Taakomschrijving van de pastorale dienst. Individuele begeleidingDovnload 32.84 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte32.84 Kb.
TAAKOMSCHRIJVING VAN DE PASTORALE DIENST.


INDIVIDUELE BEGELEIDING

= de individuele pastorale begeleiding van patiënten en hun familie; sakramentele handelingen op de kamers.


1. Pastoraal gesprek
2. Gebed
3. Individuele biecht
4. Individuele ziekenzalving
5. Stervensgbegeleiding
6. Opvang van familie bij

overlijden


7. Gebed, absoute met familie in

mortuarium


8. Rouwbegeleiding (tijdelijk)
9. Individueel doopgesprek
10. Individuele voorbereiding op

gemeensch. ziekenzalving


11. Pastoraal gesprek met

personeel


12. Op verzoek van pat.

contactbemiddeling met

parochiepastores

GEMEENSCHAPPELIJKE

BEGELEIDING
= het leiden en begeleiden van godsdienstige bijeenkomsten en liturgische vieringen.
1. Eucharistieviering
2. Gebedsbijeenkomsten
3. Preken - Toespraken
4. Communie delen
5. Gemeenschappelijke biecht- en

boeteviering


6. Gemeensch. doopcatechese
7. Gemeensch. ziekenzalving
8. Occasionele begrafenis
9. Andere bijzondere vieringen

voor zieken


10. Bijzondere vieringen,

bezinningen voor personeel


11. Morgen- en avondwoordjes over

de huisradioINSTELLINGSGERICHT

WERKEN
= elke activiteit die gericht is op de bevordering van de christelijke identiteit van het ziekenhuis.
1. Overleg met Directie en Raad

van Bestuur


2. Bijdrage aan kaderleden-

bijeenkomst


3. Vorming van personeel
4. Bijdrage aan Ethisch Comité
5. Bijdragen aan de verwerkelijking

van de opdrachtsverklaring van

het ziekenhuis
6. Overleg met collega's uit andere

instellingen, werkbezoeken


7. Inbreng bij ziekenhuis-

evenementen zoals officiële

bezoeken, recepties
8. Deelname Algemene Vergade-

ring
9. Vertegenwoordiging van het

ziekenhuis buiten de instelling
10. Zoeken van priesters voor

zondagsdienst


11. Zorg voor vergoeding van

vervangersORGANISATIE

COMMUNICATIE
= informatie, communicatie, in overleg met collega's, teamleden, personeel, parochiepastores;

vorming van personeel en vrijwilligers; bepleiten en organiseren van structuren en activiteiten.

1. Overleg vóór en ná met perso-

neel i.v.m. individuele begelei-

ding
2. Opvolging van personeel
3. Vergaderingen / Overleg met:

a. Pastoraal team

b. Pastorale beleidsploeg

c. Pastorale Werk- of

Animatiegroep(en)

d. Diensthoofden of ander

personeel
4. Begeleiding en vorming van

vrijwilligers


5. Lessen, conferenties i.v.m. de

Pastorale dienst buiten het

ziekenhuis
6. Overleg met administratieve

diensten en keuken


7. Overleg, afspraken met

parochiepastores


BUREELWERK EN VORMING

= al het werk dat binnen de Pastorale dienst moet gedaan worden 'achter de werktafel', evt op sessies buiten huis, om de 4 vorige deeltaken voor te bereiden, te blijven overzien, kwantitatief en kwalitatief op peil te houden.


1. Bijhouden van opname / ontslag

van patiënten


2. Noteren van sommige

gesprekken


3. Voorbereiden van liturgische

vieringen, preken, woordjes


4. Voorbereiden en verslag

verzekeren van vergaderingen


5. Voorbereiden van lessen, con-

ferenties i.v.m. de Pastorale

dienst buiten het ziekenhuis
6. Voorbereiding vorming perso-

neel
7. Voorbereiding van organisatie,

begeleiding, vorming van

vrijwilligers


8. Aanmaak van folders, blaadjes,

affiches, cassettes en ander

audio-visueel materiaal
9. Correspondentie
10. Bijhouden van documentatie

en archief (tijdschriften, boe-

ken)
11. Opstellen jaarverslag
12. Eigen vorming door lectuur,

vergaderingen ziekenhuis­-

pastores, vormingssessies


Behoudens de vereiste pastoraal-theologische opleiding, zijn speciaal kennis en kundigheid nodig m.b.t.:


- interpersoonlijke relaties

- gesprekskunde

- krisis-interventie

- symboolhandelen

- leiden en begeleiden van groe-

pen


- christelijke identiteit van

instellingen

- organisatie en organisatie-

ontwikkeling

- groepen en organisaties

- vergadertechniek

- communicatie en overleg

- secretariaatswerk

- rapportage, verslaggeving

- werken met audio-visuele midde-len
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina