Te onderzoeken spellingvragenDovnload 259.18 Kb.
Pagina2/3
Datum22.07.2016
Grootte259.18 Kb.
1   2   3

12

Bij “rechtbank van eerste aanleg” afkorting toevoegen, omdat die te gebruiken is in voetnoten, referenties en dergelijke

Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabel

13

“Handelspraktijkenwet 1991” toevoegen als verkorte benaming (cf. V&A) voor “wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument”

Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabel

14

“W.” toevoegen als afkorting van wet; in voetnoten, referenties en dgl. te gebruiken


Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabel

15

ook "K.B./WIB92" aan de lijst toevoegen


Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabelOpmerking Karen De Clerck en Carine Govaert:

De correcte afkorting is KB/WIB92.

De afkorting ‘KB’ wordt zonder puntjes geschreven.
Beslissing:

OK, fout vermeld. Is ondertussen aangepast in de spellingtabel.16

toevoegen: Voorafgaande Titel Wetboek van strafvordering, met als verkorte benaming: "VT.Sv."


Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabel

17

volgens Van Dale is ‘m.o.o.” niet de afkorting van “met het oog op”, maar wel "m.h.o."


Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabelMening Carine Govaert:

Ria,

Die afkorting komt waarschijnlijk uit de vroegere V&A.Ik vind in onze elektronische Van Dale noch m.o.o., noch m.h.o. terug.
Voorstel Carine:

Misschien kunnen we de term – bij gebrek aan eensluidende afkorting – laten vallen?
Beslissing:

Wordt veranderd in m.h.o. (cf. papieren versie Van Dale 1999). Is ondertussen aangepast in de spellingtabel.18

KB#nr.#33  volstaat het nr., of kan dit best aangevuld worden met de datum?

Bert Notré

15/3/07

Te bevragen bij de WKB-spellingcommissieMening Carine Govaert:

Het lijkt me niet de taak van de Spellingcommissie om te beslissen of een genummerd KB al of niet met datum moet worden vermeld. Dat maakt deel uit van het concept van de uitgave.

In korte berichten is het niet gebruikelijk om data te vermelden.


Mening Karen De Clerck:

Wanneer slechts 1 keer in een abstract naar een KB wordt verwezen, is het nodig om nummer, datum én uitlezing te vermelden. Wanneer binnen eenzelfde abstract meermaals naar hetzelfde KB wordt verwezen, lijkt het mij voldoende om enkel het nummer te vermelden. 
Beslissing:

De redacteur gebruikt de datum al hij het nodig acht voor de duidelijkheid.19

Toe te voegen afkortingen:

 • “Gent” als afkorting van “hof van beroep te Gent”

 • “Cass.” Als afkoritng van “Hof van Cassatie”

 • “H.R.” als afkorting van “Hoge Raad”

Deze afkortingen zijn te gebruiken in voetnoten, referenties en dergelijke.


Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabel

20

correcte term is met spatie: “desoxyribo nucleic acid”


Bert Notré

15/3/07

OK: toegevoegd in de tabelOpmerking Carine Govaert:

De meeste wetenschappelijke en medische tijdschriften schrijven niet ‘desoxyribo nucleic acid’, maar ‘desoxyribonucleic acid’, in twee woorden. Gecheckt op Google.
Ik zou bij DNA ook de gebruikelijke Nederlandstalige term vermelden. Dus: “In het Nederlands: desoxyribonucleïnezuur”
Opmerking Ria:

Je vindt zowel zonder spatie, als met spatie, als met streepje tussen.
Beslissing:

We behouden de oorspronkelijke spelling: aan elkaar21

In de tabel is opgenomen “Bondsdag” en het Duits parlement

Vraag: moet de benaming van een buitenlandse instelling "vertaald" worden? Naar mijn aanvoelen kan dit enkel binnen een "generaliserende" context.
Bert Notré

15/3/07

Te bevragen bij de WKB-spellingcommissieMening Carine Govaert:

Volgens mij gaat het hier over het concept van een uitgave.
Het is inderdaad gebruikelijk om in een bronvermelding de originele term op te nemen, voor zover die begrijpelijk is in het Nederlands (Dus geen Chinees). Anderzijds lijkt het mij ongewoon om in een doorlopende tekst te schrijven dat de assemblée of het parlamento een nieuwe wet heeft uitgevaardigd.
Mening Karen De Clerck:

Idem standpunt Bert Notré: ik zou enkel vertalen binnen een "generaliserende" context.
Beslissing:

Alleen vertalen in generaliserende context.
22

“aso” is opgenomen als afkorting van “asociaal”

Dit lijkt me geen algemene afkorting. "a.s.o." staat voor algemeen secundair onderwijs.Bert Notré

15/3/07

Te bevragen bij de WKB-spellingcommissieMening Karen De Clerck:

"aso" lijkt mij ook geen algemene afkorting voor "asociaal". Bemerking: voor algemeen secundair onderwijs zou ik ASO en niet a.s.o. als afkorting hanteren. Voor buitengewoon secundair onderwijs BuSO. (Deze en andere afkortingen zijn te vinden op de officiële site van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.)
Mening Carine Govaert:

Ter illustratie een tekstje uit één van de laatste Taallink-nieuwsbrieven. Taallink is een uitgave van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid en wordt gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Taalunie (Taallink nr. 73 van 26 maart 2007’):

“Hoe spel je de afkorting van algemeen secundair onderwijs: ASO, A.S.O., aso of a.s.o.?”.

“(…) Hoewel in naslagwerken met het spellingkeurmerk alleen de spelling a.s.o. staat, is ook de spelling zonder puntjes correct. Volgens de nieuwe Woordenlijst schrijven we initiaalwoorden met puntjes als ze ten onrechte als een bestaand woord kunnen worden gelezen. Dat kan hier het geval zijn omdat aso ook als een verkorte vorm van het woord asociaal gelezen kan worden. In veel contexten is die verkeerde lezing niet aan de orde (…). U hebt dan de vrijheid om aso, naar analogie van bso, kso en tso, zonder puntjes te schrijven.”


Voorstel Carine:

Omdat de redactie ‘Welzijn’ waarschijnlijk aso(ciaal) gebruikt, stel ik voor om aso en a.s.o. ongewijzigd te laten staan.
Beslissing:

 • afkorting van algemeen secundair onderwijs = a.s.o.

 • afkorting van asociaal = aso

Is ondertussen zo aangepast in de spellingtabel.

23

“Agalev” is opgenomen in de tabel.

Ik zou in deze lijst enkel actuele benamingen opnemen, i.c. "Groen!". Alle politieke partijen zouden in deze lijst moeten opgenomen worden, inclusief de afgeleiden ervan (bv. "CD&V'er")Bert Notré

15/3/07

Te bevragen bij de WKB-spellingcommissie voor wat niet-actuele namen betreft.

Voor actuele: wie levert de volledige lijst + afgeleiden op?Mening Karen De Clerck:

Voorstander om enkel de actuele namen te vermelden in de tabel. 

CD&V /CD&V'er

NV-A /NV-A'er

Open Vld/Open Vld'er

sp.a /sp.a'er

spirit /?

Groen!/?


Vlaams Belang/Vlaams Belanger
Mening Carine Govaert:

Agalev is inderdaad een verouderde afkorting. Toch stel ik voor om nog enkele weken te wachten met het invoegen van de namen van de politieke partijen. In de loop van de maand mei moeten de kieslijsten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad voor de verkiezingen van 10 juni aanstaande. KluP volgt dat op. Laten we de namen opnemen van alle politieke partijen die deelnemen aan de federale verkiezingen. Dan hebben we in elk geval de officiële benamingen. Momenteel wijzigen de namen nog (recent nog van VLD-Vivant naar Open VLD).

We kunnen de lijst dan om de 4 jaar bijwerken n.a.v. de federale verkiezingen, of sneller, als we erg zeker zijn van een naamswijziging tussendoor.
Voorstel Carine:

Wachten op publicatie officiële kieslijsten voor federale verkiezingen.


De lijsten zijn nu gepubliceerd. Ze zijn ondertussen opgenomen in de spellingtabel.

24

Naast “advocaat-generaal” zijn een aantal functies uit de magistratuur eveneens in de lijst op te nemen.


Bert Notré

15/3/07

Vraag aan Bert: kan jij alle functies met hun eventuele afkortingen aanleveren aub.

25

In de handleiding die we gisteren ontvingen, staat :

 

Overheidsdiensten 1. Geen beginhoofdletter voor ‘afdeling’, ‘dienst’, ‘administratie’, ‘departement’...

 2. Tenzij die term onderdeel is van de officiële benaming.

 3. Uitzondering voor Federale Overheidsdienst en Programmatorische Overheidsdienst, FOD en POD.

 

Het is me echter niet zo duidelijk hoe we Btw-Administratie en de Administratie (waarmee meestal de Administratie van de inkomstenbelastingen wordt bedoeld) moeten schrijven.
Hilde De Smedt

22/3/07

Mening Carine Govaert:

Officieel bestaat de term Btw-administratie niet meer. Alle btw-ambtenaren vormen nu samen met de mensen van de inkomstenbelastingen, de AOIF.

 

Navraag bij de Fifi's leerde me dat de term toch nog veel voorkomt, omdat ook binnen de AOIF sommige mensen zich uitsluitend met btw bezighouden.Daarom stellen Chantal Demoor van Fifi en ikzelf voor om het volgende te schrijven:

- de 'administratie (van de) Btw';

- de 'Btw-administratie'; en

- 'administratie'.
Beslissing:

We nemen de term op in de tabel overeenkomstig het bovenstaand voorstel van Chantal en Carine.

Hilde De Smedt is op de hoogte gebracht op 3/4/07 + aangepast/toegevoegd in de tabel.


26

Schrijf je:

 • oldtimer

 • old-timer

 • old timer

Marc Buellens

april 2007

Mening Annemie Biesemans:

oldtimer
Reden:

conform de regel

ingeburgerde Engelse samenstelling, eerste deel is eenlettergrepig bijvoeglijk naamwoord dat de hoofdklemtoon heeft.

Staat ook zo in het Groene Boekje 2005.


Beslissing:

We nemen oldtimer op in Exceltabel. Is ondertussen opgenomen in de spellingtabel.
27

Regels bij afkortingen

1) Woorden die met kleine letters geschreven worden, zouden een afkorting moeten hebben die ook met kleine letters geschreven wordt.

2) Als een afkorting met grote letters ingeburgerd is en de Woordenlijst zegt niet anders, gebruik die dan.

3) Geef bij twijfelgevallen (bv. CC/cc) de voorkeur aan kleine letters.
Carine Govaert

19/4/07

Graag akkoord WKB-spellingcommissie om dit toe te voegen in de spellingtabel. Indien opmerkingen: dan graag feedback aan Ria

Alleen reactie gekregen van Karen. Zij is akkoord. Ria heeft het ondertussen bijgevoegd in de spellingtabel.28

Vraag

Vlaamse agentschappen

De Vlaamse overheid werd de voorbije twee jaar grondig hervormd in het kader van de operatie ‘beter bestuurlijk beleid’. Alle nieuwe agentschappen en administraties werden in het Staatsblad gepubliceerd, met een officiële afkorting. Is het zinvol om die in de spellingtabel op te nemen?

Bv. ABN = Agentschap voor Natuur en Bos, ALV = Agentschap voor Landbouw en Visserij…

Ik kan daarvoor zorgen, maar dit zal wel even tijd vragen.Carine Govaert

19/4/07

Graag mening WKB-spellingcommissie
Reactie Karen De Clerck:

Dit zou ‘nice’ zijn, maar aangezien dergelijke info vrij snel kan worden opgezocht, hoeft dit niet voor mij.


Verder geen reacties ontvangen.


Beslissing:

We voegen het toe in de spellingtabel. Is ondertussen gebeurd.29

Suggestie

GBCS

Misschien kunnen we ook de afkorting ‘GBCS’ in de lijst opnemen. Ze staat voor de databank waarin alle Vlaamse landbouwers zijn opgenomen, namelijk het ‘Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem’. Deze databank komt aan bod in elke tekst die handelt over mestproblematiek of financiële steun aan landbouwers.
Carine Govaert

19/4/07

Ok, is toegevoegd in de tabel

30

Suggestie:

Landenlijst

De website van de Europese Unie bevat een internationale afkortingenlijst van landen. Zie: http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/homepage.htm&DataFlow=hRead.dfl&hpt=ALL&StatLang=NL

Is het relevant om die op te nemen?

Bv. AT = Oostenrijk, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechische Republiek, DE = Duitsland,…
Carine Govaert

19/4/07

Graag mening WKB-spellingcommissie hierover
Reactie Karen De Clerck:

Voor de Abstractsredactie is dit niet echt bruikbaar. Wij vermelden dergelijke afkortingen niet in onze abstracts, dus opname in de lijst is voor ons niet nodig.


Verder geen reacties ontvangen.


Beslissing:

Wordt voorlopig niet toegevoegd in de spellingtabel. Indien iemand het toch absoluut nodig vindt, graag een seintje aan Ria.31

Suggestie

VOI

Misschien kunnen we ook de afkorting ‘VOI’ opnemen in de lijst (114 hits in het BS).

Ze staat voor ‘Vlaamse openbare instelling’.


Carine Govaert

19/4/07

Ok, is ondertussen toegevoegd in de tabel

32

Suggestie

Handelspraktijkenwet en andere verkorte benamingen

V&A bevatte een lijst met courante verkorte benamingen en afkortingen van wettelijke akten. Die benamingen werden (meestal) overgenomen op de indexpagina van de wettelijke akten in Brons, ten behoeve van de PC-redacteurs. De V&A-lijst werd echter niet meer bijgewerkt sinds 1999 (de laatste druk in het Nederlands dateert van 2000).


KluP houdt een lijst bij met nieuwe afkortingen van wettelijke akten en besluiten. Aangezien wij als eersten de voorbereidende stukken bekijken, zijn wij er ook als eersten bij om de verkorte benamingen bijeen te sprokkelen.
Met Bart Colman werd afgesproken dat deze afkortingen zullen worden ingevoegd in Brons. Volgens Bart zal daarvoor binnen Service Redactie een werkgroepje worden samengesteld. Dat zal overleggen over de nieuwe verkorte benamingen en ze daarna ter goedkeuring voorleggen aan de redacties.

De goedgekeurde benamingen kunnen daarna ingevoerd worden op de indexpagina van elke wettelijke akte in Brons. Alle benamingen kunnen alfabetisch gebundeld worden in een apart onderdeel van de spellingbijlage, zoals tot nu gebeurde in V&A.
Carine Govaert

19/4/07

Ria neemt dit op met Bart.

33

Voorstel tot het opnemen van de afkorting multifunctionele aangifte "DmfA" in de spellingstabel. Dit item wordt veel besproken in de publicaties van de bu companies en wordt op verschillende manieren geschreven en afgekort.

Zou graag mening willen kennen van spellingscommissie of DmfA wel degelijk de correcte afkorting is.
Annick Woods

26/4/07

Vraag aan de WKB-spellingcommissie: is deze afkorting correct?
Voorstel Carine Govaert:

DmfA opnemen als afkorting die afwijkt van de regels.

In het Belgisch Staatsblad staat zowel DmfA, als DMFA, dmfa en Dmfa, maar op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (www.ksz.fgov.be) en op de portaalsite van de FOD (www.socialsecurity.be) wordt meestal "DmfA" gebruikt.

De afkorting staat voor "Déclaration multifonctionelle/Multifunctionele aangifte".


Reactie Karen De Clerck:

DmfA en DMFA worden vaak gebruikt. De ‘Sociale Wegwijzer’ kiest voor DmfA. In het Belgisch Staatsblad kom ik dan weer DMFA tegen. (Ik weet niet of de gebruikte afkorting door het B.S. voorrang krijgt?)
Beslissing:

We opteren voor de afkorting DmfA.

Is ondertussen zo opgenomen in de spellingtabel.
Vraag Ria: voluit met hoofdletter of met kleine letter? Is het “multifunctionele aangifte” of “Multifunctionele aangifte” en in het Frans?
Reactie op deze vraag vanwege Carine Govaert:
multifunctionele aangifte:


 • Deze term wordt op het web meestal zonder beginhoofdletters geschreven.

 • De fiscale aangiftes worden ook altijd met kleine letters geschreven: de aangifte in de onroerende voorheffing, de aangifte in de vennootschapsbelasting...

 • En dan is er nog de regel "bij twijfel voorkeur voor kleine letters".

 • Daarom zou ik voorstellen om de "multifunctionele aangifte" zonder beginhoofdletter(s) te schrijven. De term staat reeds voluit op deze wijze in de tabel.

Ook Steven Bellemans, die meestal de sociale korte berichten schrijft, heeft een voorkeur voor kleine letters.

 

dimona-aangifte:

Dimona staat voor déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte. Dit is iets gelijkaardigs, maar hier is het minder duidelijk. • Deze term wordt op het web immers meestal als "Dimona-aangifte" of zelfs als "DIMONA-aangifte" geschreven. De FOD Sociale Zekerheid schrijft zelf "Dimona-aangifte".

 • Aan ons de keuze: of we trekken de lijn door en we schrijven alle aangiftes met kleine letters, of we maken een uitzondering omwille van het afwijkende gebruik.

Ik geef persoonlijk de voorkeur aan dimona-aangifte. Er bestaat immers niet één unieke dimona-aangifte (zoals er maar één Ria Merckx is (=> eigennaam)), maar er zijn zeer vele dimona-aangiften, die door zeer veel bedrijven worden ingediend.

 

Wetboeken

De Taalunie is hier zelf niet consequent.

1) In een advies over "gerechterlijk/gerechtelijk" schrijft de Taalunie het gerechtelijk wetboek volledig klein. Zie: "Gerechtelijk betekent: 'uitgaande van het gerecht, betrekking hebbende op het gerecht, behorende tot het gerecht': het gerechtelijk wetboek, een gerechtelijk onderzoek, een gerechtelijk akkoord, de gerechtelijke politie, een gerechtelijk officier. Als iemand gerechtelijk of in rechte wordt vervolgd, wordt er een rechtsvervolging ingesteld."http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/333/

2) Bij een advies onder de titel "In (het) dubbel / in tweevoud" staat echter: "De akten van de burgerlijke stand worden in iedere gemeente ingeschreven in een of meer in dubbel gehouden registers (Burgerlijk Wetboek Art. 40). (in België, geen standaardtaal)";http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/416/

 

Ik zal de vraag stellen aan de Taaladviesdienst.”
34

Alleen de officiële benaming van een unieke instelling krijgt een beginhoofdletter.

Wat met ‘Hof van Cassatie’? Hier niet alleen ‘beginhoofdletter’?Productie

9/5/07


Reactie Carine Govaert:

Het Hof van Cassatie blijft als unieke instelling met hoofdletters.

Net als de Raad van State.

Net als het Arbitragehof, dat het Grondwettelijk Hof geworden is.35

Er zijn meerdere provincies, steden, stadsbesturen, gewesten, regeringen... Dit zijn dus soortnamen ¨ met kleine letter.

 ‘Vlaamse Regering’? Als het in een samenstelling voorkomt, wordt het een unieke instelling.Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Regeringen, parlementen en gewesten worden altijd klein geschreven. De termen ‘regering’, ‘parlement’ en ‘gewest’ zijn soortnamen. Ze zijn op zich niet uniek.

We blijven die regel volgen als er het adjectief ‘Vlaams’, ‘Waals’,… voor staat.
De Knesset en de Dáil Eireann zijn wel uniek.
De Taalunie heeft een truukje om te weten of iets uniek is: kijk of er een meervoudsvorm van het woord bestaat:


 • parlement, parlementen (niet uniek => geen beginhoofdletter(s)),

 • Knesset, “Knesseten” of “Knessets” bestaat niet (dus uniek => wel beginhoofdletter(s))

1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina