Wimbledon

tenor - zanger

tenorsleutel - muzieksleutel

tenrek - borstelegel

tensie - druk, gespannenheid, spanning

tenslotte - definitief, eindelijk, enfin, uiteindelijk

tensor - spanner, strekker

tent - café, circustent, hondehokje, kampeertent, kermistent, kraam, legertent, lokaliteit, marktkraam, restaurant, schuiltent, shelter, strandtent, tabernakel, werktent, wigwam (Indianen)

tent (Bijb.) - tabernakel

tent op de kermis - kermistent

tent van Berbers - wouala

tent van de oude Israëlieten - tabernakel

tent van Eskimo's - iglo

tent van huiden - kibitka, wigwam

tent van Indianen - wigwam

tent van takken - foerte

tentakel - antenne, vangarm, voeldraad, voelhoorn, voelspriet

tentakeldier - inktvis, octopus

tentamen - proef, voorexamen

tentara nationaal Indonesia - Tni

tentatie   kwelling

tentatief - pogend, proberend, tastend

tentbewoner - Indiaan, kampeerder, nomade

tentdak - velarium

tentdek - paviljoen

tentdoek - tentzeil

tenten   peilen, sonderen

tentendorp (Arabisch) - doear, douar

tentenkamp - camping, kantonnement, legerplaats,

tenten opslaan - legeren

tententie - trens

tenteren - kwellen, ondervragen, onderzoeken, tempteren

tentje - stalletje

tentkleed - tentdoek

tentlat - strevel

tentmodel - shelter, huttent, dwarsslaper

tentoonspreiden - etaleren, exhiberen, tonen, uitstallen, vertonen

tentoonstellen - etaleren, exhiberen, exposeren, ostenteren, showen, tonen, uitstallen, vertonen

tentoonsteller - exposant

tentoonstelling - etalage, etalering, exhibitie, expositie, fair, foor, jaarbeurs, jaarmarkt, ontvouwing, show, tentoonspreiding

tentoonstellingsgastvrouw   fairhostess

tentoonstellingsgebouw   Ahoy hallen, Jaarbeurs, RAI

tentoonstellingsruimte - galerie

tent op de markt - kraam

tentschuit - pleziervaartuigje

tentvormig zomerhuisje - paviljoen

tentwagen - camper, janplezier

tentwagen ten tijde van het wilde westen - huifkar

tentijzer - sonde

tentzeil - tentlinnen

tandvormig zomerhuisje - paviljoen

tent van Berbers - nauala

tent van huiden - kibitka, wigwam

tent van Indianen - wigwam

tent van takken - foerte

tenue - avondkleding, dos, gala, gewaad, kleed, kostuum, robe, rok, smoking, uniform

tenuïteit - dunheid, fijnheid, geringheid

ten uitvoer brengen - voltrekken, volvoeren

tenuitvoer legging - executie

tenuto (muziek) - aanhoudend, gerekt

tenzone (Italiaans) - dispuutgedicht, strijdgedicht

tenzij - anders, behalve, behoudens, indien, tenware, uitgezonderd, zoniet

teorbe - snaarinstrument

tepel - speen, zuigdop

tepelbalsem - perbalsem

tepeldoosje - schaalhoren

tepelhoedje - tepeldoosje, tepeldopje

tepelhoren - naticum

tepelring - tepelhof

tepeltje - papilla

tepelvormige verhevenheid   papil

tepidarium - broeikas, lauwwaterbad, warmeluchtkamer

ter aangehaalde plaats   c.i., t.a.p.

ter attentie van   t.a.v.

ter bedevaart gaan - peregrineren

ter beschikking komen - loskomen, vrijkomen

ter beschikking stellen - aanbieden, laten, lenen, leveren

ter beschikking van   t.b.v.

ter bewaring gerechtelijk - consigneren, neerleggen

ter dood brengen zonder gerechtelijk onderzoek - lynchen

ter gedachtenis   i.m.

ter gelegenheid van   t.g.v.

ter grootte van een korrel - miliair

ter hand nemen - instellen

ter hand stellen - reiken, remitteren

ter harte gaan - aantrekken

ter herinnering   i.m., p.m.

ter inleiding - aangezien, vermits

ter inzage   ti.

ter inzage leggen - deponeren

ter inzage tonen - voorleggen

ter kerke gaan - tempelen

ter kennis brengen - notificeren

ter keuze - facultatief

ter linkerzijde - links

ter nagedachtenis   i.m. (in memoriam)

ter onderdrukking - oppressief

ter plaatse - i.l. (in loco), tp., plaatselijk

ter snede   gevat

ter sprake brengen - moveren

ter verantwoording roepen - expostuleren

ter voorkoming - preventief

ter waarde van   t.w.v.

ter wereld brengen - baren

ter wereld gebracht - geboren

ter wereld gekomen   geboren

ter wille zijn - defereren

ter zake   adrem, gevat, raak, snedig, zakelijk

ter zake dienend - bruikbaar, dienstig, geschikt, nuttig, pertinent, relevant

ter zee   t.z.

ter zelfder plaatse   ib, ibid, ibidem, eodem

ter zijde   daargelaten, langs, langszij

ter zijde dekken   flankeren

ter zijde leggen - overleggen, seponeren

ter zijde schuiven   verdringen

tera - biljoenvoud, monster, teras

teraardebestelling   begrafenis

terafim - beeltenissen, huisgoden

teratogenese - genesis, schepping

teratoom - wondergezwel

terdege   danig, dergelijk, flink, geducht, grondig, intens, krachtig

terdoodbrenging door verdrinking - noyade

terdoodbrenging zonder berechting vooraf - lynchen

terebine - loodsiccatief

terebint - terpentijnboom

terecht - goed, juist, behoorlijk, redelijk, (terug)gevonden

terechtkomen   (aan)belanden, arriveren, geraken

terechtstellen   executeren

terechtstelling   executie

terechtstelling door middel van electriche stroom - electrocutie

terechtwijzen - berispen, vermanen

terechtwijzing   berisping, correctie, lering, rapplement, reprimande, standje, uitbrander, vermaning

terechtwijzing in de vorm van een preek - sermoen

terechtwijzing van een vrouw aan haar man in bed   bedsermoen

teren - carbolineren, digereren, kwijnen, verteren, wegkwijnen

teren op - parasiteren

tergen - harceleren, hinderen, inflammeren, kissen, kwellen, kwetsen, pesten, plagen, prikkelen, provoceren, pijnigen, sarren, tarten, treiteren, uitdagen, uittarten

tergend   kwellend, plagend, provocerend, sarrend, tartend, uitdagend, uitlokkend, uittartend

tergiet - rugschild

terig - teerachtig

tering   kosten, uitgaven

tering   ftisis, tb.(c.), tuberculose

teringachtig   hectisch, tuberculeus

terleengeving - uitlening

terloops   bijkomstig, inderhaast, incidenteel, metterhaatst, oppervlakkig, vluchtig

term   aanleiding, bewoording, formule, grond, reden, uitdrukking, vakterm, woord

term bij balspel   game, kaats, net, offside, out, set

term bij biljartspel   blokkeren, bloque, bricoleren, carambole, caramboleren, demarqueren, effectbal, halfbal, keuen, masseren, nastoot, omspelen, pomeransen, seriestoot, zwijnen

term bij boksen   groggy, k.o., linkse, punch, rechtse, ring, ronde, welter

term bij het bridgen - aas, afnemen, blinde, doublè, down, dubbel, dummy, geven, manche, overslag, redouble, robber, schudden, slag, slem, trek, troef

term bij cricket   bat, bowler, doelbal, drive, pitch, run, score, wicket

term bij de valkenjacht - tobben

term bij het roeien - aanroeien, afroeien, bakboord, boeg, boegseren, ompagaaien, oproeien, pagaai, peddel, riem, riemslag, roeier, roeispaan, slag, stuurboord, stuurman, taflengte, wegroeien

term bij het schermen - assaut

term bij kaarten   aas, down, nel, pandoer, robber, slem, troef

term bij kegelen   boer, kout, kuil, olie, poedel, treffer

term bij klaverjassen - driekaart, nat, onderdoor, pit, roem, stuk, vierkaart

term bij paardensport   amazone, bookmaker, course, defilé, galop, hoefijzer, jockey, paddock, pikeur, pirouette, ruiter, sulk, sulky, teugel, sulky, trotter

term bij roeien   boeg, slag, taflengte

term bij schaken - mat, pat, remise

term bij tennissen   ace, backhand, cross, deuce, drive, forehand, game, lob, love, match, net, set, service, single, smash, matchpoint, volly

term bij voetbal   back, corner, doellijn, doelschop, freekick, goal, hands, hoekschop, in, middencirkel, natrappen, offside, out, pass, penalty, score, sliding, spil, tackel, uit, uittrap

term bij wielrennen   belle, combine, conjunctie, etappe, Identiteit, koppel, kwantor, manche, negatie, piste, predikaat, ronde, sprint, stayer, universeel, velo

term in de analytische meetkunde - absis, apsis

term in de wapenkunde - balk, ente, faas, gefaastkeel

term in de zeilvaart - laveren, rak, reven

term in mechanica   dyne, dn

term in radioverkeer - roepnaam

term uit de boekhouding - balans, credit, debet, saldo

term uit de dieptepsychologie - archetype, drift, ego, libido

term uit de economie - liquiditeit, produktiefactor, vervangingswaarde

term uit de erfelijkheidsleer - fenotype, genotype

term uit de meetkunde - bissectrice, cilinder, driehoek,

hoek, kubus, parallellogram, pool, radiaal, rechthoek, steradiaal, vierkantterm uit de meteorologie - barometer, bewolkt, depressie, drukgebied, ionosfeer, nevelwolken, smog, tratosfeer, weerballon, weersatelliet

term uit de natuurkunde - barometer, elektron, gravitatie, manometer, neutron, posytron, proton, relativiteit, s.g., temperatuur

term uit de paardendressuur - aanleuning

term uit de psychologie - frustratie, neurose, projectie, rationalisatie, repressie, schizofrenie, sublimatie, verdringing, vervreemding

term uit de wiskunde - differentiëren, factor, reeks, rij, term,

integraal, integrerenterm uit het jiu-jitsu - dan, judo

term uit burgerlijk procesrecht - middel

term uit Indische godsdienst   karma

term uit kaartspel - aas, down, honneur, manche, pandoer, roem, sans, slem

term uit logica - conjunctie, disjunctie, identiteit, implicatie, kwantor, negatie, premisse, predikaat, syllogisme, universeel

term uit muziek   kwart, kwint, majeur, mineur, octaaf, secunde, terts

term uit kaartspel   aas, down, honneurs, majeur, manche, mineur, octaaf, pandoer, roem, sans, slem, terts zie ook muziektermen

termenlijn - terpentijn

termiet   larong, mier

termieten - isoptera

termietengroep - kaste

terminatie - beëindiging, begrenzing

terminator - begrenzer

termineren - afdoen, afmaken, beëindigen, eindigen

terminisme - nominalisme

terminologie   vaktaal

terminus - eindpunt, grenspunt

terminus a quo - aanvangstermijn

terminus ad quem - eindpunt, eindtermijn

termijn - dag, deadline, duur, kwartaal, paai, periode, tijdruimte, week

termijnbetaling - aflossingtermijn van betaling - paai, payement

termijnnotering - prijsnotering

termijntjes - kinderstuipen

termijnverlenging - prolongatieternair - drietallig, drievoudig

ternate, eiland bij - Makian

ternauwernood   amper, bijna, krap, kwalijk, moeilijk, nauw(elijks), net, node, ongaarne, onwillig, wik

ternauwernood gebruikt - nieuw

terne   drietal

terneer   neder, neer, omlaag

terneerdrukken - ontmoedigen, verdrukken

terneergeslagen   bedrukt, depressief, down, gedeprimeerd, k.o., mismoedig, moedeloos, neerslachtig, ontmoedigd, onthutst, overwonnen, sip, verdrietig, verschrikt, verslagen,

terneerslaan - deprimeren, neerdrukken, ontmoedigen

terneerstorten - vallen

terneervellen - omverwerpen

terneerwerpen - vernietigen

Ternstroemiaceeën - Theaceeën

terp   aard(heuvel), hil, hille, hoogte, nol, stelle, verhevenheid, vliedberg, vluchtheuvel, waard, warf, wierde

terpaarde - humusaarde

terpeenalcohol - menthol

terpenstreek in Nederland - Friesland

terpentijnboom - terebint, terebinthus

terpentine - peut

terpentijnolie uit sembrapijnboom - rigabalsem

terpentijnzalf - spijkerbalsem

terra   aarde, aardheuvel, bruinrood, buitenzitje, grond, land, lichtbruinrood, terracotta

terracotta - pottenbakkersklei

terrapin - doosschildpad

terrarium - amfibieenkas, vivarium

terras - estrade, platvorm, podium, tafelland, verhoging

terrasmateriaal   grind, rolstenen

tarras op dak - dakterras

terrasienna - aardverf

terrasmateriaal - grind, rolstenen

terrasseren - ondersteunen

terrein   gebied, grondoppervlak, domein, dries, erf, gebied, heem, revier, territorium, veld, zone

terrein tot een station behorend - emplacement

terrein uit kraggen gevormd - kraggenveld

terrein van waaruit aanvallen worden gedaan - basis

terrein voor overtollige geallieerde voertuigen - dump

terrein voor sportdoeleinden - stadion

terrein voor wedstrijden - baan

terreinafscheiding - haag, heg, heining, hek, schutting

terrein dat wordt afgedreven - drift

terrein in de tropen beplant met tabak, katoen - plantage

terrein met kermisvermakelijkheden - lunapark

terrein met vermakelijkheden - kermis

terreincircuit - parcours

terreinen op verschillend niveau - terrasvormig

terreingeoloog - veldgeoloog

terreinkaart - terreintekening


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina