Te onderzoeken spellingvragenDovnload 259.18 Kb.
Pagina3/3
Datum22.07.2016
Grootte259.18 Kb.
1   2   3

36

Wij passen de regel mbt unieke instelling of niet ook toe op de benaming parlement (uitz. het Europees Parlement), want er zijn meerdere parlementen, maar er zijn geen Knesset(ten) of Bondsdag(en).

Verschil tussen ‘Europees Parlement’ en ‘Vlaams parlement’?Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Op vraag van de redacties behouden de Europese instellingen hun beginhoofdletters.

Waarschijnlijk is dat omdat deze instellingen minder ingeburgerd zijn dan de nationale.

De samenstellingen met deze woorden behouden hun beginhoofdletters.

Vandaar: Europees Parlement en Europees Parlementslid.


37

De Europese instellingen behouden hun beginhoofdletter.

Wat als instelling uit verschillende woorden bestaat?Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Bedoel je bv. Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie?


Normaal gezien geldt daar het donorprincipe: de eigenaar van de naam beslist hoe die moet geschreven worden.

Als je de juiste schrijfwijze niet kent of als er geen eenvormige schrijfwijze bestaat, is het gebruikelijk alle zelfstandige naamwoorden met hun adjectieven met beginhoofdletter te schrijven.
38

Bij twijfel, voorkeur voor kleine letters boven hoofdletters (door Taalunie ook zo gewenst)

Provincie Antwerpen... verschil instelling/geografisch?
Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Het geografische gebied én de instelling worden met kleine letter geschreven. Dus: • “Op het grondgebied van de provincie Antwerpen werden nog… aangetroffen.”

 • “De bestendige deputatie van West-Vlaanderen en de provincie Antwerpen beslisten samen met het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten om…”

De instelling krijgt hier een kleine letter omdat er meerdere provincies zijn, meerdere colleges, enz.
39

Alleen de officiële benaming van een unieke instelling krijgt een beginhoofdletter.

Wat met samenstellingen? Zie Algemene regelsProductie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Samenstellingen volgen de regels.

Vb. het rechtbankpersoneel; het Hof van Cassatie-personeel


40

Er zijn meerdere hoven van beroep, meerdere assisenhoven... Dus zijn dit soortnamen ¨ met kleine letter.

Wij hanteren de regel dat bv. Hof van Beroep wél met hoofdletter geschreven wordt als er een plaatsnaam achter vermeld staat ‘Hof van Beroep te Antwerpen’

Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

De vroegere regel was dat een rechtbank beginhoofdletters kreeg als er een plaatsnaam volgde.

De nieuwe regel is dat rechtbanken en hoven altijd klein geschreven worden (zie Woordenlijst), m.u.v. de volgende unieke instellingen:


 • Hof van Cassatie

 • Grondwettelijk Hof

 • Raad van State

 • Europees Hof van Justitie

 • (Europees) Gerecht van Eerste Aanleg

 • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; het Hof van Straatsburg

 • Het Internationaal Strafhof in Den Haag; het Hof in Den Haag
41

Geen beginhoofdletter voor ‘afdeling’, ‘dienst’, ‘administratie’, ‘departement’...

 Wat dan met “Ministerie”???Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

afdeling, dienst, administratie, stafdienst... én ministerie krijgen geen beginhoofdletter.

Vandaar: de administratie Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie.
De trend is om federale en programmatorische overheidsdiensten – net als de andere overheidsdiensten - klein te schrijven.

Op vraag van de redacties hebben we hier de beginhoofdletters behouden.42

Geen beginhoofdletter, tenzij die term onderdeel is van de officiële benaming.

 Wanneer officiële benaming?Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Tenzij de term onderdeel is van de officiële benaming  wel beginhoofdletter.

Voorbeeld met ‘dienst’: “Stuur uw aanvraag naar de Juridische Dienst van het departement Welzijn”.

Truukje: Je kan een document naar Justitie sturen, maar niet naar “Juridische”. Dus is “dienst” hier een essentieel onderdeel van de naam en krijgt het een hoofdletter.


43

De opschriften van wetteksten worden klein geschreven, zoals ze gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Graag voorbeeld. Wat is opschrift?Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

De opschriften (= titels) van wetteksten worden klein geschreven, zoals ze gepubliceerd worden in het BS. De Taalunie schrijft wettelijke akten ook klein.


Vb.:

BS van 15 en 16 mei 2007: • “Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur, bl. 26356.”

 • “Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, bl. 26689.”

 • “Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf, bl. 26736.”

 • “Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 486 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode, bl. 26760.”

44

Ook verkorte benamingen (niet: afkortingen) worden klein geschreven.

wordt ‘wet’ vanaf nu klein?Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

‘Wet’ wordt vanaf nu klein geschreven.

Dus:


 • de wet, de wet op de handelspraktijken (voluit);

 • de handelspraktijkenwet (verkorte benaming).

Maar:


W. (afgekort)


45

De CAO’s volgen de regels van de wettelijke akten, d.w.z. collectieve arbeidsovereenkomst en CAO

Cao volgens nieuwe spelling zonder kapitalenProductie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Het klopt dat ‘cao’ volgens de nieuwe spelling klein geschreven wordt.


Op uitdrukkelijke vraag van de sociale redactie schrijven we echter CAO, net als KB en MB.

De Taalunie vindt dit een logische keuze voor juridische teksten.


Als het nummer direct achter CAO komt, zetten we geen spatie. Dus CAO17, maar wel CAO#nr.#17

46

Afkortingen van wettelijke akten worden – zoals de Taalunie dat wil - met hoofdletters geschreven. Geen punten. Tenzij een andere schrijfwijze ingeburgerd is

W. 20 juli, dus geen punt??Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Afkortingen van wettelijke akten worden in kapitalen en zonder punten geschreven, tenzij een andere afkorting ingeburgerd is.


Vandaar: WHPC, AWDA en ARAB, en niet W.H.P.C., A.R.A.B. en A.W.D.A.
Ingeburgerde afkortingen die afwijken van de regels zijn: W.Faill., KB/W.Venn., Vlarebo,…
De ‘wet’ blijft ‘W.’, omdat dit zo ingeburgerd is en omdat er anders verwarring kan ontstaan met de letter ‘W’.

47

Geen punten in afkortingen.

Wat met Ger. W., B.W., Bosw.?Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

De meeste wetboeken staan in de spellingtabel.


Volgens de regels (groot, zonder punten):

 • WBTW (of Btw-Wetboek), WIB92, WIGB, WDRT, WBN

 • Ingeburgerde afkortingen die afwijken van de regels:

 • B.W., Ger.W., Sw., W.Reg. W.Succ., W.Kh., W.Taksen, Sv., W.Venn., W.Zeg., Bosw.

Afkortingen als WIB92, W.Reg. en Ger.W. hebben géén spatie.

Dit om te vermijden dat een zin midden in een afkorting gesplitst wordt.


48

Wat zijn vennootschaps- en verenigingsvormen volgens de wet?

+ heeft wet voorrang op de spelling?

Vb. ‘NV’?? Volgens spelling ‘nv’


Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Na overleg met de Taalunie hebben we besloten dat onze juridische uitgeverij voorrang zal geven aan de wettelijke afkortingen.


De nieuwe spelling kent slechts drie rechtsvormen: de nv, de bvba en de vzw.

Hoe kort je dan een ‘commanditaire vennootschap op aandelen’ af? cvoa?

Wat dan met de ‘coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’? Ook cvoa? Of cvmoa…?
Het Wetboek van Vennootschappen (en een aantal andere wetten) zegt expliciet hoe diverse vennootschaps- en verenigingsvormen moeten afgekort worden. Deze wettelijke afkortingen moeten gebruikt worden op alle officiële documenten van de vennootschap, op het uithangbord en overal waar het ondernemingsnummer wordt vermeld (bv. op bedrijfswagens). Er zit geen logica in de wijze waarop de wettelijke afkortingen geschreven worden, maar er is tenminste geen discussie mogelijk over het type vennootschap dat wordt bedoeld.

Vandaar: NV, BVBA, Comm.V, Comm.#VA., vzw, IVZW, enz.


Alle gekende vennootschaps- en verenigingsvormen staan in de spellingtabel, met een verwijzing naar de wettelijke basis.

49

Bis- en terregels

Wat met andere Latijnse termen?Blijft cursief in Brons?

Productie

9/5/07

Reactie Carine Govaert:

Wij doen alleen een uitspraak over ‘bis’, ‘ter, ‘quater’,…

Niet over andere Latijnse termen. De redactie beslist hier.

Brons behoudt de Latijnse termen cursief.50

Hoe korten we “grondwettelijk Hof” af?

Hilde Troosters

24/5/07


Voorstel Carine Govaert:

Het Grondwettelijk Hof bestaat maar sinds begin deze maand. Ik heb tot nu nog geen afkorting gezien voor de term. Mijn collega's ook niet.

Mijn persoonlijke voorkeur is dan ook om de term voluit te schrijven zolang er geen gebruikelijke afkorting is.

 

Googlen op "G.H." levert je enkel de termen "Groot-hertogdom" en "groeihormoon" en "Ghana" ... op, geen Grondwettelijk Hof.


Reactie Ria:

Ook voorkeur om te wachten om afkorting toe te kennen


Reactie Jill Van Vaeck:

We hebben net met een aantal mensen van onze redactie vergaderd over de juiste citeerwijze van het nieuwe Grondwettelijk Hof.


Teneinde zekerheid te krijgen, werd het Hof gecontacteerd. Omdat jullie blijkbaar ook een standpunt aan het opbouwen zijn met betrekking tot deze problematiek, bezorg ik je hierna kort het resultaat van dit telefoongesprek met dhr. Thery, bibliothecaris van het Hof :


 • verwijzing naar de arrestenverzameling van het Hof: A.

 • citeerwijze rechtspraak:

Grondwettelijk Hof: GrwH (zonder puntjes) (geïnspireerd op het Duitse Bundesverfassungsgericht)

Cour constitutionnelle: CC (zonder puntjes) (geïnspireerd op het Franse Cour Constitutionnelle)

Indien er ook Franse rechtspraak moet worden geciteerd, zal moeten geschreven worden CC (France)
Voormelde citeerwijze is nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Hof zelf en betreft dus enkel een officieus standpunt.  Omtrent de Franstalige citeerwijze is er nog discussie met ‘Cc’.  
De heer Thery beloofde mij in te lichten van zodra er een officieel standpunt is.  Bovendien zal er vanuit het Grondwettelijk Hof een bericht worden verstuurd aan Kluwer zelf.Voorstel:

Wachten op officiële afkorting
Mail ontvangen van Jill Van Vaeck op 29/08/2007:

“Voor wat betreft de citeerwijze van het Grondwettelijk Hof heb ik vandaag van het Arbitragehof bevestiging gekregen van ons standpunt: arresten van vóór 10-5-2007 moeten worden geciteerd als ‘Arbh.’.  Arresten van na die datum moeten officieel vermeld worden met ‘Grondwettelijk Hof’. Ook in de officiële arrestenverzameling zal dit onderscheid gemaakt worden.


Voor wat betreft de correcte afkortingswijze is er echter nog steeds geen duidelijkheid. Medio juli hebben de commissieleden van de Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen (unaniem) beslist dat ‘GwH’ heel wat logischer is dan ‘GrwH’. Het Hof en de hierin verantwoordelijke rechters zijn het er echter niet mee eens, maar hebben nog geen argumenten naar voor geschoven om de "r" wel te behouden. Een bemiddeling dringt zich op. Begin oktober wordt ter zake een (interne) werkvergadering voorzien. “


51

Wat doen we met de schrijfwijze van de wetboeken?

Onder invloed van V&A gebruiken we beginhoofdletters, maar het Staatsblad doet dat meestal niet.
 • Officieel heet het nieuwe wetboek: het “Wetboek diverse rechten en taksen”, zie Wet van 19 december 2006, B.S. van 29 december 2006.

Ook andere wetboeken worden in het B.S. consequent klein geschreven, bijvoorbeeld: • het Wetboek van der met het zegel gelijkgestelde taksen.

 • Het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

 • Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

 • Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Maar,


altijd beginhoofdletters:

 • Burgerlijk Wetboek

 • Gerechtelijk Wetboek

zowel groot als klein :

 • Wetboek der R/registratie-, H/hypotheek- en G/griffierechten

 • Wetboek der S/successierechten

Als we de ingeburgerde schrijfwijzen aanhouden, zouden we ‘Wetboek Diverse Rechten en Taksen’ moeten schrijven.

Carine Govaert


16/5/07


Graag mening WKB-spellingcommissie hierover
Carine Govaert heeft het advies dan de Taalunie gevraagd. Het an(woord (d.d. 06/08/07) luidt:

" Antwoord: Wij adviseren om Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek, Strafwetboek enzovoort te schrijven.

Toelichting: Bij aanduidingen als Burgerlijk Wetboek en Strafwetboek is de schrijfwijze met hoofdletters ingeburgerd. De schrijfwijze met kleine letters is ook te verdedigen, maar die is minder gebruikelijk.”


Besluit:

De Taalunie geeft blijkbaar de voorkeur aan de klassieke regel: beginhoofdletters voor alle substantieven en adjectieven (zie hieronder).

We schrijven dus:


 • Strafwetboek

 • Gerechtelijk Wetboek (in tegenspraak met hun eigen advies)

 • Burgerlijk Wetboek

 • en analoog daaraan: Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, en Wetboek Diverse Rechten en Taksen...
52

Vraag: Sluitingsfonds met of zonder hoofdletter?

De officiële benaming is Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van de onderneming ontslagen werknemers (FSO).
Dana Van Roie-Schaeken

12/6/07


Reactie van redactie Sociaal op eigen vraag:

We hebben beslist om de regel te volgen: officiële benaming mèt hoofdletter, niet-officiële benaming zonder. Ook al wordt in dit geval de niet-officiële benaming veel meer gebruikt dan de officiële.

Dus "sluitingsfonds".

Kan dit toegevoegd worden aan de lijst?


Reactie van Carine Govaert:

Kan je op verzoek van Dana onderstaande tekst toevoegen in de excel-tabel?

Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van onderneming ontslagen werknemers

afkorting: sluitingsfonds, FSO


Beslissing:

OK met voorstel.

Is ondertussen toegevoegd in de spellingtabel.


53

Vraag over de schrijfwijze van 'premetrostations' in een KluP-bericht. Moet dat niet pre-metrostations zijn? Volgt dit de ex-regel volgt, net als substituut-, adjunct-, niet-, interim- en oud-.

In de tekst van het KB m.b.t. “Meer veiligheid in het openbaar vervoer” zelf staat er een streepje.Ria Merckx

14/8/08

Antwoord Carine Govaert

Toch niet.

 

Uit de Leidraad bij de Woordenlijst:"We gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling"

De bijzondere voor- of nabepalingen zijn de volgende 21:niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega-, meester-   en -generaal, -president, -testamentair, -verbaal of -militair

Pre- staat daar niet bij.

 

Dus:


niet-aanvalsverdrag, niet-roker, niet-aflatend, niet-alledaags, niet-ambtelijk, niet-bestaand, niet-beursgenoteerd,...

non-actief, non-alcoholisch, non-figuratief, non-profit, non-profitorganisatie, non-stop, non-verbaal,...

bijna-botsing, bijna-doodervaring, bijna-ramp, bijna-unanimiteit,...

oud-burgemeester (maar oudpapierprijs, want 'oud' heeft hier niet de betekenis van 'gewezen'), oud-bisschop, oud-ambassadeur, oud-bestuurslid, oud-collega,...

ex-gedetineerde, ex-catedraonderwijs, ex-agent, ex-asielzoeker, ex-burgemeester, ex-echtgenote, ex-Kamerlid, ex-man, ex-nazi,...

aspirant-conducteur, aspirant-koper, aspirant-lid,...

adjunct-commissaris, adjunct-chef, adjunct-directeur, adjunct-inspecteur,...

substituut-griffier, substituut-procureur,...

chef-dirigent, chef-kok, chef-staf,...

kandidaat-notaris, kandidaat-bestuurslid, kandidaat-lidstaat...

interim-advies, interim-akkoord, interim-bestuur, interim-dividend, interim-kabinet, interim-manager, interim-oplossing, interim-rapport, interim-regering (allemaal in de betekenis van 'tussentijds')(maar interimjob, interimkantoor,... in de betekenis van 'uitzendarbeid') 

stagiair-vastgoedmakelaar,...

leerling-verpleger, leerling-kok... (maar leerlingbegeleider, want begeleidt leerlingen, is zelf geen leerling)

assistent-arts, assistent-bondscoach, assisten-tgeneeskundige...

collega-architect, collega-onderzoeker,...meester-opzichter (maar meesterbrein (d.w.z. superbrein) en meesterspion, meesteroplichter, meestergast, meesterknecht; meester-kok = chef-kok, meesterkok = voortreffelijke kok)

directeur-generaal, majoor-generaal,...

minister-president,...

proces-verbaal,...

auditeur-militair,...

 

Maar: samenstellingen met pre- worden aaneen geschreven.Dus:

preadvies, premetro, prekwalificatietournooi, prenataal, preolympisch, prepuberteit...

Maar omwille van de klinkerbotsing

1) met streepje:

pre-embryo, pre-emeritaat, pre-industrieel, pre-existent, pre-islamitisch,...

2) met trema:preëminent, preëxistentie,...

 

Conclusie:'Premetrostation' was dus correct geschreven in het kort bericht. Het verwondert me niet dat het in de tekst van het KB zelf verkeerd geschreven was.


54

voorstel om ook de volgende begrippen op te nemen in de spellinglijst:

 

ERSVerkend regionaal samenwerkingsverband
 

SERR

sociaal-economische raad van de regio
RESOC

regionaal sociaal-economisch overlegcomité


Carine Govaert


03/9/07

Bron:

decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, B.S. 25 augustus 2004; en

besluit van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, B.S. 9 augustus 2007
In het decreet staan de benamingen voluit met beginhoofdletter. Daar is echter geen reden voor, want het gaat hier niet om unieke benamingen. Er kunnen immers meerdere ERSV, SERR en RESOC opgericht wordenBesluit:

OK. Is ondertussen opgenomen in de spellingtabel


55

Graag had ik de volgende spellingsvraag gesteld (weliswaar gaat het over ’n Franstalige manier van schrijven maar ook die blijken opgenomen te zijn in de tabel). Aangezien we tweetalige producten op de markt brengen en er nogal verwarring is omtrent ’n aantal woorden en/of afkortingen dacht ik mijn licht bij jullie op te steken…
Concreet; wordt ‘pdf’ in het Frans ook afgekort als ‘pdf’ of als ‘PDF’ of… ?


Johan Brom

08/10/07

Antwoord Annemie Biesemans

Franstalige sites ISO en Adobe gebruiken zelf consequent PDF, dus afkorting van het Engels, in hoofdletters.
561   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina