Taak 6: Aangiften inkomsten-, vermogens- en omzetbelasting (cba05 T6)Dovnload 27.84 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte27.84 Kb.

Taak 6: Aangiften inkomsten-, vermogens- en omzetbelasting (CBA05.4.T6)

Uit praktijkinstructie: Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)


t.cba05.4.T6.v1

1 september 1998

Deze uitgave is gebaseerd op praktijkinstructiemateriaal van ECABO en door (vul hier de naam van uw instelling in) naar eigen inzicht voorzien van wijzigingen/aanvullingen.


Taak 6: Aangiften inkomsten-, vermogens- en omzetbelasting

(eindterm 1.11 en 1.12)
Deze taak is een onderdeel van de praktijkinstructie behorende bij de deelkwalificatie: Financieel administratief beheer 4
De overige taken in deze deelkwalificatie zijn:
Taak 1 Het verwerken van financiële mutaties m.b.t. inkoop en verkoop (eindterm 1.15, 1.16, 2.4, 2.5 en 2.7)
Taak 2 Het verwerken van kosten (verbijzondering van de indirecte kosten, kostenbudgettering e.d.) (eindterm 1.10, 1.13, 1.17, 2.1 t/m 2.3 en 2.6, 2.8 en 2.9)
Taak 3 Het verwerken van financiële mutaties m.b.t. Eigen Vermogen, winstverdeling BV/NV, obligaties, voorzieningen, interest, leasing en duurzame productiemiddelen (eindterm 3.1 t/m 3.4, 4.1, 5.1 en 5.2)
Taak 4 Boekingen in een projectadministratie (eindterm 1.19)
Taak 5 De salarisadministratie en het beheren van de procedures m.b.t. aangifte

en afdracht loonbelasting en premies (eindterm 1.11)


Taak 7 Financiële stukken archiveren (eindterm 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4)

Afhankelijkheid:
Het is noodzakelijk om eerst taak 4 (Boekingen in een projectadministratie) uit deze deelkwalificatie uit te voeren alvorens u een aanvang neemt met de uitvoering van deze taak.

Overeenkomsten met APS-modulering:
De eindtermen in deze taak zijn door APS ondergebracht in:

Module CBA05.4/9: Salarisadministratie

Module CBA05.4/11: Aangifte IB/VB particulier

Algemene inleiding
Financieel administratief beheer kan het beste worden omschreven als het uitvoeren (of laten uitvoeren) van alle werkzaamheden op financieel administratief gebied.

Het gaat daarbij niet alleen om het vastleggen van financiële mutaties voortvloeiend uit ontvangen boekingsbescheiden zoals inkoopfacturen en bankafschriften, maar ook om het bijhouden van boeken en registers t.b.v. het periodiek opstellen van interne boekingsstukken die in de financiële administratie moeten worden verwerkt. Voorts hoort het maken van budgetoverzichten, het voeren van de salarisadministratie en/of projectadministratie en het verwerken van de budgetten en salarissen in de financiële administratie tot het financieel-administratief beheer, evenals het op basis van de fi­nanciële administratie doen van belastingaangiften c.q. afdrachten.


De werkzaamheden m.b.t. financieel-administratief beheer variëren met de grootte van de organisatie en met het soort bedrijf (industriële onderneming/handels­on­der­neming).

In deze deelkwalificatie zijn de meest voorkomende werkzaamheden opgenomen. Zo leerde u in taak 1 alle financiële mutaties te verwerken betreffende inkopen en verko­pen en de daarbij behorende betalingen en ontvangsten. In taak 2 leerde u de kosten, verbijzondering van de kosten, kostenbudgettering e.d. te verwerken. In taak 3 leerde u mutaties te verwerken m.b.t. Eigen Vermogen, winstverdelingen, obligaties, voorzie­ningen, interest, leasing en duurzame productiemiddelen. In taak 4 leerde u hoe de boe­kingen verricht moeten worden in een projectadministratie. In deze taak leert u aangifte te doen m.b.t. omzet-, inkomsten- en vermogensbelasting.Inleiding
Omzetbelasting is de belasting over de toegevoegde waarde. De waarde die in een onderneming aan een product wordt toegevoegd, bestaat uit de verkoopprijs min de inkoopwaarde van het product. Vrijwel iedere organisatie - voorzover niet vrijge­steld - dient bij levering van goederen en diensten omzetbelasting te berekenen en af te dragen. Ondernemers moeten de betaalde en berekende omzetbelasting periodiek met de belastingdienst verrekenen.

De inkomstenbelasting heeft ten doel een belasting te heffen over het belastbaar inkomen. Juist de bepaling van dit belastbaar inkomen is, in verband met vermeerderingen en verminderingen vaak een moeilijke zaak. De vermogensbelasting wordt geheven over iemands vermogen (boven een bepaalde grens). Vermogen is de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden met hierop eveneens weer vermeerderingen en verminderingen.

Als aangifte moet worden gedaan, gaat dit gepaard met allerlei voorschriften. Vaak ligt er een probleem m.b.t. het goed interpreteren en goed uitvoeren van deze voor­schriften.

In deze taak leert u berekeningen te maken en aangifte te doen van de omzetbelasting, de inkomsten- en vermogensbelastingDoel Aan het eind van deze taak kunt u:

 • procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, om­zetbelas­ting en premies beheren (eindterm 1.11)

 • aangiften Inkomstenbelasting (IB), met uitzondering van de onderdelen winst uit onderneming en inkomsten uit aanmerkelijk belang, en Vermogens­belasting (VB) doen (eindterm 1.12)Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen.


 1. Verzamel de belastingvoorschriften m.b.t. de omzetbelasting, inkomstenbe­lasting en vermogensbelasting en bepaal welke van belang zijn voor uw orga­nisatie.

 2. Verzamel alle gegevens die nodig zijn voor de belastingaangiften.

 3. Maak de berekeningen en stel de aangiften op.

 4. Verzorg, indien nodig, toelichtingen op de aangiften.Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider.


 1. Welke functionaris(sen) verzorgt/verzorgen in uw organisatie de aangifte en afdracht omzetbelasting, inkomstenbelasting en vermogensbelasting?

 2. Op welke wijze houden de betreffende functionarissen zich op de hoogte van veranderingen in de voorschriften?

Omzetbelasting: 1. Op welke categorieën heeft in uw organisatie de BTW betrekking?

 2. Welk stelsel m.b.t. het tijdstip van de verschuldigde omzetbelasting volgt uw organisatie?

 3. Als uw organisatie aankopen en/of verkopen doet uit/aan een ander EU-land, welke voorschriften gelden er dan met betrekking tot de omzetbelasting?

 4. Mag een organisatie zelf correcties aanbrengen bij de in rekening gebrachte omzetbelasting? Zo ja, hoe gebeurt dit? Zo nee, waarom mag dat niet?

 5. Is er in uw organisatie sprake van vrijgestelde prestaties? Zo ja, welke zijn dat dan?

Inkomstenbelasting: 1. Wat wordt verstaan onder het voorkomen van dubbele belasting?

 2. Waarvoor dient de oudedagsreserve?

 3. Wat verstaat men onder de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de star­tersaftrek?

 4. Wat zijn negatieve persoonlijke verplichtingen? Noem er enkele.

 5. Wat is het bijzonder tarief en wanneer is dit van toepassing?

Vermogensbelasting: 1. Welke bezittingen zijn vrijgesteld of komen niet voor de vermogensbelasting in aanmerking?

 2. Hoe groot is de vrijstelling van ondernemingsvermogen?

 3. Hoe is de wijze van waardering van onroerende zaken, vorderingen en effec­ten?

 4. Wat wordt verstaan onder de interingsvrijstelling en de oudedagsvrijstelling?

Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor be­schreven wijze gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit.
Omzetbelasting:

 1. Maak een overzicht met de belangrijkste bedrijfsrichtlijnen voor het opstellen van een aangifte omzetbelasting en de wettelijke voorschriften die op uw or­ganisatie van toepassing zijn. Bespreek het overzicht met uw praktijkopleider.
 1. Bestudeer een ingevuld aangiftebiljet omzetbelasting. Bespreek met een des­kundige uit de organisatie de grondslagen van de diverse ingevulde bedragen.
 1. Verzamel van de laatst afgesloten periode alle financiële gegevens benodigd voor het berekenen van de afdracht omzetbelasting.

Let speciaal op:

 • de in- en/of verkoop van goederen van of naar een ander EU-land

 • de omzetbelasting op dubieuze of oninbare debiteuren

 • de inruilregeling

 • het privé-gebruik

 • de kleine ondernemersregeling.

Bespreek de manier waarop deze gegevens aangeleverd worden met uw prak­tijkopleider.


 1. Bereken voor de huidige BTW-periode de af te dragen of terug te vorderen omzetbelasting en vul in concept een aangiftebiljet in. Bespreek met de ver­antwoordelijke functionaris het door u ingevulde aangiftebiljet. Evalueer de interne procedures omtrent de invulling van een aangiftebiljet en doe zo nodig een verbeteringsvoorstel. Houd daarbij rekening met de beslissingsbevoegd­heden die in het geding zijn.

Inkomstenbelasting: 1. Maak een schema m.b.t. de opbouw van het belastbaar inkomen.
  Bespreek dit met uw praktijkopleider.
 1. Bestudeer een ingevuld aangiftebiljet inkomstenbelasting. Bespreek met een deskundige uit de organisatie de grondslagen van de diverse ingevulde bedra­gen.
 1. Verzamel van de laatst afgesloten periode alle financiële gegevens benodigd voor het berekenen van de inkomstenbelasting.

Bereken de belastbare som en vul in concept een aangiftebiljet in. Bespreek het door u ingevulde aangiftebiljet met de verantwoordelijke functionaris.
Evalueer de interne procedures omtrent de invulling van een aangiftebiljet en doe zo nodig een verbeteringsvoorstel. Houd daarbij rekening met de beslis­singsbevoegdheden die in het geding zijn.
Vermogensbelasting:

 1. Bestudeer een ingevuld aangiftebiljet vermogensbelasting. Bespreek met een deskundige uit de organisatie de grondslagen van de diverse ingevulde bedra­gen.

 2. Verzamel van de laatst afgesloten periode alle financiële gegevens benodigd voor het berekenen van de vermogensbelasting.

Bereken het belastbaar bedrag voor de laatst afgesloten periode door vermo­gensvergelijking en vul in concept een aangiftebiljet in. Bespreek het door u ingevulde aangiftebiljet met de verantwoordelijke functionaris. Evalueer de interne procedures omtrent de invulling van een aangiftebiljet en doe zo nodig een verbeteringsvoorstel. Houd daarbij rekening met de beslissingsbevoegd­heden die in het geding zijn.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina